Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

14.7.1969/468

Lag om pension för företagare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om införande av lagen om pension för företagare 22.12.2006/1273.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Företagare, som är bosatt i Finland, skall försäkras för ålderdom, invaliditet och dödsfall såsom i denna lag är stadgat.

Med företagare avses person, som utför förvärvsarbete utan att härvid stå i arbetsförhållande eller i tjänste- eller annat offentligträttsligt anställningsförhållande.

Denna lag gäller dock inte

1) företagarverksamhet före ingången av den månad som följer efter uppnådd 18 års ålder eller verksamhet som efter nämnda tidpunkt inte utan avbrott fortgått minst fyra månader,

2) företagare, vars i 7 § 2 och 3 mom. avsedda årliga arbetsinkomst av förvärvsarbete som avses i denna lag bör uppskattas till mindre än 504,10 euro; (1.10.2004/891)

3) förvärvsarbete, på grund av vilket företagaren har rätt till pension enligt annan lag eller offentlig pensionsstadga,

4) företagarverksamhet som har börjat eller fortgått efter det att företagaren har avgått med förtida ålderspension eller ålderspension enligt denna lag, eller

5) företagarverksamhet efter den kalendermånad då företagaren fyller 68 år.

(27.6.2003/638)

Denna lag gäller inte heller utövande av idrott. Bestämmelser om pensionsskydd vid utövande av idrott finns i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (575/2000). (21.12.2000/1229)

Uppstår oklarhet om, huruvida denna lag skall tillämpas på viss person eller på viss verksamhet, avgöres saken av pensionsskyddscentralen på pensionsanstaltens eller vederbörandes ansökan.

2 §

En företagare är skyldig att uppta i 1 § 1 mom. avsedd försäkring för pensionsskydd enligt denna lag i en pensionsanstalt som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, eller i en sådan pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor (1164/92) som bedriver verksamhet enbart enligt denna lag. (17.3.1995/393)

I 1 mom. nämnd försäkring får upptas retroaktivt för det löpande kalenderåret och de tre närmast föregående kalenderåren. Försäkring får inte upptas efter företagarens död, om inte pensionsskyddscentralen på ansökan av en delägare i dödsboet av särskilda skäl beslutar något annat. (30.12.1999/1334)

2 a § (4.5.2001/378)

2 a § har upphävts genom L 4.5.2001/378.

3 § (27.6.2003/638)

3 § har upphävts genom L 27.6.2003/638.

4 § (1.10.2004/891)

4 § har upphävts genom L 1.10.2004/891.

5 § (27.6.2003/638)

Pensioner som beviljas enligt denna lag är ålderspension, invalidpension, som också kan vara rehabiliteringsstöd, samt arbetslöshetspension, deltidspension och familjepension. En företagare har rätt att få rehabilitering och kan beviljas rehabiliteringspenning, rehabiliteringstillägg eller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning. Förutsättningarna för dessa förmåner och deras storlek bestäms enligt lagen om pension för arbetstagare, om inte något annat följer av denna lag. En företagare har dock rätt att få ålderspension oavsett om han fortsätter med sin verksamhet enligt 1 § eller inte.

Beträffande arbetsinkomst och till pension berättigande tid som avses i denna lag tillämpas på motsvarande sätt vad som i lagen om pension för arbetstagare bestäms om förvärvsinkomst och till pension berättigande tid. (1.10.2004/891)

Om en företagare som får ålderspension eller förtida ålderspension är försäkrad på grundval av frivillig försäkring enligt 11 § 2 mom., tillväxer för denna tid pension enligt den tillväxtprocent som anges i 5 § 1 mom. 1 punkten lagen om pension för arbetstagare.

5 a § (27.6.2003/638)

5 a § har upphävts genom L 27.6.2003/638.

5 b § (18.12.1995/1485)

För att deltidspension skall beviljas förutsätts att

1) företagaren minskar sitt förvärvsarbete, ifall det omfattas av denna lag, till hälften eller helt upphör med det,

2) företagarens återstående förvärvsarbete motsvarar de förutsättningar som anges i 4 f § 1 mom. 5 och 7 punkten lagen om pension för arbetstagare, dock så att det om företagaren fortsätter sin företagarverksamhet förutsätts att hans återstående arbetsinkomst uppgår till minst det belopp som avses i 1 § 3 mom. 2 punkten, och (27.6.2003/638)

3) företagaren lämnar pensionsanstalten tillräckliga uppgifter om minskningen av sin arbetstid.

2 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/638. (27.6.2003/638)

6 § (1.10.2004/891)

Såsom till pension berättigande räknas den tid under vilken företagarverksamheten fortgått från ingången av den kalendermånad som följer efter uppnådd 18 års ålder till ingången av den månad som följer efter uppnådd 68 års ålder, varvid dock 7 c–7 e § i lagen om pension för arbetstagare skall iakttas i tillämpliga delar.

7 § (8.8.2003/717)

Företagarens pension bestäms i enlighet med denna paragraf och 7 a § på basis av de fastställda arbetsinkomsterna och den totala arbetsinkomst som uträknats enligt de betalda försäkringspremierna.

För företagaren fastställs som arbetsinkomst den lön som skäligen borde betalas, om en person med motsvarande yrkesskicklighet skulle avlönas att utföra hans i denna lag avsedda arbete, eller den ersättning som annars kan anses i genomsnitt motsvara nämnda arbete. Den årliga arbetsinkomsten fastställs dock inte till högre än 8 409,40 euro.

När försäkringen börjar fastställer pensionsanstalten företagarens arbetsinkomst. Om de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten senare förändras väsentligt, justeras den på ansökan. Pensionsanstalten kan även justera arbetsinkomsten på eget initiativ. Arbetsinkomsten får dock inte ändras retroaktivt. Utan hinder av denna paragraf fastställs såsom arbetsinkomst för en företagare som får deltidspension hälften av den stabiliserade förvärvsinkomst enligt denna lag som avses i 4 f § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och som uträknats i enlighet med 7 d § 3 mom. i sistnämnda lag, och för en företagare som är berättigad till invalidpension den arbetsinkomst som svarar mot det arbete som omfattas av denna lag och som företagaren har utfört efter att hans eller hennes arbetsförmåga nedgått. (1.10.2004/891)

Utöver vad som bestäms i 9 § 1 mom. kan företagaren under kalenderåret betala en tillskottspremie som är minst 10 procent av försäkringspremien enligt 9 § 1 mom. och högst lika stor som nämnda försäkringspremie. Tillskottspremien och försäkringspremien enligt 9 § 1 mom. får dock inte tillsammans överstiga det premiebelopp som motsvarar det högsta beloppet av den årliga arbetsinkomsten enligt 2 mom.

