Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

30.12.1966/722

Lag om skatt på motorfordon (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.12.2003/1281, som gäller fr.o.m. den 1.1.2004.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden.
1 §

För begagnande av motorfordon med annan kraft eller annat bränsle än oblandad bensin eller bensinalkohol skall till staten erläggas motorfordonsskatt i enlighet med vad i denna lag stadgas.

2 § (11.12.2002/1095)

Med motorfordon avses i denna lag sådana motordrivna fordon som avses i fordonslagen (1090/2002) och med stöd av den utfärdade bestämmelser.

3 §

I denna lag avsedda skatter äro egentlig fordonsskatt och i vissa fall utgående tilläggsskatt samt sådan skatt för utomlands registrerat fordon, om vilken stadgas i 34 § 2 mom. (27.5.1977/406)

Egentlig fordonsskatt och tilläggsskatt skall betalas för varje skatteår, varmed avses kalenderår. För traktor som nämns i 19 § 2 mom. kan tilläggsskatt också betalas som dagsavgift för ett eller flera dygn. (6.6.1986/435)

3 a § (26.6.1981/486)

Såsom motorfordon, avsett för motorpetroleumdrift, anses endast sådant fordon som tillverkarfabriken ursprungligen har försett med motor, vilken är avsedd för motorpetroleumdrift, och som vid typbesiktning har antecknats som motorpetroleumdrivet.

Egentlig fordonsskatt.
4 § (30.12.1977/1069)

Egentlig fordonsskatt skall erläggas för motorfordon, som skall registreras med stöd av lagen om vägtrafik. Skatten fastställes på basen av de vikter och övriga uppgifter, vilka meddelats eller hade bort meddelas den myndighet, som för registret. Angående anmälningsskyldigheten är stadgat särskilt.

5 §

Den egentliga fordonsskatten är för fordon som helt eller delvis skall drivas med annan drivkraft eller annat bränsle än motorbensin följande:

1) för personbil och för bil avsedd för två ändamål för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 25,20 euro, och för annan än ovan nämnd paketbil, för varje 100-tal kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 4,56 euro,

1 a) för husbil och servicebil, för varje 100-tal kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 4,56 euro,

2) för annan last- och specialbil med dubbla axlar än sådan som avses i 3 punkten intill en totalvikt av 14 000 kilogram, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 4,56 euro och för varje överstigande 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 9,12 euro,

3) för lastbil med dubbla axlar vilken godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 8,64 euro, och för lastbil med dubbla axlar vilken godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 9,12 euro,

4) för last- eller specialbil med boggikonstruktion som inte avses i 5 punkten samt för last- och specialbil med tre eller flera axlar intill en totalvikt av 19 000 kilogram, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 6,00 euro och för varje överstigande 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 10,56 euro,

5) för lastbil med boggikonstruktion vilken har godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 8,04 euro, och för lastbil med boggikonstruktion samt för lastbil med tre eller flera axlar vilken har godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 9,12 euro.

(26.10.2001/926)

Antecknas motorfordon i motorfordonsregistret först under skatteårets lopp, skola för sagda skatteår erläggas lika många tolftedelar av fordonsskatten för hela skatteåret som av skatteåret återstå månader, även den månad medräknad, under vilken registreringen ägde rum.

6 § (28.6.1994/522)

Befriade från egentlig fordonsskatt är

1) motorfordon som ägs och används av staten eller statliga inrättningar, med undantag för fordon som ägs av affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87) och med undantag för lastbilar med en största tillåten totalmassa av 12 000 kilogram eller mera,

2) räddningsbilar och ambulanser, fordon som disponeras av försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller polisen, museifordon samt på bilunderreden byggda arbetsmaskiner,

3) bussar,

4) fordon som skall utföras ur landet och som här används med stöd av stadgandena om tillfällig registrering, med undantag för lastbilar med en största tillåten totalmassa av 12 000 kilogram eller mera, samt motorfordon som används med provnummerskylt med de begränsningar som gäller tillfällig användning av sådana skyltar,

5) under villkor av ömsesidighet motorfordon som i Finland används av främmande makts härvarande beskickning eller konsulat, vars chef är utsänd konsul, eller av en med dem jämförbar utländsk representation eller en till dem hörande person som inte är finsk medborgare, samt

6) motorfordon som drivs huvudsakligen med trä- eller torvbaserat bränsle eller som drivs med bensin och dessutom, såsom huvudsakligt drivmedel, i ett från bensinbränslesystemet avskilt bränslesystem som installerats i fordonet i tillverkarfabriken i samband med tillverkningen, med annat flytande bränsle som är lindrigare beskattat än motorbensin eller är skattefritt, dock inte om fordonet är en lastbil med en största tillåten totalmassa av 12 000 kilogram eller mera.

