Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

19.1.1973/36

Lag om småbarnspedagogik (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.7.2018/540, som gäller fr.o.m. 1.9.2018.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden.

1 § (8.5.2015/580)

I denna lag föreskrivs om barns rätt till småbarnspedagogik. Denna lag tillämpas på småbarnspedagogik som ordnas av en kommun, samkommun samt någon annan serviceproducent och ges vid daghem, i familjedagvård eller som övrig småbarnspedagogik. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas.

Småbarnspedagogik kan ordnas i en lokal som reserverats för detta ändamål och som kallas daghem.

Småbarnspedagogik kan ordnas i enskilt hem eller något annat vårdställe med hemliknande förhållanden, vilket kallas familjedaghem.

Övrig småbarnspedagogik kan ordnas på ett ställe som reserverats för detta ändamål.

För ett barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet kan man även ordna behövliga transporter.

Med barndagvård avses nedan i denna lag småbarnspedagogik.

1 a § (23.12.1999/1290)

När förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) ordnas på en sådan dagvårdsplats som avses i 1 § 2 eller 3 mom. i denna lag, tillämpas på förskoleundervisningen vad som bestäms i denna lag eller i en förordning med stöd av den, om inte något annat bestäms i lagen om grundläggande utbildning eller i en förordning med stöd av den.

2 §

Av barndagvård kan sådana barn komma i åtnjutande, som ännu icke nått läropliktsåldern, samt, om särskilda omständigheter det påkallar, även äldre barn, för vilka vård icke ordnats på annat sätt.

Barndagvården skall såvitt möjligt ordnas så att den erbjuder en för barnets vård och fostran lämplig vårdplats och fortgående vård under den tid av dygnet då sådan vård behövs. (25.3.1983/304)

3 mom. har upphävts genom L 17.9.1982/698. (17.9.1982/698)

2 a § (8.5.2015/580)

Syftet med småbarnspedagogiken som avses i denna lag är att:

1) hos varje barn främja en helhetsmässig uppväxt, utveckling, hälsa och ett helhetsmässigt välbefinnande i enlighet med barnets ålder och utveckling,

2) stödja barnets förutsättningar för inlärning och främja livslångt lärande och uppfyllandet av utbildningsmässig jämlikhet,

3) ordna mångsidig pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns lek, rörelse, konst och kulturtradition samt ge barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande,

4) säkerställa en småbarnspedagogisk miljö som är utvecklande, främjar inlärning och är hälsosam och trygg,

5) trygga ett verksamhetssätt som respekterar barnet och så bestående förhållanden som möjligt för växelverkan mellan barnet och personalen inom småbarnspedagogiken,

6) erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik, främja jämställdhet mellan könen samt ge färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund,

7) identifiera barnets individuella behov av stöd och, när det uppkommit behov av stöd, organisera ett ändamålsenligt stöd inom småbarnspedagogiken, vid behov i form av mångprofessionellt samarbete,

8) utveckla barnets förmåga till samarbete och växelverkan, främja barnets förmåga att delta i kamratgruppen samt vägleda barnet mot ett etiskt ansvarstagande och hållbart handlingssätt, respekt för andra människor och samhällsmedlemskap,

9) säkerställa barnets möjligheter att få delta i och påverka sådana angelägenheter som berör barnet självt,

10) i samverkan med barnet och dess föräldrar eller andra vårdnadshavare främja en harmonisk utveckling hos barnet och dess holistiska välbefinnande samt stödja barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare i fostringsarbetet.

2 b § (8.5.2015/580)

Ett barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet ska erbjudas hälsosam och lämplig kost som fyller barnets näringsbehov, om inte annat följer av karaktären av den småbarnspedagogiska verksamheten som ordnas på annat ställe än på ett daghem eller i familjedagvård. Bespisningen ska vara ändamålsenligt ordnad och handledd.

Vad som bestäms i 1 mom. omfattar dock inte kliniska näringsprodukter eller därmed jämförbara produkter som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004) och inte heller bekostande av livsmedel då småbarnspedagogisk verksamhet ordnas för barn i samma familj i deras eget hem.

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser om en hälsosam och lämplig kost och om hur bespisningen ska ordnas inom småbarnspedagogiken.

3 §

1 mom. har upphävts genom L 2.8.1990/681. (2.8.1990/681)

Daghem eller del därav kan, om behov av speciell vård eller fostran för barn föreligger, inrättas såsom specialdaghem. (17.9.1982/698)

3 mom. har upphävts genom L 2.8.1990/681. (2.8.1990/681)

4 § (28.12.2012/909)

Kommunen ska se till att det ordnas barndagvård för kommuninvånarna med det innehåll och av den omfattning som föreskrivs i denna lag.