Utan hinder av 9 § 1 mom. kan företagaren också betala den försäkringspremie som bestäms enligt 9 § 1 mom. till nedsatt belopp under kalenderåret. Försäkringspremien är då minst 10 procent och högst 20 procent lägre än försäkringspremien enligt 9 § 1 mom. för kalenderåret. Försäkringspremien får dock inte vara lägre än den försäkringspremie som motsvarar den årliga arbetsinkomsten enligt 1 § 3 mom. 2 punkten. De år under vilka försäkringspremier betalas till nedsatt belopp får uppgå till högst tre under varje sådan period av sju på varandra följande kalenderår som granskas.

Företagaren får använda den rätt till tillskottspremie som avses i 4 mom. eller alternativt den rätt till nedsatt försäkringspremie som avses i 5 mom. en gång under samma kalenderår, förutsatt att företagarens försäkring enligt denna lag är gällande under hela det ifrågavarande året. Företagaren skall skriftligen inom det kalenderår som ändringen gäller underrätta pensionsanstalten om betalning av tillskottspremie eller nedsättning av försäkringspremien. (1.10.2004/891)

Företagarens arbetsinkomst under det kalenderår då han eller hon betalar tillskottspremie enligt 4 mom. eller nedsatt försäkringspremie enligt 5 mom. uträknas så att de försäkringspremier som företagaren betalat och som grundar sig på den arbetsinkomst som fastställts för året i fråga, utökade med tillskottspremierna eller minskade på grundval av de nedsatta försäkringspremierna, divideras med en hundradel av den premieprocentsats som enligt 9 § fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. (1.10.2004/891)

Den arbetsinkomst som fastställts enligt 2 och 3 mom. eller den arbetsinkomst som uträknats enligt 7 mom. utgör företagarens årliga totala arbetsinkomst. Till skillnad från det som sägs ovan skall dock vid bestämmandet av den stabiliserade förtjänstnivån för deltidspension arbetsinkomsten under det år som föregår pensionsfallet beaktas till ett belopp som motsvarar den fastställda arbetsinkomsten utan den tillskottspremie som eventuellt betalats under nämnda år.

Vad som bestäms i 4 och 5 mom. gäller inte en företagare

1) som får pension enligt en lag eller pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare,

2) som har obetalda förfallna försäkringspremier enligt 9 § 1 och 2 mom.,

3) under de kalenderår under vilka företagaren har rätt till premienedsättning enligt 9 § 2 mom.,

4) under de kalenderår under vilka företagaren är försäkrad enligt denna lag vid flera än en sådan pensionsanstalt eller pensionskassa som avses i 2 §, och inte heller

5) efter det kalenderår under vilket företagaren fyller 62 år.

(1.10.2004/891)

Om företagaren har använt sin rätt att betala tillskottspremie enligt 4 mom. eller sin rätt till nedsatt försäkringspremie enligt 5 mom. och företagarens fastställda arbetsinkomst ändras enligt 3 mom. senare under samma kalenderår, beaktas inte tillskottspremien eller den nedsatta försäkringspremien när företagarens totala arbetsinkomst för året i fråga uträknas enligt 7 och 8 mom. Härvid anses företagaren inte vid tillämpningen av 6 mom. ha använt sin rätt att betala tillskottspremie eller sin rätt till nedsatt försäkringspremie under året i fråga. (1.10.2004/891)

7 a § (1.10.2004/891)

Den pensionsgrundande totala arbetsinkomsten uträknas särskilt för varje kalenderår. Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för varje kalenderår utgörs av det med försäkringsperioderna vägda medeltalet av företagarens årliga arbetsinkomster för året i fråga som fastställts enligt 7 § 2 eller 3 mom., sådana de lydde under året i fråga, och justerats enligt 7 b § i lagen om pension för arbetstagare. Om företagaren emellertid har använt sin rätt att betala tillskottspremie enligt 7 § 4 mom. eller sin rätt till nedsatt försäkringspremie enligt 5 mom. i samma paragraf, uträknas den totala arbetsinkomsten för kalenderåret i fråga, med avvikelse från vad som bestäms ovan i detta moment, enligt 7 § 7 mom. Den arbetsinkomst som uträknats på det sistnämnda sättet justeras så att den motsvarar beräkningstidpunkten enligt nämnda bestämmelse i lagen om pension för arbetstagare.

Den pensionsgrundande totala arbetsinkomsten för tiden mellan ingången av det år då arbetsoförmågan började och utgången av den månad då 63 års ålder uppnås (återstående tid) bestäms enligt 7 c och 7 d § i lagen om pension för arbetstagare. Tillskottspremien beaktas dock inte i arbetsinkomsten för det år som föregår pensionsfallet för invalidpensionen, utom ifall 7 d § 1 eller 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare skall tillämpas. Förvärvsinkomsten för återstående tid enligt denna lag utgör samma relativa andel av summan av de förvärvsinkomster för återstående tid som bestäms i 7 c § 2–4 och 6 mom. samt 7 d § 1 och 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare som de arbetsinkomster som omfattas av denna lag utgör av summan av inkomsterna enligt de lagar och pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare under den granskningstid som avses i 7 c § 2 mom. och 7 d § 2 mom. i sistnämnda lag.

Om pensionsanstaltens rätt till försäkringspremie har förverkats enligt 12 § 6 mom., sänks den pensionsgrundande totala arbetsinkomsten som uträknats enligt andra meningen i 1 mom. för det kalenderår för vilket försäkringspremien har preskriberats med beaktande av de utestående försäkringspremierna, enligt vad som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Till pension berättigar också de förmåner som avses i 6 a § i lagen om pension för arbetstagare, på det sätt som närmare föreskrivs i nämnda lagrum. Härvid betraktas som sådan inkomst för företagaren som ligger till grund för vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) det belopp som nämns i 6 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare för varje hel månad för vilken förmånen har betalats.

