Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

31.12.1968/774

Lag om statens familjepensioner (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om införande av lagen om statens pensioner 22.12.2006/1296.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Då person som stått i tjänste- eller arbetsförhållande eller i annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten avlidit, erlägges av statens medel familjepension på sätt i denna lag stadgas.

Familjepensionsskyddet ombesörjes av statskontoret.

Angående givande av beslutssammanställning om familjepension samt betalning av familjepension, utmätning, återkrav, förhöjning till följd av fördröjd utbetalning, pensionsanstaltens regressrätt, sökande av ändring i ett beslut om familjepension, självrättelse och rätt till en familjepensionsrat som inte har lyfts gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om pensioner som avses i lagen om statens pensioner (280/1966). (4.5.2001/382)

2 § (9.2.1990/103)

En förutsättning för familjepension är att den som nämns i 1 §, förmånslåtaren, hade rätt till eller fick pension enligt lagen om statens pensioner (280/66). Förmånstagare efter en sådan förmånslåtare är

1) en efterlevande make med vilken förmånslåtaren hade ingått äktenskap före fyllda 65 år,

2) förmånslåtarens barn,

3) barn till den efterlevande som vid förmånslåtarens död bodde i samma hushåll som förmånslåtaren och den efterlevande samt

4) en tidigare make till förmånslåtaren, till vilken förmånslåtaren vid sin död på basis av ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett avtal som hade fastställts av socialnämnden var skyldig att betala periodiskt underhållsbidrag. Härvid gäller om den tidigare maken och dennes rätt till familjepension i tillämpliga delar vad som stadgas om efterlevande makar och deras rätt till familjepension.

3 § (9.2.1990/103)

En efterlevande make har rätt till familjepension i form av efterlevandepension,

1) om den efterlevande har eller har haft ett gemensamt barn med förmånslåtaren, eller

2) om den efterlevande vid förmånslåtarens död hade fyllt 50 år eller hade fått invalidpension enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/61) eller invaliditetspension enligt folkpensionslagen (347/56) minst tre år och om äktenskapet hade ingåtts innan den efterlevande fyllde 50 år och varat i minst fem år. (5.12.1996/992)

Om en efterlevande make är född före den 1 juli 1950, förutsätter efterlevandepension en minimiålder av 40 år i stället för den ålder av 50 år som nämns i 1 mom. Vad som här stadgas gäller inte en tidigare make till förmånslåtaren.

Ett barn har rätt till familjepension i form av barnpension, om det inte har fyllt 18 år vid förmånslåtarens död. Barnpension skall alltid betalas till ett barn efter barnets egen förälder. Rätt till barnpension kan dock inte uppkomma efter flera än två förmånslåtare samtidigt.

4 § (9.2.1990/103)

En efterlevande make har inte rätt till efterlevandepension enligt 3 § 1 mom. 1 punkten, om ett barn som avses där har givits som adoptivbarn före förmånslåtarens död eller är förmånslåtarens barn som den efterlevande har adopterat efter förmånslåtarens död. Har den efterlevande maken på basis av ett tidigare äktenskap rätt att få familjepension som motsvarar pension enligt de lagar, pensionsstadgor eller pensionsreglementen som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/61), uppkommer inte rätt till ny familjepension.

Rätt till familjepension har inte den som genom brott uppsåtligen har orsakat förmånslåtarens död.

