Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

9.2.1962/134

Lag om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 19.5.2006/396, som gäller fr.o.m. den 1.1.2007. Om tillämpningen av lagen se närmare 396/2006.

1 §

För en arbetstagare som är sysselsatt med skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- eller husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på ett fartyg i inrikesfart eller arbetar inom något annat sådant genom förordning av statsrådet angivet område som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet enligt denna lag samt för arbetstagarens anhöriga familjepensionsskydd enligt denna lag. Dessutom skall arbetsgivaren i enlighet med denna lag bekosta de utgifter som föranleds av verksamhet som anges i 2 d §. Arbetstagaren är skyldig att delta i bekostandet av pensionsskyddet enligt denna lag så som bestäms i 10 c §. (27.6.2003/635)

Denna lag gäller likväl inte

1) en arbetstagare före den kalendermånad som följer efter den månad under vilken han fyller 18 år,

2) en arbetstagare efter den kalendermånad under vilken han fyller 68 år,

3) en funktionär,

4) en sådan arbetstagare i arbetsförhållande, avsett att vara bestående och att fortgå året runt, vilken på grund av sitt arbetsförhållande har rätt till i 1 § 1 mom. 4 eller 5 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961) avsedd pension med stöd av någon annan än denna lag eller med stöd av en förordning eller pensionsstadga,

5) en arbetstagare i rör- eller elektricitetsbranschen, om han är anställd hos något annat företag än en byggnadsrörelse, och inte heller

6) arbete, på grund av vilket rätt till pension bestäms i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969).

(27.6.2003/635)

3 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/635. (27.6.2003/635)

Uppstår oklarhet därom, huruvida denna lag skall tillämpas på arbetsgivare eller arbetstagare, avgöres ärendet av pensionsskyddscentralen på ansökan av vederbörande arbetsgivare, arbetstagare eller pensionsanstalt. I pensionsskyddscentralens beslut må ändring sökas på sätt i 21 § lagen om pension för arbetstagare är stadgat.

1 a § (27.6.2003/635)

1 a § har upphävts genom L 27.6.2003/635.

2 § (24.11.2000/1004)

Anordnandet av pensionsskydd enligt denna lag handhas av en arbetspensionskassa, som är verksam inom vart och ett av de arbetsområden som avses i 1 § 1 mom. Genom förordning av statsrådet kan likväl bestämmas att för två eller flera områden inrättas en gemensam arbetspensionskassa eller att pensionsskyddet inom något område handhas av en pensionsanstalt som bedriver verksamhet som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/1961). Med samtycke av social- och hälsovårdsministeriet kan arbetspensionskassan åta sig uppgifter som gäller genomförandet av pensionsskyddet också för andra arbetstagare än sådana som omfattas av denna lag. Om inte något annat bestäms i denna lag, får arbetspensionskassan inte idka annan verksamhet än sådan som avses ovan.

Arbetspensionskassan står under Försäkringsinspektionens tillsyn och dess reglemente utfärdas genom förordning av statsrådet. Ett gemensamt reglemente kan utfärdas för två eller flera arbetspensionskassor.

Bestämmelser om skötseln av pensionsskyddet enligt denna lag i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag finns i lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (255/2003). (28.3.2003/256)

2 a § (4.5.2001/376)

2 a § har upphävts genom L 4.5.2001/376.

2 b § (12.11.1999/1043)

Arbetspensionskassans beslutanderätt utövas av en delegation och en styrelse, vilka består av en ordförande och en vice ordförande samt lika många representanter för arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer. Är antalet statsanställda arbetstagare som skall försäkras i en arbetspensionskassa stort i förhållande till andra arbetstagare i samma pensionskassa, skall i delegationen och styrelsen inväljas ett motsvarande proportionellt antal företrädare för de ifrågavarande statliga ämbetsverken i stället för arbetsgivarorganisationernas representanter. Delegationen tillsätts av pensionsskyddscentralen. Delegationen utser styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar.

För behandlingen av pensions- och placeringsärenden kan styrelsen tillsätta sektioner och anlita sakkunniga. Styrelsen har rätt att överföra pensions- och placeringsärendena eller någon del av dem att avgöras i en sektion, av verkställande direktören eller av någon annan tjänsteman.