Om pensionstagaren har rätt till pension enligt två eller flera sådana lagar eller pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, beaktas de arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för de förmåner som avses i 4 mom. endast en gång. Den pensionsdel som intjänats på grundval av dem betalas av en pensionsanstalt som avses i 10 d § i lagen om pension för arbetstagare. Kostnaderna för den pension som intjänats på grundval av dessa förmåner fördelas mellan pensionsanstalterna enligt 12 § 1 mom. 6 punkten i lagen om pension för arbetstagare.

7 b § (27.6.2003/638)

Pensionsskyddscentralen kan meddela pensionsanstalterna föreskrifter om tillämpningen av 7 och 7 a §.

8 § (27.6.2003/638)

Företagare som fyllt 63 år beviljas ålderspension från ingången av den månad som närmast följer efter pensionsansökan, om inte annat följer av att pensionen uppskjutits eller beviljas i förtid. Pension som under tiden för ålderspension eller förtida ålderspension influtit av företagarverksamhet som försäkrats med stöd av 11 § beviljas på ansökan tidigast från ingången av den kalendermånad som följer efter uppnådd 68 års ålder.

9 § (13.12.1991/1436)

En företagare är skyldig att betala en försäkringspremie som beräknas på grundval av den enligt 7 § 2 och 3 mom. fastställda arbetsinkomsten med tillämpning av den premieprocentsats som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet fastställer årligen en premieprocentsats som kan uppskattas motsvara den genomsnittliga, i procent av lönerna uttryckta försäkringspremien för försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare då den i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedda andelen för den förhöjda försäkringspremien för arbetstagare som fyllt 53 år inte beaktas. Från ingången av det kalenderår som följer efter uppnådda 53 års ålder fastställs som premieprocentsats dock ovan avsedda procenttal ökat med så många procentenheter som den i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedda pensionsavgiften för arbetstagare som fyllt 53 år överstiger pensionsavgiften för yngre arbetstagare. (8.8.2003/717)

Företagarens premieprocentsats är 75 procent av det i 1 mom. angivna procenttalet under de första 48 månaderna av den första företagarverksamheten som omfattas av denna lag. Om den första företagarverksamheten pågår en kortare tid än 48 månader, beräknas försäkringspremien på yrkande av företagaren enligt den nedsatta procentsatsen för den tid som återstår av de 48 månaderna också i en andra företagarverksamhet som omfattas av denna lag. (21.12.2000/1229)

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för försäkringspremien på framställning av pensionsanstalten. (17.3.1995/393)

En företagare svarar såsom för egen skuld för i hans eller hennes företag arbetande familjemedlemmars försäkringspremie. Om företagarverksamhet som avses i denna lag bedrivs i form av en sammanslutning eller ett samfund, svarar även sammanslutningen eller samfundet för sina delägares på nämnda verksamhet grundade försäkringspremier såsom för egen skuld. Pensionsanstalten skall på begäran lämna personer, sammanslutningar och samfund som avses i detta moment de uppgifter som inverkar på ansvaret enligt momentet. (19.12.2003/1176)

Den del av försäkringspremien som uppbärs för kostnader enligt 12 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare fastställs enligt de grunder som vederbörande ministerium fastställt med stöd av ovannämnda lagrum. (1.10.2004/891)

10 §

Av försäkringspremien enligt denna lag fogas till premieansvaret den del som inte behövs för skäliga förvaltningskostnader. Likaså fogas till premieansvaret avkastningen av motsvarande placeringar. Från ansvaret avdras pensionsanstaltens andel i pensioner och andra förmåner enligt denna lag. (17.3.1995/393)

Pensionsanstalterna svarar för pensioner och andra förmåner enligt denna lag i förhållande till sitt premieansvar enligt 1 mom. Vid bestämmandet av premieansvaret beaktas härvid dock inte de obetalda försäkringspremier som har lämnats till indrivning i utsökningsväg eller bevakats i konkurs. Vid bestämmandet av premieansvaret beaktas inte heller sådana obetalda försäkringspremier som ingår i ett saneringsprogram enligt lagen om företagssanering (47/93) eller i ett betalningsprogram enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/93) eller i en sådan frivillig skuldsanering som till innehållet motsvarar principerna i de nämnda lagarna. Om det premieansvar som har bestämts på detta sätt inte förslår till de ovan nämnda pensionerna och andra förmånerna, betalar staten den återstående delen. Staten skall enligt vad som stadgas genom förordning varje år i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten uppskattas komma att betala som sin andel. (17.3.1995/393)

Vid tillämpningen av denna paragraf beaktas inte pensionsskydd som baserar sig på 11 § 1 mom. sådant det löd före den 1 januari 2001. Till de i 1 mom. avsedda pensionerna hänförs likväl förhöjningar i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare av pensioner, som betalas enligt nämnda lagrum, till den del avkastningen av motsvarande placeringar inte förslår till förhöjningarna. (27.6.2003/638)

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer de grunder för beräkningen av premieansvaret enligt vilka de skäliga förvaltningskostnaderna som avses i 1 mom. samt den avkastning av placeringar som avses i 1 och 3 mom. beräknas. Ministeriet meddelar även närmare föreskrifter angående tillämpaingen av denna paragraf. (17.3.1995/393)

11 § (27.6.2003/638)

Företagare som får ålderspension eller förtida ålderspension eller sådana företagare, vilkas arbetsinkomst är mindre än vad som förutsätts i 1 § 3 mom. 2 punkten, kan, om de annars uppfyller i denna lag föreskrivna villkor, på villkor som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet beviljas försäkring enligt denna lag. Försäkringen beviljas dock inte retroaktivt.

12 § (30.12.1999/1334)

Har företagaren försummat att uppta försäkring enligt denna lag och avhjälper han eller hon inte på anmodan försummelsen inom en av pensionsskyddscentralen utsatt skälig tid, upptar pensionsskyddscentralen försäkring på företagarens vägnar (tvångsförsäkring). Pensionsanstalten fastställer härvid företagarens arbetsinkomst på grundval av anskaffad utredning eller, om sådan saknas, enligt uppskattning och uppbär försäkringspremien.

