Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

4.7.1963/366

Lag om arbetsgivares socialskyddsavgift

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 9.9.2016/771, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (20.11.2009/935)

I denna lag föreskrivs om erläggandet av arbetsgivares socialskyddsavgift.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) erläggs i form av arbetsgivares socialskyddsavgift.

Procentsatsen för arbetsgivares socialskyddsavgift är densamma som procentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

1 a § (22.12.2005/1114)

1 a § har upphävts genom L 22.12.2005/1114.

2 § (22.12.2005/1114)

Med arbetsgivare avses i denna lag

1) arbetsgivare som avses i 14 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

2) Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget, (11.4.2014/311)

3) den som enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) och lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) är skyldig att uppbära källskatt, samt

4) en finsk arbetsgivare som sänder en arbetstagare utomlands till ett utländskt moder-, dotter- eller systerföretag inom samma ekonomiska enhet eller till ett sådant utländskt företag där den finska arbetsgivaren har bestämmande inflytande.

Vad som i denna lag bestäms om arbetsgivare tillämpas också på en sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992) då den betalar kompletteringsdagpenning.

2 a § (22.12.2005/1114)

2 a § har upphävts genom L 22.12.2005/1114.

3 § (22.12.2005/1114)

Arbetsgivaren är skyldig att betala arbetsgivares socialskyddsavgift om en arbetstagare enligt sjukförsäkringslagen är försäkrad i Finland.

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att betala arbetsgivares socialskyddsavgift

1) för tiden före den månad som följer på den kalendermånad då arbetstagaren fyller 16 år,

2) efter den kalendermånad då arbetstagaren fyller 68 år,

3) om beloppet av de betalningar som en fysisk person eller ett dödsbo har gjort till samma mottagare och som inte hänför sig till näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet som betalaren bedriver inte överstiger det maximibelopp för betalningen som bestäms genom förordning av statsrådet, eller

4) om en enskild, tillfällig betalning inte överskrider det maximibelopp för betalningen som bestäms genom förordning av statsrådet.

(20.8.2010/701)

En sådan finsk arbetsgivare som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten är skyldig att för den utländska arbetsgivarens räkning betala arbetsgivares socialskyddsavgift.

Om en sådan ställföreträdande betalare som avses i 9 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd betalar ett lönetillgodohavande, är arbetsgivaren skyldig att betala arbetsgivares socialskyddsavgift.

4 § (22.12.2005/1114)

Arbetsgivaren skall betala arbetsgivares socialskyddsavgift på grundval av det sammanlagda beloppet av de löner som betalas till arbetstagarna.

Med lön avses i denna lag

1) löner, arvoden och ersättningar enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd på vilka förskottsinnehållning ska verkställas, kompletteringsdagpenning som betalas av en sådan sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor samt betjäningsavgifter som fås på grundval av en anställning,

2) den lön för utlandsarbete enligt 77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) på vilken förskottsinnehållning ska verkställas i enlighet med 13 § i lagen om förskottsuppbörd, (20.8.2010/700)

3) lön enligt 4 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och ersättning enligt 3 § i nämnda lag som grundar sig på en artists personliga verksamhet,

4) lön enligt 10 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet,

5) lön enligt 2 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (562/1976). (11.4.2014/311)

(5.3.2010/150)

Som lön betraktas likväl inte de poster som nämns i 11 kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen. (21.12.2007/1365)

Om en försäkrad arbetar som utsänd arbetstagare eller annars utomlands och får skattefri utlandsarbetsinkomst enligt 77 § i inkomstskattelagen eller är begränsat skattskyldig, används som grund för arbetsgivares socialskyddsavgift, i stället för den utlandsarbetsinkomst som avses i 2 mom. 2 punkten samt den lön och ersättning som avses i 2 mom. 3 punkten, den lön enligt arbetspensionslagarna som vid arbete utomlands betraktas som grund för den arbetsinkomst som skall räknas till pensionslönen samt för pensionsavgifterna (försäkringslön), förutsatt att den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt i enlighet med arbetspensionslagarna. (22.12.2006/1263)

4 a § (5.3.2010/150)

Om en arbetsgivare betalar en idrottsutövare lön i form av idrottsinkomst enligt 116 a § i inkomstskattelagen till den idrottsutövarfond som avses i 116 c § i nämnda lag, är arbetsgivaren skyldig att betala arbetsgivares socialskyddsavgift på grundval av den lön som inbetalts till fonden.