Delegationens ordförande eller vice ordförande skall vara förtrogen med arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Styrelsemedlemmarna skall ha gott anseende och ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen skall det finnas tillräcklig sakkunskap om placeringsverksamhet. Vad som i denna lag eller i förordningen innefattande reglemente för arbetspensionskassan (846/1975) bestäms om styrelse- och delegationsmedlemmar tillämpas på motsvarande sätt på suppleanterna.

Styrelsen utser arbetspensionskassans verkställande direktör. Verkställande direktören skall ha gott anseende och ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning. Om arbetspensionskassan har en ställföreträdare för verkställande direktören, tillämpas på ställföreträdaren vad som i denna lag eller i förordningen innefattande reglemente för arbetspensionskassan bestäms om verkställande direktören. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall innan de utnämns ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Vad som i 12 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) bestäms om särskilda behörighetsvillkor för ledningen vid arbetspensionsförsäkringsbolag iakttas i tillämpliga delar med avseende på arbetspensionskassan.

2 c § (12.11.1999/1043)

Delegationen har till uppgift att besluta om de allmänna riktlinjerna för arbetspensionskassans verksamhet samt att övervaka styrelsens verksamhet.

Styrelsen har till uppgift att sköta arbetspensionskassans förvaltning och sörja för att verksamheten ordnas på behörigt sätt samt se till att arbetspensionskassan har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av verksamhetens art och omfattning. (14.6.2002/482)

Verkställande direktören skall sköta arbetspensionskassans löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören skall sörja för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett tillförlitligt sätt.

Beträffande delegationens, styrelsens, verkställande direktörens och de i 2 b § 2 mom. avsedda sektionernas uppgifter bestäms närmare i förordningen innefattande reglemente för arbetspensionskassan.

Försäkringsinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen skall ordnas. (14.6.2002/482)

2 d § (24.11.2000/1004)

Utöver vad som bestäms i 2 § kan en arbetspensionskassa åta sig uppgifter i anslutning till uppföljningsregistret över företagshälsoundersökningar för de arbetstagare enligt 1 § 1 mom. som får sin huvudsakliga utkomst inom jord-, vatten- och husbyggnadsbranschen.

På uppföljningsregistret över företagshälsoundersökningar tillämpas personuppgiftslagen (523/1999), om inte något annat bestäms i denna lag. I uppföljningsregistret över företagshälsoundersökningar kan följande uppgifter om de arbetstagare som avses i 1 mom. samlas in och registreras:

1) namn, personbeteckning och yrke,

2) kontaktinformation,

3) den som utfört företagshälsoundersökningar av arbetstagaren och tidpunkten för undersökningarna,

4) tidpunkten för följande företagshälsoundersökning.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får de uppgifter som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten lämnas ut ur arbetspensionskassans register över arbetsförhållanden och de uppgifter som avses i samma moments 3 och 4 punkt lämnas ut av producenter av företagshälsovårdstjänster. Dessa uppgifter utplånas ur uppföljningsregistret över företagshälsoundersökningar senast då den registrerade uppnår åldern för ålderspension.

Arbetspensionskassan har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser som gäller utlämnande av uppgifter på begäran till en sådan arbetsgivare inom jord-, vatten- och husbyggnadsbranschen som avses i 1 § lämna ut uppgifter ur uppföljningsregistret om tidpunkten för den senaste företagshälsoundersökningen av en arbetstagare som avses i 1 mom. samt till producenter av företagshälsovårdstjänster uppgifter om vem som utfört tidigare företagshälsoundersökningar av arbetstagaren och om tidpunkten för undersökningarna.

Arbetspensionskassan ger närmare anvisningar om den verksamhet som avses i denna paragraf till producenter av företagshälsovårdstjänster och till arbetsgivare som avses i 4 mom.

3 § (28.3.2003/256)

3 § har upphävts genom L 28.3.2003/256.