5 § (9.2.1990/103)

Familjepensionens storlek bestäms på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension enligt lagen om statens pensioner som förmånslåtaren fick vid sin död. Härvid beaktas inte omvandlingen av pension enligt 5 b § i förmånslåtarens ålderspension. Om förmånslåtaren fick en sådan arbetslöshetspension som avses i lagen om statens pensioner eller en sådan invalidpension som avses i 20 § 2 mom. i samma lag utan tillägg av pension för återstående tid enligt 9 a § 2 mom. i lagen om statens pensioner, läggs denna pensionsdel till den pension som familjepensionen grundar sig på. Likaså läggs en ny pension som förmånslåtaren tjänat in under sin tid med pension till den pension som familjepensionen grundar sig på. Fick förmånslåtaren inte sådan pension som nämns i första meningen, uträknas pensionen som om förmånslåtaren på sin dödsdag hade blivit i den mån arbetsoförmögen att han eller hon fått rätt till full invalidpension, om inte förmånstagaren visar något annat. (30.7.2004/680)

Efterlevandepensionens belopp är, såvida inte något annat följer av 5 mom. eller av 6, 7 eller 7 a – 7 c §,

6/12 av förmånslåtarens pension, om förmånstagare är den efterlevande maken ensam eller den efterlevande och ett barn,

5/12 av förmånslåtarens pension, om förmånstagare är den efterlevande maken och två barn,

3/12 av förmånslåtarens pension, om förmånstagare är den efterlevande maken och tre barn, samt

2/12 av förmånslåtarens pension, om förmånstagare är den efterlevande maken och fyra eller flera barn.

Det sammanlagda beloppet av barnpensionerna är, om inte något annat följer av 6 §,

4/12 av förmånslåtarens pension, om det finns ett barn,

7/12 av förmånslåtarens pension, om barnen är två,

9/12 av förmånslåtarens pension, om barnen är tre, samt

10/12 av förmånslåtarens pension, om barnen är fyra eller flera.

Det sammanlagda beloppet av barnpensionerna fördelas jämnt mellan de barn som är förmånstagare. Är förmånstagarna barn som saknar båda föräldrarna, läggs till det sammanlagda beloppet av barnpensionerna 2/12 av vardera förmånslåtarens pension var för sig, om inte efterlevande- och barnpensionerna tillsammans överstiger beloppet av förmånslåtarens pension. Får ett barn barnpension efter någon annan förmånslåtare än sin förälder, bestäms tillägget enligt de av förmånslåtarnas pensioner på grundval av vilka ett föräldralöst barn får sin barnpension. Tillägget fördelas jämnt mellan de nämnda föräldralösa barnen.

Storleken av familjepensionen för en tidigare make till förmånslåtaren fastställs så att dess andel av den efterlevandepension som har räknats ut enligt 2 mom. blir lika stor som 60 procent av det underhållsbidrag som förmånslåtaren har betalt till sin tidigare make utgör av förmånslåtarens pension enligt 1 mom. Är också en efterlevande make förmånstagare, uppgår det sammanlagda beloppet av tidigare makars familjepensioner dock till högst hälften av efterlevandepensionen. Det sammanlagda beloppet dras av från efterlevandepensionen och fördelas mellan de tidigare makarna i samma förhållande som underhållsbidragen.

5 a § (30.7.2004/680)

Om en i 7 d § i lagen om statens pensioner avsedd engångsförhöjning inte ingick i förmånslåtarens pension eller om förmånslåtaren inte fick pension vid sin död, ökas förmånslåtarens invalidpension, som beaktas som grund för familjepension, med den engångsförhöjning som förmånslåtaren skulle ha fått om invalidpensionen hade fortsatt under den tid som avses i 7 d § i lagen om statens pensioner. Engångsförhöjningen läggs till familjepensionen från början av det kalenderår fram till vilket förmånslåtarens invalidpension eller rehabiliteringsstöd skulle ha fortgått sammanlagt fem fulla kalenderår.

5 b § (30.7.2004/680)

Sådan familjepension enligt denna lag som betalas såsom efterlevandepension omvandlas vid pensionsjämkningen med den livslängdskoefficient som avses i 7 e § i lagen om statens pensioner och som fastställts för det ifrågavarande året.

6 § (30.7.2004/680)

En familjepension skall samordnas med andra förmåner som nämns i 8 § 1 och 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare efter en och samma förmånslåtare, varvid 8 § i lagen om pension för arbetstagare iakttas i tillämpliga delar.

