Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

13.6.1969/382

Lag om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om införande av lagen om statens pensioner 22.12.2006/1296.

1 §

I denna lag avsedd, vid statsunderstödd institution anställd person, äger rätt till pensionsskydd i enlighet med stadgandena i denna lag.

Med statsunderstödd institution avses i denna lag sådan statsunderstöd åtnjutande sammanslutning eller inrättning, som då denna lag träder i kraft äger rätt att få statsunderstöd för i lag eller förordning bestämd proportionell del av kostnaderna för anordnande av pensionsskydd, samt sammanslutning eller inrättning, som börjar sin verksamhet medan denna lag är i kraft och som skulle ha varit berättigad att erhålla statsunderstöd i enlighet med vad ovan anförts, om den hade varit verksam då denna lag trädde i kraft.

Utan hinder av vad ovan är stadgat anses dock icke såsom statsunderstödd institution kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund, ej heller statsunderstöd åtnjutande sammanslutning eller inrättning till den del dess anställda är berättigade till pensionsskydd direkt av statens medel.

Då denna lag träder i kraft upphör statsunderstödd institutions rätt att med stöd av lag eller förordning, som avses i 2 mom., erhålla statsunderstöd för kostnader för anordnande av pensionsskydd samt dess skyldighet att anordna och upprätthålla pensionsskydd för person, som äger rätt till pension med stöd av denna lag.

2 § (3.2.1989/106)

Den som är anställd vid en statsunderstödd institution har, om institutionen hade eller skulle ha haft rätt till statsunderstöd för kostnaderna för anordnande av hans pensionsskydd på det sätt som avses i 1 §, rätt till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension av statens medel, i tillämpliga delar enligt de stadganden som gäller för den som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

Sedan en i 1 mom. nämnd anställd vid en statsunderstödd institution eller någon som med stöd av denna lag har fått ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension av statens medel har avlidit, betalas efter honom av statens medel familjepension i tillämpliga delar enligt de stadganden som gäller för den som stått i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

3 §

Den pensionsgrundande lönen bestämmes enligt den avlöning, för vilken den statsunderstödda institutionen med stöd av lag eller förordning ägde rätt att erhålla statsunderstöd.

4 §

Äger anställd vid statsunderstödd institution eller förmånstagare efter honom rätt att på grund av pensionsfall, som inträffat innan denna lag trätt i kraft, av institutionens medel få en pension, för vars betalning institutionen enligt lag haft rätt att erhålla statsunderstöd på sätt som avses i 1 §, överföres ansvaret för pensionen, sedan denna lag trätt i kraft, på staten till den del pensionen godkänts såsom utgift vilken berättigar till statsunderstöd.

5 §

Äger person, som är berättigad till pension enligt denna lag, rätt att erhålla pension även på grund av pensionsskydd, som uppfyller minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare och som anordnats av statsunderstödd institution, betalas pension som utgår enligt denna lag minskad med sistnämnda pension till den del de båda grundar sig på samma tjänstgöringstid.

Äger person, som är berättigad till pension enligt denna lag, rätt att i andra än i 1 mom. avsedda fall erhålla pension även från statsunderstödd institution eller på grund av pensionsskydd, som institutionen anordnat, betalas pension, som utgår enligt denna lag, minskad med sistnämnda pension till den del de båda grundar sig på samma tjänstgöringstid och på den avlöning som nämnts i 3 §.

Erlägger institution själv i 2 mom. avsedd pension, må den del som motsvarar avdraget betalas till institutionen.

6 §

Bekostar staten enligt vederbörande lag eller förordning om statsunderstöd icke ensam det pensionsskydd som utgår enligt denna lag, avdrages från statsunderstöd, som annars tillkommer statsunderstödd institution för avlöningen, såsom andel i pensionskostnaderna ett belopp vilket motsvarar den del av den vid institutionen anställda, i 2 § avsedda personalens i denna lag åsyftade löner som framgår av den procentuella kostnadsandel varom stadgas nedan i 2 mom.

Den procentuella kostnadsandelen utgör en fjärdedel av den procentsats enligt vilken statsunderstödd institution med stöd av lag eller förordning, som åsyftas i 1 §, själv skulle ha deltagit i kostnaderna för anordnande av pensionsskydd.

