Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

10.4.1970/258

Lag om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom PensionsL för evangelisk-lutherska kyrkan 18.4.2008/261.

1 §

Efter en avliden person som stått i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till evangelisk-lutherska kyrkan, en församling inom den, en kyrklig samfällighet eller någon annan sammanslutning av församlingar, betalas familjepension i enlighet med vad som bestäms i denna lag. (30.12.2004/1297)

2 mom. har upphävts genom L 24.11.1995/1317.

Föreningar, andra sammanslutningar, stiftelser eller anstalter kan med kyrkans centralfond överenskomma om att denna lag skall tillämpas även i fråga om en sådan präst eller lektor som domkapitlet har berättigat att vara verksam såsom präst eller lektor i dess tjänst eller en sådan diakonissa som handhar en läraruppgift som huvudsyssla i en diakonissanstalt. Likaså kan med kyrkans centralfond överenskommas om de villkor på vilka denna lag skall tillämpas i fråga om en person som är anställd hos en mellankyrklig eller motsvarande organisation eller hos någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess församling i arbete bland finländska utvandrare eller som är eller under en tid av minst åtta år varit i missionsarbete utomlands. (19.12.2003/1191)

Pensionsskyddet omfattar också dem som utan att vara verksamma som företagare har ingått ett uppdrags- eller konsultavtal med en sådan arbetsgivare som avses i 1 § 1 mom. i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (298/1966) eller gjort andra motsvarande arrangemang och vars verksamhet inte bedrivs i ett bolags eller någon annan sammanslutnings namn. Pensionsskyddet omfattar också förtroendevalda hos en sådan arbetsgivare som avses i nämnda lagrum. (30.12.2004/1297)

Denna lag gäller icke tjänsteinnehavare eller arbetstagare, om vars på tjänste- eller arbetsförhållande grundade familjepensionsskydd är särskilt stadgat.

2 §

Förutsättning för erläggande av familjepension är, att i 1 § avsedd person, som i denna lag benämnes förmånslåtare, ägde rätt till eller åtnjöt pension enligt pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/66).

3 §

Såvida av denna lag icke annat följer, iakttages beträffande familjepension i tillämpliga delar stadgandena i lagen om statens familjepensioner.

Beträffande familjepension gäller också pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan i tillämpliga delar. (30.12.2004/1297)

4 §

4 § har upphävts genom L 15.6.1990/523.

5 §

5 § har upphävts genom L 28.1.1983/113.

6 § (30.12.2004/1297)

6 § har upphävts genom L 30.12.2004/1297.

7 §

Är förmånstagaren på grund av förmånslåtarens död berättigad till försörjningspension, som grundar sig på stadgandena i lagen om olycksfallsförsäkring, fortlöpande ersättning som grundar sig på stadgandena i trafikförsäkringslagen, eller försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, må den i enlighet med denna lag utgående familjepensionen erläggas till fullt belopp tills försörjningspensionens eller ersättningens belopp slutligt fastställts. Förmånstagarens rätt till nämnda försörjningspension eller ersättning övergår till kyrkans centralfond till den del som motsvarar det belopp, vilket med anledning av försörjningspensionen eller ersättningen skall avdragas från familjepensionen.

8 §

Då denna lag träder i kraft, upphör kyrkans familjepensionskassa. Kassans tillgångar överföres samt ansvaret för kassans förbindelser och övriga förpliktelser övergår till kyrkans centralfond.

9 §

Är i kyrkans familjepensionskassa försäkrad i denna lag avsedd tjänsteinnehavare, upphör hans kassaförsäkring, när denna lag träder i kraft. Kassapen-sion erlägges ej efter honom.

I kassan försäkrad person, som icke är i 1 mom. avsedd tjänsteinnehavare, bevarar sin försäkring i kassan på tidigare villkor. Även annan i kassan försäkrad person äger rätt att bevara sin försäkring i kassan enligt tidigare villkor, om han inom sex månader efter det denna lag trätt i kraft skriftligen därom underrättar kyrkostyrelsen. Denna lag tillämpas icke på den, som gjort förenämnd anmälan. Gjord anmälan får återtagas.

10 §

Den, som vid denna lags ikraftträdande åtnjuter pension ur kyrkans familjepensionskassa, är berättigad till kassapensionen på tidigare villkor. Kassapensionen till änka och till barn, som ej fyllt 18 år eller erhåller pension från kassan på grund av arbetsoförhet, erlägges förhöjd med 25 procent, räknat från denna lags ikraftträdande.

11 §

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1970.

Såsom i denna lag avsedd förmånslåtare anses även

1) den, som på grund av anmälan, som avses i 3 mom. av ikraftträdelse- och tillämpningsstadgandet i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan, icke är berättigad till pension enligt sagda lag, och

2) den som vid sin död åtnjöt pension, beviljad på grund av före den 1 januari 1967 inträffat pensionsfall med stöd av lagen den 8 december 1949 om prästernas och kantororgelnisternas i de evangelisk-lutherska församlingarna rätt till pension och om församlingarnas skyldighet att bestrida de av dessa pensioner föranledda kostnaderna (744/49) eller med stöd av pensionsstadga för församling.