5 § (11.8.1978/613)

Arbetsgivaren ska betala arbetsgivares socialskyddsavgift till Skatteförvaltningen i samband med betalningen av förskottsinnehållning och på det sätt som avses i 12 § i lagen om förskottsuppbörd. (11.6.2010/518)

Sättet och tidpunkten för erläggande av belopp som skola betalas av staten och dess inrättningar fastställas av finansministeriet.

Finansministeriet kan berättiga arbetsgivare att erlägga socialskyddsavgifterna senare än vad i 1 mom. är sagt, om erläggandet av socialskyddsavgifterna på grund av hinder, som icke bero av arbetsgivaren, ej är möjligt inom utsatt tid. Finansministeriet kan bestämma att ränta skall erläggas för den förlängda betalningstiden.

Den som är skyldig att uppbära slutlig löneskatt och källskatt skall betala socialskyddsavgift inom den tid som stadgas för betalning av slutlig löneskatt och källskatt. (7.10.1994/868)

Med avvikelse från vad som stadgas ovan skall arbetsgivaren betala arbetsgivares socialskyddsavgift för andra betalningar än penningprestationer inom den tid som i förordningen om förskottsuppbörd stadgas för betalning av förskottsinnehållning på naturaförmån. (20.12.1996/1119)

6 mom. har upphävts genom L 1119/1996. (20.12.1996/1119)

6 § (11.8.1978/613)

Över ovan i 5 § avsedda prestationer skall givas redovisning i enlighet med vad genom förordning stadgas.

7 § (20.12.1996/1119)

7 § har upphävts genom L 1119/1996.

7 a § (13.8.1976/671)

Bokföringsskyldig arbetsgivare skall i sin lönebokföring göra anteckning om arbetsgivares socialskyddsavgifter i den ordning som genom förordning stadgas. Annan arbetsgivare är skyldig att om arbetsgivares socialskyddsavgifter göra sådana anteckningar, som genom förordning stadgas.

8 § (20.12.1996/1119)

Beträffande förhandsavgöranden om arbetsgivares socialskyddsavgift och besvär som anförts däröver tillämpas motsvarande stadganden i lagen om förskottsuppbörd.

9 § (11.4.2014/311)

Skattemyndigheterna ska vid tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna och föreskrifterna om innehållning av förskott som avses i lagen om förskottsuppbörd, av slutlig löneskatt som avses i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget samt av källskatt som avses i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst även övervaka att arbetsgivarna följer bestämmelserna i denna lag samt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den.

10 § (11.8.1978/613)

Arbetsgivare är gentemot staten ansvarig för socialskyddsavgift som han enligt denna lag är skyldig att erlägga.

Har arbetsgivare helt eller delvis underlåtit att erlägga socialskyddsavgift, tillämpas i fråga om rättande av felet och indrivning av det bristande beloppet hos arbetsgivaren vad som i lagen om förskottsuppbörd är stadgat om rättelse och indrivning av försummad förskottsinnehållning. (14.6.1985/461)

Om socialskyddsavgift har lämnats obetald eller om den har betalts efter utsatt betalningsdag, ska på den betalas dröjsmålsränta på det sätt som föreskrivs i skattekontolagen (604/2009). (7.8.2009/609)

Angående uppskattning och förhöjning av beloppet av försummad socialskyddsavgift gäller i tillämpliga delar vad i fråga om förskottsinnehållning är stadgat eller bestämt.

11 § (11.8.1978/613)

I 10 § avsedd debitering skall verkställas inom sex år räknat från utgången av det år under vilket skyldigheten att erlägga avgiften uppkommit.

12 § (20.12.1996/1119)

På arbetsgivares socialskyddsavgift tillämpas motsvarande stadganden om betalningmpvervakning och betalarens deklarationsskympighet i lagen om förskottsuppbörd.

