Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

28.2.1975/151

Lag om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om flyttning av fordon 5.12.2008/828, som gäller fr.o.m. 1.4.2009.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

I denna lag avses:

med fordon varje anordning på hjul, band eller medar, som är inrättad för färd på marken och icke löper på skenor; och

med skrotfordon fordon som är värdelöst eller av ringa värde och som enligt 2 § 3 punkten bör anses övergivet.

Vad i denna lag är stadgat om fordons ägare gäller fordonets i motorfordonsregistret antecknade innehavare samt i fråga om övergivet fordon dess tidigare ägare.

2 §

Fordon kan flyttas:

1) om det felparkerats eller placerats så, att det kan medföra fara för att trafiken onödigt förhindras eller störs;

2) om det placerats så, att det medför uppenbar olägenhet för väghållningen eller för underhållet och renhållningen av gata eller byggnadsplaneväg; eller

3) om det, med beaktande av fordonets skick, den tid det stått på samma plats, eller andra därmed jämförliga omständigheter, bör anses övergivet.

3 §

Beslut om flyttning av fordon fattas och flyttningen verkställes:

1) i fall som nämnes i 2 § 1 punkten, av chefen för polisdistriktet eller av den som i hans ställe förordnats till parkeringsövervakare eller av kommunal parkeringsövervakare eller, i enlighet med deras anvisningar, av annan polisman eller av övervakningsbiträde;

2) i fall som nämnes ovan i 2 § 2 punkten i fråga om allmänna vägar av staten såsom väghållare eller, i fråga om gator och byggnadsplanevägar av kommun samt i fråga om enskilda vägar av chefen för polisdistriktet; samt

3) i fall som nämnes ovan i 2 § 3 punkten av kommunens styrelse eller av kommunal nämnd eller tjänsteinnehavare som den förordnat.

I beslut om flyttning skall konstateras, huruvida det är fråga om skrotfordon.

4 §

I fråga om förbehandling, återvinning eller behandling och annan avfallshantering av skrotfordon som skall flyttas gäller vad som föreskrivs i avfallslagen (1072/1993) och med stöd av den. (4.6.2004/453)

Annat fordon som flyttats skall placeras så, att det är lätt att finna (närflyttning). Närflyttning bör verkställas så att fordonet placeras antingen så att det syns från den ursprungliga placeringsplatsen eller, om detta ej lämpligen går för sig, så att det syns från gatu- eller vägkorsning i omedelbar närhet av den ursprungliga placeringsplatsen. Fordon får ej flyttas till ställe, där det löper uppenbar risk att skadas eller tagas i olovligt bruk.

Kan fordon icke flyttas på sätt i 2 mom. nämnes eller bör det anses övergivet, skall fordonet flyttas till ett för ändamålet reserverat upplagsområde (upplagsflyttning).

5 §

Kommun är skyldig att reservera i 4 § 3 mom. avsett upplagsområde och att sköta området. Det skall ingärdas och hållas låst på av polisen godkänt sätt. Upplagsområde kan vara gemensamt för två eller flera kommuner.

6 §

Fordon får ej flyttas så, att det skadas mera än vad som är nödvändigt för ett ändamålsenligt utförande av flyttningen.

7 §

Flyttning av fordon skall, såvitt möjligt, utan dröjsmål meddelas fordonets ägare och i 1 § 2 mom. avsedd innehavare. Om närflyttning skall meddelande givas endast ifall fordonet har flyttats utom synhåll från det ställe, där det ursprungligen stod.

Angående till upplagsområde flyttade fordon, om vilka i 1 mom. avsett meddelande icke kunnat givas, skall kungöras på sätt genom förordning stadgas.

8 §

Avhämtas till upplagsområde flyttat fordon icke inom tre månader efter det ägaren fått del av flyttningsbeslutet, eller anmäler sig icke fordonets ägare inom samma tid från kungörelsen, eller bör ägaren eljest anses ha avstått från sin rätt till fordonet, övergår äganderätten till fordonet till kommunen.

Äganderätten till skrotfordon övergår till kommunen då denna omhändertar fordonet.

9 §

Ägaren till ett flyttat fordon är skyldig att betala ersättning för de kostnader som staten eller kommunen åsamkats av flyttning, förvaring, nedskrotning och andra åtgärder som vidtagits på grund av denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser (flyttningskostnader). Till flyttningskostnaderna hänförs även förvaltningskostnader, vilkas högsta belopp fastställs av inrikesministeriet. (6.11.1987/816)

Ägaren är berättigad att återfå det belopp, som han har erlagt i flyttningskostnader, av den förare av fordonet, vars fel eller försummelse har föranlett att fordonet flyttats. Yrkande på sådan ersättning kan framställas även i den ordning som är stadgad beträffande betalningsorderförfarande.

10 §

Gör agaren det sannolikt, att fordonet nyttjats av föraren olovligen, eller visar han, att han av annat skäl icke är skyldig att svara för flyttningskostnaderna, uppbäres dessa direkt hos föraren.

