Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

23.5.1969/327

Lag om bekämpningsmedel (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om växtskyddsmedel 22.12.2006/1259.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med bekämpningsmedel avses i denna lag växtskyddsmedel som används i jord- och skogsbruk, i produkter från jord- och skogsbruk och i hushåll. Dessa ämnen och preparat är avsedda för

1) skydd av växter eller växtprodukter mot skadliga organismer eller förhindrande av sådana organismers inverkan,

2) påverkan av växters livsprocesser på annat sätt än som näring,

3) påverkan av växtprodukters hållbarhet, om dessa ämnen och preparat inte omfattas av särskilda bestämmelser om konserveringsmedel,

4) förstörande av besvärande växter, eller för

5) förstöring av växtdelar eller förhindrande av besvärande tillväxt hos växter.

(23.12.1999/1199)

Denna lag gäller också preparat som innehåller gentekniskt ändrade organismer och som är avsedda för användning som bekämpningsmedel. Om gentekniskt ändrade organismer gäller dessutom vad som stadgas separat om dem. (16.12.1994/1204)

2 § (16.12.1994/1204)

Denna lag gäller kontroll av brukbarhet, registrering, tillverkning och import av bekämpningsmedel, handel med, användning, förvaring och transport av sådana samt åtgärder som syftar till att hindra menliga verkningar av dessa ämnen på människors och nyttodjurs hälsa, på odlade växter, växtprodukter, odlingsmark, grundvatten samt på naturen och annan miljö.

Bekämpningsmedlen skall användas på ett sakligt sätt med beaktande av principerna för god växtskyddspraxis och integrerad bekämpning.

3 § (23.12.1999/1199)

3 § har upphävts genom L 23.12.1999/1199.

4 § (10.2.1984/159)

Ett preparat som inte har registrerats som bekämpningsmedel får inte saluföras, annars överlåtas till förbrukning eller användas som bekämpningsmedel. Bekämpningsmedlet registreras på ansökan av kontrollcentralen för växtproduktion. En förutsättning för registrering är att bekämpningsmedelsnämnden har godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel. (23.12.1999/1199)

Om registreringsansökan och om de uppgifter och undersökningar som skall lämnas i samband med ansökan samt om de preparatprov som behövs kan närmare bestämmelser utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Bekämpningsmedelsnämnden kan dessutom vid behov meddela mera detaljerade anvisningar om vilka uppgifter och undersökningar som skall fogas till ansökan. (26.5.2000/486)

Ämne som är avsett som bekämpningsmedel, men som inte har registrerats på det sätt som avses i 1 mom., får inte tillverkas eller importeras för annat ändamål än forsknings- och försöksverksamhet eller export.

Sådana försök med preparat i forsknings- och utvecklingssyfte som förutsätter att ett oregistrerat växtskyddsmedel släpps ut i miljön får utföras endast om Kontrollcentralen för växtproduktion har gett tillstånd därtill på de villkor som bekämpningsmedelsnämnden bestämmer. Bekämpningsmedelsnämnden kan vid behov bestämma att Kontrollcentralen för växtproduktion innan tillstånd beviljas skall höra de kontrollmyndigheter som med stöd av 4 e § anges närmare genom förordning av statsrådet. Bekämpningsmedelsnämnden kan meddela närmare anvisningar angående ansökan om tillstånd och behandlingen av ansökan. (26.5.2000/486)

4 a § (16.12.1994/1204)

Godkännande som växtskyddsmedel förutsätter att

1) preparatet vid ändamålsenlig användning för det avsedda ändamålet har tillräcklig effekt,

2) preparatet inte har oskäliga menliga verkningar på växter, växtprodukter och miljön,

3) preparatet inte orsakar oskäliga lidanden för ryggradsdjur som skall bekämpas, samt att

4) preparatet inte har menlig inverkan på människors eller djurs hälsa eller på grundvattnet.

