Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

15.11.1974/839

Lag om Finlands fiskezon. (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om Finlands ekonomiska zon 26.11.2004/1058, som gäller fr.o.m. den 1.2.2005.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (20.3.1981/205)

Finlands fiskezon omfattar den del av det öppna havet som ligger i omedelbar anslutning till rikets territorialvatten och som sträcker sig:

1) i Bottniska viken till den linje som fastställts i artiklarna 2 och 3 i överenskommelsen av den 29 september 1972 mellan Finland och Sverige om avgränsning av kontinentalsockeln i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav och nordligaste delen ov Östersjön (FördrS 7/73) såsom gränslinje för kontinentalsockeln mellan staterna och som utgörs av räta linjer mellan de i sagda artiklar nämnda punkterna 1-8 och från punkt 8 rätlinjigt fortsätter till en punkt vars koordinater är 60°36,6’N och 19°13,0’O; samt

2) i Finska viken och nordöstra delen av Östersjön till den linje som bestämts såsom gränslinje för staternas jurisdiktion med avseende på fisket i artiklarna 1 och 2 i överenskommelsen av den 25 februari 1980 mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska Råderepublikernas Förbunds regering om gränsen mellan områden under finsk och under sovjetisk jurisdiktion med avseende på fisket i Finska viken och i nordöstra delen av Östersjön (FördrS 43/80).

Finlands fiskezon stäcker sig inom andra än i 1 mom. nämnda havsområden till en linje som löper:

1) i Bottniska viken från den punkt som nämns sist i 1 mom. 1 punkten på ett avstånd av åtta sjömil från yttre gränsen för Finlands territorialhav såsom en linje till en punkt vars koordinater är 60°34,5’N och 19°07,1’O;

2) därifrån vidare på Ålands hav och i norra delen av Östersjön såsom en mittlinje mellan de baslinjer från vilka bredden av Finlands och Sveriges territorialhav räknas till en punkt vars koordinater är 59°28,6’N och 19°57,5’O;

3) därifrån vidare inom området vid Bogskär såsom en båglinje, vilken befinner sig nio sjömil från yttre gränsen för Finlands territorialhav omkring Bogskär, till en punkt vars koordinater är 59°18,2’N och 20°23,8’O; samt

4) därifrån vidare inom områdena söder och sydost om Bogskär rakt genom de punkter vars koordinater är 59°01,2’N och 20°40,2’O samt 59°07,9’N och 20°54,5’O till den västligaste punkten, med koordinaterna 59°11,5’N och 21°11,3’O, på den linje som nämnts i 1 mom. 2 punkten.

2 § (8.12.1994/1140)

Finska staten har inom fiskezonen uteslutande rätt att bestämma om fisket och övervaka det samt vidta även andra åtgärder som behövs för att bevara och öka områdets fiskbestånd samt för att ordna och utveckla fiskeriförhållandena, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens förordningar eller gällande internationella överenskommelser.

3 § (8.12.1994/1140)

Angående rätten att bedriva fiske inom fiskezonen gäller 6 § lagen om fiske och Europeiska gemenskapens bestämmelser om den gemensamma fiskeripolitiken eller vad som bestäms med stöd av dem eller vad som överenskommits med en främmande stat. Inom det område som gränsar till de inre territorialvattnens yttre gräns och som ligger innanför 12-sjömilsgränsen tillämpas dock inte vad som föreskrivs om fiskerätt i Europeiska gemenskapens bestämmelser om den gemensamma fiskeripolitiken.

4 §

Såvida icke annorlunda stadgas, iakttas vid fiske, som bedrives inom fiskezonen, i tillämpliga delar bestämmelserna i gällande fiskerilagstiftning. Särskilda stadganden om detta fiske utfärdas vid behov genom förordning.

4 a § (23.12.1976/1074)

Åsamkar fångstfartyg inom fiskezonen eller av detta bedriven fångstverksamhet skada på annat inom detta område verksamt fångstfartyg eller av detta använt fångstredskap, är ägaren av det förstnämnda fartyget skyldig att ersätta skadan, även om denna ej vållats genom fartygets manövrering eller fångstverksamhet. Har den skadelidande medverkat till uppkomsten av skadan, skall denna i motsvarande mån jämkas.

Vad i 1 mom. är sagt utgör ej hinder för tillämpning av de i lagen den 23 juli 1958 om fiskeriförsäkringsföreningar (331/58) ingående stadgandena om ersättande av skada som drabbat fiskeri- och annan materiel.

5 §

Övervakningen av efterlevnaden av denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser ombesörjs av gränsbevaknings-, polis-, tull- och fiskerimyndigheterna. Om militärmyndigheternas skyldighet att ge handräckning för övervakningens utförande samt om anförtroende av övervakningsuppgifter åt andra myndigheter stadgas genom förordning.

6 §

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

Utan hinder av vad i 2 och 3 §§ är stadgat äger de Östersjöstaters fiskefartyg, vilka traditionellt bedrivit fiske på något havsområde som hör till Finlands fiskezon, fortfarande under en tid av två år efter denna lags ikraftträdande rätt till detta fiske sådant det bedrivits före lagens ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

23.12.1976/1074:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

20.3.1981/205:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1981.

Fiskefartyg från de östersjöstater vilka traditionellt bedrivit fiske inom de havsområden som enligt denna lag fogas till Finlands fiskezon har till den 31 december 1981 rätt till detta fiske sådant det bedrivits före lagens ikraftträdande.

RP 213/80, UtUB 1/81, StoUB 1/81

8.12.1994/1140:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1140/94 trädde i kraft enligt F 1573/94 den 1.1.1995.)

RP 167/94, JsUB 22/94

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.