4 § (27.6.2003/635)

Pensioner som beviljas enligt denna lag är ålderspension, invalidpension, som också kan vara rehabiliteringsstöd, samt arbetslöshetspension, deltidspension och familjepension. En arbetstagare har rätt att få rehabilitering och kan beviljas rehabiliteringspenning, rehabiliteringstillägg eller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning. Förutsättningarna för dessa förmåner och deras storlek bestäms, om inte något annat följer av denna lag, enligt lagen om pension för arbetstagare.

En förutsättning för erhållande av pension är att arbetstagarens lön eller något annat vederlag för arbete som avses i denna lag uppgår till minst 723,60 euro per kalenderår. Lönen anses hänföra sig till det kalenderår under vilket den utbetalats. (1.10.2004/887)

En arbetstagare har rätt till ålderspension enligt denna lag oberoende av om han fortsätter med arbete som avses i 1 §. Detta gäller även ålderspension som intjänats under tiden för invalidpension, när invalidpensionen ändras till ålderspension.

Den intjäningstid på fem år som avses i 4 c § 1 mom. 1 punkten och 4 f § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare beräknas i månader på grundval av de förvärvsinkomster som under de sistförflutna 15 kalenderåren erhållits i anställningsförhållanden på vilka denna lag tillämpas, genom att beloppet av förvärvsinkomsterna under kalenderåret divideras med det belopp som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen om pension för arbetstagare. Härvid beaktas endast hela månader, likväl högst så många månader att de tillsammans med övriga i 4 c § 1 mom. 1 punkten eller 4 f § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda intjäningstider utgör 12 månader per kalenderår. (1.10.2004/887)

4 a § (28.6.1993/560)

1 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/635. (27.6.2003/635)

2 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/635. (27.6.2003/635)

3 mom. har upphävts genom L 18.12.1995/1483. (18.12.1995/1483)

4 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/635. (27.6.2003/635)

5 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/635. (27.6.2003/635)

4 b § (27.6.2003/635)

4 b § har upphävts genom L 27.6.2003/635.

5 § (27.6.2003/635)

Pensionens belopp bestäms med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 5, 5 a–5 c, 6, 6 a, 7, 7 a–7 i och 8 § lagen om pension för arbetstagare.

2 mom. har upphävts genom L 1.10.2004/887. (1.10.2004/887)

3 mom. har upphävts genom L 1.10.2004/887. (1.10.2004/887)

Om arbetstagaren har rätt till pension enligt två eller flera sådana lagar eller pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, beaktas de arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för de förmåner som avses i 6 a § i nämnda lag endast en gång. Den pensionsdel som intjänats på grundval av dem betalas av en pensionsanstalt som avses i 10 d § i nämnda lag. (1.10.2004/887)

5 a § (27.6.2003/635)

5 a § har upphävts genom L 27.6.2003/635.

5 b § (27.6.2003/635)

5 b § har upphävts genom L 27.6.2003/635.

5 c § (27.6.2003/635)

5 c § har upphävts genom L 27.6.2003/635.

5 d § (27.6.2003/635)

5 d § har upphävts genom L 27.6.2003/635.

6 § (1.10.2004/887)

Den förvärvsinkomst för vilken försäkringspremie skall betalas bestäms i enlighet med 7 § i lagen om pension för arbetstagare. Genom förordning av statsrådet kan det likväl av särskilda skäl bestämmas att även andra beräkningsgrunder får tillämpas på något arbetsområde när förvärvsinkomsten bestäms.

7 § (27.6.2003/635)

7 § har upphävts genom L 27.6.2003/635.

7 a § (27.6.2003/635)

7 a § har upphävts genom L 27.6.2003/635.

7 b § (27.6.2003/635)

7 b § har upphävts genom L 27.6.2003/635.

8 § (27.6.2003/635)

8 § har upphävts genom L 27.6.2003/635.