Med kommuninvånare avses i denna lag den vars hemkommun kommunen i fråga är enligt lagen om hemkommun (201/1994). Den som inte har hemkommun enligt lagen om hemkommun betraktas som invånare i den kommun där han eller hon vistas.

I brådskande fall eller när omständigheterna annars kräver det ska kommunen se till att barndagvård ordnas även för andra personer som vistas i kommunen än kommuninvånarna.

4 a § (28.12.2012/909)

På behörighetsvillkoren för personal inom barndagvården tillämpas lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, sådana de lyder den 1 januari 2013. Kommunen ska ha sagda personal för uppgifterna inom barndagvården.

Kommunen ska i den utsträckning som motsvarar behovet inom barndagvården ha tillgång till tjänster av en specialbarnträdgårdslärare.

L om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 har upphävts genom L om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 287/2016.

5 § (29.1.2016/108)

I ett daghem och inom familjedagvården ska finnas det antal sådana anställda som avses i 4 a § som krävs för att de föreskrivna målen för småbarnspedagogiken ska kunna nås. Närmare bestämmelser om antalet anställda i daghemmet eller inom familjevården i vård- och fostringsuppgifter i relation till antalet barn, tillfälliga avvikelser i personaldimensioneringen och på vilket sätt barn som behöver särskild vård och fostran ska beaktas i fråga om antalet anställda samt personalstrukturen utfärdas genom förordning av statsrådet. Därtill kan bestämmelser om personaldimensioneringen för barn som är under tre år och för barn som fyllt tre år utfärdas separat.

5 a § (8.5.2015/580)

Grupperna inom småbarnspedagogiken ska bildas och lokalerna planeras och användas så att de syften som föreskrivs för småbarnspedagogiken kan uppnås. I en daghemsgrupp får samtidigt vara närvarande högst det antal barn som svarar mot tre personer i vård- och fostringsuppgifter.

6 § (8.5.2015/580)

Miljön för småbarnspedagogik ska med beaktande av barnets ålder och utveckling vara utvecklande och främja inlärning samt vara hälsosam och trygg. Lokalerna och redskapen för verksamheten ska vara ändamålsenliga och tillgängligheten ska beaktas.

7 § (17.1.1991/95)

7 § har upphävts genom L 17.1.1991/95.

7 a § (8.5.2015/580)

För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp utgående från genomförandet av barnets fostran, undervisning och vård. Den individuella planen ska ange målen för småbarnspedagogiken på ett sätt som stöder barnets utveckling, inlärning och välbefinnande samt åtgärderna för att uppnå målen. Dessutom skrivs barnets behov av stöd, stödåtgärder och hur de ska genomföras in i planen.

Den individuella planen för småbarnspedagogik för varje barn görs upp i samarbete mellan personalen och barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare. Vid daghemmen ansvarar en person med behörighet som barnträdgårdslärare för att planen görs upp. Barnets åsikt ska utredas och den ska beaktas när planen görs upp. Övriga myndigheter, sakkunniga och andra behövliga parter som stöder barnets utveckling och inlärning kan delta i uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik.

Genomförandet av den individuella planen för småbarnspedagogik för varje barn ska utvärderas och ses över minst en gång om året. Om barnets behov så kräver ska det göras oftare.

7 b § (8.5.2015/580)

Vid planeringen, genomförandet och utvärderingen av småbarnspedagogik för ett barn ska barnets åsikter och önskemål redas ut och beaktas i enlighet med barnets ålder och utveckling.

Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i och påverka planeringen, genomförandet och utvärderingen av småbarnspedagogiken för barnet.

Barnen och deras föräldrar eller andra vårdnadshavare ska vid verksamhetsenheten regelbundet ges möjlighet att delta i planeringen och utvärderingen av småbarnspedagogiken.

2 kap

Förvaltning.

8 § (28.12.2012/909)

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av barndagvården.

Regionförvaltningsverket ansvarar för planeringen, styrningen och övervakningen av barndagvården inom sitt verksamhetsområde.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården styr regionförvaltningsverkens verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid styrningen och övervakningen av dagvården. Dessutom styr och övervakar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården dagvården i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) ärenden som gäller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller hela landet,

3) ärenden som ett regionförvaltningsverk är jävigt att behandla.

Social- och hälsovårdsministeriet utarbetar tillsammans med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en resultatmålshandling för att målen för dagvården ska uppnås, efter att ha avtalat om resultatmålen med undervisnings- och kulturministeriet.

8 a § (28.12.2012/909)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket får inspektera en kommuns och en samkommuns verksamhet enligt denna lag samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten, om det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får dessutom av grundad anledning ålägga regionförvaltningsverket att förrätta en inspektion. En inspektion får förrättas utan förhandsanmälan.