7 § (26.6.1981/486)

I oklara fall bestämmer skattestyrelsen till vilken grupp fordon skall hänföras eller meddelar anvisningar beträffande dess beskattning.

8 §

Har motorfordons beskaffenhet under skatteåret ändrats, utgår fordonsskatten för detsamma räknat från och med den besiktning, som verkställes efter omändringen, eller, om besiktningen försummats, från och med den tidpunkt, då ändringen verkställdes, enligt dess nya beskaffenhet, varvid den tidigare erlagda skatten skall tagas i beaktande.

9 § (28.6.1994/522)

På ansökan kan skattestyrelsen av särskilda skäl och på villkor som den bestämmer bevilja befrielse från egentlig fordonsskatt som är betald eller som skall betalas, dröjsmålsränta, restavgift eller ränta som skall betalas på grund av betalningsanstånd.

2 mom. har upphävts genom L 1538/1995. (18.12.1995/1538)

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom.

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja anstånd med betalningen av egentlig fordonsskatt. Anstånd beviljas på de villkor som finansministeriet bestämmer. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett anståndsärende. Ministeriet bestämmer då anståndsvillkoren i sitt beslut.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

10 § (18.12.1995/1538)

Egentlig fordonsskatt skall betalas vid skatteuppbörden. Finansministeriet fastställer förfallodagarna för skatten, antalet uppbördsrater och fördelningsgrunderna för raterna.

11 §

Egentlig fordonsskatt skall erläggas av den, som vid ingången av den tid, för vilken skatten uträknas, är eller borde ha varit antecknad i motorfordonsregistret såsom fordonets ägare eller innehavare.

12 § (26.10.2001/926)

Avförs ett motorfordon under skatteåret från motorfordonsregistret, skall av fordonsskatten återbetalas det belopp som överstiger den uträknade skatten intill utgången av den månad under vilken fordonets registreringsskyltar återlämnats till myndigheten. Understiger det skattebelopp som skall återbetalas för skatteåret 17 euro, återbetalas skatten inte.

13 § (18.12.1995/1538)

Av fordonsskatt som betalts för lastbil återbetalas 50 euro för varje sådan järnvägstransport av lastbilen som ingår i ett led i en internationell transport och som ägt rum i Finland och för vars del gäller att sträckan mellan utgångspunkten och ändpunkten fågelvägen är minst 100 kilometer. Fordonsförvaltningscentralen betalar återbäringen på ansökan. (26.10.2001/926)

Av fordonsskatt som betalts för lastbil återbärs på ansökan 80 procent av det belopp som under skatteåret betalts i medlemsländerna i Europeiska gemenskapen för fordonet i form av trafikavgift för användning av motorväg. Om de avgifter som berättigar till återbäring bestäms genom förordning.

Angående de utredningar som skall fogas till ansökan om återbäring får bestämmas närmare genom förordning.

Tilläggsskatt.
14 § (26.6.1981/486)

För registrerat och oregistrerat motorfordon, som är avsett att drivas med bensin, dieselolja eller motorpetroleum och som helt eller delvis drivs: bensinfordon med petroleum eller flygmaskinsbensin eller med annat lindrigare beskattat eller skattefritt bränsle, samt för drift med dieselolja eller motorpetroleum avsett fordon med lindrigare än dess nämnda drivmedel beskattat eller skattefritt bränsle, skall förutom eventuell egentlig fordonsskatt erläggas tilläggsskatt. Tilläggsskatt skall dock inte erläggas för motorfordon som avses i 6 § 5 punkten.

Används i fordon flytgas eller naturgas som bränsle, skall för fordonet alltid betalas tilläggsskatt. Befriade från tilläggsskatt är dock lastbilar eller bussar som drivs med flytgas eller naturgas och vilkas kväveoxidutsläpp då de första gången tas i bruk är högst 2,5 g/kWh, när utsläppen mäts enligt en metod som används inom ett sådant system för godkännande som överensstämmer med gällande bestämmelser om avgasutsläpp. (30.12.1998/1161)

Användning av tilläggsskattebelagt bränsle anses ha inletts då till fordonets bränslesystem ansluten tank innehåller sådant bränsle.