Vid försummelse som avses i 1 mom. fastställs arbetsinkomsten från det att företagarverksamheten enligt denna lag började. Arbetsinkomsten fastställs emellertid inte retroaktivt för längre tid än för det löpande kalenderåret och de tre närmast föregående kalenderåren. Har försäkringsskyldigheten försummats för tid, som föregår denna tid, är rätten till pension enligt denna lag till denna del förverkad.

Om företagaren är tvångsförsäkrad, tillämpas inte 9 § 2 mom. på honom eller henne.

Pensionsanstalten kan höja försäkringspremien för en företagare som försummat sin försäkringsskyldighet till högst dubbelt belopp för tiden för försummelsen. Närmare anvisningar om påförande av förhöjning ges av pensionsskyddscentralen.

Om företagaren försummat att betala försäkringspremien, har pensionsanstalten rätt att för dröjsmålstiden ta ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. räntelagen (633/1982). (19.12.2003/1176)

Försäkringspremien skall uppbäras hos den betalningsskyldige senast inom de fem kalenderår som omedelbart följer efter det år under vilket den har påförts. I annat fall förverkas rätten till premien. Pensionstagarens utestående försäkringspremier kan dras av från pensionen enligt vad som närmare bestäms genom förordning.

13 § (8.8.2003/717)

De fastställda arbetsinkomsterna och det i 7 § 2 mom. angivna beloppet justeras enligt de i den allmänna löne- och prisnivån inträffade förändringarna så som föreskrivs i 7 b § lagen om pension för arbetstagare.

14 § (8.8.2003/717)

Ändring i och undanröjande av Pensionsskyddscentralens beslut som avses i 1 § 5 mom. samt i pensionsanstaltens beslut som avses i 7 § 3 och 7 mom. får sökas enligt vad som bestäms i lagen om pension för arbetstagare.

15 § (26.8.2005/680)

Till den besvärsnämnd för arbetspensionsärenden som avses i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) förordnar statsrådet på framställning av social- och hälsovårdsministeriet för fem år i sänder två medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och insatta i företagarverksamhet och om vilka de mest representativa företagarorganisationerna lägger fram förslag för social- och hälsovårdsministeriet.

16 §

I pensionsskyddscentralen finnes en av företrädare för de mest representativa företagarorganisationerna i olika branscher samt av företrädare för pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna sammansatt delegation, som har till uppgift att hos pensionsskyddscentralen göra framställningar och avgiva utlåtanden i ärenden angående företagares pensionsskydd och dess utvecklande. Närmare stadganden om delegationen utfärdas genom förordning.

17 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4, 4 a–4 d, 4 f–4 n, 5, 5 a– 5 c, 6, 6 a, 7 b, 7 e, 7 g–7 i, 8, 8 a–8 g, 9 och 10 b–10 d §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 och 6 punkten samt 4 mom., samt 12 d, 14 och 16 §, 17 a § 1 mom., 17 b– 17 d §, 17 e § 1 mom., 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 g och 17 h §, 17 i § 1 och 3–5 mom., 17 j §, 17 k § 2–4 mom., 18 §, sista meningen i 19 § 1 mom. samt 2 och 3 mom., 19 b–19 f, 20, 21, 21 a–21 e och 22 § i lagen om pension för arbetstagare. (1.10.2004/891)

2 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/638. (27.6.2003/638)

3 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/638. (27.6.2003/638)

Vid tillämpningen av 17 d § 3 mom., 17 f § 1 mom. 7 och 8 punkten samt 17 k § 2–4 mom. lagen om pension för arbetstagare likställs en företagare med en arbetsgivare som avses i den nämnda lagen och vid tillämpningen av 17 e § 1 mom. med en arbetstagare som avses i den nämnda lagen. (19.12.2003/1176)

En företagare är skyldig att utan dröjsmål lämna pensionsanstalten uppgifter om inledande av företagarverksamhet enligt denna lag och om väsentliga förändringar i företagarverksamhetens art, omfattning eller form eller företagarens arbetsinsats. Likaså är en företagare skyldig att utan dröjsmål meddela pensionsanstalten om hans eller hennes företagarverksamhet enligt denna lag upphör. (19.12.2003/1176)

Oberoende av företagarens upplysningsskyldighet enligt 5 mom., kan pensionsanstalten kräva att företagaren lämnar en utredning över de omständigheter som nämns i 5 mom. samt om motsvarande andra omständigheter som kan inverka på försäkringsskyldigheten, försäkringspremien, skötseln av försäkringen, arbetsinkomsten och pensionsrätten enligt denna lag. (19.12.2003/1176)

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och övriga bestämmelser om rätten att få uppgifter har pensionsanstalten och pensionsskyddscentralen rätt att av skattemyndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av denna lag. Pensionsanstalten och pensionsskyddscentralen har rätt att få de nämnda uppgifterna avgiftsfritt, om de är avsedda för avgörandet av ett anhängigt ärende. I annat fall skall den som begärt uppgifterna på yrkande av skattemyndigheterna betala skäliga kostnader för utlämnandet av uppgifterna. (19.12.2003/1176)

Pensionsanstalten skall, utöver det som någon annanstans i lag bestäms om pensionsanstaltens skyldighet att lämna ut uppgifter, lämna ut uppgifter till

1) Folkpensionsanstalten för beräknandet av förmåner enligt sjukförsäkringslagen (364/1963),

2) skatteförvaltningen för fastställandet av sjukförsäkringsavgiften enligt sjukförsäkringslagen.

(19.12.2003/1176)
18 §

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

18 a § (12.2.1999/170)

En företagare har rätt att överföra sin pensionsrätt enligt denna lag till Europeiska gemenskaperna så som bestäms i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999). Till den del lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem innehåller bestämmelser som avviker från bestämmelserna i denna lag, tillämpas bestämmelserna i den förstnämnda lagen på pensionsrätt som överförs till Europeiska gemenskaperna och som återförs därifrån.

19 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

Denna lag gäller icke företagare, som före lagens ikraftträdande fyllt 65 år.

Rätt till invalidpension föreligger icke på grund av sådan invaliditet, som begynt före lagens ikraftträdande.