En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Lokaler som används för permanent boende får dock inspekteras bara om det är nödvändigt för att trygga klientens ställning och garantera behörig service. Vid inspektionen ska, trots sekretessbestämmelserna, alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. Därtill ska inspektören trots sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen. Inspektören har även rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektören kan biträdas av sådana experter som behövs för inspektionen.

Polisen ska vid behov ge Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket handräckning för utförandet av en inspektion.

Över inspektionerna ska det föras protokoll.

Bestämmelser om omständigheter som särskilt ska beaktas vid inspektionerna och om inspektionsförfarandets närmare innehåll samt om det protokoll som ska föras över inspektioner och om dess förvaring och förvaringstid får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 b § (28.12.2012/909)

Om det upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av barndagvården eller om verksamheten i övrigt strider mot denna lag, får Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket meddela ett föreläggande om att de ska avhjälpas. När föreläggandet meddelas ska det utsättas en tid inom vilken behövliga åtgärder ska vidtas. Om klientsäkerheten så kräver, får det bestämmas att verksamheten omedelbart ska avbrytas, eller användningen av en verksamhetsenhet eller del av enheten eller av en anordning omedelbart förbjudas.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket får förplikta kommunen eller samkommunen att iaktta ett i 1 mom. avsett föreläggande vid vite eller vid äventyr att verksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del av enheten eller av en anordning förbjuds.

Beslut som fattats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller av regionförvaltningsverket om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av en verksamhetsenhet eller en del av enheten eller av en anordning ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

8 c § (28.12.2012/909)

Om det vid styrningen och övervakningen av barndagvården konstateras att en kommun eller samkommun vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, får Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket ge kommunen eller samkommunen eller den tjänsteman som ansvarar för den felaktiga verksamheten en anmärkning för framtiden.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket kan, om ärendet inte föranleder en anmärkning eller andra åtgärder, uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed ska iakttas.

I en anmärkning eller ett uppmärksamgörande från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

Undervisnings- och kulturministeriet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket undersöker inte sådana klagomål över barndagvård som gäller ärenden äldre än fem år, om det inte finns särskilda skäl att undersöka klagomålet.

9 § (8.5.2015/580)

Sakkunnigt ämbetsverk för småbarnspedagogiken är Utbildningsstyrelsen, om vilken det föreskrivs i lagen om utbildningsstyrelsen (182/1991).

Utgående från denna lag gör Utbildningsstyrelsen upp och beslutar om grunderna för planen för småbarnspedagogik. Målet med grunderna för planen för småbarnspedagogiken är att främja genomförandet av verksamheten på lika grunder i hela landet, uppfylla de mål för småbarnspedagogiken som föreskrivs i denna lag samt styra kvalitetsutvecklingen inom småbarnspedagogiken. I grunderna definieras det centrala innehållet i småbarnspedagogiken, samarbetet mellan anordnarna av verksamheten och barnens föräldrar eller andra vårdnadshavare, det mångprofessionella samarbetet samt innehållet i barnets plan för småbarnspedagogik. Utbildningsstyrelsen bereder grunderna i samråd med behövliga samarbetsparter.

L om utbildningsstyrelsen 182/1991 har upphävts genom L om Utbildningsstyrelsen 564/2016.

9 a § (8.5.2015/580)

Kommuner, samkommuner och andra serviceproducenter ska med utgångspunkt i grunderna för den riksomfattande småbarnspedagogiska planen utarbeta lokala småbarnspedagogiska planer. Planerna kan utarbetas enligt serviceproducent, enhet, grupp eller verksamhetsform, och de ska beakta pedagogiska prioriteringar och andra aspekter som är av betydelse med tanke på anordnandet av småbarnspedagogiken så att de kompletterar de riksomfattande grunderna för småbarnspedagogiken.

I de lokala planerna ska man beakta samarbetet mellan de kommunala myndigheter som ansvarar för verkställigheten av uppgifter inom småbarnspedagogiken, undervisningen samt social- och hälsovården samt skapa behövliga samarbetsstrukturer.

9 b § (8.5.2015/580)

Syftet med utvärderingen av småbarnspedagogiken är att trygga att syftet med denna lag uppfylls, stödja utvecklandet av småbarnspedagogiken och främja förutsättningarna för barnets välbefinnande, utveckling och inlärning.

Den som anordnar småbarnspedagogik ska utvärdera sin verksamhet samt delta i utomstående utvärdering av sin verksamhet.

Bestämmelser om Nationella centret för utbildningsutvärdering finns i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013).

De centrala resultaten av utvärderingarna ska publiceras.