13 § (22.12.2005/1114)

En arbetsgivare har rätt att från Skatteförvaltningen få tillbaka en socialskyddsavgift som har betalts utan grund eller till för högt belopp och en socialskyddsavgift som har betalts på grundval av semesterlön eller semesterersättning som avses i 14 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen. (11.6.2010/518)

En arbetsgivare som på basis av lön som han har betalat på ansökan har fått en dagpenningsförmån enligt sjukförsäkringslagen eller dagpenning enligt en lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring eller arbetspension, rehabiliteringspenning eller invalidpension och därtill hörande rehabiliteringstillägg enligt arbetspensionslagarna, är berättigad att av Skatteförvaltningen få tillbaka den socialskyddsavgift som arbetsgivaren har betalat till den del socialskyddsavgiften motsvarar den dagpenning, pension, rehabiliteringspenning eller det rehabiliteringstillägg som betalats till arbetsgivaren. (11.6.2010/518)

På återbäring av socialskyddsavgifter enligt 1 och 2 mom. tillämpas 21 § i lagen om förskottsuppbörd. (21.12.2012/886)

4 mom. har upphävts genom L 21.12.2012/886. (21.12.2012/886)

13 a § (21.12.2012/886)

13 a § har upphävts genom L 21.12.2012/886.

13 b § (21.12.2012/886)

13 b § har upphävts genom L 21.12.2012/886.

14 § (21.12.2012/886)

14 § har upphävts genom L 21.12.2012/886.

15 § (11.8.1978/613)

15 § har upphävts genom L 613/1978.

16 § (22.12.2005/1114)

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om hur stor del de socialskyddsavgifter som en arbetsgivare betalat skall anses utgöra arbetsgivares folkpensionsavgift och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

17 § (28.6.1968/392)

Nöjer sig den som saken gäller eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt inte med Skatteförvaltningens beslut med stöd av denna lag, får vederbörande genom besvär söka ändring i det hos den förvaltningsdomstol till vilken den betalningsskyldiges hemkommun hör. Innan besvär anförs ska rättelse i beslutet yrkas så som avses i 48 § i lagen om förskottsuppbörd. Besvären ska tillställas förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen inom den tid som föreskrivs i 50 § i lagen om förskottsuppbörd. (11.6.2010/518)

2 mom. har upphävts genom L 1569/1995. (18.12.1995/1569)

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Besvär på statens vägnar anförs av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. (18.4.2008/252)

4 mom. har upphävts genom L 1569/1995. (18.12.1995/1569)

Beslutet är verkställbart trots att besvär anförts. Beslut med anledning av besvär ska, även i det fall att besvär anförts över Skatteförvaltningens i 8 § avsedda avgörande, tillämpas även i fråga om socialskyddsavgift som erlagts eller borde ha erlagts innan beslutet gavs. (11.6.2010/518)

17 a § (2.8.1994/695)

17 a § har upphävts genom L 695/1994.

18 § (24.8.1990/778)

Bestämmelser om straff för lagstridigt undandragande av arbetsgivares socialskyddsavgift och för försök därtill finns i 29 kap. 1–3 § i strafflagen (39/1889). (8.11.2013/788)

Skatteförseelse som hänför sig till arbetsgivares socialskyddsavgift bestraffas enligt 29 kap. 4 § strafflagen.

Den som trots uppmaning av myndighet underlåter att på behörigt sätt fullgöra en skyldighet som stadgas i 6, 7 eller 7 a § eller 12 § 1 mom. skall för socialskyddsavgiftsförseelse dömas till böter.

Bestämmelser om eftergift i fråga om anmälan, förundersökning, åtal eller straff vid förseelser som avses i 3 mom. finns i 29 kap. 11 § i strafflagen. (8.11.2013/788)

19 §

Närmare föreskrifter angående verkställigheten av denna lag givas medelst förordning.

20 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1964, likväl sålunda, att arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, utan hinder av vad i 1 § 1 mom. är stadgat, intill den 1 januari 1967 skall vara en halv procent av lönen.