15 §

Tilläggsskatt skall erläggas eberocnde av, huru och var motorfordon användes.

16 § (26.10.2001/926)

För de fordon för vilka egentlig fordonsskatt skall betalas utgör tilläggsskatten det tjugofaldiga beloppet av fordonsskatten. För de fordon för vilka egentlig fordonsskatt inte behöver betalas är tilläggsskatten det tjugofaldiga beloppet av det belopp som med hänsyn till fordonets art har räknats ut enligt de grunder som anges i 5 §, likväl minst 840 euro. Tilläggsskatten för buss och trafiktraktor utgör 10 000 euro. Tilläggsskatten sänks med beloppet av den bränsleavgift som under skatteperioden har debiterats för fordonet med stöd av lagen om bränsleavgift (337/1993), dock högst med ett belopp som motsvarar tilläggsskattens hela belopp.

Dagsavgift för traktor är 5 euro.

17 §

Befriade från tilläggsskatt äro:

1) motorredskap och på bilunderrede byggda arbetsmaskiner samt till motorredskap utrustade traktorer, då de inte används för andra än av deras bruksändamål föranledda transporter på själva arbetsplatsen eller för transport av bränsle och smörjmedel för deras eget behov, eller då de förflyttas från en arbetsplats till en annan; (3.12.1982/872)

2 punkten har upphävts genom L 435/1986. (6.6.1986/435)

2 a) traktorer, då de på torvupptagningsplats används enbart i torvproduktion; (26.6.1981/486)

3) motorslädar;

4) mopeder; samt

5) under villkor av ömsesidighet motorfordon, som i Finland användes av främmande makts härvarande legation eller konsulat vars chef är utsänd konsul, eller med dem jämförlig utländsk representation eller till dem hörande person, som icke är finsk medborgare.

17 a § (6.6.1986/435)

Utan att tilläggsskatt betalas får traktor användas i jord- och skogsbruk. Traktor som innehas av en gårdsbruksidkare eller som innehas gemensamt av två eller flera gårdsbruksidkare får utan tilläggsskatt också användas för transporter som hänför sig till

1) leverans av virke från gårdsbruksidkares egen lägenhet;

2) försäljning av jord- och stenmaterial från gårdsbruksidkares egen lägenhet;

3) gårdsbruksidkares egen trädgårdsodling eller pälsdjursuppfödning även i det fall då verksamheten bedrivs såsom en särskild rörelse utanför jord- och skogsbruket; samt

4) gårdsbruksidkares privata hushåll.

Såsom i 1 mom. 4 punkten nämnd transport som hänför sig till privat hushåll betraktas inte transport mot ersättning.

Vad som i 1 mom. stadgas om gårdsbruksidkares egen lägenhet tillämpas också på lägenhet som gårdsbruksidkare besitter på annan grund än ägande.

I 1 mom. 1–4 punkten avses med gårdsbruksidkare sådan skattskyldig som beskattas med stöd av inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67).

Såsom skogsbrukstransport betraktas bland annat att traktor som används för virkesdrivning, utan att virke transporteras, förflyttas på allmän väg till ett arbetsställe eller från ett arbetsställe till ett annat samt att virke förflyttas med traktor över allmän väg.

18 § (26.7.1996/546)

Fordonsförvaltningscentralen får på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av stadgandena om tilläggsskatt. Förhandsavgörande meddelas den för vilken det är viktigt att få veta hur stadgandena om tilläggsskattefrihet skall tillämpas på hans motordrivna fordon.

Då sökanden åberopar förhandsavgörande, skall det med bindande verkan iakttas vid beskattningen av honom för de skatteperioder för vilka det meddelats. Förhandsavgodandet skall omedelbart iakttas trots att änrding sökts. Besvärsmyndigheten skall, då den med anledning av besvär ändrar avgörandet i ett sådant ärende, samtidigt bestämma den framtida tidpunkt från vilken dess avgörande skall iakttas.

Om sökande av ändring i beslut som gäller förhandsavgörande gäller i övrigt 32 §. Besvärstiden räknas dock från den dag då beslutet delgavs. För statsombudet räknas besvärstiden från dagen för beslutet. Ändring får dock inte sökas i beslut genom vilket det bestämts att förhandsavgörande inte meddelas. Ansökan och besvär som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning.