Ett preparat får inte godkännas som växtskyddsmedel, om dess verksamma ämne inte har införts i Europeiska gemenskapens lista över verksamma ämnen som tillåts i växtskyddsmedel (positivlista) och om preparatets lämplighet för sitt ändamål inte har undersökts i Finland eller någon annanstans där jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållandena är liknande. Närmare bestämmelser om de verksamma ämnen i växtskyddsmedel som har införts i positivlistan samt om användningsvillkoren i fråga om ämnena och om övriga uppgifter utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. (26.5.2000/486)

4 b § (30.12.2004/1373)

Ett preparat (parallellimporterat preparat) som importerats till Finland från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är likadant som ett preparat (originalpreparat) som i enlighet med 4 § 1 mom. införts i bekämpningsmedelsregistret kan i bekämpningsmedelsregistret registreras som bekämpningsmedel så som bestäms i denna paragraf eller med stöd av den. På ett parallellimporterat preparat tillämpas i övrigt vad som bestäms om bekämpningsmedel.

Införande av ett parallellimporterat preparat i bekämpningsmedelsregistret förutsätter att

1) det i enlighet med rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden har godkänts för användning i det land från vilket importen sker, och att

2) det är ett likadant preparat som ett originalpreparat som införts i bekämpningsmedelsregistret med beaktande av följande omständigheter:

a) det har tillverkats på samma sätt med användning av samma verksamma ämnen, och

b) det har samma verkan, dock med beaktande av skillnader i preparatens användningsförhållanden.

Registrering av ett parallellimporterat preparat i bekämpningsmedelsregistret skall sökas skriftligen hos Kontrollcentralen för växtproduktion. Kontrollcentralen för växtproduktion bedömer med hjälp av dokument och vid behov med hjälp av fysikaliska tester och kemiska undersökningar om det parallellimporterade preparatet är likadant som ett i bekämpningsmedelsregistret infört preparat samt fattar beslut om registrering. Kontrollcentralen för växtproduktion bekräftar i samband med registreringen det parallellimporterade preparatets användningsändamål, bruksanvisningen och påskrifterna på förpackningen i övrigt. Om originalpreparatets användningsändamål utvidgas på det sätt som avses i 4 d § 3 mom., ändras registreringen av det parallellimporterade preparatet på motsvarande sätt på ansökan av innehavaren av registreringen av det parallellimporterade preparatet. Registreringen av ett parallellimporterat preparat skall återkallas, om registreringen av originalpreparatet återkallas av andra än kommersiella skäl. På ett i bekämpningsmedelsregistret infört parallellimporterat preparat tillämpas i övrigt vad som bestäms eller föreskrivs om originalpreparatet.

I beslut som fattats av Kontrollcentralen för växtproduktion får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare om omständigheter i anslutning till bedömning av identitet, om ansökan och om de uppgifter och prover som skall bifogas till ansökan och som behövs för behandlingen av den. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom vid behov utfärdas närmare bestämmelser om bruksanvisningar och påskrifter på förpackningar.

4 c § (16.12.1994/1204)

Bekämpningsmedelsnämnden får för en viss tid godkänna ett sådant växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen vilka inte ingår i positivlistan, om de övriga villkoren för godkännande uppfylls.

Bekämpningsmedelsnämnden får tillfälligt godkänna ett sådant växtskyddsmedel som inte uppfyller villkoren för godkännande, om detta är nödvändigt på grund av en oförutsebar fara som hotar växtproduktionen och om faran inte kan avvärjas på något annat sätt.

Bekämpningsmedelsnämnden får temporärt begränsa eller förbjuda användningen eller försäljningen av ett godkänt växtskyddsmedel eller låta bli att godkänna ett växtskyddsmedel som redan har godkänts i någon av Europeiska unionens medlemsstater, om växtskyddsmedlet konstateras eller med fog misstänks medföra omedelbar risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

4 d § (16.12.1994/1204)

Visar det sig efter godkännandet att bekämpningsmedlet inte längre uppfyller de stadgade villkoren för godkännande eller att felaktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats om de omständigheter som utgör grunden för ett beslut om godkännande, skall bekämpningsmedelsnämnden återkalla godkännandet. Godkännandet kan också återkallas på begäran av den som innehar registreringen.

