Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

12.3.1971/219

Radioansvarighetslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.6.2003/460, som gäller från och med den 1.1.2004.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

För handling, vars straffbarhet grundar sig på innehållet i program, som sänts i rundradioverksamhet, svarar den, som enligt strafflagen bör anses såsom gärningsman eller delaktig i brottet.

2 §

Utövare av rundradioverksamhet är skyldig att för varje program, som skall sändas, förordna en ansvarig programredaktör med uppgift att övervaka programmet och förhindra sändning av program, vars innehåll är brottsligt. Inget program får sändas mot ansvarige programredaktörens vilja.

Ansvarig programredaktör skall vara en här i landet fast bosatt person, som råder över sig och sin egendom.

3 §

Är ansvarig programredaktör icke jämlikt 1 § ansvarig för brott, vars straffbarhet grundar sig på innehållet i sänt program, skall han likväl dömas för bristande övervakning till böter eller fängelse i högst ett år, såframt han ej kan visa att han till förebyggande av förbrytelsen iakttagit all den aktsamhet, som på honom ankommit.

4 § (23.3.1979/369)

Utövaren av rundradioverksamhet, den som begått brottet och i brottet delaktig samt ansvarig programredaktör, som brustit i sin övervakningsplikt, är skyldiga att enligt de grunder som stadgas i skadeståndslagen (412/74) ersätta skada, som orsakats genom sändande av program med brottsligt innehåll. Utövaren av rundradioverksamhet åvilar i 3 kap. skadeståndslagen avsett skadeståndsansvar även då skadan orsakats av annan än arbetstagare.

5 §

Förordnande, som avses i 2 §, skall utövaren av rundradioverksamhet före sändningen av programmet anteckna i ett för allmänheten tillgängligt register, ur vilket envar äger rätt att erhålla uppgifter.

6 §

Har ansvarig programredaktör ej förordnats eller har i 5 § avsedd anteckning om förordnandet icke gjorts, skall såsom ansvarig programredaktör anses utövaren av rundradioverksamhet eller den, som på dennes vägnar är skyldig att förordna ansvarig progamredaktör.

Ur det register, som nämns i 5 §, skall jämväl framgå, vem som i ovan i 1 mom. avsett fall skall anses såsom ansvarig programredaktör.

6 a § (27.11.1992/1148)

Om ett program har innehållit en felaktig sakuppgift, är den som utövar rundradioverksamheten skyldig att rätta uppgiften.

Rättelseplikt föreligger dock inte

1) om rättelsen kan orsaka någon skada som inte står i proportion till den nytta som uppnås genom rättelsen, eller

2) om det på grund av att felet är ringa eller av någon annan dylik orsak inte finns grundad anledning att rätta uppgiften.

Den felaktiga uppgiften skall rättas utan oskäligt dröjsmål och på ett sådant sätt att felaktigheten rättas så väl som möjligt. Den som utövar rundradioverksamhet är inte skyldig att rätta ett fel, om rättelseyrkande inte har framställts eller felet inte annars konstaterats inom 30 dagar från den dag då programmet sändes.

Om den som utövar rundradioverksamhet inte sänder den rättelse som yrkats, har den som framställt yrkandet rätt att vid Helsingfors rådstuvurätt väcka talan om att denne skall förpliktas att vid vite sända rättelsen. Talan skall väckas inom tre månader från den dag då det program som innehöll den felaktiga uppgiften sändes.

7 § (27.11.1992/1148)

Helsingfors rådstuvurätt är behörig domstol i ett mål i vilket straff yrkas för ett brott som grundar sig på innehållet i ett utsänt program eller för försummelse av övervakningsskyldigheten enligt denna lag eller i vilket ett annat yrkande som grundar sig på dylika brott framförs, samt i ett ärende i vilket det är fråga om att den som utövar rundradioverksamhet skall förpliktas att sända den rättelse som yrkats.

8 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1971.

Ikraftträdelsestadganden:

23.3.1979/369:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1979, men gäller icke ersättning för skada som orsakats därförinnan.

27.11.1992/1148:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1148/1992 trädde i kraft enligt F 1487/1993 den 1.1.1994.)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 239/92, TrUB 7/92

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.