19 §

Tilläggsskatt skall erläggas för hela skatteåret och i en rat innan motorfordonet under vederbörande år drives med i 14 § avsett bränsle, som utgör grund för tilläggsskatt.

Dagsavgift får erläggas för annan registrerad traktor än traktor som är avsedd för godstransport och har hydrauliskt manövrerad ramstyrning. Dagsavgiften skall betalas innan tilläggskattepliktig användning inleds. (6.6.1986/435)

Genom efterbeskattning debiteras tilläggsskatt alltid såsom skatt för ett kalenderår. (6.6.1986/435)

20 § (18.12.1995/1538)

Om i fordon börjar användas sådant i 14 § nämnt bränsle för vars användning tilläggsskatt skall betalas, är fordonets ägare eller innehavare skyldig att på förhand anmäla detta till fordonsförvaltningscentralen. Har tilläggsskatt i det fall som avses i 19 § 2 mom. betalts för ett eller flera dygn så som därom stadgas närmare, betraktas detta som anmälan för denna tidsperiod om att användningen av tilläggskattepliktigt bränsle har inletts.

21 §

Tilläggsskatt för motorfordon skall erläggas av ovan i 20 § nämnd anmälningsskyldig.

För den tilläggsskatt, som icke kan indrivas av den skattskyldiga, ansvarar fordonets ägare, om fordonet befinner sig i hans besittning eller, om fordonet icke är i ägarens besittning, den, till vilken besittningen övergått.

22 § (6.6.1986/435)

Har motorfordon förstörts, återbärs av betald årlig tilläggsskatt lika många tolftedelar av hela skatten som av skatteåret återstår hela kalendermånader den dag då motorfordonet förstördes. Dagsavgifter som erlagts för tiden efter den dag då motorfordonet förstördes återbärs i sin helhet. Betald årlig tilläggsskatt eller dagsavgift återbärs inte på annan grund än att motorfordonet förstörts.

Särskilda stadganden.
23 §

Debitering och uppbörd av skatten verkställs av fordonsförvaltningscentralen. De uppgifter, som enligt denna lag ankommer på fordonsförvaltningscentralen handhas beträffande fordon registrerade i landskapet Åland av länsstyrelsen i landskapet Åland. (18.12.1995/1538)

Då motorfordonsskatt skall erläggas i nedan i 34 § 2 mom. avsedda fall, verkställer vederbörande tullmyndighet debiteringen och uppbörden av skatten. (26.6.1981/486)

24 §

Skatten uppbäres i penningar på sätt, som närmare stadgas i förordning.

24 a § (18.12.1995/1538)

Om inte något annat stadgas i denna lag eller med stöd av den tillämpas vid uppbörden, indrivningen och återbäringen av egentlig fordonsskatt och tilläggsskatt vad som stadgas i lagen om skatteuppbörd (611/78) eller med stöd av den.

25 § (23.5.1975/356)

Tillsynen över i denna lag avsedd beskattning ankommer på polismyndigheterna och tullmyndigheterna.

26 § (30.12.1998/1161)

26 § har upphävts genom L 1161/1998.

27 § (28.6.1994/522)

Har skatt eller till betalning förfallen del av egentlig fordonsskatt inte betalts, får fordonet inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte användas i trafik, trots att fordonets ägare eller innehavare är någon annan än den som ägde fordonet när den debiterade skatten lämnades obetald. (11.12.2002/1095)

Fordonsförvaltningscentralen kan av synnerligen vägande skäl helt och hållet eller för en bestämd tid återkalla det användningsförbud som avses i 1 mom. eller bestämma att 1 mom. inte skall tillämpas på fordonet. Användning av fordonet kan tillåtas endast om domstol har beslutat inleda saneringsförfarande eller skuldsanering för den som inte betalat skatten eller om det kan anses att fordonets ägare eller innehavare inte har känt till och inte heller har kunnat känna till att skatt inte har betalts för fordonet och det med beaktande av omständigheterna kan anses vara oskäligt att förbjuda att fordonet används. Om ett register över fordon har innehållit sådana uppgifter om försummad skattebetalning som fordonets köpare haft tillgång till, tillåts inte att fordonet används. (11.12.2002/1095)

Om fordonsförvaltningscentralen har fattat ett beslut som avses i 2 mom., kan fordonet medan beslutet är i kraft godkännas vid besiktningen trots att skatten inte har betalts. (30.12.1998/1161)