Bekämpningsmedelsnämnden skall ändra beslutet om godkännande, efter att ha hört innehavaren av registreringen om det sätt på vilket bekämpningsmedlet skall användas och de mängder som nyttjas kan ändras på grund av att det vetenskapliga och tekniska kunnandet utvecklats. Beslutet om godkännande kan också ändras på begäran av den som innehar registreringen, dock under förutsättning att villkoren för godkännande alltjämt uppfylls.

Bekämpningsmedelsnämnden får efter att ha hört innehavaren av registreringen tillåta att ett godkänt växtskyddsmedel används till annat än det registrerade ändamålet på begäran av officiella eller vetenskapliga forskningsanstalter som verkar inom jordbruket, fackliga jordbruksorganisationer eller professionella användare.

4 e § (16.12.1994/1204)

Kontrollcentralen för växtproduktion skall ombesörja att ansökan om registrering av ett växtskyddsmedel som den sökande lämnar in samt bilagorna till denna uppfyller kraven och att behövliga kontroller av bekämpningsmedlet utförs för att förutsättningarna för godkännande skall kunna utredas. Genom förordning stadgas vilka statliga ämbetsverk och inrättningar som på begäran av kontrollcentralen för växtproduktion är skyldiga att utföra bekämpningsmedelskontroller.

Vid utvärderingen av växtskyddsmedel skall de enhetliga utvärderingsprinciper som Europeiska gemenskaperna har godkänt följas.

4 f § (16.12.1994/1204)

I samband med jord- och skogsbruksministeriet finns en av statsrådet tillsatt bekämpningsmedelsnämnd.

Bekämpningsmedelsnämnden skall besluta om sådant godkännande av bekämpningsmedel som avses i 4 §. Bekämpningsmedelsnämnden bestämmer om begränsningarna och villkoren i fråga om användningen av bekämpningsmedel.

I bekämpningsmedelsnämnden skall myndigheterna inom jordbruket, växtskyddet, arbetarskyddet, hälsovården, livsmedelskontrollen och miljövården vara företrädda.

Närmare stadganden om bekämpningsmedelsnämnden utfärdas genom förordning.

4 g § (2.9.2005/707)

I bekämpningsmedelsnämndens beslut söks ändring genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

4 h § (26.5.2000/486)

I bekämpningsmedelsnämndens beslut om godkännande kan bestämmas att bekämpningsmedel vars användning är förknippad med särskild risk får säljas endast till en person som har avlagt specialexamen som berättigar till användning av ett sådant ämne. Specialexamen avläggs på det sätt som Kontrollcentralen för växtproduktion bestämmer.

4 i § (16.12.1994/1204)

Den som innehar en registrering eller de på vilkas begäran användningsändamålet har utvidgats skall underrätta kontrollcentralen för växtproduktionen samt via denna Europeiska gemenskapernas organ och Europeiska unionens andra medlemsstater om nya uppgifter som gäller eventuella farliga verkningar som växtskyddsmedlen eller de verksamma ämnena i dem har på människors eller djurs hälsa, grundvattnet eller miljön.

Om annat lämnande av uppgifter inom ramen för denna lags tillämpningsområde till Europeiska gemenskapernas institutioner och till andra medlemsstater i Europeiska unionen stadgas genom förordning.

4 j § (26.5.2000/486)

Institutioner som testar den biologiska effektiviteten och brukbarheten hos växtskyddsmedel ges av jord- och skogsbruksministeriet ställning som officiellt godkända institutioner. Institutionerna skall för testningen ha kompetent personal, ändamålsenlig utrustning, lämpliga utrymmen och testningsplatser samt anvisningar om förfaringssätt, vilka alla skall uppfylla de krav som ställs på god testningsverksamhet.