2 mom. har upphävts genom L 21.12.2004/1219. (21.12.2004/1219)

7 § (9.2.1990/103)

När en efterlevandepension fastställs, beaktas de pensioner som den efterlevande maken i enlighet med de lagar, pensionsstadgor och pensionsreglementen som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare får på basis av förvärvsarbete samt andra därmed jämförbara pensioner som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande (pensionsjämkning). Vid pensionsjämkningen kan också beaktas förmåner som betalas från främmande stater och som motsvarar nämnda pension. Pension enligt lagen om pension för arbetstagare beaktas vid pensionsjämkning till ett belopp somm motsvarar minimivillkoren, och en delpension för en efterlevande make till ett belopp som motsvarar full invalidpension.

Har den efterlevande maken vid förmånslåtarens död fyllt 65 år eller får i 1 mom. nämnd pension, förrättas pensionsjämkningen räknat från ingången av kalendermånaden efter förmånslåtarens död. I annat fall förrättas pensionsjämkningen räknat från ingången av den sjunde kalendermånaden efter förmånslåtarens död. Om likväl barn som har rätt till barnpension efter förmånslåtaren vid förmånslåtarens död bodde i samma hushåll som denne och den efterlevande maken, förrättas ingen pensionsjämkning förrän det yngsta barnet fyller 18 år.

Om den efterlevande maken inte får sådan pension som avses i 1 mom., anses den efterlevande makens på förvärvsarbete baserade pension vara den pension som han eller hon skulle ha beviljats om han eller hon hade blivit arbetsoförmögen i den mån som berättigar till full invalidpension på förmånslåtarens dödsdag eller den dag då ett i 2 mom. avsett barn fyller 18 år. Detta förfarande tillämpas också i fråga om motsvarande förmån som betalas av en främmande stat. (30.7.2004/680)

7 a § (9.2.1990/103)

Vid pensionsjämkningen minskas den efterlevandepension som har fastställts enligt 5 och 6 §, om den efterlevande makens i 7 § avsedda pensioner som grundar sig på förvärvsarbete överstiger pensionsjämkningsgrunden. Denna är 649,69 euro per månad, om förmånslåtarens enligt 5 § 1 mom. beräknade pension och pension enligt de lagar eller pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare eller andra med dem jämförbara pensioner som grundar sig på arbetsavtals- eller tjänsteförhållande tillsammans överstiger nämnda belopp. Pensionsjämkningsgrunden utgörs av det sammanlagda beloppet av de nämnda pensionerna, om detta belopp överstiger 324,77 men inte 649,69 euro. I övriga fall är grunden 324,77 euro. (30.7.2004/680)

Avdraget på grund av pensionsjämkningen är 50 procent av skillnaden mellan den efterlevande makens i 7 § nämnda pensioner som grundar sig på förvärvsarbete och pensionsjämkningsgrunden. Har den efterlevande rätt också till någon annan familjepension än den som avses i denna lag och som motsvarar pension enligt de lagar, pensionsstadgor eller pensionsreglementen som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, avdras från efterlevandepensionen enligt denna lag ett belopp som utgör en lika stor del av det nämnda avdraget som efterlevandepensionen enligt denna lag utgör av alla de ovan nämnda familjepensionerna.

Har avdrag på grund av dagpenning eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), fortlöpande ersättning enligt trafikförsäkringslagen (279/59) för egen skada eller livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) gjorts från den i 7 § nämnda pension som den efterlevande maken får, lämnas detta avdrag obeaktat vid pensionsjämkningen.

