Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

23.2.1973/186

Lag om centralen för turistfrämjande (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 9.12.2011/1424, som gäller fr.o.m. 1.1.2012.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

För allmänt främjande av turismen i Finland och den till Finland riktade turismen samt den inhemska turistnäringen finns en handels- och industriministeriet underställd central för turistfrämjande.

2 §

Centralen för turistfrämjande kan ha en direktion, angående vars sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.

3 § (17.12.1993/1279)

3 § har upphävts genom L 17.12.1993/1279.

4 § (31.12.1987/1240)

4 § har upphävts genom L 31.12.1987/1240.

5 §

Centralen för turistfrämjande kan inom ramen för statsförslaget anlita sakkunniga samt ingå avtal med myndigheter, samfund och enskilda personer angående utförande av preciserade uppgifter som ansluter sig till centralens verksamhet samt samarbetsavtal angående förverkligandet av gemensamma projekt för främjande av turismen.

6 §

Centralen för turistfrämjande äger rätt att för sina tjänster uppbära avgifter, om vilka stadgas genom förordning.

Avgifterna bestämmes i enlighet med de allmänna grunder som stadgats i lagen den, 17 oktober 1942 om grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och tjänsteförrättningar (806/42).

L 806/1942 har upphävts genom L om grunderna för avgifter till staten 150/1992.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1973.

Innan denna lag träder i kraft, kan åtgärder vidtagas för besättande av tjänster och befattningar vid centralen för turistfrämjande samt övriga åtgärder, vilka är nödiga för att centralens verksamhet skall kunna inledas vid tidpunkten för lagens ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

31.12.1987/1240:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 186/87, Statsutsk. bet. 61/87, Stora utsk. bet. 138/87

17.12.1993/1279:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 263/93, EkUB 44/93

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.