Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

31.12.1968/775

Lag angående införande av lagen om statens familjepensioner (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om införande av lagen om statens pensioner 22.12.2006/1296.

1 §

Lagen om statens familjepensioner träder i kraft den 1 januari 1969.

Med tillämpning av stadgandena i lagen om statens familjepensioner erlägges likväl familjepension även efter person som avlidit efter den 31 december 1966, men innan lagen om statens familjepensioner trätt i kraft.

2 §

Såsom i lagen om statens familjepensioner avsedd förmånslåtare, efter vilken familjepension erlägges i enlighet med nämnda lag, anses även:

1) den som till följd av anmälan, som avses i 4 § lagen angående införande av lagen om statens pensioner (281/66), icke äger rätt till pension enligt lagen om statens pensioner; och

2) den som vid sitt frånfälle av statens medel åtnjöt tjänstemannapension, pension för innehavare av extraordinarie befattning eller pension för statens arbetstagare eller ordinarie pension, som beviljats i enlighet med de grunder som stadgats för tjänstemannapensioner, då pensionen beviljats till följd av pensionsfall, som inträffat innan lagen om statens pensioner trädde i kraft, eller, såvida pension ännu icke hade beviljats, den som vid sitt frånfälle ägde rätt till ovan avsedd pension.

3 § (21.12.1979/959)

Då familjepension beviljas efter förmånslåtare, som avses i 2 §, bestämmes förmånslåtarens rätt till pension, pensionstiden och den pensionsgrundande lönen i enlighet med stadgandena i lagen om statens pensioner och i lagen angående dess införande, dock så, att såsom pensionstid även räknas tid som räknats såsom pensionstid för förmånslåtarens egen pension, eller om sådan ännu icke beviljats, som skulle ha räknats, om han vid tidpunkten för dödsfallet i stället hade blivit arbetsoförmögen, och att såsom pensionsgrundande lön för ovan i 2 § 2 punkten avsedd förmånslåtares pension skall anses den lön, enligt vilken förmånslåtarens egen pension vid dödsfallet bestämts eller, om den ännu icke hade beviljats, skulle ha bestämts, eller, om dödsfallet inträffat efter den 31 december 1971, den lön som sagda dag legat till grund för förmånslåtarens egen pension, justerad så som i 11 § lagen om statens familjepensioner är stadgat.

4 § (10.1.1992/6)

Har någon, då lagen om statens familjepensioner trätt i kraft, varit förmånslåtare om vilken stadgas att familjepension skall betalas efter honom av statens medel, betalas efter honom familjepension enligt tidigare gällande stadganden, om han före utgången av 1969 skriftligen har anmält att han så önskar. En sådan anmälan får återtas.

Avlider en person som avses i 1 mom. utan att göra i momentet nämnd anmälan, betalas efter honom familjepension enligt tidigare gällande stadganden, om han inte har efterlämnat någon som är berättigad till familjepension enligt lagen om statens familjepensioner.

Har innehavaren av en tjänst eller befattning med avtalslön eller den som är pensionerad från en sådan tjänst eller befattning, när lagen om statens familjepensioner trädde i kraft, varit förmånslåtare enligt ett avtal som ingåtts med honom, betalas efter honom familjepension enligt avtalet, om han inte skriftligen har anmält att han avstår från sin på detta grundade ställning som förmånslåtare.

Efter den som avses i denna paragraf betalas familjepension med stöd av lagen om statens familjepensioner, om inte familjepension skall betalas enligt tidigare gällande stadganden.

5 § (21.12.1979/959)

Sedan lagen om statens familjepensioner trätt i kraft

skall lagen den 28 december 1956 om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän (696/56) och

förordningen den 29 december 1956 om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän (697/56)

tillämpas endast i de fall som avses i 4 § och, såvida icke annat följer av stadgandena i 2 och 3 mom., på familjepension, begravningshjälp eller ersättning för begravningskostnader, som skall utgå till följd av dödsfall som inträffat innan lagen om statens familjepensioner trätt i kraft.

