Beaktats t.o.m. FörfS 1008/2021.

22.12.1967/585

Lag om meteorologiska institutet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 6.4.2018/212, som gäller fr.o.m. 1.5.2018.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (19.12.2008/957)

Meteorologiska institutet är ett service- och forskningsinstitut som är underställt kommunikationsministeriet och som har till uppgift att

1) producera vädertjänster och tjänster som innefattar fysikalisk information om havet för den nationella säkerhetens, trafikens, näringslivets och medborgarnas behov,

2) samla in och upprätthålla tillförlitlig information och kunskaper om atmosfärens och havens fysikaliska tillstånd och kemiska sammansättning och uppgifter om hur dessa tillstånd påverkar olika samhällssektorer i Finland och internationellt, samt

3) bedriva och främja meteorologisk forskning, fysikalisk havsforskning, polarforskning, forskning som gäller den jordnära rymden och annan forskning med nära anknytning till verksamhetsområdet.

När Meteorologiska institutet utför de uppgifter som nämns i 1 mom. har institutet särskilt i uppgift

1) att varna för sådana förändringar i väderleken och de fysikaliska förhållandena i havet som orsakar fara,

2) att ansvara för prognoser som gäller spridningen av skadliga ämnen i atmosfären och för varningar som utfärdas i samband med prognoserna när detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter,

3) att producera tjänster inom sitt verksamhetsområde, i synnerhet flygvädertjänster, för tryggande av landets försvar och säkerställande av försvarsmaktens övriga verksamhet,

4) att svara för insamling och kontinuerlig rapportering av väder- och sjöförhållanden samt ström- och spridningsprognoser för räddningsväsendets och sjöräddningens behov,

5) att stödja andra myndigheters verksamhet vid naturkatastrofer,

6) att utveckla och upprätthålla nya mätmetoder och modeller för tillämpning inom väderlekstjänsten och den oceanografiska tjänsten samt inom den vetenskapliga forskningen,

7) att på beställning producera sakkunnigtjänster inom sitt fackområde,

8) att delta i internationellt samarbete som anknyter till institutets uppgifter, producera observationsmaterial för internationellt bruk och företräda Finland i internationella organisationer inom sitt fackområde.

2 § (18.12.1987/1081)

2 § har upphävts genom L 18.12.1987/1081.

3 §

Meteorologiska institutet äger rätt att uppbära avgift för begärda utredningar, undersökningar och utlåtanden samt andra tjänster enligt i lagen den 17 oktober 1942 om grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och tjänsteförrättningar (806/42), stadgade allmänna grunder, enligt vad genom förordning närmare stadgas.

4 §

Meteorologiska institutet har rätt att mottaga donationer för sin verksamhet.

5 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968, och genom densamma upphäves lagen den 1 juli 1965 om avgifter till meteorologiska centralanstalten (388/65).

I denna lag nämnda tjänster och befattningar må inrättas före lagens ikraftträdande.

Vid denna lags ikraftträdande överföres innehavare av tjänst eller fast befattning vid meteorologiska centralanstalten med iakttagande av stadgad ordning till för honom lämplig tjänst eller befattning vid meteorologiska institutet eller uppföres på indragningsstat, om vederbörande icke på nämnda sätt överföres till ovan avsedd tjänst eller befattning. Genom förordning må i denna lag nämnda tjänster och befattningar inom ramen för statsföretaget inrättas vid meteorologiska institutet även så, att redan förefintliga tjänster och befattningar, utan att den för dessa utgående egentliga avlöningen minskas, endast med avseende på benämningen ombildas till i denna lag nämnda tjänster eller befattningar, varvid innehavaren av tjänst eller befattning med den tidigare benämningen övertager den ombildade tjänsten eller befattningen. Motsvarar tjänst eller befattning både med avseende å benämningen och uppgifterna den förutvarande tjänsten eller befattningen, överföres innehavaren av den sistnämnda tjänsten eller befattningen, då denna lag träder i kraft, till innehavare av i denna lag nämnd motsvarande tjänst eller befattning.

Ovan i 2 mom. avsedda tjänster och befattningar må besättas före denna lags ikraftträdande. Likaså må före denna lags ikraftträdande extraordinarie befattningar vid meteorologiska institutet besättas och även andra åtgärder vidtagas för att verkställandet av lagen skall kunna påbörjas, då den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.1987/1081:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 184/87, Trafikutsk. bet. 8/87, Stora utsk. bet. 150/87

19.12.2008/957:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 121/2008, KoUB 17/2008, RSv 177/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.