Beloppet av den förhandsbetalning av arbetsgivares folkpensionsavgift och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, som skall erläggas till folkpensionsanstalten för åren 1972–1975, fastställes av finansministeriet på framställning av folkpensionsanstalten. (29.12.1972/957)

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.1968/392:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1968.

Angående sökande av ändring i beslut som givits före denna lags ikraftträdande gäller likväl vad i tidigare lag är stadgat. Vad i denna lag är stadgat om sökande av ändring i ärende som gäller arbetsgivares socialskyddsavgift, skall äga motsvarande tillämpning, då ändring sökes i ärenden angående arbetsgivares barnbidrags- och folkpensionspremie, som avses i tidigare lagstiftning.

29.12.1972/957:
31.12.1974/1027:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1975.

13.8.1976/671:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

17.6.1977/466:

Denna lag tillämpas första gången på arbetsgivares socialskyddsavgift, som erlägges på grundval av lön, vilken utbetalas den 1 januari 1978 eller därefter.

11.8.1978/613:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Arbetsgivare, som på de löner han utbetalt den 29–31 december 1978 verkställer förskottsinnehållning med användning av skattemärken, får efter lagens ikraftträdande fästa skattemärkena inom den tid som stadgas i 5 § 1 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant detta lagrum lyder i sin ursprungliga form,

Har arbetsgivare i december 1978 verkställt förskottsinnehållning utan användning av skattemärken, skall socialskyddsavgiften på de utbetalda lönerna erläggas på länsstyrelsens postgirokonto och redovisning däröver lämnas senast den 20 januari 1979, så som är stadgat i lagens 6 § 1 mom., sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 juni 1976 (563/76).

Beträffande anteckningar i 1978 års skatteböcker och innehållningsbevis skall arbetsgivare iakttaga vad som är stadgat i lagens 7 §, sådan den lyder i sin ursprungliga form.

Stadgandena om debitering av arbetsgivares socialskyddsavgift som icke erlagts tillämpas med undantag av förhöjning av försummat belopp även på tidigare försummelser som skett före lagens ikraftträdande, i fråga om vilka debitering icke verkställts vid lagens ikraftträdande.

Av förhandsbetalningarna för skatteåret 1978 erlägger länsstyrelsen även den rat som skall betalas i januari 1979. Länsstyrelsen erlägger därjämte de redovisningsandelar av arbetsgivarens socialskyddsavgifter år 1978 som avses i 16 § 1 mom.

Då denna lag träder i kraft överföres de ansökningar och besvär, som skall behandlas av länsstyrelse, skattebyrå eller skattedirektör och som enligt den nya lagen skall behandlas vid länsskatteverk, att behandlas vid länsskatteverket.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

20.6.1979/556:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

26.6.1981/485:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 81/81, Statsutsk. bet. 37/81, Stora utsk. bet. 71/81

6.8.1982/611:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

Regeringens proposition 103/81, Statsutsk. bet. 29/82, Stora utsk. bet. 82/82

29.6.1983/578:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. Den tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgift som betalas på grundval av lön som utbetalts den 1 januari 1982 eller därefter.

Regeringens proposition 11/83, Socialutsk. bet. 1/83, Stora utsk. bet. 7/83

14.6.1985/461:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 och tillämpas första gången vid beskattningen för år 1986.

Regeringens proposition 5/85, Statsutsk. bet. 16/85, Stora utsk. bet. 46/85

28.6.1985/543:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.

Regeringens proposition 67/85, Statsutsk. bet. 27/85, Stora utsk. bet. 67/85

26.6.1987/589:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1987.

Regeringens proposition 18/87, Statsutsk. bet. 6/87, Stora utsk. bet. 13/87

7.4.1989/316:

Denna lag träder i kraft den 15 april 1989. Stadgandet i 5 § 6 mom. gäller till utgången av 1990.

Regeringens proposition 1/89, Statsutsk. bet. 1/89, Stora utsk. bet. 14/89

29.12.1989/1347:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 228/89, Statsutsk. bet. 86/89, Stora utsk. bet. 228/89

24.8.1990/778:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88, Lagutsk. bet. 6/90, Stora utsk. bet. 56/90

1.11.1991/1319:

Denna lag träder i kraft den 15 november 1991.

