Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

20.12.1974/998

Lag om statsbidrag för arkiv av privat karaktär (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om statsbidrag till privata arkiv 17.11.2006/1006, som gäller fr.o.m. 1.1.2007.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

Arkiv av privat karaktär beviljas statsbidrag för insamlande, förvarande, ordnande och förtecknande av arkivalier ävensom för arkivaliernas ställande till förfogande för forskare och andra, som behöver dem, på sätt, i denna lag stadgas.

2 §

Med stöd av denna lag beviljas lagstadgat statsbidrag samt statsbidrag enligt prövning.

Statsbidrag beviljas av riksarkivet. (18.12.1981/953)

Statsunderstöd i enlighet med denna lag erlägges i främsta rummet av de anslag, vilka i statsförslaget ur medel som inflyter genom vadhållning vid idrottstävlingar anvisats för stödjande av vetenskap.

Lagstadgat statsbidrag
3 § (23.12.1977/1032)

Lagstadgat statsbidrag beviljas arkiv av privat karaktär, vilket upprätthålles av registrerad förening eller stiftelse och vilket statsrådet på ansökan och sedan riksarkivets utlåtande i saken erhållits godkänt såsom till lagstadgat statsbidrag berättigat.

Såsom till lagstadgat statsbidrag berättigat kan godkännas arkiv av privat karaktär, i vilket förvaras arkivalier, vilka har avsevärd allmän betydelse för vetenskaplig forskning eller av annan orsak.

4 §

Förutsättningar för erhållande av statsbidrag är:

1) att i arkivets verksamhet följs denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt riksarkivets anvisningar angående arkivets medelsförvaltning och tillsynen över den samt angående arkivvården; (18.12.1981/953)

2) att arkivet icke upprätthålles i syfte att vinna ekonomisk fördel;

3) att de i arkivet förvarade arkivalierna till väsentlig del står till förfogande för forskare och andra som behöver dem;

4) att vården av arkivalierna är åtskild från annan eventuell verksamhet, som utövas av arkivets upprätthållare; samt

5) att arkivalierna förvaras skyddade för brand, fukt och andra skadliga faktorer.

Statsbidrag får ej beviljas, om de uppgifter, som medför utgifter, för vilkas bestridande bidrag sökes, skulle kunna skötas på ett mera ändamålsenligt sätt av riksarkivet eller av något landsarkiv.

5 §

I statsbidrag beviljas 80 procent av följande faktiska och godtagbara utgifter för handhavandet av ovan i 1 § nämnda uppgifter:

1) lönerna för den arkivpersonal som bör anses nödig med hänsyn till arkivets art och omfattning, till den del dessa löner icke överstiger de löner som betalas i statens motsvarande tjänster eller befattningar eller de arvoden staten betalar för handhavande av motsvarande uppdrag;

2) de lagstadgade avgifter, vilka påförts arbetsgivare på grund av avlöning av ovan i 1 punkten avsedd personal; (23.12.1977/1032)

3) de oundgängliga resekostnaderna och dagtraktamentena för insamlande av arkivalier;

4) försäkringspremier som gäller arkivets försäkringsskydd; (18.12.1981/953)

5) egna byggnaders hyresvärde, bestämt enligt grunder som fastställes av statsrådet, samt hyresutgifterna för utrymmen som är nödvändiga för arkivvården; samt

6) utgifterna för renhållning, värme, vattenförbrukning och belysning i arkivutrymmena ävensom anskaffnings-, hyres- och underhållsutgifterna för inventarier, anordningar och utrustning som behövs vid insamlande, förvaring och användning av arkivalier.

5 a § (23.12.1977/1032)

Angående vid arkiv av privat karaktär anställd, i 5 § 1 punkten avsedd persons rätt till pension och rätten till familjepension efter honom samt angående den andel i pensionskostnaderna, vilken skall avdragas från det statsbidrag, som tillkommer arkiv av privat karaktär för avlöningen, gäller vad därom är stadgat i lagen om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel (382/69). Den i 6 § 2 mom. i sagda lag avsedda procentuella kostnadsandelen bestämmes härvid på basen av det procenttal, enligt vilket arkivet med stöd av denna lag självt deltager i kostnaderna för avlöningen.