7 b § (9.2.1990/103)

Om den efterlevande maken inte har rätt till pension på grund av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet eller får invalidpension som delpension, beaktas vid pensionsjämkningen på ansökan av den efterlevande i stället för pensionerna den efterlevandes genomsnittliga förvärvsinkomster och på dem grundade förmåner samt delpensionen. En förutsättning för detta är dock att de nämnda förvärvsinkomsterna och förmånerna samt delpensionen, då 60 procent av förvärvsinkomsterna beaktas, tillsammans är minst en fjärdedel mindre än den pension som har fastställts för den efterlevande i enlighet med 7 §. Likaså kan efterlevandepensionens belopp justeras på ansökan, om den efterlevandes förhållanden förändras inom fem år efter förmånslåtarens död på ett sådant sätt att de ovan nämnda villkoren uppfylls. Den genomsnittliga inkomsten beräknas då för sex månader före ansökan, och förändringen anses ha skett vid ingången av denna retroaktiva period. Den på detta sätt justerade efterlevandepensionen utbetalas retroaktivt för den nämnda sexmånaderstiden.

Efterlevandepension som har fastställts enligt 1 mom. betalas under två år. Därefter fastställs pensionen på ansökan på nytt för två år åt gången, om det fortfarande finns förutsättningar för detta.

Finansministeriet kan meddela närmare anvisningar om tillämpningen av denna paragraf.

7 c § (30.12.1993/1530)

Utöver vad som stadgas i 7 b § förrättas pensionsjämkning på nytt endast om en efterlevande make beviljas sådan pension som nämns i 7 § 1 mom. i någon annan form än deltidspension. Härvid tillämpas samma pensionsjämkningsgrund som när pensionsjämkning förrättades första gången.

8 § (30.12.1993/1530)

Samordning som avses i 6 § görs på nytt i tillämpliga delar enligt 8 a § lagen om pension för arbetstagare.

9 § (4.5.2001/382)

9 § har upphävts genom L 4.5.2001/382.

10 §

Förändras antalet förmånstagare, justeras familjepensionens belopp och dess fördelning mellan förmånstagarna från början av den kalendermånad som följer närmast efter förändringen.

11 § (30.7.2004/680)

De belopp som anges i denna lag samt förmånslåtarens arbetsinkomst för vart och ett av de år för vilket familjepensionen räknas ut justeras med en koefficient i vilken vägningskoefficienten för förändringar i lönenivån utgör 0,8 och vägningskoefficienten för förändringar i prisnivån 0,2 (lönekoefficienten). Som lönekoefficient används den lönekoefficient som årligen fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Familjepensionens belopp justeras på samma sätt som i 9 § i lagen om pension för arbetstagare bestäms om justering av pensioner enligt lagen om pension för arbetstagare.

12 §

Familjepension erlägges från början av den kalendermånad som följer närmast efter den månad då förmånslåtaren avled, likväl för sådant barns del, som föds efter förmånslåtarens död, från början av den kalendermånad som följer närmast efter födelsen.

Familjepension beviljas icke utan giltigt skäl retroaktivt för längre tid än ett år innan pensionsansökningen gjordes.

Familjepension erlägges till utgången av den kalendermånad, under vilken rätten att åtnjuta familjepension upphört.

På familjepension må förskott erläggas innan beslut om pensionen utgivits till sökanden. Erlagt förskott avdrages från den enligt beslutet utgående familjepensionen, då denna utbetalas. (22.7.1970/529)

När familjepension betalas ut som ett engångsbelopp skall 15 § 5 mom. i lagen om statens pensioner iakttas i tillämpliga delar. Som ett engångsbelopp kan statskontoret likaså betala ut en familjepension eller en pension som understiger 12,72 euro och som med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen betalas från Finland till ett barn i form av skillnaden mellan de förmåner som barnet skulle ha rätt till från Finland och de förmåner som barnets bosättningsland har beviljat. Engångsbeloppet beräknas enligt grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. (30.7.2004/680)

13 §

Äger förmånstagare rätt till tjänste- eller nådårsförmån efter förmånslåtaren, utbetalas av familjepension, som tillkommer honom för tjänste- och nådåret, endast den del, varmed beloppet av honom tillkommande familjepension överstiger det belopp som skall betalas till honom i tjänste- och nådårsförmån.