Regeringens proposition 56/91, Statsutsk. bet. 22/91

28.6.1994/611:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94, StaUB 24/94

2.8.1994/695:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Lagen tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 143/93, LaUB 11/94

7.10.1994/868:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas på lön som betalas den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 2/94, StaUB 36/94

16.12.1994/1227:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 276/94, StaUB 72/94

18.12.1995/1569:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95, StaUB 37/95, RSv 124/95

20.12.1996/1119:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Stadgandena om sådant rättelseyrkande som avses i lagens 17 § 1 mom. tilländas också på beslut som fattats innan lagen trätt i kraft.

RP 202/1996, StaUB 42/1996, RSv 205/1996

23.12.1999/1278:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 151/1999, ShUB 21/1999, RSV 108/1999

16.6.2000/574:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 62/2000, ShUB 14/2000, RSv 78/2000

26.10.2001/906:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

13.12.2001/1207:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 150/2001, ShUB 31/2001, RSv 151/2001

18.7.2003/705:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna lag tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som skall betalas på basis av prestationer som ägt rum den 1 januari 2004 eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 244/2002, ShUB 55/2002, RSv 268/2002

19.12.2003/1149:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 150/2003, ShUB 25/2003, RSv 104/2003

24.6.2004/572:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Lagen tillämpas på ansökningar som blir anhängiga den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 57/2004, FiUB 4/2004, RSv 63/2004

20.8.2004/773:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2005.

RP 80/2004, FiUB 9/2004, RSv 110/2004

21.12.2004/1226:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 184/2004, ShUB 34/2004, RSv 190/2004

22.12.2005/1114:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna lag tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgift som erläggs på basis av löner som betalas den 1 januari 2006 och därefter.

Lagens 13, 13 a och 13 b § tillämpas också på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har betalats före lagens ikraftträdande.

RP 68/2005, RP 129/2005, ShUB 22/2005, RSv 139/2005

22.12.2006/1263:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagens 13 § 2 mom. tillämpas också på sådan arbetsgivares socialskyddsavgift som betalats år 2006 före lagens ikraftträdande.

RP 131/2006, ShUB 46/2006, RSv 213/2006

21.12.2007/1365:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna lag tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgift som betalas på basis av löner som betalas ut den 1 januari 2008 och därefter.

RP 76/2007, ShUB 24/2007, RSv 114/2007

18.4.2008/252:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

7.8.2009/609:

Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

Lagen tillämpas på socialskyddsavgift som ska betalas för en kalendermånad som börjar den 1 januari 2010 eller därefter. (16.10.2009/753)

På socialskyddsavgift som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte annat föreskrivs nedan eller i någon annan lag. (16.10.2009/753)

Om debiteringen av socialskyddsavgift som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 verkställs den 1 januari 2010 eller därefter, beräknas på socialskyddsavgiften skattetillägg enligt det 10 § 3 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009. (16.10.2009/753)

RP 221/2008, FiUB 7/2009, RSv 66/2009

16.10.2009/753:

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

20.11.2009/935:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Denna lag tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgift som erläggs utifrån löner som utbetalas den 1 januari 2010 och därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2009, ShUB 35/2009, RSv 145/2009

5.3.2010/150:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Denna lag tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgift som ska betalas på grundval av lön som betalas ut den 1 januari 2011 och därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 259/2009, ShUB 1/2010, RSv 7/2010

11.6.2010/518:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

20.8.2010/701:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 59/2010, ShUB 12/2010, RSv 93/2010

21.12.2012/886:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På ärenden som gäller befrielse från skatt eller uppskov med betalning av skatt och som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. På upplupen ränta till följd av uppskov med betalning av skatt som har beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 76/2012, FiUB 29/2012, RSv 136/2012

8.11.2013/788:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

RP 191/2012, FiUB 15/2013, GrUU 17/2013, LaUU 8/2013, RSv 114/2013

11.4.2014/311:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

L 311/2014 trädde i kraft 11.5.2014 enligt F 367/2014.

RP 203/2013, UtUB 2/2014, RSv 17/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.