Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

10.10.1969/632

Förordning om vårdbidrag för barn (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om handikappförmåner 11.5.2007/570, som gäller fr.o.m. 1.1.2008.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 10 § lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/69):

1 §

1 mom. har upphävts genom F 919/1974. (13.12.1974/919)

Angående mottagande av ansökan om vårdbidrag och skyldighet att anskaffa ämbetsbetyg gäller på motsvarande sätt vad i 68 och 69 §§ folkpensionsförordningen är stadgat om sökande eller mottagare av förmån som utgår enligt folkpensionslagen.

2 §

Angående ansökan om vårdbidrag, sökandes skyldighet att lämna för ansökningens avgörande nödiga uppgifter samt anmälningsskyldighet för den som har vårdnaden om barn och den som lyfter vårdbidrag gäller i tillämpliga delar vad i 5 kap. folkpensionsförordningen är stadgat.

Sökande är därjämte skyldig att lämna även annan av folkpensionsanstalten nödigbefunnen utredning. Likaledes skall den som har vårdnaden om barn och den som lyfter vårdbidrag anmäla väsentlig förbättring i vårdbidragstagarens hälsotillstånd eller betydande minskning i behovet av särskild vård och rehabilitering samt omplacering av barnet i vård som avses i 4 § lagen om vårdbidrag för barn. Likaså skall anmälan göras då barn som åtnjuter vårdbidrag får ny vårdnadshavare. (1.2.1974/114)

3 §

Angående utbetalning av vårdbidrag gäller i tillämpliga delar vad i 6 kap. folkpensionsförordningen är stadgat om utbetalning av pension.

3 a § (29.12.1994/1406)

Vad som stadgas i 22 och 23 §§ folkpensionsförordningen tillämpas på motsvarande sätt på kostnaderna för vårdbidrag för barn.

4 § (9.8.2002/687)

4 § har upphävts genom L 9.8.2002/687.

5 § (9.8.2002/687)

5 § har upphävts genom L 9.8.2002/687.

6 § (9.8.2002/687)

6 § har upphävts genom L 9.8.2002/687.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970.

Ikraftträdelsestadganden:

1.2.1974/114:

Denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 1974.

13.12.1974/919:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1975.

18.11.1988/990:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989

29.12.1994/1406:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

9.8.2002/687:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 10 oktober 1969 om vårdbidrag för barn (632/1969) 4–6 §, av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i förordning 990/1988.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.