Äger förmånstagare rätt att på grund av försäkring som tecknats av staten erhålla familjepension, avdrages från den familjepension, som utgår enligt denna lag, den del av på grund av försäkringen utgående familjepension som bör anses ha finansierats på statens bekostnad.

14 §

1 mom. har upphävts genom L 11.11.1988/942. (11.11.1988/942)

2 mom. har upphävts genom L 30.6.2000/626. (30.6.2000/626)

15 § (4.5.2001/382)

15 § har upphävts genom L 4.5.2001/382.

16 § (9.2.1990/103)

Rätten till familjepension upphör om den efterlevande maken ingår ett nytt äktenskap före fyllda 50 år. Om det nya äktenskaper upplöses inom fem år och den efterlevande inte har rätt till efterlevandepension på basis av detta äktenskap, börjar den indragna efterlevandepensionen på ansökan löpa på nytt. Vad som sägs i föregående mening gäller inte en tidigare make till förmånslåtaren.

Rätten till barnpension upphör då barnet fyller 18 år eller om det adopteras av någon annan än den efterlevande maken eller dennes make.

Till en efterlevande make vars rätt att få familjepension enligt 1 mom. har upphört, betalas i ett för allt ett belopp som är lika stort som efterlevandepensionen för tre års tid hade varit. Grund för beloppet är den månadspension som senast hade utbetalts eller, om statskontoret är en sådan sista pensionsanstalt som avses i 3 a § 1 mom. lagen om statens pensioner, det sammanlagda beloppet av de pensioner som statskontoret månatligen betalar. Om en indragen efterlevandepension börjar löpa på nytt enligt 1 mom., dras engångsbeloppet av från pensionen så att en tredjedel av det pensionsbelopp som betalas vid varje tidpunkt dras av under högst nio år. Efter en och samma förmånslåtare betalas endast ett engångsbelopp. (4.5.2001/382)

17 § (30.6.2000/626)

Om förmånstagaren på grund av ålder, skada, sjukdom eller av någon annan orsak är oförmögen att själv ansöka om förmånen eller att i övrigt sköta sina ärenden som gäller förmånen samt saknar personen i fråga en intressebevakare, kan en av statskontoret godkänd nära anhörig till personen eller någon annan som huvudsakligen har dragit försorg om personen på dennes vägnar föra talan i ärenden som gäller förmåner enligt denna lag.

En förmån enligt denna lag betalas till den förmånstagare till vilken den har beviljats, om inte något annat bestäms i lag. Angående betalning av en förmån till någon som har en intressebevakare gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999). Angående betalning av en förmån enligt denna lag gäller dessutom vad som i 17 § 3 mom., 17 a § och 17 b § 3, 4 och 6 mom. lagen om statens pensioner bestäms om förmåner som avses i lagen om statens pensioner.

17 a § (30.6.2000/626)

17 a § har upphävts genom L 30.6.2000/626.

18 § (18.7.1975/569)

Kan utredning om förmånslåtarens död icke förebringas, ehuru det är sannolikt att han är död, kan familjepension beviljas för viss tid.

19 § (4.5.2001/382)

19 § har upphävts genom L 4.5.2001/382.

20 § (4.5.2001/382)

20 § har upphävts genom L 4.5.2001/382.

20 a § (4.5.2001/382)

20 a § har upphävts genom L 4.5.2001/382.

21 § (4.5.2001/382)

21 § har upphävts genom L 4.5.2001/382.

21 a § (5.3.1999/294)

21 a § har upphävts genom L 5.3.1999/294.

22 § (4.5.2001/382)

22 § har upphävts genom L 4.5.2001/382.

22 a § (4.5.2001/382)

22 a § har upphävts genom L 4.5.2001/382.