9 § (20.9.1974/750)

Om de pensionsanstalter som avses i 2 § inte har kommit överens om något annat, ansvarar de för pensionsskyddet enligt denna lag på följande sätt:

1) för ålderspension till den del pensionen baserar sig på löner som förtjänats före det kalenderår under vilket arbetstagaren fyller 55 år svarar varje pensionsanstalt med det belopp som motsvarar en årlig tillväxt på en halv procentenhet av den årliga tillväxten fram till pensionens begynnelseålder 65 år beräknat enligt de grunder som givits av social- och hälsovårdsministeriet; dessutom svarar pensionsanstalten för det belopp av pensionen som, enligt de grunder som ministeriet har givit, särskilt har överförts på den del av pensionen för vilken pensionsanstalten svarar för att stöda dess värdebeständighet eller för att utvidga pensionsanstaltens ansvar även till den del av pensionen som grundar sig på löner som förtjänats efter det kalenderår under vilket arbetstagaren fyller 54 år eller på den förvärvsinkomst för återstående tid som avses i 7 c § 2 mom. eller 12 a § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare,

2) för invalidpension som beviljats med tillämpning av 7 c och 7 d § i lagen om pension för arbetstagare, i dessa pensioner även inbegripet en pensionsdel som eventuellt betalas enligt lagen om pension för arbetstagare och en pensionsdel som avses i 3 a § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner som eventuellt betalas enligt nämnda lag, dock inte tillägg enligt 4 j eller 7 g § i lagen om pension för arbetstagare eller förhöjningar som gjorts med stöd av 9 § i nämnda lag efter pensionens begynnande, eller en pensionsdel som nämns nedan i 5 punkten, samt inte heller för den del av rehabiliteringspenningen som till sitt belopp motsvarar den på ovan nämnt sätt fastställda delen av den med tillämpning av 7 c och 7 d § i lagen om pension för arbetstagare beviljade invalidpensionen, svarar varje pensionsanstalt till vars verksamhetskrets arbetstagaren hörde under de två sista åren av den granskningstid som avses i 7 c § i lagen om pension för arbetstagare i samma förhållande som de i respektive pensionsanstalt försäkrade, av denna lag omfattade, enligt 7 c § i lagen om pension för arbetstagare fastställda förvärvsinkomsternas andel utgör av det sammanlagda beloppet motsvarande förvärvsinkomster enligt de i nämnda lags 8 § 4 mom. nämnda pensionslagarna och arbets- och förvärvsinkomster enligt 6 a § och 7 c § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare under de nämnda kalenderåren, om det sammanlagda beloppet förvärvsinkomster enligt de pensionslagar som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2, 12 och 13 punkten i lagen om pension för arbetstagare är minst 12 566,70 euro; dessutom svarar pensionsanstalten för det belopp av pensionen eller rehabiliteringspenningen som enligt de grunder som ministeriet har givit har överförts särskilt på den del av pensionen som pensionsanstalten svarar för enligt 12 a § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare; dessutom svarar enbart den pensionsanstalt till vars verksamhetskrets arbetstagaren hörde på basis av ett anställningsförhållande enligt 7 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, sådan paragrafen lydde den 31 december 2004 eller, om arbetstagaren då inte längre stod i ett anställningsförhållande som omfattas av denna lag, den pensionsanstalt till vars verksamhetskrets han eller hon senast har hört, med tillämpning av den lag som gällde vid tidpunkten i fråga, för sådan arbetslöshetspension som har beviljats med tillämpning av 7 c och 7 d § i lagen om pension för arbetstagare, även inbegripet en pensionsdel som eventuellt betalas enligt lagen om pension för arbetstagare och en i 3 a § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner angiven pensionsdel som eventuellt betalas enligt nämnda lag, dock inte förhöjningar som med stöd av 9 § gjorts efter pensionens begynnande, (1.10.2004/887)

