Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

22.11.1968/635

Förordning om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall. (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla. Se L 1438/2007 128 §.

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 17 och 19 §§ i värnpliktslagen den 15 september 1950 (452/50):

1 §

Värnpliktig i statens, kommuns eller församlings tjänst eller befattning eller i annat offentligt uppdrag må under nedan stadgade förutsättningar befrias från reservens repetitionsövningar och extra tjänstgöring eller tills vidare befrias, från att bli inkallad i tjänst i krigstid, såframt icke genom särskild bestämmelse, kallelse eller kungörelse annorlunda bestämmes.

Av skäl, som avses i 19 § 2 mom. värnpliktslagen, må även utövare av vissa yrken och andra enskilda personer på ansökan tills vidare befrias från att bli inkallade i tjänst vid mobilisering.

2 § (18.3.1977/269)

I krigstid inkallas tills vidare icke i tjänst:

1) riksdagsman, riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman, riksdagens generalsekreterare, biträdande generalsekreterare och äldre sekreterare vid centralkansliet;

2) kanslichefen för republikens presidents kansli och slottsfogden;

3) medlem av statsrådet, justitiekanslern i statsrådet och justitiekanslersadjointen, kanslichef vid statsrådets kansli och vid ministerium, kanslichefen vid justitiekanslersämbetet, understatssekreterare, avdelningschef, biträdande avdelningschef och byråchef vid statsrådets kansli och ministerium, regeringsråd, budgetråd, konsultativ tjänsteman, sektionschef vid ministeriet för utrikesärendena, polisöverinspektör samt överinspektör och inspektör vid ministeriets för inrikesärendena polisavdelnings polisbyrå; (24.6.1982/475)

4) chef, överdirektör och avdelningschef vid centralt ämbetsverk;

5) chef för finländsk diplomatisk beskickning och utsänd konsul i utlandet;

6) högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens president samt justitieråd och förvaltningråd, hovrättspresident, hovrättsråd, häradshövding, borgmästare och ordningsrätts ordförande;

7) presidenten och ledamot i arbetsdomstolen, vattenöverdomaren och ledamot i vattenöverdomstolen, skatteöverdomaren, skattedomare och assessor i omsättningsskatterätten, försäkringsöverdomare och äldre försäkringsdomare i försäkringsdomstolen, jordrättsdomare, vattenrättsdomare samt ordföranden och ledamot i fängelsedomstolen;

8) fångvårdsinrättnings direktör;

9) landshövding, avdelningschef vid länsstyrelse, länsråd, äldre länsassessor, länsläkare, rättsläkare, länsveterinär och länssocialinspektör;

10) direktören och byråchef vid befolkningsregistercentralen;

11) kommundirektör och biträdande kommundirektör;

12) medlem av Finlands Banks direktion, generaldirektören och direktör vid statskontoret och postbanken;

13) kyrkostyrelsens ordförande, ecklesiastikråd, ledamot av domkapitlet, ärkebiskop, biskop och församlings kyrkoherde inom evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet;

14) överdirektören och avdelningschef vid olycksfallsverket;

15) generaldirektören, direktör och avdelningschef vid folkpensionsanstalten; samt

16) överdirektören, direktör och avdelningschef vid strålsäkerhetsinstitutet.

Förutom i 1 mom. nämnda personer inkallas tills vidare icke i tjänst:

1) fångvårdsinrättnings ekonomiföreståndare, vaktchef och innehavare av vaktbefattning med grundlön;

2) polisinspektör, biträdande polisinspektör, länskommissarie samt räddningsinspektör och biträdande inspektör för brand- och räddningsväsendet samt i befolkningsskyddsuppgifter vid länsstyrelse;

3) polisman, som tjänstgör vid lokala polisen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, polisinstitutet och polishundsinrättningen;

4) kommunal befolkningsskyddschef och instruktör;

5) brandchef samt ordinarie och halvordinarie kommunal brandkårs i huvudsyssla avlönat befäl, underbefäl och manskap;

6) ledande läkare, ekonomidirektör, ekonomichef och ekonom vid statens sjukhus, kommunalt allmänt sjukhus, centralsanatorium, centralsinnessjukhus, universitetscentralsjukhus och hälsovårdscentral;

7) föreståndare för anstalt för psykiskt efterblivna och skolhem;

8) väg- och vattenbyggnadsverket, statsjärnvägarna samt post- och telegrafverket underlydande distriktsförvaltnings distriktchef; samt

9) chef för arbetskraftsdistrikt.

3 §

Annan än ovan i 2 § nämnd värnpliktig i offentligrättsligt tjänste- eller anställningsförhållande må på framställning av vederbörande ämbetsverk eller inrättning i krigstid befrias från att bli inkallad i tjänst, om det med hänsyn till viktigt allmänt eller militärt intresse anses nödvändigt.

4 §

För värnpliktig, som med stöd av 2 § icke inkallas i tjänst i krigstid, skall vederbörande ämbetsverk eller inrättning göra befrielseanmälan till staben för det militärdistrikt, under vars kontroll den värnpliktige står. På motsvarande sätt skall militärdistriktets stab underrättas, då värnpliktig blir fri från tjänst, befattning eller uppdrag, vars innehavare med stöd av denna förordning icke inkallas i tjänst i krigstid.

5 §

Ämbetsverk eller inrättning gör framställning om befriande av ovan i 3 § avsedd värnpliktig hos staben för det militärdistrikt, under vars kontroll den värnpliktige står. (26.6.1981/490)

Ärendet behandlas av den myndighet, hos vilken framställning skall göras, såframt icke försvarsministeriet med hänsyn till sakens natur och omfattning annorlunda bestämt.

Då framställning om befrielse göres, skall vederbörande ämbetsverk eller inrättning beakta omfånget av sin krigstida verksamhet och därtill anslutna anordningar, likväl så, att i ämbetsverket eller inrättningen tjänstgörande värnpliktiga såvitt möjligt böra ersättas med annan personal.

6 §

Ansökningarna om befrielse från fullgörandet av värnplikt för ovan i 1 § 2 mom. avsedda personer tillställas staben för det militärdistrikt, under vars kontroll vederbörande står. Närmare anvisningar om handläggningen av ärende angående befrielse meddelas av huvudstaben.

7 §

Anmälan, framställning eller ansökan angående befrielse skall göras särskilt för varje värnpliktig på blankett, som tillhandahålles av militärdistriktets stab.

8 §

Vad i 2 § 1 mom. av denna förordning är stadgat om befrielse från att bli inkallad till tjänstgöring tills vidare i krigstid gäller även då värnpliktiga inkallas till reservens repetitionsövningar eller till extra tjänstgöring.

9 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av försvarsministeriet.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1969, och genom densamma upphäves förordningen den 9 maj 1941 (328/41) om innehavares av tjänst eller befattning befriande från fullgörande av värnplikt i vissa fall.

De personreserveringar, som militärdistriktens staber av ovan i förordningens 1 § 2 mom. nämnda skal nedgivit, innan denna förordning trätt i kraft, äro fortfarande gällande.

Ikraftträdelsestadganden:

16.2.1973/130:
18.3.1977/269:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1977.

26.6.1981/490:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1981.

24.6.1982/475:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.