23 § (9.8.2002/657)

Det som bestäms i 26 och 26 a–26 f § lagen om statens pensioner gäller i tillämpliga delar även verkställigheten av denna lag.

24 §

Förmånslåtare och den som äger rätt till familjepension enligt denna lag är skyldig att underkasta sig vad som framdeles möjligen stadgas om samordning av honom samtidigt tillkommande pensioner, sjuk-, olycksfalls-, militärskade- eller trafikförsäkringsersättningar med familjepension som utgår enligt denna lag.

25 §

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Med de belopp som fastställs i denna lag avses summor som motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 av den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare. (30.7.2004/680)

Ikraftträdelsestadganden:

4.7.1969/440:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1969.

2.4.1971/267:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Angående sökande av ändring i beslut, som givits före denna lags ikraftträdande, gäller likväl vad i tidigare lag är stadgat.

18.7.1975/569:

Denna lag tillämpas om dödsfallet har inträffat efter den 30 juni 1975, dock så, att lagens 5 § 1 mom. 1) punkten tillämpas sådant detta lagrum lyder i lag av den 31 december 1968 (774/68), då förmånslåtaren har varit berättigad till pension, som grundar sig på pensionsfall, vilket har inträffat före den 1 juli 1975.

29.7.1976/665:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

23.2.1979/233:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1979.

Denna lag tillämpas även på sådana pensioner, vilka beviljats på basen av pensionsfall som inträffat före denna lags ikraftträdande.

I denna lag stadgat markbelopp motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1966.

14.12.1979/903:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Har förmånslåtare avlidit före denna lags ikraftträdande och hade på honom bort tillämpas lagen angående ändring av lagen om statens pensioner (902/79), beviljas familjepension efter sådan förmånslåtare eller behandlas genom laga kraft vunnet beslut avgjort ärende som gäller familjepension på ansökan ånyo, med beaktande av stadgandena i ovan nämnda lag angående ändring av lagen om statens pensioner.

Åtnjuter förmånstagare, då denna lag träder i kraft, extra pension som beviljats honom efter förmånslåtaren, har statskontoret rätt att upptaga frågan om erhållande av den extra pensionen till förnyad behandling samt, med beaktande av den förmån som tillkommer förmånstagaren med stöd av lagen om statens familjepensioner, att ändra eller helt återtaga beslutet om extra pension.

9.1.1981/12:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1981.

4.6.1982/415:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

Lagens 5 § 1 mom. 3 punkt tillämpas på pension, som grundar sig på pensionsfall som inträffat den 1 januari 1982 eller därefter, samt 19 § på pension, som grundar sig på pensionsfall som inträffat under den tid lagen varit i kraft. Genom laga kraft vunnet beslut avgjort pensionsärende, där förmånslåtaren varit en vid gränsbevakningsväsendet anställd gränsbevakare eller befälhavare för luftfartyg och avlidit den 1 januari 1982 eller därefter, behandlas utan ansökan på nytt av statskontoret.

23.12.1982/1027:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

31.1.1985/92:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985.

Lagen tillämpas från den 1 januari 1985.

9.8.1985/697:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

Lagen tillämpas inte på ärende som innan lagen trätt i kraft har gjorts anhängigt vid statskontoret. Stadgandena om förhöjning av familjepension skall dock tillämpas på sådan i 9 § 2 mom. nämnd familjepensionsrat vars förfallodag infaller den dag lagen träder i kraft eller senare.

Det belopp som nämns i 9 § 4 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1984.

Lagen 697/85 trädde i kraft den 14 augusti 1985 då den publicerades (20 § RF)

21.8.1987/714:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1987.

Vid beräkning av familjepensionens belopp beaktas inte barntillägg i enlighet med den 10 a § i lagen om statens pensioner som upphävdes genom en lag av den 14 januari 1982 (31/82).