3) för övriga ålders-, invalid- och arbetslöshetspensioner, med undantag för belopp som skall betalas enligt 12 § 1 mom. 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare och enligt 3 a § 2 mom. 2 punkten i lagen om sjömanspensioner, för de delar av pensionerna och rehabiliteringspenningen som överstiger beloppen enligt 1 och 2 punkten, för familjepension, för deltidspension samt för sådana motsvarande pensioner och delar av pensioner enligt minimipensionsskyddet som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare och för motsvarande i 3 a § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner avsedda pensionsdelar som betalas enligt nämnda lag samt för kostnader för den allmänna förändringen i beräkningsgrunderna för pensionsansvaret samt för överföringar som avses i 1 och 2 punkten liksom även för Pensionsskyddscentralens kostnader svarar pensionsanstalterna gemensamt med de pensionsanstalter som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare och med sjömanspensionskassan, så som bestäms i 12 § 1 mom. 4 och 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare; i pensionens och rehabiliteringspenningens belopp beaktas dock inte den pensionsdel som avses nedan i 5 punkten, (1.10.2004/887)

4) om på denna lag grundad pension, för vilken två eller flera pensionsanstalter svarar, skall minskas enligt 8 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare, fördelas minskningen mellan pensionsanstalterna i proportion till de pensionsdelar för vilka de svarar, samt (1.10.2004/887)

5) för den kostnad som orsakas av en pensionsdel som intjänats på grundval av de förmåner som nämns i 6 a § i lagen om pension för arbetstagare svarar de pensionsanstalter gemensamt som sköter pensionsskyddet enligt de lagar och pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i nämnda lag, i förhållande till de i respektive pensionsanstalt försäkrade förvärvsinkomsterna, enligt grunder som på framställning av Pensionsskyddscentralen fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. (1.10.2004/887)

(27.6.2003/635)

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet anges grunderna för kostnadsfördelningen enligt 1 mom. mellan arbetspensionskassan och övriga pensionsanstalter som bedriver verksamhet enligt de pensionslagar som avses i lagrummet. (14.6.2002/482)

Pensionsskyddscentralen utfärdar vid behov närmare anvisningar beträffande ansvarighetens fördelning och avgör saken, ifall meningsskiljaktigheter uppkomma mellan pensionsanstalterna.

9 a § (1.10.2004/887)

Vad som i 13 b § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om pensionsanstalter som bedriver verksamhet enligt den nämnda lagen, skall på motsvarande sätt tillämpas på de pensionsanstalter som avses i 2 §.

10 §

Arbetsgivaren är skyldig att betala en försäkringspremie som social- och hälsovårdsministeriet på framställning av arbetspensionskassan eller en i 2 § avsedd annan pensionsanstalt fastställer för alla arbetsgivare på samma område till samma procenttal av de löner som arbetsgivaren utbetalat till sina anställda i arbetsförhållande på ett arbetsområde som hör till denna lags tillämpningsområde. Härvid beaktas likväl inte löner som utbetalats till funktionärer eller till andra arbetstagare som avses i 1 § 2 mom. eller i 3 §. I fråga om tidpunkten och sättet för betalning av försäkringspremien bestäms genom förordning av statsrådet. (19.12.2003/1171)

Försäkringspremieprocenten skall fastställas så att den med bibehållet konstant procenttal med beaktande av den sannolika räntefoten och andra försäkringstekniska omständigheter kan antas ge en avkastning som räcker till för täckande av de framtida utgifter vilka förorsakas av anordnandet av pensionsskyddet samt av utgifterna för den verksamhet som anges i 2 d §, likväl så att den del av premieinkomsten som behövs för i 9 § 1 mom. 3 punkten avsedda utgifter samt för andra förhöjningar som skall företas med stöd av 9 § lagen om pension för arbetstagare, kan indrivas först då sådana utgifter förfaller till betalning. (24.11.2000/1004)

De medel som behövs för täckande av de framtida utgifter vilka åsamkas genom anordnandet av det pensionsskydd som avses i 2 mom., skall arbetspensionskassan enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder bokföra såsom ansvarsskuld, omfattande även i 9 § 1 mom. 3 punkten avsedda utgifter i den mån pensionskassans sådana inkomster som inte skall användas för andra ändamål räcker till för täckande av nämnda utgifter. Utgifter som föranleds av verksamheten enligt 2 d § hänförs till i detta moment avsedda utgifter för andra ändamål. (24.11.2000/1004)