Försäkring skall upptagas inom ett år från lagens ikraftträdande, om försäkringsskyldighet inträtt under nämnda år. Uppstår rätt att erhålla pension under denna tid och sökes pensionen innan försäkring upptagits, bestämmer pensionsskyddscentralen på vilken pensionsanstalt det ankommer att avgöra ansökningen och handha övriga på pensionsanstalt ankommande uppgifter som hänför sig till pensionen. Pensionsanstalten innehåller härvid av pensionen vad i försäkringspremie hade bort erläggas.

Utan hinder av vad i 5 § 1 mom. är stadgat utgör beloppet av ålderspension och full invalidpension för företagare, som är född före den 1 september 1929, om såsom till pension berättigande skall beaktas tiden från den 1 januari 1970 till dess företagaren fyller 65 år, 33 procent av den pensionsgrundande arbetsinkomsten upp till ett årligt inkomstbelopp om 20 000 mark samt av den överstigande delen av arbetsinkomsten 1/8 procent för varje till pension berättigande full månad, såframt icke pensionen uträknad enligt 5 § 1 mom. är större. På sagda gränsbelopp tillämpas stadgandena i 13 § av denna lag. Sagda procenttal 33 ändras i enlighet med nedanstående tabell. I stället för den i 3 mom. av ikraftträdelsestadgandet till lagen den 20 september 1974 angående ändring av lagen om pension för företagare (752/74) nämnda födelsetidsgränsen den 1 januari 1930 användes som födelsetidsgräns den 1 januari 1934 och procenttalet 25 ändras, såframt icke pensionen uträknad enligt 5 § 1 mom. är större, enligt följande:

År I stället för 33 % användes % I stället för 25 % användes %
1977-1978 35 27
1979-1981 36 28
1982 och därefter 37 29
(29.7.1976/662)

Utan hinder av vad som är stadgat i 5 § 1 mom. och denna paragrafs 5 mom. utgör beloppet av ålderspension och full invalidpension för företagare som är född före den 1 maj 1930, om såsom till pension berättigande skall beaktas tiden från den 1 januari 1970 till dess företagaren fyller 65 år, 38 procent av den pensionsgrundande arbetsinkomsten upp till ett årligt inkomstbelopp om 20 000 mark samt av den överstigande delen av arbetsinkomsten 1/8 procent för varje till pension berättigande full månad, såvida pensionsfallet inträffat den 1 januari 1983 eller senare. På nämnda gränsbelopp tillämpas stadgandena i 13 §. (17.12.1982/984)

Skall såsom till pension berättigande icke beaktas hela ovan nämnda tid, utgör pensionens belopp en proportionellt lika stor del av ovan avsedda belopp som antalet till pension berättigande månader utgör av det i hela nämnda tid ingående antalet fulla månader. Är företagaren född före den 1 januari 1935, uträknad såsom delpension beviljad invalidpension sålunda, att delpensionen utgör följande procenttal av den fulla pensionen:

Födelseår Delpensionen i procent av full pension
1927 eller tidigare 66
1928 64
1929 62
1930 60
1931 58
1932 56
1933 54
1934 52
(29.7.1976/662)

Vad som är stadgat i 5 och 6 mom. gäller även den som beviljats i 11 § 2 mom. avsedd frivillig försäkring. (17.12.1982/984)

Utan hinder av vad i 11 § 2 mom. är stadgat må däri avsedd försäkring, om den sökts under år 1970, beviljas retroaktivt från ingången av sagda år. (7.7.1970/468)

Ikraftträdelsestadganden:

17.12.1971/872::

Denna lag trader i kraft den 1 januari 1972 och tillämpas första gången vid fastställandet av försäkringspremierna för år 1972.

I 9 § 2 mom. av denna lag stadgade markbelopp motsvarar det för år 1970 fastställda löneindextalet.

29.12.1972/937::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.

Företagare äger ratt till delpension även på grund av sådan arbetsoförmåga, som inträtt före denna lags ikraftträdande. I sådant fall anses vid bestämmande av pensionens storlek arbetsoförmågan ha inträtt vid denna lags ikraftträdande.

På person, som vid denna lags ikraftträdande är verksam såsom företagare och som erhåller före denna lags ikraftträdande beviljad, enligt lag eller offentlig pensionsstadga utgående invalidpension, tillämpas 5 § 3 mom. Lagen om pension för företagare i dess ursprungliga lydelse.

Ovan i 19 § 5 mom. stadgat markbelopp motsvarar det löneindextal, som fastställts för år 1970.

20.9.1974/752::

Denna lag träder i kraft på dag som bestämmes genom förordning. (Ikraftträdandet 1.7. 1975, förordning 7.3.1975/168)

Denna lag tillämpas på pension, som grundar sig på under lagens giltighetstid inträffat pensionsfall.

Är pensionstagare med ålders-, full invalid- eller arbetslöshetspension eller familjepensions förmånslåtare född före den 1 januari 1930 och grundar sig pensionen på före lagens ikraftträdande inträffat pensionsfall, tillämpas vid uträkning av hans pension eller efter honom utgående familjepension 19 § 5 mom. Lagen om pension för företagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1972 (937/72), sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stallet för år 1927 år 1930 och i stället för procenttalet 22 användes procenttalet 25 samt för procenttalet 1/12 procenttalet 1/11. På motsvarande sätt tillämpas vid uträkning av såsom delpension beviljad invalidpension, då pensionstagaren är född före den 1 januari 1947 och pensionen grundar sig på före lagens ikraftträdande inträffat pensionsfall, sagda 19 § 5 mom. sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stället för ar 1943 år 1947 och i stället för procenttalet 38 användes procenttalet 42 samt för procenttalet 1/12 procenttalet 1/11. Ovan avsedd justering av pension verkställas för tid från denna lags ikraftträdande om pensionen även annars skulle utbetalas för sagda tid. Vid denna justering skall samordning av pensioner förrättas ånyo, likväl så att utgående pensions belopp icke minskas.

Vid tillämpning av 2 och 3 mom. anses pensionsfall ha inträffat, då företagaren uppnått till pension berättigande ålder, då företagaren blivit i till pension berättigande grad arbetsoförmögen, då for företagaren till arbetslöshetspension berättigande intyg av arbetskraftsmyndighet första gången utfärdats eller då familjepensions förmånslåtare avlidit. Härvid anses likväl icke nytt pensionsfall ha inträffat, då arbetslöshetspension förändras till invalidpension, då pension förändras till ålderspension och ej heller då rätt till familjepension uppkommer efter pensionstagare.