Då familjepension beviljas efter en förmånslåtare som avses i 2 § lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (775/68), anses förmånslåtarens egen pension ha blivit beviljad med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner.

11.11.1988/942

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

9.2.1990/103:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Lagen tillämpas om förmånslåtaren har avlidit sedan den har trätt i kraft. Utöver vad som stadgas i 3 § 1 och 2 mom. har också den rätt till efterlevandepension som har fyllt 40 år och som lever i äktenskap med förmånslåtaren då lagen träder i kraft och vars äktenskap har ingåtts innan förmånslåtaren hade fyllt 65 år, om äktenskapet vid förmånslåtarens död hade fortgått minst tre år. Familjepension som betalas efter en förmånslåtare som har avlidit innan lagen trätt i kraft dras inte in trots att den efterlevande ingår nytt äktenskap efter att ha fyllt 50 år. Vad 8 § 1 mom. stadgar om samordning gäller också de barnpensioner som har börjat löpa innan denna lag har trätt i kraft.

Pensionsjämkning enligt 7 och 7 a – 7 c § förrättas också då familjepension fastställs på de grunder som avses i lagen om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän (696/56) efter en förmånslåtare som har avlidit sedan denna lag har trätt i kraft.

Vad denna lag stadgar om barn tillämpas på adoptivbarn också i sådana fall då domstolen har gett sitt samtycke till adoptionen före de 1 januari 1980. Dessa adoptivbarn har inte rätt till barnpension efter sina biologiska föräldrar. Som barn anses också ett barn som har ställning som erkänt barn och likaså ett barn till vilket förmånslåtaren vid sin död hade förbundit sig eller var förpliktad att betala underhållsbidrag enligt lagen om barn utom äktenskap (173/22).

Då familjepensionens belopp räknas ut beaktas inte barntillägg enligt den 10 a § i lagen om statens pensioner som har upphävts genom lagen den 14 januari 1982 angående ändring av lagen om statens pensioner (31/82).

Om familjepension beviljas efter en förmånslåtare som nämns i 2 § lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (775/68), anses förmånslåtarens egen pension ha blivit beviljad med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner.

Det markbelopp som stadgas i 7 a § motsvarar det löneindextal som har fastställts för 1966.

8.2.1991/231:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

De ärenden som är anhängiga vid rättelsenämnden då lagen träder i kraft överförs till statens pensionsnämnd för handläggning och avgörande. Om tiden för sökande av ändring i beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller tidigare lag.

30.12.1993/1530:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagens 7 § 3 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Förordningen om ikraftträdande av 7 § lagen om ändring av lagen om statens familjepensioner 1533/93 träder i kraft samtidigt som EES-avtalet, 1 1.1994.

Lagen tillämpas om förmånslåtaren har avlidit efter att lagen har trätt i kraft. Lagens 22 a § tillämpas dock på beslut som givits sedan lagen har trätt i kraft. Ändringarna i 6 § tillämpas dock inte, om förmånslåtaren är född före den 1 januari 1940 eller om förmånslåtaren har avlidit före den 1 januari 1995.

15.7.1994/639:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas om förmånslåtaren har dött den 1 januari 1995 eller därefter och på förmånslåtaren hade tillämpats lagen den 15 juli 1994 om ändring av lagen om statens pensioner (638/94).

16.12.1994/1190:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas när ändring söks i beslut som givits efter att den trätt i kraft. Stadgandet i 21 § 1 mom. tillämpas dock när ansökan eller framställning görs för undanröjande av statskontorets, statens pensionsnämnds eller försäkringsdomstolens beslut efter att lagen trätt i kraft.

3.3.1995/325:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Denna lag tillämpas inte på ett ärende som har anhängiggjorts vid statskontoret innan lagen trätt i kraft. Stadgandena om förhöjning av familjepensionen tillämpas dock på en sådan familjepensionsrat enligt 9 § 2 mom. som förfaller till betalning den dag då denna lag träder i kraft eller senare.