Närmare bestämmelser om de i 1 mom. nämnda krav som ställs på god testningsverksamhet samt om officiellt godkännande av institutioner och om förfarandet för godkännande utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Godkännandet ges på grundval av bedömning som Kontrollcentralen för växtproduktion gör och under förutsättning att institutionen tillåter att inspektioner för kontroll av att verksamheten uppfyller kraven utförs när som helst.

5 § (10.2.1984/159)

Jordbruksstyrelsen och lantbruksdistriktens lantbruksbyråer skall övervaka tillverkningen och importen av bekämpningsmedel samt handeln med, förvaringen, transporten och användningen av sådana samt utöva tillsyn över efterlevnaden av övriga bestämmelser om bekämpningsmedel. I övervakningen av tillverkningen och importen av samt handeln med bekämpningsmedel biträds Jordbruksstyrelsen av statens lantbrukskemiska anstalt.

5 a § (9.8.1985/704)

Spridning av bekämpningsmedel från luften får utföras av sådan ägare eller innehavare av luftfartyg som fått tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet.

Tillstånd beviljas för viss tid och kan återkallas, om tillståndshavaren inte iakttar stadgandena och bestämmelserna om spridning från luften.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om det förfarande som skall iakttas vid spridning från luften samt om de krav som skall ställas på materielen vid spridning från luften.

5 b § (9.8.1985/704)

Spridning av slybekämpningsmedel från luftfartyg är förbjuden utan kommunstyrelsens tillstånd.

För erhållande av tillstånd skall markägaren till kommunen lämna in en tillståndsansökan, till vilken fogats en plan för spridningsåtgärderna. Med anledning av ansökan skall kommunen begära utlåtande av skogsnämnden och den regionala miljöcentralen. Har utlåtande inte avgivits inom tre veckor från den dag då begäran sändes, kan ärendet avgöras även utan utlåtande. Kommunstyrelsen skall avgöra ärendet inom två månader från den dag då tillståndsansökan lämnades in till kommunen. (24.1.1995/85)

Tillstånd kan i undantagsfall beviljas närmast för avlägset belägna och svårt slybevuxna områden, om planen är ändamålsenlig och spridningen av bekämpningsmedel i enlighet med planen inte förorsakar nämnvärt men för naturvården eller ortsbefolkningen och utrotningen av sly med andra metoder kunde vålla markägaren oskäliga kostnader. Om ovan nämnda men eller skador förorsakas endast på en del av det område som föreslås i planen, kan tillstånd på motsvarande sätt beviljas för endast en del av området.

Ändring i beslut får sökas hos jord- och skogsbruksministeriet av den vars rätt eller fördel beslutet gäller. I tillståndsbeslut kan bestämmas att beslutet skall iakttas trots att ändring sökts, om besvärsinstansen inte bestämmer annat. På ändringssökande tillämpas i övrigt stadgandena om sökande av ändring i förvaltningsärenden. I jord- och skogsbruksministeriets beslut i ärendet får ändring inte sökas genom besvär.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna paragraf utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

6 § (10.2.1984/159)

6 § har upphävts genom L 10.2.1984/159.

7 § (21.11.1997/1031)

För täckning av de kostnader som uppstår på grund av behandlingen av ansökningar om registrering av bekämpningsmedel och av förandet av bekämpningsmedelsregistret skall till staten betalas följande avgifter:

1) 5 000 mark för varje preparat då ansökan om registrering eller omregistrering görs, och

2) 3,5 procent av det mervärdesskattefria nettoförsäljningspriset på bekämpningsmedel, som sålts eller överlåtits eller använts på något annat sätt under det föregående kalenderåret.