Närmare bestämmelser om utvärderingen och utvecklingen av den får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 § (28.12.2012/909)

En kommun kan ordna de uppgifter som hör till barndagvården

1) genom att sköta verksamheten själv,

2) genom avtal tillsammans med en annan kommun eller andra kommuner,

3) genom att vara medlem i en samkommun som sköter verksamheten,

4) genom att anskaffa service från staten, en annan kommun, en samkommun eller någon annan offentlig eller privat serviceproducent,

5) genom att serviceanvändaren ges en servicesedel enligt lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009).

Vad som i 1 mom. 4 punkten föreskrivs om en kommun tillämpas även på en samkommun som sköter verksamhet som avses i denna lag.

Vid anskaffning av service från en privat serviceproducent ska kommunen eller samkommunen försäkra sig om att servicen motsvarar den nivå som krävs av motsvarande kommunala verksamhet.

Kommuner och samkommuner är skyldiga att betala en privat serviceproducent ersättning endast för barndagvårdstjänster till av kommunen eller samkommunen angivna personer och, när en servicesedel används, betala en serviceproducent som kommunen eller samkommunen godkänt högst en ersättning som motsvarar värdet på servicesedeln.

11 §

Kommunen ska se till att det finns tillgång till barndagvård som anordnas eller övervakas av kommunen i den omfattning och i sådan form som behovet inom kommunen förutsätter. Vid planeringen och anordnandet av dagvård ska barnets bästa beaktas. (8.5.2015/580)

Kommun skall dessutom sörja för att dagvård står till buds på barnets modersmål, då detta är finska, svenska eller samiska. (11.12.1981/875)

3 mom. har upphävts genom L 28.12.2012/909. (28.12.2012/909)

11 a § (29.1.2016/108)

Kommunen ska, utöver vad som bestäms i 11 §, se till att barnet innan läroplikten börjar enligt lagen om grundläggande utbildning får 20 timmar småbarnspedagogik i veckan inom ramen för en sådan av kommunen anordnad plats inom småbarnspedagogiken som avses i 1 § 2 eller 3 mom. efter utgången av den tid för vilken moderskaps- och föräldrapenning eller partiell föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen får betalas. Småbarnspedagogik ska dock inte ordnas för barnet under den tid för vilken den faderskapspenning utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen får betalas.

Med avvikelse från 1 mom. ska småbarnspedagogik ordnas som heldagsvård om barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare på det sätt som anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) antingen arbetar eller studerar på heltid eller är sysselsatta på heltid som företagare eller i eget arbete. När ovannämnda situation upphört ska småbarnspedagogik fortfarande ordnas enligt detta moment i två månaders tid, förutom om barnets förälder eller en annan vårdnadshavare för barnet stannar hemma för att vårda ett annat i familjen bosatt barn eller pensioneras.

Därtill har barnet rätt till mer omfattande småbarnspedagogik än vad som anges i 1 mom. i den omfattning det behövs på grund av att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare är deltidsanställda eller tillfälligt anställda, deltar i sysselsättningsfrämjande service, rehabilitering eller av någon annan motsvarande anledning.

Kommunen ska dock ordna småbarnspedagogik som heldagsvård för barnet om det behövs med tanke på barnets utveckling eller behov av stöd eller på grund av familjens omständigheter eller om det i övrigt är i enlighet med barnets bästa.

Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska inom de tidsfrister som kommunen anger lämna in en utredning över förutsättningarna för att barnet ska få småbarnspedagogik i större omfattning än 1 mom. föreskriver. Dessutom kan kommunen av grundad anledning även vid andra tidpunkter kräva att de inlämnar en utredning av ovannämnda slag. Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska så snart de fått vetskap om dem och utan dröjsmål till kommunen anmäla sådana väsentliga förändringar som påverkar omfattningen av rätten till småbarnspedagogik.

Föräldrarna till eller andra vårdnadshavare för ett i 1–4 mom. avsett barn som inte för ordnande av vården av barnet väljer en plats inom småbarnspedagogiken som kommunen anordnar enligt denna paragraf, har för ordnande av barnets vård eller småbarnspedagogik på något annat sätt rätt att få stöd enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) så som närmare bestäms i den lagen.

Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare som önskar en sådan plats inom småbarnspedagogiken som avses i denna paragraf för sitt barn, ska innan barnet behöver platsen inom utsatt tid inlämna en ansökan om detta. Småbarnspedagogiken ska om möjligt anordnas i den form som barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare önskar.

Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår även om barnet inte får småbarnspedagogik under de avsnitt av faderskapspenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen. Frånvaro som beror på avsnitt av faderskapspenningsperioden ska anmälas till platsen inom småbarnspedagogiken senast två veckor före den planerade periodens början. Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken vid daghemmet och så långt möjligt i familjedagvården kvarstår även om barnets tider inom småbarnspedagogiken ändras på det sätt som anges i 1–4 mom.

