Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

4.7.1969/444

Lag om vårdbidrag för barn

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om handikappförmåner som gäller fr.o.m. 1.1.2008.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (30.12.1993/1578)

I Finland bosatta barn har rätt till vårdbidrag i enlighet med denna lag.

Frågan om ett barn är bosatt i Finland avgörs enligt 3, 3 a och 4 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993). (9.7.2004/646)

2 § (17.8.2001/730)

Till ett barn, som på grund av sjukdom, lyte eller skada är i behov av vård och rehabilitering i sådan omfattning under minst sex månader att därav förorsakas särskild ekonomisk eller annan belastning, betalas i vårdbidrag 74,19 euro per månad.

Om den i 1 mom. nämnda belastningen är påfallande stor, betalas i vårdbidrag 173,12 euro per månad.

Är det i 1 mom. nämnda behovet av vård och rehabilitering, jämte därav föranledd belastning, synnerligen stort, betalas i vårdbidrag 335,69 euro per månad. (17.11.2006/997)

2 a § (28.6.1993/550)

Från vårdbidraget kan avdras en motsvarande förmån som betalas för samma barn och samma tid och som grundar sig på en främmande stats lagstiftning eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland.

Vårdbidrag betalas inte ut om dess belopp är mindre än 5,38 euro per månad. (17.8.2001/730)

3 § (4.1.1974/10)

Vårdbidrag erlägges högst till utgången av den månad då barnet fyller 16 år.

Vårdbidrag kan beviljas antingen för viss tid eller tillsvidare.

Vårdbidraget dras in eller dess belopp ändras, då det i bidragstagarens behov av vård och rehabilitering har skett en förändring som inverkar på rätten till vårdbidrag eller på dess belopp. När förändringen bedöms kan den medicinska utvecklingen och behandlingsmetodernas utveckling i fråga om behandlingen av sjukdomen, lytet eller skadan beaktas. (3.12.2002/1031)

4 § (31.1.1995/117)

Vårdbidrag betalas inte till ett barn som får fortgående offentlig anstaltsvård eller motsvarande vård (anstaltsvård) för den tid vården varar över tre månader.

Med anstaltsvård avses verksamhet som innefattar uppehälle, vård och omvårdnad på ett sjukhus, en vårdinrättning eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet.

Anstaltsvård är offentlig om vården ges

1) vid en social- eller hälsovårdsinrättning som staten, en kommun eller en samkommun är huvudman för,

2) vid någon annan inrättning där staten svarar för kostnaderna för vården,

3) vid någon annan verksamhetsenhet, om staten, en kommun eller en samkommun fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till verksamhetsenheten eller dess huvudman betala stöd, understöd eller ersättning, vars belopp överstiger hälften av de totala vårdkostnaderna,

4) enligt 4 § 1 eller 4 mom. lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) och ordnas av kommunen eller då det i verkligheten är fråga om arrangemang enligt dessa lagrum eller

5) vid en privat serviceproducents verksamhetsenhet, om kommunen fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till vårdtagaren betala utkomststöd, vars belopp överstiger hälften av vårdavgiften.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om när vård enligt 1-3 mom. är anstaltsvård samt när vården är fortgående och offentlig. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar dessutom föreskrifter om förhandlingsförfarandet mellan folkpensionsanstalten och kommunerna och om remissförfarandet i samband därmed.

5 §

I denna lag förutsatta uppgifter handhas av folkpensionsanstalten, varvid beträffande förvaltningen skall iakttagas vad i folkpensionslagen är stadgat.

6 § (21.11.1994/983)

De kostnader som folkpensionsanstalten åsamkas av vårdbidraget betalas av statens medel. Staten betalar i förskott 90 procent av beloppet av de vårdbidrag som skickats för utbetalning. Omkostnaderna för verkställigheten av denna lag räknas som folkpensionsanstaltens omkostnader.

7 § (31.12.1974/1043)

7 § har upphävts genom L 1043/1974.

8 § (30.12.1999/1372)

Omhänderhas vårdnaden om ett barn inte av dess intressebevakare, kan folkpensionsanstalten efter att ha hört det organ som avses i 6 § socialvårdslagen besluta att vårdbidraget skall utbetalas till den som har vårdnaden om barnet. Om det av särskilda skäl inte kan anses ändamålsenligt att vårdbidraget betalas till den som har rätt att lyfta det, kan folkpensionsanstalten besluta att vårdbidraget skall betalas till organet eller med dess samtycke till en lämplig person.

8 a § (4.1.1974/10)

Barn, för vilket under kvartalet före denna lags ikraftträdande, med stöd av 3 § 2 mom. lagen om specialbarnbidrag (538/60) utbetalats specialbarnbidrag och vilket icke fyllt 16 år, är berättigat till vårdbidrag räknat från denna lags ikraftträdande.

8 b § (14.10.1994/891)

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller vårdbidrag för barn får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006). (22.12.2006/1303)

Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. (22.12.2006/1303)

En besvärsskrift enligt 1 och 2 mom. skall tillställas pensionsanstalten senast den 30 dagen efter den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.

Pensionsanstaltens beslut skall, även om det överklagas, iakttas tills ärendet har avgjorts genom ett laga kraft vunnet beslut.

8 c § (14.10.1994/891)

Om pensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som ingår i besvärsskriften, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut kan ändring sökas enligt 8 b §.