27.10.1995/1233:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

Denna lag tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft.

22.12.1995/1672:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Lagens 11 § tillämpas på pension som betalas för tiden då lagen varit i kraft.

5.12.1996/992:

Denna lag tillämpas om förmånslåtaren har avlidit sedan lagen trädde i kraft. Om förmånslåtaren är född före den 1 januari 1940, tillämpas dock 6 § lagen om statens pensioner sådan den lydde före den ändring av lagen om statens pensioner som gavs den 30 december 1993 (1530/93) så att i stället för det i momentet nämnda beloppet av basdelen av efterlevandepensionen används grundbeloppet av efterlevandepensionen.

5.3.1999/294:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998, LaUB 22/1998, RSv 250/1998

23.12.1999/1230:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna lag tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar efter det att lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 118/1999, ShUB 24/1999, GrUU 10/1999, RSv 127/1999

30.6.2000/626:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

Lagens 12 § 5 mom. tillämpas också på familjepension som har börjat innan lagen träder i kraft.

Om förmånstagarens förmån när denna lag träder i kraft betalas till en förmyndare, vårdnadshavare eller god man eller någon annan person som statskontoret godkänt eller någon annan instans, fortsätter utbetalningen av förmånen till denna person eller instans tills statskontoret har fått ett meddelande om någon annan intressebevakare som har rätt att lyfta förmånstagarens förmån.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 41/2000, ShUB 13/2000, RSv 75/2000

4.5.2001/382:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas på familjepensionsansökningar som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft. Om förmånslåtaren vid sin död fick sådan pension på vilken bestämmelserna i 3 a § 1–8 mom. lagen om statens pensioner inte tillämpats, skall denna lag inte heller tillämpas på familjepension som beviljas efter honom eller henne. (19.12.2003/1186)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 19/2001, ShUB 5/2001, RSv 30/2001

9.8.2002/657:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

3.12.2002/1007:

Denna lag träder i kraft den 10 december 2002. Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2002.

Det eurobelopp som föreskrivs i 9 § 4 mom. i denna lag motsvarar det löneindextal som fastställts för 1984.

RP 176/2002, ShUB 27/2002, RSv 145/2002

19.12.2003/1186:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

30.7.2004/680:

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Denna lag tillämpas på familjepensioner där pensionsfallet inträffar efter att denna lag trädde i kraft. På sådan familjepension där pensionsfallet inträffar 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande.

3. Om pensionsjämkning första gången görs före 2004, uppgår den pensionsjämkningsgrund år 1990 som avses i 7 a § 1 mom. till 886,61 i stället för 649,69 euro och från detta belopp dras 16,97 euro av varje följande år. Beloppen motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 av den lönekoefficient som avses i 11 § 1 mom.

4. Vad som bestäms i 12 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av statens pensioner (679/2004) tillämpas också när familjepension beviljas efter en förmånslåtare vars pension har fastställts enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Familjepension samordnas på det sätt som föreskrivs i den 8 § i lagen om statens familjepensioner som gällde när denna lag trädde i kraft, dock så att från pension enligt lagen om statens familjepensioner avdras från den del som överskrider samordningsgränsen samma relativa andel som familjepension utgör av det sammanlagda beloppet av de pensioner som nämns i 8 § 4 mom. 3–5 och 7–9 punkten i lagen om pension för arbetstagare. När familjepension beviljas efter en förmånslåtare vars pension har fastställts enligt denna lag, är grunden för familjepensionen fram till utgången av 2004 förmånslåtarens pension som samordnats i enlighet med 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004).

5. Denna lags 11 § 2 mom. tillämpas också på familjepension där pensionsfallet har inträffat innan denna lag trädde i kraft.

6. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 46/2004, ShUB 15/2004, RSv 112/2004

21.12.2004/1219:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 211/2004, ShUB 38/2004, RSv 203/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.