Ovan i 19 § 5 mom. av denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1970 fastställda löneindextalet.

14.5.1976/392::

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

Lagen tillämpas även när pension fastställes for tid, som föregått denna lags ikraftträdande.

Likaså tillämpas 12 § 4 och 5 mom. på premie som förfallit, men vid denna lags ikraftträdande ännu kan indrivas.

29.7.1976/662::

Stadgandena i 19 § 5 mom. av denna lag tillämpas även på tidigare beviljad pension, om pensionen även annars borde erläggas vid tidpunkten for förhöjningen. Med anledning av förhöjningen förrättas icke samordning av pensionerna ånyo.

16.12.1977/970::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

28.7.1978/596::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Denna lag tillämpas på pension, till vilken rätt uppkommer under lagens giltighetstid.

26.6.1981/475::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lag tillämpas inte på tidigare beviljad invalidpension som utan avbrott löper efter lagens ikraftträdande.

17.12.1982/984::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Pensionsfallet anses ha inträffat när företagaren uppnått den ålder som be rätt igar til l pension, när företagaren blivit arbetsoförmögen till den grad att han är berättigad till pension, när det första av arbetskraftsmyndighet utfärdade intyget som berättigar företagaren till arbetslöshetspension har utfärdats eller när familjepensions förmånslåtare har avlidit. Såsom nytt pensionsfall anses härvid dock inte arbetslöshetspensions övergång i invalidpension eller pensions övergång i älderspension, inte heller uppkomsten av rätt till familjepension efter pensionstagare.

Det i 19 § 6 mom. stadgade markbeloppet motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1970.

12.7.1985/597::

Denna lag trader i kraft den 1 september 1985.

26.7.1985/669::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

31.12.1985/1124::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

14.3.1986/211::

Denna lag träder i kraft den 1 april 1986.

8.8.1986/606::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Då ratt till deltidspension bestäms, skall också beaktas övergång till deltidsarbete innan denna lag trader i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

29.12.1988/1326::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Denna lag tillämpas på en företagares verksamhet, om den andring i arbetsinkomsten som avses i lagen sker efter ikraftträdandet.

29.6.1990/601::

Denna lag trader i kraft den 1 juli 1990. Den tillämpas första gången då pensionsanstalternas andel i pensioner och andra förmåner enligt denna lag bestäms för 1990.

28.12.1990/1350::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter far vidtas innan den träder i kraft.

27.3.1991/615::

Denna lag trader i kraft den 1 oktober 1991.

Lagen tillämpas på rehabilitering som börjar efter ikraftträdandet

13.12.1991/1436::

Denna lag trader i kraft den 1 januari 1992.

Stadgandena i 9 § I och 2 mom. tillampas på företagare vars företagarverksamhet har börjat den 1 januari 1993 eller senare.

Åren 1992, 1993 och 1994 tillämpas 9 § 1 och 2 mom. Lagen om pension för företagare sådana de lyder när denna lag trader i kraft på företagare vilkas företagarverksamhet har börjat före den I januari 1993. I stället för koefficienterna 0,4 och 0,04 enligt paragrafens 2 mom. används likval från den I januari 1993 nedan nämnda koefficienter och ändras höjningen av arbetsinkomsten med 20 procent till en sänkning enligt följande procenttal:

år koefficienter procenttal
1993 0,6 och 0,36 20
1994 0,8 och 0,68 60
26.6.1992/566::

Denna lag trader i kraft den 15 juli 1992 och gäller till och med den 31 december 1994. (18.12.1992/1325)

18.12.1992/1325::

Denna lag träder i kraft den 21 december 1992.

28.6.1993/562::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar sedan lagen har trätt i kraft.

Vid tillämpning av 7 a § beaktas inte i 7 a § 1 mom. avsedda förmåner som har betalts förs tiden före ikraftträdandet.

19.11.1993/982::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 26 juni 1992 om temporär ändring av 9 § lagen om pension för företagare (566/92) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

30.12.1993/1536:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen för utsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 296/93, ShUB 52/93

30.12.1993/1655::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Denna lag tillämpas även i de fall då ett saneringsförfarande för ett företag eller en skuldsanering för en privatperson eller en frivillig skuldsanering som motsvarar dem har inletts innan lagen trädde i kraft.

14.10.1994/881::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadbanden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

2.11.1994/965::

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

3.3.1995/317::

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På premier som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

17.3.1995/373::

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

17.3.1995/393::

Denna lag trader i kraft den 1 april 1995.

18.12.1995/1485::

Denna lag trader i kraft den 1 januari 1996.

20.12.1995/1714::

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

29.12.1995/1749::

Denna lag trader i kraft den 1 januari 1996.

8.11.1996/841::

Denna lag träder i kraft den 15 november 1996.

Lagen tillämpas första gången vid fastställande av försäkringspremieprocenten för 1997 enligt 9 § lagen om pension för företagare.

30.12.1996/1318::

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

20.12.1996/1174::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas på dagar för vilka förmån betalts den 1 januari 1997 och därefter.

21.11.1997/1002::

Denna lag trader i kraft den 1 januari 1998.

Vid tillämpning av 7 § 4 mom. sanks inte arbetsinkomsten för 1992 eller för tiden före 1992.

Lagens 12 § I mom. tillampas på beslut som gäller försummelse av försäkringsskyldigheten och som ges den I januari 1998 eller senare.

Lagens 12 § 3 och 4 mom. tillämpas på en företagare for vilken pensionsskyddscentralen med stöd av 12 § I mom. upptar en tvångsförsäkring.

28.11.1997/1060::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

27.3.1998/225::

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

12.2.1999/170::

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

RP 258/1998, ShUB 36/1998, RSv 247/1998

5.3.1999/286::

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998, LaUB 22/1998, RSv 250/1998

23.12.1999/1267::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna lag tillämpas på pensioner som börjar när denna lag träder i kraft eller därefter.

RP 93/1999, ShUB 23/1999, RSv 126/1999

30.12.1999/1334::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagens 2 § 2 mom. tillämpas på försäkringar beträffande vilka ansökningarna anhängiggörs efter att lagen har trätt i kraft.