Kommunen ska erbjuda barn som omfattas av den rätt till småbarnspedagogik som avses i 1 mom. möjlighet att enligt barnets föräldrars eller andra vårdnadshavares beslut delta i småbarnspedagogik antingen under en del av dagen eller en del av veckan. Kommunen ska för varje barn för en viss tid fatta närmare beslut om dess regelbundna tider inom småbarnspedagogiken.

Närmare bestämmelser om sådana ansökningar till småbarnspedagogik och om de tidsfrister inom vilka barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska ansöka om en plats för barnet inom småbarnspedagogiken i enlighet med 7 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 b § (23.12.1999/1290)

När dagvård ordnas skall man se till att barn i dagvård har möjlighet att delta i förskoleundervisning enligt 1 a §.

Oberoende vad som föreskrivs i 11 a § 1 mom. ska småbarnspedagogik inte ordnas för barnet när det deltar i sådan förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning. I sådana fall ska småbarnspedagogik dock ordnas på deltid om barnet har rätt till mer omfattande småbarnspedagogik än 11 a § 1 mom. föreskriver. (29.1.2016/108)

11 c § (28.12.2012/909)

Kommunen får ordna barndagvård för ett barn som bor i en annan kommun även i andra fall än de som avses i 4 §.

11 d § (28.12.2012/909)

De uppgifter som kommunen har enligt denna lag ska skötas av ett kollegialt organ som utses av kommunen.

Till organets uppgifter hör även att företräda kommunen, bevaka dess rätt och föra talan i ärenden som angår individuell verkställighet av barndagvården samt att i dessa ärenden ingå avtal och andra rättshandlingar på kommunens vägnar.

Organets lagstadgade beslutanderätt och rätt att föra talan får i en instruktion delegeras till tjänsteinnehavare som är underställda organet.

Om två eller flera kommuners barndagvård i dess helhet sköts av en samkommun, ska denna tillsätta ett organ enligt 1 mom. som är gemensamt för medlemskommunerna. Detta organ ska även anvisas de uppgifter inom verkställigheten av barndagvård som enligt andra lagar ska skötas av det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982).

En statstjänsteman till vars uppgifter hör att leda och övervaka barndagvården är inte valbar till ett organ som avses i 1 mom. inom sitt eget tjänsteområde.

11 e § (8.5.2015/580)

Kommunen ska vid anordnandet av småbarnspedagogiken samarbeta med de instanser som ansvarar för undervisning, idrott och kultur, socialvård, barnskydd, rådgivningsverksamhet och övrig hälsovård samt med andra behövliga aktörer.

12 § (28.12.2012/909)

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).

Kommunen ska anvisa resurser för den barndagvård som ligger till grund för statsandelen.

För verksamhet enligt denna lag kan kommuner och samkommuner, inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten, beviljas statsunderstöd så som föreskrivs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). För investeringar kan statsunderstöd också beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001). Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller investeringsunderstöd är regionförvaltningsverket. (30.12.2014/1414)

13 § (29.12.2016/1504)

På avgifter som tas ut för småbarnspedagogik tillämpas lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016).

13 a § (28.12.2012/909)

På verksamhet som ordnas med stöd av denna lag tillämpas lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), sådan den lyder den 1 januari 2013, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

En anmärkning enligt 23 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården ska när den gäller dagvård framställas till den som ansvarar för en verksamhetsenhet inom barndagvården eller till en ledande tjänsteinnehavare inom barndagvården.

14 § (28.12.2012/909)

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas bestämmelserna i den övriga lagstiftningen om socialvård och socialservice i tilllämpliga delar även på barndagvården.

14 a § (28.12.2012/909)

Utöver vad som föreskrivs i 11 § 2 mom. finns det bestämmelser om finsk- och svenskspråkiga serviceanvändares rätt att använda och bli hörda på sitt eget språk i 10 § i språklagen (423/2003), och om deras rätt till tolkning i 18 § och rätt att få expeditioner på sitt eget språk i 20 § i den lagen.

I tvåspråkiga kommuner och i samkommuner som omfattar tvåspråkiga eller både finsk- och svenskspråkiga kommuner ska barndagvård ordnas på kommunernas och samkommunernas båda språk så att serviceanvändaren blir betjänad på det språk han eller hon väljer, antingen finska eller svenska.

Kommunen respektive samkommunen ska dessutom se till att nordiska medborgare vid behov har möjlighet att använda sitt eget språk, finska, danska, isländska, norska eller svenska, när de är i kontakt med barndagvården. Kommunen eller samkommunen ska då i den utsträckning det är möjligt se till att nordiska medborgare får behövlig tolk- och översättningshjälp.

3 kap

Privat barndagvård (28.12.2012/909)

15 § (28.12.2012/909)

Med privat barndagvård avses sådan barndagvård som en enskild person, en sammanslutning eller en stiftelse eller ett affärsföretag bildat av ett offentligt samfund tillhandahåller mot ersättning genom drivande av rörelse eller yrkesutövning.