I ett beslut som meddelats med stöd av 2 mom. får ändring inte sökas genom besvär. (30.12.1998/1161)

27 a § (11.12.2002/1095)

Om ett fordon på det sätt som avses i 27 § 1 mom. är belagt med användningsförbud skall en polisman, tullman eller gränsbevakningsman förhindra att fordonet används i trafik genom att omhänderta intyg över registrering och avlägsna registreringsskyltar eller med andra behövliga metoder. Med skriftligt tillstånd av en polisman, tullman eller gränsbevakningsman får fordonet dock framföras till anvisad plats för förvaring. Intyget över registrering och registreringsskyltarna skall ges tillbaka när de till betalning förfallna skatter som avses i 27 § 1 mom. har betalats.

Besiktningsförrättaren är vid utförandet av en periodisk besiktning skyldig att kontrollera att fordonet inte har belagts med användningsförbud på grund av försummad betalning av skatt som avses i 27 § 1 mom. I samband med besiktning och trafikövervakning anses ett fordon vara belagt med användningsförbud när det finns en anteckning om försummad betalning av skatt i ett register över fordon, om det inte lämnas tillförlitlig utredning över att skatten har betalts.

Som en utredning enligt 2 mom. kan betraktas ett verifikat från en penninginrättning över betald skatt. Som utredning kan även betraktas ett kontoutdrag som visas upp tillsammans med debetsedeln eller ett verifikat som skrivits ut av en betalningsautomat eller någon annan dataterminal och som visas upp tillsammans med debetsedeln.

28 § (23.5.1975/356)

Utan hinder av vad annorstädes i lag är stadgat ha polismyndighet och tullmyndighet rätt att verkställa sådana inspektioner av upplagringsställen för flytande bränsle och av motorfordon, som erfordras för utredande av det i fordonet använda flytande bränslets art.

29 §

Har skattskyldig utan egen förskyllan på grund av räknefel eller därmed jämförligt misstag, eller emedan den myndighet, som verkställer debiteringen, till någon del underlåtit att pröva ärendet, icke påförts skatt, eller del därav, eller har skattskyldig av likadan orsak i skatt återfått ett alltför stort belopp, skall rättelse verkställas inom två år, räknat från början av det kalenderår, som följer efter utgången av det skatteår, för vilket skatten bort fastställas eller den alltför stora återbäringen ägt rum.

Vederbörande äger rätt att inom ovan i 1 mom. stadgad tid söka rättelse av skattedebiteringen hos den myndighet, som verkställer densamma.

30 §

Befinnes det, att skattskyldig på grund av att anmälan icke gjorts, eller till följd av bristfällig eller falsk anmälan eller annan uppgift eller handling helt eller delvis icke beskattats eller orättmätigt erhållit återbäring av skatt, skall den myndighet, som verkställer debiteringen, ålägga honom att betala högst det tredubbla beloppet av den skatt, som av nämnda orsak återburits eller icke påförts.

Efterbeskattning må icke verkställas innan den skattskyldige beretts tillfälle att avgiva förklaring i saken.

31 § (29.4.1994/320)

Har skattskyldig avlidit, skall i 29 och 30 §§ stadgad rättelse eller efterbeskattning riktas till hans dödsbo. Efterbeskattning skall härvid verkställas inom ett år efter utgången av det kalenderår, under vilket bouppteckningsinstrumentet ingavs till skattebyrån.

32 §

Ändring i en myndighets beslut som gäller skyldighet att betala motorfordonsskatt eller beloppet av skatten söks genom besvär hos länsrätten i Nylands län. Besvär skall anföras inom 30 dagar från den dag då skatten betalades eller hade bort betalts. (2.8.1994/704)

I länsrättens utslag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 198 § mervärdesskattelagen. (2.8.1994/704)

Besvär anförs på statens vägnar av skatteombudet vid Nylands länsskatteverk. När besvär anförs på statens vägnar i ärenden som avses i 34 § 2 mom. tillämpas 37-41 §§ tullagen. (18.12.1995/1538)

I sådana fall, för vilka besvärstid icke ovan stadgats, upptagas besvär icke till prövning, om de icke anförts inom tre år efter det skatten erlagts eller hade bort erläggas.

