Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

16.12.1966/660

Lag om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.8.2008/583. Om ikraftträdandet se L om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna 583/2008 6 § 2 mom.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt i 67 § riksdagsordningen före skrives, stadgas:

1 § (28.1.1977/124)

På grund av sådan stegring i levnadskostnaderna, som skett efter den 1 januari 1967, skall underhållsbidrag, som någon i enlighet med äktenskapslagen (234/29) eller lagen om underhåll för barn (704/75) ålagts eller förbundit sig att periodiskt utgiva, höjas till att motsvara stegringen i levnadskostnadsindexet (augusti 1938-juli 1939 = 100).

2 §

Utvisar indextalet för levnadskostnadsindex för oktober månad en stegring med minst fem procent från det indextal, som motsvarar den senaste förhöjningen av underhållsbidragen, höjas underhållsbidragen från början av därpå följande kalenderår, såsom därom nedan stadgas.

Förhöjningens belopp är lika många fem procent av det underhållsbidrag, vilket erhållits på grund av den senaste förhöjningen av underhållsbidragen, som indextalet för levnadskostnadsindex på ovan i 1 mom. angivet sätt stigit med fulla fem procent.

Underhållsbidrag, vars belopp genom utslag eller avtal senast fastställts efter den föregående i 1 mom. nämnda tidpunkten för förhöjning av underhållsbidragen, må icke höjas vid den tidpunkt, då förhöjningen närmast efter fastställandet borde ha skett, utan först vid den tidpunkt, då bidragen följande gång skola höjas. Förhöjningen skall härvid i enlighet med 1 och 2 mom. beräknas på det senast fastställda underhållsbidraget.

3 § (28.1.1977/124)

Underhållsbidrag, som arbetstagare utan att utföra arbete, som svarar mot bidraget, uppbär med stöd av 5 § lagen om socialhjälp, och underhållsbidrag, som någon med stöd av stadgandena i skadeståndslagen (412/74) ålagts att periodiskt utgiva såsom skadestånd, samt sådan ersättning för minskning i inkomst eller uppehälle eller förlust av underhållsskyldig, som med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) betalas såsom periodiska understöd, ävensom underhållsstöd, som utgår med stöd av lagen om tryggande av underhåll för barn (122/77), höjas på grund av ovan i 1 § avsedd stegring i levnadskostnaderna med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 2 § är stadgat.

L om tryggande av underhåll för barn har upphävts genom L om underhållstrygghet 671/1998, se L om underhållsstöd 580/2008.

4 §

Den för tillämpningen av denna lag nödiga beräkningen av stegringen av levnadskostnadsindex ankommer på socialministeriet. Förhöjningen av underhållsbidrag skall konstateras genom socialministeriets beslut, som skall utfärdas inom november månad.

5 §

Angående tidpunkten för höjning av underhållsbidrag och om beloppet av förhöjt underhållsbidrag skall på åtgärd av den socialnämnd, för vilken handlingen i sådant syfte företes, anteckning göras i avtalet eller utslaget angående erläggande av underhållsbidrag, likväl icke i beslut eller utslag, som givits med stöd av lagen om ersättning för brottskador av statsmedel. Anteckningen göres av en av socialnämnden förordnad tjänsteinnehavare. (21.12.1973/936)

Finnes i 1 mom. avsedd verkställighetshandling hos socialnämnd, skall av nämnden utsedd tjänsteinnehavare på tjänstens vägnar däri införa i 1 mom. avsedda anteckningar. Är handlingen i barnatillsyningsmans besittning skall denne utan dröjsmål förete handlingen för nämnda tjänsteinnehavare för införande av sagda anteckningar. Har handlingen inlämnats till verkställighetsmyndighet, skall denna på tjänstens vägnar i verkställighetshandlingen göra nämnda anteckningar om förhöjningen.

5 a § (14.4.1989/543)

Domstolarna skall på ansökan fastställa det höjda beloppet av ett underhållsbidrag och tidpunkten för höjningen, om detta är nödvändigt för att underhållsbidraget skall kunna uppbäras i en främmande stat.

Ansökan skall inlämnas hos den domstol vid vilken talan om underhållsbidrag för barnet skall föras enligt lagen om underhåll för barn (704/75). Till ansökan skall fogas domstolsutslaget eller det avtal som socialnämnden har fastställt och i vilket har gjorts anteckning om det höjda underhållsbidraget och om tidpunkten för höjningen. Den underhållsskyldige skall ges tillfälle att bli hörd i saken.

6 §

Socialministeriet skall för de åtgärder, som föranledas av förhöjning av underhållsbidrag, uppgöra tabeller, ur vilka beloppen av de underhållsbidrag, som höjts med de i 2 § 2 mom. avsedda procenttalen, i nödig omfattning kunna avläsas direkt. Tabellerna skola tillhandahållas i statens publikationsbyrå.