Lagens 12 § 2 mom. tillämpas på beslut om fastställande av arbetsinkomst, vilket meddelas på grundval av ett beslut om tvångsförsäkring som pensionsskyddscentralen har meddelat efter att lagen har trätt i kraft.

RP 165/1999, ShUB 28/1999, RSv 139/1999

30.6.2000/656:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Pensionsskydd som ordnats med stöd av 11 § 1 mom. lagen om pension för företagare innan lagen har trätt i kraft kan dock förbli gällande utan hinder av denna lag.

RP 52/2000, ShUB 11/2000, RSv 63/2000

21.12.2000/1229:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Lagens 9 § 2 mom. tillämpas på en sådan företagare som för första gången inleder företagarverksamhet enligt lagen om pension för företagare när denna lag gäller. På en företagare vars företagarverksamhet enligt lagen om pension för företagare för första gången har inletts innan denna lag träder i kraft, tillämpas 9 § 2 mom. lagen om pension för företagare i den lydelse som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 194/2000, ShUB 32/2000, RSv 189/2000

4.5.2001/378:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna lag tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pensionssökanden på grundval av eget arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller egen verksamhet som företagare får pension eller på basis av ansökan som blivit anhängig innan lagen trätt i kraft har rätt att få pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1–4, 7, 8 eller 10–13 punkten lagen om pension för arbetstagare och om han eller hon genom ansökan som blivit anhängig efter ikraftträdandet ansöker om ny pension eller fortsatt utbetalning av tidigare beviljad pension. Lagen tillämpas inte heller när pension som beviljats på ansökan vilken blivit anhängig innan lagen träder i kraft och som senare avbrutits börjar betalas på nytt efter det att lagen har trätt i kraft. Om förmånslåtaren vid sin död fick sådan pension på vilken bestämmelserna i denna lag inte tillämpats, skall lagen inte heller tillämpas på familjepension som beviljas efter honom eller henne. (19.12.2003/1177)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 19/2001, ShUB 5/2001, RSv 30/2001

13.12.2001/1281:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På en sådan ansökan om befrielse från försäkringsskyldighet som anhängiggjorts innan lagen träder i kraft tillämpas 3 § lagen om pension för företagare sådan den lyder vid denna lags ikraftträdande.

Om en företagare vid ikraftträdandet av denna lag är befriad från försäkringsskyldighet eller beviljas befrielse i det fall som avses i 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i denna lag, fortsätter befrielsen så länge förutsättningarna för den finns, om inte pensionsskyddscentralen före det på ansökan av företagaren godkänner att företagaren börjar omfattas av pensionsskyddet.

Genom denna lag upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 14 juni 1994 om tillämpningen av 3 § lagen om pension för företagare och 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare (494/1994). Beslutet tillämpas dock även efter ikraftträdandet av denna lag på företagare som är befriade från försäkringsskyldighet när denna lag träder i kraft eller vars ansökan om befrielse från försäkringsskyldighet har anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft.

RP 157/2001, ShUB 32/2001, RSv 150/2001

25.1.2002/34:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

RP 220/2001, ShUB 46/2001, RSv 209/2001

25.1.2002/35:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 220/2001, ShUB 46/2001, RSv 209/2001

22.2.2002/150:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Genom denna lag upphävs lagen (34/2002) om temporär ändring av 17 § lagen om pension för företagare.

RP 251/2001, ShUB 1/2002, RSv 2/2002

9.8.2002/649:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Genom denna lag upphävs lagen den 22 februari 2002 om temporär ändring av 17 § lagen om pension för företagare (150/2002) samt 2, 3, 3 a, 4 och 12 a § förordningen den 7 november 1969 om pension för företagare (668/1969), av dessa lagrum 3 a och 4 § sådana de lyder i förordning 1508/1995 och 12 a § sådan den lyder i nämnda förordning 1508/1995 samt i förordningarna 942/1972, 545/1990 och 1660/1995.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

30.12.2002/1321:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Pensionsnämndens ledamöter förordnas första gången enligt denna lag för den mandatperiod som börjar den 1 januari 2004.

RP 246/2002, ShUB 46/2002, RSv 235/2002

27.6.2003/638:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar när denna lag träder i kraft eller därefter. På sådana invalid-, arbetslöshets- eller familjepensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar år 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande. Om företagaren emellertid har fyllt 63 år innan arbetsoförmågan började, beviljas företagaren oreducerad ålderspension i stället för invalidpension. Om företagaren fyller 63 år före utgången av den primärtid som avses i 27 § i sjukförsäkringslagen, beräknas och beviljas pensionen även år 2005 i form av ålderspension från ingången av månaden efter den då 63 års ålder uppnåddes, i stället för att beviljas i form av invalidpension. (1.10.2004/892)

Om företagaren är 62 år när han eller hon år 2005 uppfyller de villkor för arbetslöshetspension som avses i 4 c § i lagen om pension för arbetstagare, beviljas han eller hon i stället för arbetslöshetspension oreducerad ålderspension enligt 5 a § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, om inte något annat följer av 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003). De fastställda arbetsinkomster som bestäms enligt 7 § i lagen om pension för företagare och som hänför sig till tiden efter denna lags ikraftträdande beaktas vid beräknandet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten till det belopp som utgjort grund för de försäkringspremier som debiterats företagaren, om inte något annat följer av 7 a § 3 mom. i lagen om pension för företagare. (1.10.2004/892)

Utan hinder av vad som bestäms i 2 mom., beräknas den pensionsrätt som intjänats på basis av företagarverksamhet som utövats före denna lags ikraftträdande enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Härvid anses företagarverksamhet som har inletts före denna lags ikraftträdande och som pågår när denna lag träder i kraft avslutad den 31 december 2004. Pensionen beräknas härvid separat också på basis av en sådan företagarperiod som fram till utgången av år 2004 har pågått en kortare tid än fyra månader men dock minst en månad, om företagarperioden i fråga fortgår år 2005 och inbegripet denna tid pågår i minst fyra månader, eller om företagarperioden i fråga har börjat med anledning av en justering av arbetsinkomsten enligt 7 § 3 mom., sådant det lydde vid denna lags ikraftträdande. Likaså beräknas den pensionsrätt som intjänats innan denna lag trädde i kraft på basis av förmåner som enligt 7 a § berättigar till arbetspensionstillägg i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Pensionsskyddscentralen utfärdar närmare anvisningar om beräkningen av arbetspensionstillägget. Den intjänade pensionsrätten höjs med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare så att den motsvarar beräkningstidpunkten. (1.10.2004/892)