Skyldig att erlägga avgift enligt 1 mom. 2 punkten är importören och den inhemska tillverkaren till den del de har sålt eller överlåtit bekämpningsmedel till en partiaffär, ett detaljhandelsföretag eller till en förbrukare eller använt det själva. Till den del importören eller den inhemska tillverkaren har sålt eller annars överlåtit bekämpningsmedel till andra än dem som nämns ovan är den som anskaffat bekämpningsmedlet skyldig att betala avgift.

Jord- och skogsbruksministeriet kan på ansökan befria den avgiftsskyldige från den avgift som nämns i 1 mom. 1 punkten eller sänka denna avgift, om saluföringen av preparatet i Finland kan antas bli av mindre omfattning. Utsläppandet av preparatet på marknaden skall dock anses nödvändigt med tanke på växtskyddet.

7 a § (20.4.2000/397)

Den betalningsskyldige skall självmant betala in avgiften på ett konto som kontrollcentralen för växtproduktion innehar. Den betalningsskyldige skall även utan särskild uppmaning på en blankett, för vilken kontrollcentralen för växtproduktion fastställer formuläret, meddela kontrollcentralen de mängder som sålts, överlåtits och använts året innan samt grunderna för beräkningen av den inbetalda avgiften. I meddelandena från en importör och från en inhemsk tillver- kare skall dessutom ingå en specificering av sådan försäljning och annan överlåtelse för vilken den som lämnar meddelandet inte är betalningsskyldig samt namn och adress på dem till vilka bekämpningsmedel har levererats. Även de mängder bekämpningsmedel som levererats till respektive mottagare skall meddelas. Avgiften skall betalas och meddelandet lämnas årligen före utgången av juni.

7 b § (18.12.1987/1031)

Om ett i 7 a § nämnt meddelande trots uppmaning inte har lämnats eller om det inte ens efter rättelse kan godkännas som grund för fastställande av avgiften, skall jordbruksstyrelsen, sedan den betalningsskyldige beretts tillfälle att bli hörd, fastställa avgiften enligt uppskattning.

Om den betalningsskyldige utan giltigt skäl försummat att lämna meddelande i rätt tid eller lämnat ett väsentligen bristfälligt meddelande, skall jordbruksstyrelsen förordna att avgiften skall höjas med högst 20 procent. Om han ännu efter att bevisligen ha mottagit en uppmaning i saken, utan godtagbart hinder helt eller delvis underlåter att lämna meddelande, skall avgiften höjas med ytterligare högst 20 procent. Har den betalningsskyldige medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat ett väsentligen oriktigt meddelande, skall avgiften höjas till högst det dubbla beloppet.

Om avgiften inte har betalts inom utsatt tid skall, räknat från den tidpunkt då den betalningsskyldige självmant borde ha betalt avgiften, en årlig dröjsmålsränta betalas på avgiften enligt den räntefot som anges i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982). (26.5.2000/486)

7 c § (18.12.1987/1031)

Har ett förhållande eller en åtgärd givits en rättslig form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte, skall vid fastställandet av avgiften förfaras som om riktig form hade använts. Har någon uppenbart vidtagit en åtgärd i syfte att undgå avgift, har jordbruksstyrelsen rätt att fastställa avgiften enligt uppskattning.

7 d § (18.12.1987/1031)

Jordbruksstyrelsen skall kontrollera att de avgifter som kommit in har betalts till rätt belopp, ge uppmaning om fullgörande av försummad skyldighet att lämna meddelande samt vid behov påföra och uppbära avgift, förhöjning och dröjsmålsränta.

Om uppbörd av obetald avgift gäller vad som stadgas särskilt.

Om avgiften genom beslut av en besvärsmyndighet har avlyfts eller sänkts, skall jordbruksstyrelsen utan ansökan återbetala det överskjutande beloppet och ränta på beloppet enligt lagen om skatteuppbörd (611/78).