Erhåller den som har rätt till pension eller familjepension som beviljas enligt denna lag, annan pension eller familjepension, erlägges enligt denna lag beviljad pension med avdrag för beloppet av sådan annan pension och familjepension med avdrag för beloppet av sådan annan familjepension, till den del vardera pensionen baserar sig på en och samma tjänstgöringstid.

Då arkiv av privat karaktär, vilket åtnjuter statsbidrag, självt utbetalar i 2 mom. avsedd pension, kan till arkivet erläggas den del som motsvarar avdraget.

Statsbidrag enligt prövning
6 §

Har i 3 § avsett arkiv av privat karaktär synnerligen stor vetenskaplig betydelse, kan arkivet inom ramen för statsförslaget, utöver det lagstadgade statsbidraget, beviljas extra statsbidrag för ovan i 5 § avsedda och även andra faktiska och godtagbara utgifter till dessa utgifters fulla belopp.

7 §

Arkiv av privat karaktär, vilket icke åtnjuter i 5 § avsett lagstadgat statsbidrag, kan inom ramen för statsförslaget för verksamhetens stödjande beviljas statsbidrag enligt prövning.

8 §

För ordnande och förtecknande av arkiv av privat karaktär för dess överlåtande till riksarkivet eller till något landsarkiv kan statsbidrag enligt prövning beviljas även såsom ett engångsbelopp.

Kompletterande stadganden
9 § (18.12.1981/953)

Arkiv som åtnjuter statsbidrag är i fråga om förvaltningen av medel och arkivvården underställt riksarkivets tillsyn och kontroll.

10 §

Iakttar arkiv, som åtnjuter lagstadgat statsbidrag, icke i sin verksamhet i 4 § 1 mom. stadgade villkor, kan statsrådet avbryta utbetalningen av statsbidraget eller helt indraga detta.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller i tillämpliga delar arkiv som uppbär statsbidrag enligt prövning, i enlighet med vad riksarkivet vid beviljandet av statsbidraget bestämmer. (18.12.1981/953)

11 §

Har statsbidraget för arkiv av privat karaktär indragits eller arkivet upphört med sin verksamhet, är arkivets upprätthållare pliktig att erlägga återbäring till staten. Återbäringens belopp är en proportionellt lika stor del av värdet av den med statsbidrag förvärvade egendomen vid den tidpunkt, då statsbidraget indragits eller arkivet upphört med sin verksamhet, som statsbidragets andel utgör av egendomens anskaffningspris.

12 §

Upphör arkiv av privat karaktär, vilket erhåller statsbidrag, med sin verksamhet, skall de arkivalier som är i dess besittning förvaras. Såframt arkivets upprätthållare icke sköter om att arkivalierna blir förvarade, skall dessa överlåtas till riksarkivet.

13 §

Angående offentligheten av arkivmaterial, som förvaras i arkiv av privat karaktär, vilket erhåller statsbidrag, gäller i tillämpliga delar vad om privata handlingar som överförts till allmänna arkiv är särskilt stadgat.

På allmän handling eller avskrift av sådan, som förvaras i arkiv av privat karaktär, tillämpas vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). (21.5.1999/690)

14 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Undervisningsministeriet kan för riksarkivet utfärda allmänna föreskrifter om beviljande av och tillsyn över statsbidrag som avses i denna lag samt allmänna anvisningar om när i 5 § avsedda kostnader skall betraktas som godtagbara. (18.12.1981/953)

15 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

För lagens verkställighet erforderliga åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

23.12.1977/1032:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978. Lagens 5 a § tillämpas likväl räknat från den 1 januari 1975.

18.12.1981/953:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 221/81, Kulturutsk. bet. 15/81, Stora utsk. bet. 169/81

21.5.1999/690:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.