16 § (28.12.2012/909)

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas utöver denna lag även lagen om privat socialservice (922/2011) på privat barndagvård. Den lagen tillämpas sådan den lyder den 1 januari 2013.

Undervisnings- och kulturministeriet ska sköta de uppgifter och har de befogenheter i anslutning till privat barndagvård som enligt lagen om privat socialservice ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Trots vad som föreskrivs i 42 § 2 mom. i lagen om privat socialservice får närmare bestämmelser om innehållet i de anmälningar som avses i 11 och 12 § i den lagen och om hur anmälningarna ska göras samt om den andel av avgifterna som enligt 41 § ska betalas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården när det gäller privat dagvård av barn utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.

17 § (28.12.2012/909)

Tillsynsmyndigheter enligt 3 § 1 mom. i lagen om privat socialservice är när det gäller privat barndagvård det organ som avses i 11 d § 1 mom. i denna lag eller den tjänsteinnehavare som organet utsett samt regionförvaltningsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

18 § (28.12.2012/909)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet undersöker inte sådana klagomål över privat barndagvård som gäller ärenden äldre än fem år, om det inte finns särskilda skäl att undersöka klagomålet.

Trots sekretessbestämmelserna har de tillsynsmyndigheter som avses i 17 § och undervisnings- och kulturministeriet rätt att av producenter av privat barndagvård och av varandra avgiftsfritt få de upplysningar och utredningar som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

19 § (17.9.1982/698)

19 § har upphävts genom L 17.9.1982/698.

20 § (17.9.1982/698)

20 § har upphävts genom L 17.9.1982/698.

21 § (17.9.1982/698)

21 § har upphävts genom L 17.9.1982/698.

22 § (17.9.1982/698)

22 § har upphävts genom L 17.9.1982/698.

23 § (17.9.1982/698)

23 § har upphävts genom L 17.9.1982/698.

24 § (17.9.1982/698)

24 § har upphävts genom L 17.9.1982/698.

25 § (18.7.1975/588)

25 § har upphävts genom L 18.7.1975/588.

26 § (17.9.1982/698)

26 § har upphävts genom L 17.9.1982/698.

4 kap

Särskilda stadganden.

27 § (28.12.2012/909)

Kommunen ska se till att barndagvårdspersonalen, beroende på grundutbildningens längd, hur krävande arbetet är och befattningsbeskrivningen, i tillräcklig utsträckning deltar i den kompletterande utbildning som ordnas för den. Närmare bestämmelser om den kompletterande utbildningens innehåll, art och omfattning samt om ordnande, uppföljning och utvärdering av utbildningen får utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.

28 § (22.12.2006/1330)

En producent av privat dagvård som bedriver barndagvårdsverksamhet mot ersättning ska lämna in en skriftlig anmälan om verksamheten innan den inleds eller ändras väsentligt till det i 11 d § 1 mom. avsedda kommunala organ som svarar för barndagvården. (28.12.2012/909)

Det organ som avses i 1 mom. skall övervaka dagvårdsverksamheten så som föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

29 § (28.12.2012/909)

Om en i 28 § avsedd dagvårdsplats eller den vård som ges där konstateras vara olämplig eller bristfällig, ska det organ som avses i 11 d § 1 mom. med lämpliga medel försöka få till stånd rättelse i saken. Har rättelse inte skett inom förelagd tid, får organet förbjuda vård av barn på dagvårdsplatsen.

30 §

Den som försummar i 28 § stadgad anmälningsskyldighet eller håller barn i vård i strid med förbud, som utfärdats med stöd av 29 §, skall, om ej strängare straff är stadgat annorstädes i lag, dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Åklagaren får inte väcka åtal för en i 1 mom. avsedd överträdelse, om inte socialnämnden anmält försummelsen till åtal. (13.5.2011/486)

30 a § (28.12.2012/909)

I ett beslut om antagning av ett barn till dagvård som fattats av det organ som avses i 11 d § 1 mom. eller av en tjänsteinnehavare som är underställd det får ändring inte sökas genom besvär.

Den som är missnöjd med en tjänsteinnehavares i 1 mom. avsedda beslut har rätt att få beslutet behandlat i det organ som avses i 11 d § 1 mom., om han eller hon yrkar detta inom 14 dagar efter delfåendet av beslutet. Till beslutet ska fogas anvisningar om hur det kan föras till behandling i organet. Ärendet ska behandlas skyndsamt.

En tjänsteinnehavares i 1 mom. avsedda beslut får delges den berörda parten i brev per post. Delfåendet anses då, om inte annat visas, ha ägt rum den sjunde dagen efter det att beslutet, försett med adress som uppgivits av den berörda parten, har postats. I övrigt ska iakttas vad som föreskrivs om omprövningsförfarande i förvaltningslagen (434/2003).