7 e § (18.12.1987/1031)

Ändring i debitering som verkställts av jordbruksstyrelsen får sökas genom besvär. I fråga om besvär gäller vad som stadgas särskilt. Avgift, förhöjning och dröjsmålsränta skall dock betalas trots att besvär anförts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer annat.

7 f § (24.8.1990/805)

Om straff för lagstridigt undandragande av avgift som avses i 7 § 1 mom. 2 punkten och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1–3 §§ strafflagen.

8 § (10.2.1984/159)

I 5 § nämnda myndigheter har rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser få tillträde till plats där bekämpningsmedel tillverkas, lagras, säljs eller används samt att där verkställa inspektioner och undersökningar ävensom att vid behov utan ersättning ta erforderliga prov av bekämpningsmedel och produkter som behandlats med sådana. Tillsynsmyndighet är berättigad att erhålla de uppgifter den behöver för tillsynen, och näringsidkare är i detta syfte skyldig att på fastställt sätt föra bok över tillverkning, lager och försäljning. Tillsynsmyndighet har rätt att förbjuda sådan handel med och användning av bekämpningsmedel som strider mot stadgandena.

9 § (21.5.1999/660)

9 § har upphävts genom L 21.5.1999/660.

9 a § (21.5.1999/660)

Oberoende av bestämmelserna om affärs- eller yrkeshemligheter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är följande uppgifter, som lämnats eller uppgjorts för behandling av en ansökan om registrering av ett bekämpningsmedel, inte sekretessbelagda:

1) namnet på preparatet eller dess verksamma ämne eller halten av verksamt ämne i preparatet,

2) namnet på de ämnen i preparatet som har klassificerats som farliga,

3) uppgifter om preparatets och det verksamma ämnets fysikaliska och kemiska egenskaper,

4) analysmetoder för undersökning av kvaliteten och mängden av de verksamma ämnena i växtskyddsmedlet samt de rester som användning av växtskyddsmedlet orsakar,

5) sammanfattning av resultaten från undersökningar som visar produktens effektivitet och oskadlighet för människor, djur, växter och miljön,

6) uppgifter om metoder för att oskadliggöra det verksamma ämnet eller växtskyddsmedlet,

7) uppgifter om rekommenderade metoder för att minska riskerna samt andra försiktighetsåtgärder,

8) uppgifter om metoder för destruktion av produkten och dess förpackning,

9) uppgifter om de saneringsåtgärder som skall vidtas vid oavsiktligt spill eller läckage under hantering, lagring och transport av växtskyddsmedel,

10) information om första hjälp och medicinsk behandling vid personskador.

Uppgifter som är att betrakta som affärs eller yrkeshemligheter får användas till förmån för en annan sökande endast om den första sökanden har samtyckt till detta eller om en genom förordning närmare föreskriven tid har förflutit efter godkännandet av det verksamma ämnet eller preparatet.

10 § (24.5.2002/402)

Om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 48 kap. 1–4 § strafflagen.

Om straff för hälsobrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 1 § strafflagen.

Om straff för ovarsam hantering av bekämpningsmedel bestäms i 44 kap. 12 § strafflagen.

11 § (26.5.2000/486)

Bestämmelser om förbud och begränsningar i fråga om verksamma ämnen i bekämpningsmedel kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om förfarandet vid godkännande av växtskyddsmedel samt om villkoren och giltighetstiden för godkännande utfärdas genom förordning av statsrådet och med stöd av den vid behov genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om på vilket sätt behandling med bekämpningsmedel skall uppges i fråga om sådana frön, knölar, lökar, sticklingar, rotstockar, plantor och andra växter eller växtdelar avsedda för förökning eller kultivering som importeras eller som säljs eller överlåts på annat sätt.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan även utfärdas bestämmelser om påskrifterna på växtskyddsmedelsförpackningar. Sådana ändringar i påskriften på en förpackning som inte inverkar väsentligt på användningen av preparatet, användningsvillkoren eller varningsföreskrifterna kan göras vid Kontrollcentralen för växtproduktion. Med tillstånd av bekämpningsmedelsnämnden och på de villkor som denna ställer kan växtskyddsmyndigheten avvika från de begränsningar som anges på förpackningen när den bestämmer om bekämpning av skadegörare som avses i växtskyddslagen (1203/1994).