Om den procentsats, enligt vilken statsunderstödd institution med stöd av lag eller förordning, som avses i 1 §, själv skulle ha deltagit i kostnaderna för anordnande av pensionsskydd, är olika i fråga om olika grupper av personer, bestämmes den procentuella andelen i kostnaderna och det belopp, som skall avdragas såsom andel i pensionskostnaderna, särskilt för varje sådan grupp.

Om den procentsats, enligt vilken statsunderstödd institution med stöd av lag eller förordning, som avses i 1 §, skulle ha deltagit i kostnaderna för anordnande av pensionsskydd, skulle ha kunnat variera mellan två olika procenttal, är andelsprocenten en fjärdedel av medeltalet av dessa två procenttal.

7 §

Statskontoret och pensionsanstalt, där pensionsskydd för i denna lag avsedd personal har varit anordnat, må med social- och hälsovårdsministeriets samtycke överenskomma om att pensionsanstaltens nyssnämnda ansvar överföres på statskontoret. Ansvaret enligt lagen om pension för arbetstagare överföres med avseende på grunderna sådant det är vid denna lags ikraftträdande. Såsom täckning för ansvaret må statskontoret godkänna av vederbörande statsunderstödda institution åt pensionsanstalten utfärdad låneförbindelse angående försäkringspremie.

Av de medel statskontoret erhållit i samband med överföringen av ansvaret skall statskontoret till den statsunderstödda institutionen samt till person som beröres av avtalet, såframt denne eller hans förmånslåtare betalt försäkringspremie till pensionsanstalt för pensionsskydd, som överförts till statskontoret, återbära ett belopp som motsvarar den del av pensionsansvaret som bör anses ha finansierats med den statsunderstödda institutionens eller ovan avsedda persons premier.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969.

Innan denna lag träder i kraft må förberedande åtgärder för dess verkställighet vidtagas.

Med avvikelse från vad i 6 § 2 mom. är stadgat bestämmes den procentuella kostnadsandelen efter lagens ikraftträdande gradvis på följande sätt:

1) Den procentuella kostnadsandelen år 1969 för statsunderstödd institution som är verksam vid denna lags ikraftträdande är ett tal som utvisar, hur många procent institutionens med andra än i statsunderstöd erhållna medel för år 1968 betalda, i 4 § avsedda pensioner samt institutionens för samma tid för ovan avsedda pensionsskydd betalda försäkringspremier utgjorde av de i 6 § 1 mom. avsedda löner som utbetalts samma år. De följande åren lägges till det sålunda erhållna procenttalet varje år 1/15 av skillnaden mellan det procenttal som avses i 6 § 2 mom. och ovan avsedda procenttal, tills det i 6 § 2 mom. stadgade talet uppnås.

2) Den procentuella kostnadsandelen för statsunderstödd institution som inleder sin verksamhet efter lagens ikraftträdande bestämmes på det sätt på vilket den enligt punkt 1 skulle ha bestämts, om institutionen skulle ha varit verksam vid denna lags ikraftträdande. Såsom 1969 års procentuella andel anses härvid 1/20 av den procentsats, enligt vilken institutionen med stöd av ovan i 1 § avsedd lag eller förordning själv skulle ha deltagit i kostnaderna för anordnandet av pensionsskydd.

Utan hinder av vad i 3 mom. är stadgat må statsrådet vid föredragning från finansministeriet och på ansökan av den statsunderstödda institutionen av särskilda skäl bestämma, att i sagda moment avsedda tillägg till procentsatsen för kostnadsandelen skall vara mindre än 1/15, dock icke mindre än 1/30 av skillnaden mellan det procenttal som avses i 6 § 2 mom. och kostnadsandelsprocenttalet för år 1969.

Har statsunderstödd institution då denna lag träder i kraft ännu icke anordnat pensionsskydd för sina anställda enligt lagen om pension för arbetstagare, övergår ansvaret för detta pensionsskydd med avseende på grunderna sådant det är då denna lag träder i kraft på staten, och från det statsunderstöd som skulle ha erlagts till institutionen för avlöning avdrages för tiden för försummelsen den del av försäkringspremier, som icke skulle ha återburits till institutionen enligt 7 § 2 mom., ifall densamma skulle ha fullgjort sin försäkringsskyldighet och motsvarande ansvar skulle ha överförts på staten.

Ikraftträdelsestadganden:

10.12.1971/865:

Denna lag tillämpas räknat från den 1 juli 1971, och prestationer, som utgår enligt den samma, betalas likaså räknat från nämnda dag.

3.2.1989/106:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Om ikraftträdandet av denna lag gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om statens pensioner (103/89).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.