32 a § (6.8.1982/616)

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja befrielse från erläggande av i denna lag avsedd tilläggsskatt eller förordna att erlagd tilläggsskatt, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta med anledning av uppskov skall återbäras av statens medel. (28.6.1994/615)

Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom. (28.6.1994/615)

Skattestyrelsen kan på ansökan, då särskilt vägande skäl kräver det och på de villkor som finansministeriet bestämmer, bevilja uppskov med erläggande av tilläggsskatt enligt denna lag. Finansministeriet kan överta avgörandet av uppskovsärende. Ministeriet bestämmer härvid uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan. (28.6.1985/548)

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

32 b § (20.12.1974/957)

Skattestyrelsen äger rätt att på grund av fordons stora omfång, få användningstillfällen eller annan motsvarande särskild orsak på anhållan och på villkor som den bestämmer bevilja befrielse från tilläggsskatt eller bestämma att erlagd tilläggsskatt skall återbetalas av statens medel.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär. (6.8.1982/616)

32 c § (18.12.1995/1538)

Om skatt på grund av ändringssökande har avlyfts eller sänkts, skall fordonsförvaltningscentralen till vederbörande återbetala det överbetalda beloppet samt på detta en årlig ränta från skattens betalningsdag till återbetalningsdagen enligt vad som stadgas genom förordning.

Om någon på grund av besvär har ålagts skyldighet att betala skatt eller om skattebeloppet har höjts, skall fordonsförvaltningscentralen uppbära den obetalda skatten samt ränta som betalts på den med stöd av 1 mom.

33 § (24.8.1990/784)

Om straff för lagstridigt undandragande av egentlig motorfordonsskatt eller tilläggsskatt och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

Den som underlåter att på behörigt sätt fullgöra den skyldighet som föreskrivs i 20 § skall för motorfordonsskatteförseelse dömas till böter. (30.12.1998/1161)

34 §

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

För fordon som registrerats i utlandet och därifrån införts till Finland för tillfälligt bruk skall i motorfordonsskatt erläggas fast skatt för varje kalenderdygn under vilket fordonet används i Finland samt dessutom konsumtionsskatt på grundval av den sträcka som körs i Finland, i enlighet med vad genom förordning stadgas. Genom förordning stadgas likaså om beviljande av befrielse från skyldighet att erlägga dessa skatter samt om när skatten skall förhöjas. Finansministeriet äger även rätt att under villkor av ömsesidighet bevilja befrielse från de skatter som avses i detta moment eller att nedsätta dem. Fordon anses använt i Finland från den tidpunkt det anlänt till finskt territorium till dess det bortförts därifrån. (26.6.1981/486)

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att betala skatt som avses i 2 mom. Om skatt inte kan uppbäras av fordonets ägare eller innehavare, kan skatten debiteras den för vars räkning eller uppdrag fordonet används i Finland. (18.12.1995/1538)


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967. Med tillämpning av stadgandena i denna lag må skatt debiteras och uppbäras redan under år 1966.

Ikraftträdelsestadganden:

5.12.1969/747:

Angående ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt. Handläggningen av vid lagens ikraftträdande vid länsstyrelse anhängiga, över den debiterande myndighetens beslut angående skatt på motorfordon anförda besvär ankommer alltjämt på länsstyrelsen.

20.6.1974/506:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

20.12.1974/957:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. Med tillämpning av stadgandena i denna lag kan skatt debiteras redan före sagda dag. Bilregistercentralen äger rätt att vid fordonsbeskattningen för år 1975 debitera tilläggsskatt i enlighet med denna lag oberoende av stadgandena i lagen om skatt på motorfordon och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

23.5.1975/356:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1975.

27.5.1977/406:
30.12.1977/1069:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978. Med tillämpning av stadgandena i denna lag kan skatt debiteras redan före sagda dag. Bilregistercentralen äger rätt att vid fordonsbeskattningen för år 1978 debitera skatt i enlighet med denna lag oberoende av stadgandena i lagen om skatt på motorfordon och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

26.6.1981/486:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1981. Stadgandena i 3 a § och 14 § 2 mom. tillämpas på motorfordon som antecknas i register eller angående vilka ändring av drivmedel antecknas i register på lagens ikraftträdelsedag eller därefter.

Stadgandena i 10 § 1 mom., 17 § 2 a-punkten, 23 § 2 mom., 26 §, 32 § 1 mom. och 34 § 2 mom. i denna lag träder dock i kraft först den 1 januari 1982. Skatt kan dock debiteras med iakttagande av stadgandena i 10 § 1 mom. i denna lag redan före sagda dag.