12 § (11.7.1972/556)

Denna lag träder i kraft den 1 september 1969, och genom densamma upphäves lagen den 27 april 1951 om växtskyddsämnen (261/51) och med stöd därav utfärdade bestämmelser. Dock äger den som med stöd av sistnämnda lag erhållit tillstånd att saluföra bekämpningsmedel rätt att sälja detta under en tid, varom närmare stadgas genom förordning. För förnyande enligt denna lag av försäljningstillstånd som utfärdats med stöd av den tidigare lagen, uppbäres icke i 7 § avsedda avgifter.

Ikraftträdelsestadganden:

11.7.1972/556:
10.2.1984/159:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1984.

Bekämpningsmedel för vilket växtskyddsanstalten har beviljat försäljningstillstånd får likväl saluföras och användas under en tid om vilken närmare stadgas genom förordning.

Regeringens proposition 160/83, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 8/83, Stora utsk. bet. 147/83

9.8.1985/704:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1985.

Regeringens proposition 23/84, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 5/85, Stora utsk. bet. 93/85

18.12.1987/1031:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 112/87, Jord- och skogsbrukutsk. bet. 6/87, Stora utsk. bet. 84/87

24.8.1990/805:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88, Lagutsk. bet. 6/90, Stora utsk. bet. 56/90

16.12.1994/1204:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1204/1994 trädde i kraft enligt F 1580/1994 den 1.1.1995)

Växtskyddsmedel som har registrerats innan denna lag träder i kraft får alltjämt säljas eller annars överlåtas till förbrukning eller användas under en tid som stadgas genom förordning. På växtskyddsmedelsansökningar som är anhängiga innan denna lag träder i kraft får under en genom förordning stadgad tid tillämpas de krav som gäller när denna lag träder i kraft. Med avvikelse från 4 c § 1 mom. får preparat som redan har släppts ut på Europeiska gemenskapens marknad då denna lag träder i kraft godkännas enligt de krav som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 170/94, JsUB 34/94

24.1.1995/85:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94, MiUB 14/94

21.11.1997/1031:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 141/1997, JsUB 11/1997, RSv 142/1997

21.5.1999/660:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

23.12.1999/1199:

Denna lag träder i kraft den 13 maj 2000.

På bekämpningsmedel som innehåller verksamma ämnen som finns på marknaden inom Europeiska gemenskapens område när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet till dess att beslut om intagande av det verksamma ämnet i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden har fattats med iakttagande av det förfarande som bestäms i direktivet. Vid godkännande eller återkallande av preparat som innehåller dylika verksamma ämnen iakttas den tidsfrist som uppställts i beslutet om det verksamma ämnet.

Närmare bestämmelser om godkännande av övriga bekämpningsmedel, om förfarandet vid godkännande, om halter av verksamma ämnen, om påskrifter på förpackningar och om tillsyn kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet under den övergångsperiod som avses i 2 mom. (26.5.2000/487)

RP 85/1999, MiUB 3/1999, RSv 74/1999, Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/8/EG; EGT nr L 123, 24.4.1998, s. 1

20.4.2000/397:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 6/2000, EkUB 4/2000, RSv 39/2000

26.5.2000/486:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

RP 24/2000, JsUB 4/2000, RSv 54/2000

26.5.2000/487:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

RP 24/2000, JsUB 4/2000, RSv 54/2000

24.5.2002/402:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 17/2001, LaUB 5/2002, RSv 35/2002

30.12.2004/1373:

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 194/2004, JsUB 9/2004, RSv 167/2004

2.9.2005/707:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.