31 § (28.12.2012/909)

Trots det som föreskrivs i 30 a § får ändring i ett i 11 a § avsett beslut om antagning av ett barn till dagvård som fattats av det kollegiala organ som avses i 11 d § 1 mom. sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären får inom denna tid även inlämnas till organet, som ska sända dem och sitt utlåtande till förvaltningsdomstolen.

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte, om något annat föreskrivs om ändringssökande eller ändringssökande är förbjudet. Det tillämpas inte heller när ett beslut enligt kommunallagen (365/1995) får föras till behandling i kommunstyrelsen.

KommunalL 365/1995 har upphävts genom KommunalL 410/2015.

32 § (28.12.2012/909)

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

32 a § (28.12.2012/909)

Undervisnings- och kulturministeriet bereder i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet sådana ändringar av denna lag som kan ha konsekvenser för det som föreskrivs i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. Social- och hälsovårdsministeriet bereder i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet sådana ändringar i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn som kan ha konsekvenser för dagvårdssystemet.

33 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

2 mom. har upphävts genom L 28.12.2012/909. (28.12.2012/909)

34 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1973, och genom densamma upphäves lagen den 11 november 1927 om statsunderstöd åt barnträdgårdar (296/27) jämte däri senare gjorda ändringar samt de stadganden i lagen den 17 januari 1936 om barnskydd (52/36) som står i strid med denna lag.

Såsom i denna lag avsedda daghem anses de barnträdgårdar, barnkrubbor och daghem för barn, vilka är verksamma vid lagens ikraftträdande och vilka enligt tidigare stadganden eller bestämmelser åtnjutit statsbidrag.

Har anstalt, som vid lagens ikraftträdande bedriver dagvårdsverksamhet, icke godkänts att tagas i bruk eller därom icke gjorts anmälan i enlighet med 33 § lagen om barnskydd, skall 1 27 § avsett godkännande utverkas och i 28 § avsedd anmälan göras senast inom tre månader efter lagens ikraftträdande. Jämväl om bedrivande av annan barndagvårdsverksamhet skall anmälan i enlighet med 28 § inom samma tid göras till socialnämnden.

Ikraftträdelsestadganden:

18.7.1975/588:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976, likväl så, att den tillämpas på kostnader, som uppkommit först efter lagens ikraftträdande, såframt ej annat följer av 34 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund.

19.12.1980/956:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Utan hinder av vad i 20 § är stadgat slutbehandlas de i lagens 1 § 3 punkten avsedda statsbidragsärenden, som är anhängiga vid socialstyrelsen när denna lag träder i kraft, i enlighet med de tidigare stadgandena. Länsstyrelserna utger första gången statsunderstöd för kostnader som hänför sig till året 1981.

Om dagvårdsreglementet är i motsvarande mån gällande vad om socialreglemente och instruktion är stadgat i lagen den 19 december 1980 angående ändring av lagen om förvaltningen av socialvården (944/80).

11.12.1981/875:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 196/81, Socialutsk. bet. 26/81, Stora utsk. bet. 154/81

17.9.1982/698:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 101/81, Socialutsk. bet. 13/82, Stora utsk. bet. 87/82

25.3.1983/304:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1983.

Regeringens proposition 16/82, Socialutsk. bet. 39/82, Stora utsk. bet. 299/82 och 299 a/82

11.1.1985/28:

Denna lag träder i kraft sedan den i 1 § lagen om stöd för vård av barn i hemmet nämnda rätten att välja mellan dagvårdsplats och stöd för vård i hemmet trätt i kraft i enlighet med 1 § 4 mom. lagen om införande av lagen om stöd för vård av barn i hemmet (25/85). Lagen träder likväl i kraft senast den 1 januari 1990.

I de realiseringsplaner som med stöd av 7 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82) skall utarbetas åren 1985–1989 skall kommunerna inkludera de åtgärder som behövs för anordnandet av vårdplatser enligt denna lag och som förutsätts i förstnämnda lags 8 §,

Regeringens proposition 202/84, Socialutsk. bet. 27/84, Stora utsk. bet. 220/84

31.12.1985/1119:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 182/85, Socialutsk. bet. 22/85, Stora utsk. bet. 196/85

18.5.1990/451:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Regeringens proposition 13/90, Socialutsk. bet. 7/90, Stora utsk. bet. 26/90

3.8.1990/681:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1990.

