Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

9.12.1966/618

Pensionsförordning för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 12 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/66):

1 § (16.6.1989/564)

1 § har upphävts genom L 16.6.1989/564.

2 §

Den tid före den 1 januari 1967, under vilken förmånstagare under tiden för krigstillstånd varit i krigstjänst, samt den tid, under vilken han efter att ha fyllt 21 år utan avbrott innehaft sådan anställning, som avses i 1 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966, beaktas såsom pensionstid till den del den inte skall beaktas för annan pension,

a) i sin helhet, om pensionen beviljas i enlighet med de i 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner stadgade grunderna; och

b) till hälften intill den 1 juli 1962 och därefter i sin helhet, om pensionen beviljas i enlighet med de i 10 § 1 mom. lagen om statens pensioner stadgade grunderna och om förmånstagaren den 8 juli 1961 eller därefter innehaft sådan i 1 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan avsedd anställning, som utan avbrott fortgått minst 4 månader.

(23.1.1981/68)

Då pension beviljas i enlighet med de grunder som äro stadgade i 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner, hänföres till pensionstiden, till den del den icke skall beaktas för annan pension, även den tid före den 1 januari 1967, under vilken förmånstagaren, efter att ha fyllt 21 år, minst 4 månader utan avbrott varit anställd i huvudsyssla:

a) i statens, kommuns eller kommunal sammanslutnings tjänst;

b) i privat läroanstalts tjänst;

c) i sådan förenings, stiftelses eller inrättnings tjänst, till vilken domkapitel utfärdat förordnande; eller

d) efter att ha avlagt diakonissexamen såsom diakonissa, hälsosyster, sjukskötare eller barnmorska i bolags, annan sammanslutnings eller inrättnings tjänst.

Av den tid, under vilken förmånstagare varit anställd i ovan i 2 mom. b, c eller d punkterna nämnd tjänst, hänföres till pensionstiden endast den del, som överstiger fyra år, om icke kyrkostyrelsen av särskilda skäl medgiver honom rätt att såsom pensionstid beakta även dessa fyra år eller en del av dem.

Kyrkostyrelsen må av särskilda skäl berättiga förmånstagare att såsom pensionstid tillgodoräkna sig även annan än i 1 och 2 mom. nämnd tid före den 1 januari 1967. (9.8.1968/499)

3 § (21.12.1973/1044)

Vid beräkning av pensionsgrundande lön, beaktas fri bostad jämte värme enligt de grunder, vilka har fastställts till efterrättelse vid beräkning av förskottsinnehållning av skatt i stad och köping, likväl så, att högst 150 kvadratmeter av bostads areal beaktas.

2 mom. har upphävts genom F 8.2.1985/146. (8.2.1985/146)

4 §

På kyrkostyrelsen ankommer att förordna någon av dess tjänsteinnehavare till i 6 § 2 mom. pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrka avsett pensionsombud. Kyrkostyrelsen förordnar även suppleant för pensionsombudet.

5 § (14.12.1990/1130)

5 § har upphävts genom F 14.12.1990/1130.

6 §

Om pensionstagares frånfälle skall kyrkoherdeämbetet underrätta kyrkostyrelsen.

7 § (15.7.1970/519)

7 § har upphävts genom F 15.7.1970/519.

8 §

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1967, och genom densamma upphäves förordningen den 22 december 1949 angående verkställigheten av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (791/49) jämte senare däri företagna ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

9.8.1968/499:
15.7.1970/519:
21.12.1973/1044:

Denna förordning träder i kraft dem 1 januari 1974, dock så, att 3 § skall tillämpas räknat från den 1 januari 1973.

23.1.1981/68:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1981.

8.2.1985/146:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1985.

16.6.1989/564:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

En förmånstagare vars pensionsberättigande anställning fortgår när denna lag träder i kraft och som

1) vid ikraftträdandet innehar en tjänst eller uppgift för vilken enligt de stadganden som gällde innan lagen träder i kraft har funnits en i 1 § pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan nämnd särskild pensionsålder,

2) före utgången av juni 1999 anställs i en tjänst eller uppgift som avses i 1 punkten eller

3) i enlighet med den upphävda 8 a § lagen om statens pensioner innan lagen träder i kraft har innehaft en tjänst eller uppgift som avses i 1 punkten under sammanlagt minst 12 år efter det han fyllt 40 år,

har rätt till pension enligt de stadganden som gällde innan denna lag träder i kraft och som ändrats genom den eller genom lagen om ändring av lagen om statens pensioner (103/89), om han före utgången av juni 1999 antingen då han ansöker om pension eller annars skriftligen meddelar kyrkostyrelsen att han önskar det.

På en förmånstagare som gjort en anmälan som avses i 2 mom. tillämpas inte de genom denna lag eller genom den nämnda lagen om ändring av lagen om statens pensioner ändrade stadganden som träder i kraft den 1 juli 1989. Vad som sägs i 2 mom. och i detta moment gäller om förmånstagaren har rätt till pension med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner.

En förmånstagare som, om han hade avgått från sin anställning före ikraftträdandet skulle ha haft rätt till ålderspension enligt 8 § 6 mom. eller 8 a § lagen om statens pensioner, vilka lagrum upphävs räknat från den 1 juli 1989, eller 8 § 3 mom. lagen om statens pensioner i dess lydelse före denna lags ikraftträdande, har dock utan hinder av vad som sägs ovan rätt till pension i enlighet med nämnda stadganden.

En förmånstagare, som innan denna lag träder i kraft har fått en individuell förtidspension som grundar sig på ett tjänste- eller arbetsförhållande eller en företagarverksamhet efter anställningen hos kyrkan, enligt de stadganden som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, har rätt till individuell förtidspension enligt 9 § 1 mom. d-punkten lagen om statens pensioner räknat från den 1 juli 1989.

Då rätt till individuell förtidspension enligt 9 c § lagen om statens pensioner fastställs, beaktas även avgång innan denna lag trätt i kraft.

När rätt till deltidspension fastställs, beaktas också övergång till deltidsarbete före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna lag upphävs 1 § pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 9 december 1966 (618/66) jämte ändringar.

Regeringens proposition 43/89, Socialutsk. bet. 10/89, Stora utsk. bet. 67/89

14.12.1990/1130:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.