Har i 2 § 1 eller 2 punkten avsedd fara eller olägenhet föranletts av förhållanden, som icke har kunnat förutses, är dock varken ägaren eller föraren skyldig att ersätta flyttningskostnaderna.

11 §

Kommun är icke skyldig att överlåta fordon, som förvaras på upplagsområde, innan flyttningskostnaderna har ersatts.

12 §

Den som fattar beslut om flyttning, i fall som avses i 2 § 1 punkten dock chefen för polisdistriktet eller annan parkeringsövervakare, skall därvid även fastställa flyttningskostnadernas belopp (ersättningsbeslut). De av upplagsflyttning förorsakade flyttningskostnaderna fastställes likväl alltid av kommunen. Den som fattat ersättningsbeslutet skall delgiva den ersättningsskyldiga ägaren eller föraren skriftlig anmaning att betala ersättningen mom två veckor från delgivningen, vid äventyr att ersättningen eljest indrives i utsökningsväg (betalningsföreläggande).

Vid fastställandet av flyttningskostnadernas belopp skall såsom avdrag beaktas fordonets värde, om kommunen med stöd av stadgadena i 8 § har fått äganderätt till fordonet.

Ministeriet för inrikesärendena fastställer de allmänna grunder, som skall iakttagas när flyttningskostnaderna fastslås.

13 §

Den som icke nöjes åt beslut om ersättande av flyttningskostnaderna får över beslutet anföra besvär hos länsrätten i det län, inom vars område man företagit flyttningen av fordonet. Vid ändringssökande skall iakttagas vad i lagen om ändringsökande i förvaltningsärenden (154/50) är stadgat. I länsstyrelsens beslut får ändring icke sökas genom besvär.

Över annat än i 1 mom. avsett, med stöd av denna lag meddelat förvaltningsbeslut, får besvär ej anföras.

L om ändringssökande i förvaltningsärenden har upphävts genom FörvaltningsprocessL 586/1996. Förvaltningsdomstolarna har kommit i länsrätternas ställe, se L om förvaltningsdomstolar 430/1999.

14 §

Ersättningsbeslut går i verkställighet utan dom och utslag i den ordning som om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg är stadgad.

15 §

Den som fattar beslut om ersättning kan, om tvingande skäl därtill föreligger, bevilja förlängning av betalningstiden.

16 §

Har fordon flyttats på grund som nämnes i 2 § 1 punkten, och har av samma orsak väckt åtal förkastats genom laga kraft vunnet beslut, eller har med anledning av åtalet framställt straffyrkande ej lett till att strafforder utfärdats, eller har på grund därav påförd parkeringsbot med laga kraft avlyfts på grund av protest eller besvär, förfaller indrivningen av flyttningskostnaderna. Har flyttningskostnaderna betalts, skall den som utfärdat betalningsföreläggandet, på ansökan bestämma, att det erlagda beloppet skall återbäras till vederbörande.

17 §

Kommun är inom sitt område skyldig att tillse, att skrotfordonen avlägsnas ur omgivningen.

Den regionala miljöcentralen övervakar flyttningen och nedskrotningen av skrotfordon inom sitt verksamhetsområde. (24.1.1995/99)

18 § (21.4.1995/708)

Den som lämnar ett fordon så att det kan flyttas med stöd av 2 § 3 punkten skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för lämnande av fordon i miljön dömas till böter.

Om straff för miljöförstöring som begåtts i strid med denna lag stadgas i 48 kap. 1–4 §§ strafflagen.

19 §

Vid tillämpningen av stadgandena i denna lag behandlas föremål i fordonet såsom hörande till fordonet. I skrotfordon påträffade föremål behandlas dock som hittegods, om de ej är avsedda för fortgående bruk i fordonet.

20 §

Vid delgivning skall vid tillämpningen av denna lag lända till efterrättelse, frånsett i 7 § avsedda fall, vad i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) angående enskild delgivning är stadgat.

L om delgivning i förvaltningsärenden 232/1966 har upphävts genom FörvaltningsL 434/2003. Om delgivning se FörvaltningsL 434/2003 9 och 10 kap.

21 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

22 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1975. Genom densamma upphäves 18–21 §§ lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/70) samt 18 § 9 mom. förordningen den 4 oktober 1957 om vägtrafik, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 15 juli 1970 (518/70).

Denna lag länder i tillämpliga delar till efterrättelse även i fråga om sådana fordon, vilka flyttats och upplagrats före denna lags ikraftträdande. Med stöd av denna lag uppbäres dock icke ersättning för flyttningskostnader som uppkommit före lagens ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

6.11.1987/816:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.

Denna lag tillämpas på fordon som har flyttats och upplagrats den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

Regeringens proposition 46/87, Statsutsk. bet. 1/87, Stora utsk. bet. 41/87

24.1.1995/99:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94, MiUB 14/94

21.4.1995/708:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

4.6.2004/453:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 152/2003, MiUB 4/2004, RSv 39/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (31994L0062); EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 10, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT nr L 269, 21.10.2000, s. 34, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (32002L0096); EGT nr L 37, 13.2.2003, s. 24

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.