Regeringens proposition 215/87, Socialutsk. bet. 7/88, Stora utsk. bet. 68/88, Socialutsk. bet. 10/90

17.1.1991/95:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

RP 233/90, Socialutsk. bet. 44/90, Stora utsk. bet. 227/90

5.4.1991/630:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995, dock så att 11 a § 2 och 3 mom. skall iakttas från och med den 1 januari 1993. Stadgandena i 31 § skall dock tillämpas på de ärenden som avses i 11 a § 1 mom. från och med den 1 februari 1995 och på de ärenden som avses i 11 a § 2 mom. från och med den 1 juli 1992.

I de realiseringsplaner som med stöd av 7 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården skall utarbetas för åren i fråga skall kommunerna inkludera de åtgärder som förutsätts i 8 § i nämnda lag och som behövs för anordnandet av vårdplatser enligt 11 a § i denna lag för barn som har fyllt tre år.

Kommunerna får även före ikraftträdandet vidta andra åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter.

Regeringens proposition 319/90, Socialutsk. bet. 62/90, Stora utsk. bet. 327/90

3.8.1992/738:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91, FvUB 7/92

21.8.1992/798:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 38/92, ShUB 11/92

11.12.1992/1288:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till och med den 31 juli 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 173/92, ShUB 32/92

29.12.1994/1496:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995 och gäller till och med den 31 december 1995.

Denna lag tillämpas dock inte efter den 1 juli 1995 på de ansökningar som gäller dagvårdsplats från den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 211/94, ShUB 47/94, StoUB 7/94

29.12.1994/1497:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna lag upphävs 3 § förordningen den 16 mars 1973 om barndagvård (239/73), sådant detta lagrum lyder ändrat genom förordningarna av den 17 juni 1983 och den 11 januari 1985 (550/83 och 29/85).

Efter att lagen trätt i kraft tillämpas inte vad ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om barndagvård (630/91) stadgar om ikraftträdande och tillämpning av lagens 31 §.

RP 211/94, ShUB 47/94, StoUB 7/94

18.12.1995/1527:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till och med den 31 juli 1997. (20.12.1996/1130)

RP 122/95, ShUB 22/95, RSv 130/95

20.12.1996/1129:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 208/1996, ShUB 35/1996, RSv 223/1996

20.12.1996/1130:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 208/1996, ShUB 35/1996, RSv 223/1996

23.12.1999/1290:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 91/1999, KuUB 7/1999, RSv 99/1999

1.11.2002/881:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 151/2002, ShUB 25/2002, RSv 124/2002

11.12.2002/1077:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2002, ShUB 34/2002, RSv 173/2002

21.2.2003/156:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003 och gäller till och med den 31 juli 2008.

L 156/2003 har upphävts genom L 1330/2006, som trädde i kraft 1.1.2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2001, ShUB 49/2002, RSv 245/2002

22.12.2006/1255:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 163/2006, ShUB 27/2006, RSv 139/2006

22.12.2006/1330:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs lagen av den 21 februari 2003 om temporär ändring av lagen om barndagvård (156/2003).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 235/2006, ShUB 48/2006, RSv 236/2006

22.12.2006/1344:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 112/2006, ShUB 45/2006, RSv 217/2006

29.12.2009/1711:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009, FvUB 19/2009, RSv 223/2009

8.4.2011/323:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 322/2010, ShUB 53/2010, RSv 314/2010

13.5.2011/486:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

21.12.2012/905:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

I fråga om skyldigheten att ordna dagvårdsplats och rätten att få samma dagvårdsplats ska de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande tillämpas, om faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen baserar sig på sådana bestämmelser i sjukförsäkringslagen som gällde före ikraftträdandet.

RP 111/2012, ShUB 21/2012, RSv 128/2012

28.12.2012/909:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 159/2012, ShUB 26/2012, RSv 160/2012

30.12.2014/1414:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 258/2014, KuUB 15/2014, GrUU 44/2014, RSv 213/2014

8.5.2015/580:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

Utbildningsstyrelsen ska godkänna grunderna för planen för småbarnspedagogik så att de lokala småbarnspedagogiska planer som avses i 9 a § kan börja användas och de individuella planer för småbarnspedagogik som avses i 7 a § kan börja göras upp senast den 1 augusti 2017.

RP 341/2014, KuUB 29/2014, RSv 357/2014

29.1.2016/108:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

En kommun får upphäva och fatta nya beslut i sådana beslut som med stöd av de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande om den rätt som föreskrivs i 11 a § som har fattats av ett sådant kommunalt organ som avses i 11 d § eller en sådan detta organ underlydande tjänsteinnehavare. Barnets rätt till samma plats inom småbarnspedagogiken vid daghemmet och om möjligt inom familjedagvården kvarstår dock, om barnets tider inom småbarnspedagogiken vid denna lags ikraftträdande ändras på det sätt som anges i 11 a § 1–4 mom.

RP 80/2015, KuUB 11/2015, RSv 112/2015

29.12.2016/1504:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

RP 205/2016, KuUB 16/2016, RSv 199/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.