2 mom. har upphävts genom L 14.6.2001/532. (14.6.2001/532)

7 § (28.1.1977/124)

Har indextalet för levnadskostnadsindexet för oktober månad nedgått med minst fem procent från den i 2 § 1 mom. avsedda tidigare tidpunktens indextal, skola de i denna lag avsedda underhållsbidragen, ersättningarna och underhållsstöden nedsättas med motsvarande tillämpning av vad ovan är stadgat.

8 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967. Vid lagens ikraftträdande anhängiga, i 3 och 4 §§ lagen den 30 december 1963 om förhöjning av underhållsbidrag (664/63) avsedda yrkanden skola dock slutbehandlas och avgöras enligt den tidigare lagen.

På grund av den stegring av levnadskostnadsindex, som skett under tiden mellan den 1 januari 1964 och den 31 december 1966, skola före den 1 januari 1966 fastställda, i denna lag avsedda underhållsbidrag, frånsett underhållsbidrag som skall utgivas såsom skadestånd på bestämda tider, från den 1 januari 1967 höjas på nedan nämnt sätt,

1) I 1 § denna lag avsett, barn tillkommande och i 3 § avsett, med stöd av 5 § lagen om socialvård utgående underhållsbidrag skall höjas som följer:

a) då underhållsbidrag genom utslag eller avtal senast fastställts år 1962 eller tidigare, må det förhöjda belopp för underhållsbidraget, som erhållits i enlighet med stadgandet i den tidigare lagen, höjas med tjugo procent;

b) då underhållsbidrag genom utslag eller avtal senast fastställts år 1963, må bidragets fastställda belopp höjas med tjugo procent; har bidragen fastställts år 1964, med tio procent; och om de fastställts år 1965, med fem procent.

2) I denna lags 1 § avsett, annan än barn tillkommande underhållsbidrag skall höjas som följer:

a) då underhållsbidrag genom utslag eller avtal senast fastställts år 1962 eller tidigare, må det förhöjda belopp, som erhållits med stöd av stadgandena i den tidigare lagen, efter det att i sagda lags 2 § 2 mom. avsedd underrättelse givits, höjas med tjugo procent. Har sådan underrättelse icke givits före denna lags ikraftträdande, må underhållsbidragets eljest gällande belopp höjas med tjugo procent;

b) då underhållsbidraget genom utslag eller avtal senast fastställts under tiden 1.1.1963-31.12.1965, må bidraget höjas så som i 1 b punkten avses.

Då 2 § i denna lag första gången tillämpas vid förhöjning av i lagen avsedda underhållsbidrag, må såsom det indextal, från vilket i nämnda paragrafs 1 mom. avsedd stegring av levnadskostnadsindex beräknas, anses indextalet för december 1966. Såsom sådant belopp av underhållsbidrag, på vilket i 2 § 2 mom. av denna lag avsedd förhöjning första gången beräknas, anses det med stöd av denna paragrafs 2 mom. vid lagens ikraftträdande höjda underhållsbidraget, med undantag likväl för de fall, då förhöjningen på grund av tidpunkten för underhållsbidragets fastställande skall räknas på det genom utslag eller avtal fastställda beloppet av underhållsbidraget. Beträffande underhållsbidrag, som skall erläggas såsom skadestånd, må dock såsom det belopp av underhållsbidrag, på vilket nämnda förhöjning första gången beräknas, anses det belopp som senast fastställts medelst domstols utslag. Vad i detta moment är stadgat, skall äga motsvarande tillämpning i det fall att underhållsbidragen, då 2 § första gången tillämpas, borde nedsättas i stället för att förhöjas.

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.1973/936:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1974.

28.1.1977/124:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1977. I lagen om tryggande av underhåll för barn avsedda underhålsstöd höjes eller nedsättes enligt denna lag första gången räknat från ingången av år 1978 till att motsvara förändringen i levnadskostnaderna mellan oktober månad år 1976 och oktober månad år 1977.

Vad i denna lag är stadgat om underhållsbidrag, som avses i lagen om underhåll för barn, äger motsvarande tillämpning på underhållsbidrag, som någon med stöd av stadgandena i lagen om barn utom äktenskap (173/22) ålagts eller förbundit sig att utgiva för barn utom äktenskap. På motsvarande sätt tillämpas de stadganden i denna lag, vilka rör underhållsbidrag, som avses i skadeståndslagen, på underhållsbidrag, som någon ålagts att erlägga såsom skadestånd med stöd av stadgandena i 9 kap. strafflagen.

14.4.1989/543:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning. (L 543/1989 trädde i kraft den 29.7.1989 enligt F 544/1989.)

Regeringens proposition 211/88, Utrikesutsk. bet. 8/89, Stora utsk. bet. 7/89

14.6.2001/532:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 59/2001, ShUB 13/2001, RSv 51/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.