Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

15.12.1967/552

Lag om patentombud

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 17.1.2014/22, som gäller fr.o.m. 1.7.2014.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Berättigad att yrkesmässigt utöva patentombudskap är endast den, som är antecknad såsom patentombud i det av patent- och registerstyrelsen förda patentombudsregistret. Patentombud har att företräda annan person i ärenden, som skola handläggas av patentmyndigheten, samt vid besvär över dess beslut.

Genom förordning stadgas om den kompetens som fordras av patentombud och hans ställföreträdare samt om förandet av patentombudsregister och om registreringsavgift.

2 §

Patent- och registerstyrelsen övervakar iakttagandet av stadgandena i 1 §. Rätt att företräda sakägare må av denna myndighet förvägras den som yrkesmässigt utövar patentombudskap utan att vara antecknad i patentombudsregistret.

3 §

Den som utan att vara i patentombudsregistret antecknat ombud, använder yrkesbeteckningen patentombud eller eljest uppgiver sitt yrkesområde så, att han på grund därav felaktigt kan antagas vara i sagda register antecknat ombud, straffes med böter.

Straffyrkande i fall som avses i 1 mom. får förutom av åklagaren framställas även av i patentombudsregistret antecknat ombud eller av en förening som företräder patentombud. (13.5.2011/479)

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Ikraftträdelsestadganden:

13.5.2011/479:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.