Vid beviljandet av familjepension efter förmånslåtare, som avses i 2 mom. 2 punkten, anses såsom pensionsgrundande lön den lön, enligt vilken förmånslåtarens egen pension normerades vid tidpunkten för dödsfallet.

Denna lag tillämpas även, om förmånslåtaren avlidit efter den 31 december 1966, men innan denna lag trätt i kraft. Äger förmånstagaren med anledning av under sagda tid inträffat dödsfall rätt till familjepension även på grund av tidigare gällande stadganden, är han berättigad till familjepension, antingen enligt tidigare stadganden eller i enlighet med denna lag.

Förmånstagare, som på grund av i 4 mom. avsett dödsfall beviljats familjepension i enlighet med tidigare gällande stadganden, äger rätt att övergå till att åtnjuta familjepension i enlighet med denna lag genom att skriftligen meddela kyrkostyrelsen därom och avstå från sin rätt till familjepension enligt tidigare gällande stadganden. Övergången sker från ingången av den kalendermånad, som närmast följer en månad efter det anmälan gjorts. Pensionsärende, som gäller ovan i detta moment avsett dödsfall, handlägges på ansökan ånyo av kyrkostyrelsen.

Är någon vid denna lags ikraftträdande förmånslåtare, efter vilken familjepension erlägges enligt församlings familjepensionsstadga, skall familjepensionen efter honom utgå enligt tidigare gällande stadganden, om han senast före utgången av år 1970 skriftligen meddelar församlingen att han önskar det. Gjord anmälan får återtagas.

Avlider i 6 mom. avsedd person utan att ha gjort däri nämnd anmälan, erlägges efter honom familjepension, begravningshjälp eller ersättning för begravningskostnader i enlighet med tidigare gällande stadganden, såframt han icke efterlämnat någon som vore berättigad till familjepension enligt denna lag. (6.5.1977/353)

Beträffande till församling utgående ersättning för familjepension, för vars erläggande den i enlighet med 4 och 6 mom. svarar, gäller vad i 6 mom. av ikraftträdelse- och tillämpningsstadgandet i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan sådant det lyder i lagen den 24 januari 1969 (47/69), är stadgat om ersättning för pensionsutgifter.

Ikraftträdelsestadganden:

28.1.1983/113:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

15.6.1990/523:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Lagen tillämpas om förmånslåtaren har avlidit sedan den har trätt i kraft. Utöver vad som stadgas i 3 § 1 mom. lagen om statens familjepensioner och i 6 § i denna lag har en kvinna rätt till efterlevandepension om hon har fyllt 40 år och lever i äktenskap med förmånslåtaren då lagen träder i kraft och om äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år och vid dennes död hade fortgått minst tre år. Familjepension som betalas efter en förmånslåtare som har avlidit innan lagen trätt i kraft dras inte in trots att den efterlevande ingår nytt äktenskap efter att ha fyllt 50 år. Vad 8 § 1 mom. lagen om statens familjepensioner stadgar om ny uträkning av familjepensionens belopp gäller också de barnpensioner som har börjat betalas innan denna lag träder i kraft.

Pensionsjämkning enligt 7 och 7 a - 7 c § lagen om statens familjepensioner verkställs också då familjepension fastställs på de grunder som avses i reglementet för kyrkans familjepensionskassa (166/57) efter en förmånslåtare som har avlidit sedan denna lag har trätt i kraft.

Vad lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan stadgar om barn tillämpas på adoptivbarn också i sådana fall då domstolen har gett sitt samtycke till adoptionen före den 1 januari 1980. Dessa adoptivbarn har inte rätt till barnpension efter sina biologiska föräldrar. Som barn anses också ett barn som har ställning som erkänt barn och likaså ett barn till vilket förmånslåtaren vid sin död hade förbundit sig eller var förpliktad att betala underhållsbidrag enligt lagen om barn utom äktenskapet (173/22)

Då familjepensionens belopp räknas ut beaktas inte barntillägg enligt den 10 a § i lagen om statens pensioner som har upphävts genom lagen den 14 januari 1982 (31/82).

Om familjepension beviljas efter en förmånslåtare som nämns i 12 § 2 mom. lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan, anses förmånslåtarens egen pension ha blivit beviljad med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner.

24.11.1995/1317:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

För en person som har varit eller, när denna lag träder i kraft, är föreståndarinna för en diakonissanstalt eller diakonissa med en läraruppgift som huvudsyssla i en diakonissanstalt bibehålls de rättigheter till pension som gäller när denna lag träder i kraft.

19.12.2003/1191:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

30.12.2004/1297:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 214/2004, ShUB 36/2004, RSv 195/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.