På en sådan ansökan om befrielse från försäkring som blivit anhängig före lagens ikraftträdande tillämpas 3 § i lagen om pension för företagare och 8 § i lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Om en företagare har befriats från försäkring på basis av en ansökan som blivit anhängig före denna lags ikraftträdande, är företagaren inte skyldig att teckna försäkring tidigare än räknat från den 1 januari 2007, om grunderna för befrielse från försäkring kvarstår oförändrade till dess. (1.10.2004/892)

Om en invalid- eller arbetslöshetspension har fastställts enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft, intjänas ny pension på basis av företagarverksamhet som utövats under en tid med pension, utan hinder av vad som bestäms i 2 mom., i enlighet med 5 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pension för arbetstagare, och den pension som sålunda intjänats på basis av företagarverksamheten beviljas när invalid- eller arbetslöshetspensionen ändras till ålderspension vid 65 års ålder. (1.10.2004/892)

Åldersgränsen 18 år enligt 6 § 1 mom. tillämpas på företagarverksamhet som omfattas av denna lag och som utövas av företagare födda efter 1986 samt som fortgår när lagen träder i kraft eller inleds därefter. Åldersgränsen 68 år enligt samma lagrum tillämpas på företagare, vilkas företagarverksamhet fortgår när lagen träder i kraft eller inleds därefter.

När den pensionsgrundande arbetsinkomsten räknas ut enligt andra meningen i 7 a § 1 mom. beaktas den arbetsinkomst som fastställts för tiden före uppnådd 23 års ålder från och med denna lags ikraftträdande. Till den del arbetsinkomst som före ikraftträdandet fastställts för företagaren beaktas när den pensionsgrundande arbetsinkomsten räknas ut höjs den till 2004 års nivå med löneindexet enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder den 31 december 2004, och där avvägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,5 och avvägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,5, och därifrån till nivån vid beräkningstidpunkten med lönekoefficienten enligt 7 b § i lagen om pension för arbetstagare. (1.10.2004/892)

Företagare som får ålderspension eller förtida ålderspension kan beviljas frivillig försäkring enligt 11 § tidigast räknat från denna lags ikraftträdande.

Om företagaren för sig ordnat pensionsskydd enligt 11 § 1 mom., sådant detta lagrum löd före den 1 januari 2001, och arrangemanget omfattar en pensionsålder lägre än 62 år, har företagaren rätt att vid en pensionsålder som är lägre än 62 år, dock tidigast vid 60 års ålder, få sin pension enligt minimiskyddet i anslutning till företagarverksamhet som fortgår den 31 december 2004. När pension enligt denna lag beviljas vid en pensionsålder som är lägre än 62 år, beviljas pensionen nedsatt så som bestäms i de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda villkoren och grunderna i fribrev som motsvarar minimiskyddet enligt arbetspensionslagarna.

Utan hinder av 1 § 3 mom. 4 punkten gäller denna lag inte företagare enligt 9 mom. som beviljas pension enligt denna lag vid en pensionsålder som är lägre än 62 år.

På företagare som omfattas av arrangemanget enligt 9 mom. och som före ikraftträdandet nått en pensionsålder som är lägre än 65 år tillämpas de bestämmelser som gäller innan denna lag träder i kraft.

Utan hinder av denna lag har företagare födda före 1947 fortfarande rätt att få barnförhöjning enligt de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande.

Utan hinder av denna lag har företagare födda före 1944 rätt att få individuell förtidspension enligt 4 e och 19 e § lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder före denna lags ikraftträdande, dock så att de beviljas ålderspension efter fyllda 63 år. Också den rätt till återstående tid som utgör villkor för individuell förtidspension definieras enligt 6 a–6 b § lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder före denna lags ikraftträdande. När pension räknas ut iakttas bestämmelserna om invalidpension i denna lag. Individuell förtidspension ändras till ålderspension vid 63 års ålder. På ålderspensionen tillämpas då dock inte 7 h § lagen om pension för arbetstagare.

Beloppet i 7 § 1 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för 1970.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2002, ShUB 58/2002, RSv 298/2002

8.8.2003/717:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Beloppet i 7 § 1 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för 1970.

RP 261/2002, ShUB 57/2002, RSv 282/2002

19.12.2003/1176:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 17 § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2004.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

19.12.2003/1177:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

30.12.2003/1335:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och den gäller till och med den 31 december 2004.

RP 154/2003, ShUB 30/2003, RSv 132/2003

1.10.2004/891:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Det belopp som avses i 1 § 3 mom. 2 punkten i denna lag motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1970.

Om företagaren har använt sin rätt att betala tillskottspremie enligt 7 § 4 mom. i lagen om pension för företagare eller sin rätt till nedsatt försäkringspremie enligt 5 mom. i samma paragraf, beaktas företagarens arbetsinkomster som hänför sig till tiden efter denna lags ikraftträdande i enlighet med de försäkringspremier som företagaren betalat, så som föreskrivs i 7 § 7 mom. i lagen om pension för företagare, även om företagarens pension enligt 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) eller 8 eller 9 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) i övrigt skall fastställas med stöd av de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft.

På företagarverksamhet som utövas efter denna lags ikraftträdande tillämpas inte bestämmelsen om så kallat tekniskt avbrott i 7 § 3 mom. i lagen om pension för företagare, sådant det lydde vid denna lags ikraftträdande.

Utan hinder av vad som bestäms i 9 § 1 mom., beaktas det belopp som skall återbäras med anledning av den vinst som erhålls efter den 31 december 2005 vid en eventuell försäljning av aktier som Pensionsskyddscentralen anskaffat i ett sådant kreditförsäkringsbolag som avses i 13 b § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare inte i fråga om den genomsnittliga försäkringspremien för en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004, ShUB 11/2004, RSv 86/2004

1.10.2004/892:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004, ShUB 11/2004, RSv 86/2004

26.8.2005/680:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 155/2003, RP 47/2005, ShUB 11/2005, RSv 99/2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.