Kan pensionsanstalten inte så som nämns i 1 mom. rätta det beslut som besvären avser, skall pensionsanstalten inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften jämte sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Pensionsanstalten kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall pensionsanstalten omedelbart underrätta besvärsinstansen om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om införskaffandet av en tilläggsutredning som krävs med anledning av besvären förutsätter detta. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om införskaffandet av tilläggsutredning. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid sändas till besvärsinstansen senast inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

8 d § (22.12.2006/1303)

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen inkommit efter utgången av den tid som föreskrivs i 8 b §, kan besvärsinstansen i fråga trots detta ta upp besvären till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

8 e § (22.12.2006/1303)

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 8 b §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 8 b §.

8 f § (30.12.2003/1314)

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

9 § (17.8.2001/730)

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35–39, 39 b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 46 b–46 d, 46 f och 46 j §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80, 82, 85, 86, 88, 88 a och 88 b § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001). (7.5.2004/366)

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.

10 §

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

11 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970. Till barn, som då denna lag träder i kraft är berättigat till vårdbidrag, erlägges vårdbidrag räknat från lagens ikraftträdande, om bidrag sökts före den 1 januari 1971.

Före lagens ikraftträdande skall folkpensionsanstalten i god tid vidtaga nödiga åtgärder för lagens verkställighet.

Ikraftträdelsestadganden:

4.1.1974/10:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974, dock så, att för lagens verkställighet erforderliga åtgärder kan vidtagas redan före lagens ikraftträdande. Kommunerna skall före lagens ikraftträdande tillställa folkpensionsanstalten av denna nödigbefunna uppgifter och handlingar.

19.12.1980/842:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

Tidigare beviljade vårdbidrag ändras räknat från den 1 juli 1981 i enlighet med stadgandena i denna lag, dock så, att i 2 § 2 mom. avsedd förmån skall sökas särskilt.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall utbetalas i juli 1980 har beräknats.

12.12.1986/933:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Till barn, som omedelbart innan denna lag träder i kraft har rätt att få vårdbidrag för barn, betalas utan särskild ansökan räknat från den tidpunkt då lagen träder i kraft vårdbidrag så, att till dem som har fått vårdbidrag i enlighet med 2 § 1 mom. lagen om vårdbidrag för barn betalas vårdbidrag enligt 2 § 2 mom. i denna lag och till dem som har fått vårdbidrag i enlighet med 2 § 2 mom. lagen om vårdbidrag för barn betalas vårdbidrag enligt 2 § 3 mom. i denna lag.

De belopp i mark som nämns i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket de folkpensioner som skall betalas i januari 1986 har beräknats.

Regeringens proposition 80/86, Socialutsk. bet. 17/86, Stora utsk. bet. 122/86

23.12.1988/1219:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 78/88, Socialutsk. bet. 18/88, Stora utsk. bet. 124/88

22.12.1989/1253:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 231/89, Socialutsk. bet. 38/89, Stora utsk. bet. 217/89

8.2.1991/215:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Regeringens proposition 288/90, Socialutsk. bet. 56/90, Stora utsk. bet. 268/90

28.6.1993/550:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 550/1993 trädde i kraft enligt F 1645/1993 den 1.1.1994.)

Från vårdbidrag som har beviljats innan denna lag har trätt i kraft avdras endast en sådan motsvarande, från utlandet betald förmån som har beviljats efter att denna lag har trätt i kraft.

RP 227/92, ShUB 10/93

30.12.1993/1578:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Utbetalningen av ett vårdbidrag för barn, som enligt den lag som gäller när denna lag träder i kraft betalas till ett barn som när lagen träder i kraft vistas utomlands, fortsätter oberoende av lagens ikraftträdande under den tid som nämns i folkpensionsanstaltens beslut.

RP 287/93, ShUB 57/93

14.10.1994/891:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94, ShUB 21/94

21.11.1994/983:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 206/94, ShUB 27/94

31.1.1995/117:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 317/94, ShUB 46/94

4.12.1998/917:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Om ett barn får vårdbidrag när denna lag träder i kraft, skall 2 a § 2 mom. tillämpas när vårdbidraget efter att denna lag har trätt i kraft justeras nästa gång av någon annan orsak.

Det belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i januari 1986 har beräknats.

RP 141/1998, ShUB 25/1998, RSv 176/1998

30.12.1999/1372:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 163/1999, ShUB 26/1999, RSv 137/1999

17.8.2001/730:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Vårdbidrag för barn som betalas ut när denna lag träder i kraft ändras till euro den 1 januari 2002.

Vårdbidrag kan utan nytt beslut ändras så att de stämmer överens med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2001, ShUB 21/2001, RSv 89/2001

9.8.2002/687:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 10 oktober 1969 om vårdbidrag för barn (632/1969) 4–6 §, av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i förordning 990/1988.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

3.12.2002/1031:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 224/2002, ShUB 31/2002, RSv 162/2002

30.12.2003/1314:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003, ShUB 29/2003, RSv 125/2003

7.5.2004/366:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

RP 158/2003, ShUB 4/2004, RSv 20/2004

9.7.2004/646:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Om vårdbidrag betalas enligt den 1 § i lagen om vårdbidrag för barn som gäller när denna lag träder i kraft, fortsätter utbetalningen trots att denna lag trätt i kraft enligt vad som föreskrivs i den lag som gäller när lagen träder i kraft.

RP 76/2004, ShUB 17/2004, RSv 115/2004

17.11.2006/997:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan vårdbidraget för en person som får specialvårdbidrag för barn så att det överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om ändring av bidraget.

Det belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut i januari 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2006, ShUB 25/2006, RSv 129/2006

22.12.2006/1303:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 167/2006, ShUB 34/2006, RSv 168/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.