Regeringens proposition 73/81, Statsutsk. bet. 33/81, Stora utsk. bet. 62/81

6.8.1982/616:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

Regeringens proposition 105/81, Statsutsk. bet. 29/82, Stora utsk. bet. 82/82

3.12.1982/872:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Med tillämpning av stadgandena i denna lag kan egentlig fordonsskatt debiteras redan före nämnda dag.

Regeringens proposition 141/82, Statsutsk. bet. 56/82, Stora utsk. bet. 139/82

2.11.1984/737:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Redan före nämnda dag kan egentlig fordonsskatt debiteras med tillämpning av stadgandena i denna lag.

Regeringens proposition 198/84, Statsutsk. bet. 62/84, Stora utsk. bet. 92/84

28.6.1985/548:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.

Regeringens proposition 67/85, Statsutsk. bet. 27/85, Stora utsk. bet. 67/85

13.12.1985/947:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Med tillämpning av stadgandena i denna lag kan egentlig fordonsskatt debiteras redan före dagen för ikraftträdandet.

Regeringens proposition 131/85, Statsutsk. bet. 55/85, Stora utsk. bet. 133/85

6.6.1986/435:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1986.

Regeringens proposition 22/86, Statsutsk. bet. 19/86, Stora utsk. bet. 40/86

20.11.1987/859:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Redan före ikraftträdandet kan egentlig fordonsskatt debiteras med tillämpning av denna lag.

Regeringens proposition 62/87, Statsutsk. bet. 24/87, Stora utsk. bet. 46/87

18.11.1988/961:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Redan före ikraftträdandet kan egentlig fordonsskatt debiteras med tillämpning av denna lag.

Regeringens proposition 119/88, Statsutsk. bet. 50/88, Stora utsk. bet. 114/88

29.12.1988/1247:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 och gäller till utgången av 1989. Med tillämpning av lagen kan tilläggsskatt debiteras redan innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 227/88, Statsutsk. bet. 98 och 98 a/88, Stora utsk. bet. 220/88

14.7.1989/658:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989. Den tillämpas på fordon för vilka registreringsanmälan görs nämnda dag eller därefter.

Regeringens proposition 71/89, Statsutsk. bet. 38/89, Stora utsk. bet. 104/89

24.8.1990/784:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88, Lagutsk. bet. 6/90, Stora utsk. bet. 56/90

21.12.1990/1168:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Egentlig fordonsskatt kan med tillämpning av lagen debiteras redan före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 129/90, Statsutsk. bet. 60/90, Stora utsk. bet. 189/90

1.11.1991/1321:

Denna lag träder i kraft den 15 november 1991.

Regeringens proposition 56/91, Statsutsk. bet. 22/91

30.12.1992/1546:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Med tillämpning av denna lag kan egentlig fordonsskatt debiteras redan innan lagen träder i kraft.

RP 142/92, StaUB 89/92

13.4.1993/339:

Denna lag träder i kraft den 15 april 1993.

RP 329/92, StaUB 9/93

29.4.1994/320:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 15/94, StaUB 7/1994

28.6.1994/522:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 522/1994 trädde i kraft enligt F 523/1994 den 1.7.1994.)

Lagens 6 § tillämpas första gången vid 1995 års beskattning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 78/94, StaUB 29/94

28.6.1994/615:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94, StaUB 24/94

2.8.1994/704:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Stadgandet i 32 § 2 mom. tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft. Besvärsärenden som är anhängiga vid tullstyrelsen när denna lag träder i kraft överförs för att avgöras av länsrätten i Nylands län.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 143/93, LaUB 11/94

18.12.1995/1538:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna lag tillämpas på sådana ärenden som gäller motorfordonsskatt som handläggs då lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 151/95, StaUB 41/95, RSv 138/95

26.7.1996/546:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96, StaUB 20/96, RSv 105/96

30.12.1998/1161:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas på sådant begagnande av fordon som sker efter lagens ikraftträdande och på sådana beslut om förhindrande av begagnande som är i kraft eller som fattas den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 265/1998, StaUB 62/1998, RSv 240/1998

27.10.2000/877:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

Lagen gäller till och med den 31 december 2000.

RP 123/2000, StaUB 17/2000, RSv 118/2000

26.10.2001/926:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

11.12.2002/1095:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 141/2002, TrUB 19/2002, RSv 193/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.