Förmånstagare, som till följd av dödsfall, vilket inträffat efter den 31 december 1966, men innan lagen om statens familjepensioner trätt i kraft, åtnjuter familjepension med stöd av tidigare gällande stadganden, äger rätt att övergå till att erhålla familjepension med stöd av lagen om statens familjepensioner genom att skriftligen anmäla detta hos statskontoret och genom att tillika avstå från sin på tidigare gällande stadganden grundade rätt till familjepension. Övergången verkställes från ingången av den kalendermånad som närmast följer en månad efter det anmälan gjordes.

Äger förmånstagare till följd av dödsfall, som inträffat efter den 31 december 1966, men innan lagen om statens familjepensioner trätt i kraft, rätt till familjepension även med stöd av tidigare gällande stadganden, är han berättigad att erhålla familjepension antingen i enlighet med tidigare gällande stadganden eller i enlighet med stadgandena i lagen om statens familjepensioner genom att skriftligen anmäla detta hos statskontoret.

Förmånstagare som till följd av dödsfall, vilket inträffat efter den 31 december 1968, åtnjuter familjepension med stöd av tidigare gällande stadganden, äger utan hinder av vad i 4 § 1 och 3 mom. är stadgat rätt att övergå till att erhålla familjepension med stöd av lagen om statens familjepensioner genom att skriftligen anmäla detta hos statskontoret och genom att tillika avstå från sin på tidigare gällande stadganden grundade rätt till familjepension. Övergång verkställs från ingången av den kalendermånad som närmast följer en månad efter det att anmälan gjorts. (9.1.1981/13)

Äger förmånstagare till följd av dödsfall, som inträffat efter den 31 december 1968, rätt till familjepension med stöd av tidigare gällande stadganden, är han, utan hinder av vad i 4 § 1 och 3 mom. är stadgat, berättigad att erhålla familjepension i enlighet med stadgandena i lagen om statens familjepensioner genom att skriftligen anmäla detta hos statskontoret. (9.1.1981/13)

Är de i 2, 3, 4 och 5 mom. avsedda förmånstagarna två eller flera och önskar en del av dem få sin familjepension i enlighet med tidigare gällande stadganden och en del i enlighet med stadgandena i lagen om statens familjepensioner, bestämmes familjepensionens storlek och den del därav som tillkommer envar av dem såsom den skulle ha bestämts, om alla hade beviljats familjepension enligt samma stadganden.

Pensionsärende, som avgjorts genom laga kraft vunnet beslut och berör i 2 och 4 mom. avsett dödsfall, behandlas på ansökan ånyo av statskontoret.

Åtnjuter förmånstagare, då lagen om statens familjepensioner träder i kraft, extra pension, som beviljats honom efter förmånslåtaren, äger statskontoret rätt att upptaga ärendet angående extra pension till förnyad behandling samt, med beaktande av den förmån som tillkommer förmånstagaren med stöd av lagen om statens familjepensioner, ändra eller helt återtaga beslutet om extra pension.

Innan beslut utgives till sökande med anledning av ansökan som avser familjepension, vilken utgår enligt i 1 mom. av nämnda lag eller enligt i sagda lag stadgade grunder, kan förskott på familjepensionen utbetalas. Erlagt förskott avdrages från den familjepension som utgår enligt pensionsbeslutet, då denna utbetalas.

5 a § (8.2.1991/232)

Om sökande av ändring i ärenden som angår familjepension, begravningshjälp och ersättning för begravningskostnader enligt den lag och förordning som nämns i 5 § 1 mom. samt i ärenden som avses i denna lag gäller i tillämpliga delar lagen om statens familjepensioner.

6 §

Genom förordning stadgas vad som skall anses såsom i 2 § 2 punkten avsedd pension samt utfärdas övriga stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1969/842:

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1970.

2.4.1971/269:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971, och genom densamma upphäves 21 1 mom. lagen om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän (696/56).

Angående sökande av ändring i beslut, som givits före denna lags ikraftträdande, gäller likväl vad i tidigare lag är stadgat.

21.12.1979/959:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

9.1.1981/13:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1981.

8.2.1991/232:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

10.1.1992/6:

Denna lag träder i kraft den 15 januari 1992.

Lagen tillämpas på förmånslåtare som har avlidit efter ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.