Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

5.8.1970/545

Förordning om parkeringsbot

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2012. Se L om parkeringsövervakning 727/2014 24 §.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 23 § lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/70):

1 §

Länsstyrelse skall när den avgör fråga angående förordnande om kommunal parkeringsövervakning beakta de lokala förhållandena, såsom trafiktätheten inom området, behovet av övervakning och kommunens förutsättningar att behörigen omhänderha övervakningen.

Förordnande må meddelas för viss tid eller att gälla tills vidare. Däri må även fastställas minsta antalet övervakningsbiträden och uppställas andra nödigbefunna villkor.

Länsstyrelsen må efter att ha hört kommunens fullmäktige återkalla förordnande eller ändra villkoren däri, om förhållandena undergått väsentlig förändring eller uppställda villkor åsidosatts eller övervakningen eljest icke skötts på behörigt sätt. Jämväl kommunens fullmäktige må göra framställning om förordnandets återkallande.

2 §

Kompetenskrav för kommunal parkeringsövervakartjänst i kommun med över 100 000 invånare är juris kandidatexamen eller motsvarande tidigare examen och förtrogenhet med trafikfrågor samt i annan kommun lägre rättsexamen eller genomgången befälsklass i polisinstitutet samt förtrogenhet med trafikfrågor.

Kommunalt övervakningsbiträde skall ha för handhavandet av på honom ankommande uppgifter nödig kännedom om reglerna för vägtrafik.

3 § (8.3.2007/256)

Kommunala parkeringsövervakare och deras biträden skall i tjänsteutövningen ha med sig ett av inrikesministeriet fastställt tjänstemärke och bära tjänstedräkt, vars modell fastställts av ministeriet, eller ett av ministeriet bestämt emblem. Tjänstemärket skall visas upp vid behov eller på begäran.

4 §

I betalningsanmaning som anbringas på motorfordon eller lämnas till fordonets förare skall angivas ärendets nummer, fordonets igenkänningsmärke, felets art, när och var felet begicks, det belopp som skall betalas, när och var betalning skall erläggas samt det konto, på vilket beloppet skall inbetalas, påföljden av försummelse att erlägga betalning samt hos vem och inom vilken tid protest må inläggas. I fråga om annat fordon lämnas i betalningsanmaningen i övrigt samma uppgifter, men i stället för fordonets igenkänningsmärke angives nödiga personuppgifter om föraren. Detsamma gäller motorvelociped. I betalningsanmaning som tillställs ägare eller innehavare skall dessutom angivas varför betalningsanspråket riktas mot honom.

I föreläggandet att betala parkeringsbot skall, utöver de i betalningsanmaningen nämnda omständigheterna, uppgivas orsaken till att föreläggandet meddelas.

Till betalningsanmaningen och betalningsföreläggandet skall fogas ett inbetalningskort att användas vid betalningen av parkeringsboten. (18.4.1975/263)

4 mom. har upphävts genom F 18.4.1975/263. (18.4.1975/263)

5 § (18.4.1975/263)

Staten tillkommande parkeringsbot skall inbetalas på postgirokonto till postanstalt eller till Postbanken eller ock, i enlighet med vad finansministeriet bestämmer, till annan bank.

Kommun tillkommande motsvarande avgift skall inbetalas på kommunens postgirokonto till postanstalt eller till Postbanken eller ock på annat kommunens konto i bank som bestämmes av kommunens styrelse.

6 §

Parkeringsövervakare skall över parkeringsbotsbeloppen föra bok, som även må vara upplagd i form av ett kortregister. (18.4.1975/263)

För statens vidkommande meddelas anvisningar om räkenskapsföringen av ministeriet för inrikesärendena. I fråga om kommun skall angående räkenskapsföringen iakttagas vad därom är i kommunen särskilt föreskrivet.

7 § (18.4.1975/263)

De medel som inflyter till staten i parkeringsbot redovisas till länstyrelse på postgirokonto enligt anvisningar som meddelas särskilt.

Har parkeringsövervakare med anledning av protest eller av annan orsak förordnat att parkeringsbot eller del därav skall återbäras till vederbörande, skall han tillställa länsstyrelsen restitutionsuträkning för utanordning av beloppet. Länstyrelsen må rätta uträkningen, om den befinnes oriktig.

Om föreläggandena att betala parkeringsbot, som lämnats obetald, skall parkeringsövervakare, enligt anvisningar, som meddelas särskilt, varannan månad insända anmälan för de två föregående månaderna till länsstyrelsen för restuppbörd i utsökningsväg.

8 § (18.4.1975/263)

Angående redovisningen, återbäringen och restuppbörden av kommun tillkommande parkeringsbot gäller vad om dem i fråga om kommunala avgifter är stadgat särskilt.

9 § (18.4.1975/263)

Avlyfter eller nedsätter länsstyrelsen med anledning av besvär parkeringsbot, skall en avskrift av beslutet sändas till parkeringsövervakaren för uppgörande av restitutionsuträkning. Angående utanordningen av återbäring gäller vad därom är stadgat i 7 § 2 mom. och 8 §. Har parkeringsbot redan redovisats till länsstyrelsen, må denna utbetala återbäring utan att översända avskrift.

10 §

Kan parkeringsövervakare icke omedelbart avgöra inlagd protest, skall i saken innan beslut fattas inhämtas nödig utredning, vilken skall fogas till handlingarna.

Angående beviljad förlängning av betalningstid skall parkeringsövervakaren göra anteckning i handlingarna rörande parkeringsfelet samt på betalningsanmaningen eller betalningsföreläggandet.

11 § (18.4.1975/263)

11 § har upphävts genom F 18.4.1975/263.

12 § (18.4.1975/263)

12 § har upphävts genom F 18.4.1975/263.

13 § (18.4.1975/263)

13 § har upphävts genom F 18.4.1975/263.

14 § (18.4.1975/263)

14 § har upphävts genom F 18.4.1975/263.

15 §

Formulär för de blanketter som erfordras vid tillämpningen av denna förordning fastställes och allmänna anvisningar om förordningens verkställighet meddelas av ministeriet för inrikesärendena.

16 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1970.

Ikraftträdelsestadganden:

18.4.1975/263:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1975.

8.3.2007/256:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.