Har arbetsgivaren försummat att betala en försäkringspremie som avses i denna lag och rättar han inte, sedan han uppmanats därtill, sin försummelse inom en av arbetspensionskassan föreskriven skälig tid, kan kassan på basis av inhämtad utredning eller, om sådan saknas, enligt uppskattning påföra arbetsgivaren en skälig försäkringspremie som förhöjts till högst det dubbla beloppet. Försäkringspremie får dock inte påföras för annan tid än för det löpande kalenderåret och de fem föregående kalenderåren. Arbetspensionskassan har även rätt att för den tid som försäkringspremien försenats ta ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. räntelagen (633/1982). En försäkringspremie som påförts av arbetspensionskassan jämte en på premien för betalningsdröjsmålet beräknad årlig dröjsmålsränta får utsökas utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961). (19.12.2003/1171)

När pensionens belopp fastställs beaktas även sådan i ett arbetsförhållande som omfattas av denna lag intjänad förvärvsinkomst

1) på basis av vilken arbetspensionskassan i enlighet med 4 mom. har påfört arbetsgivaren en försäkringspremie enligt denna lag,

2) i fråga om vilken Pensionsskyddscentralen har befriat arbetsgivaren från försäkringspremie, och

3) för vilken arbetsgivaren inte längre kan åläggas att betala försäkringspremie, på villkor att beträffande förvärvsinkomstens belopp erhålls ett intyg av skattemyndighet eller någon annan därmed jämförbar tillförlitlig utredning.

(27.6.2003/635)

Är arbetsgivaren ett samfund eller en sammanslutning, för vars förpliktelser delägare eller bolagsman svarar såsom för egen skuld, må med stöd av denna lag fastställd avgift jämte på den vid dröjsmål med betalningen beräknad ränta utsökas hos delägaren eller bolagsmannen på sätt ovan i 4 mom. är stadgat. (14.4.1972/275)

Återbetalningen av en försäkringspremie som betalats utan grund preskriberas tio år efter den dag då premien betalades, om preskriptionen inte avbrutits innan dess. Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § lagen om preskription av skulder (728/2003). (30.12.2003/1333)

10 a § (1.10.2004/887)

10 a § har upphävts genom L 1.10.2004/887.

10 b § (18.4.1986/284)

Har arbetsgivare anordnat pensionsskyddet för sina arbetstagare i enlighet med lagen om pension för arbetstagare, fastän stadgandena i denna lag borde ha tillämpats på arbetet, skall pensionsarrangemanget rättas räknat från ingången av kalenderåret före det år under vilket pensionsanstalten meddelat arbetsgivaren rättelsen. Försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare för tid före denna tidpunkt förblir i kraft. Pensionen enligt denna lag ersätter likväl pension enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare. Pensionsrater som utbetalats enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare skall anses som delbetalningar av pensionen.

10 c § (28.6.1993/560)

Arbetstagarnas pensionsavgift utgör en sådan andel av de i 6 § avsedda förvärvsinkomsterna som är lika stor som de pensionsavgiftsprocenter om vilka bestäms i 12 b § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare. (27.6.2003/635)

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen arbetstagarnas pensionsavgift på hos honom anställda arbetstagares förvärvsinkomster som avses i 1 mom. (27.6.2003/635)

Arbetsgivaren svarar inför pensionsanstalten även för arbetstagarnas pensionsavgift.

11 § (14.6.2002/482)

Arbetspensionskassans placeringsverksamhet skall vara oavhängig och personalen för placeringsverksamheten tillräcklig med beaktande av verksamhetens art och omfattning. Placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning.

Arbetspensionskassan skall göra upp en placeringsplan med iakttagande i tillämpliga delar av 28 § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Av placeringsplanen skall framgå i vilken omfattning arbetspensionskassan köper tjänster i anslutning till medelsförvaltningen eller hjälptjänster eller andra med dem jämförbara tjänster.

Arbetspensionskassan skall täcka ansvarsskulden enligt 10 § 3 mom. samt andra med ansvarsskuld jämställbara poster och därvid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 2 mom., 3 mom. 3 och 7 punkten, 4–7 mom. samt 9 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/1979). Närmare bestämmelser om med ansvarsskuld jämställbara poster utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetspensionskassans tillgångar får inte användas för ändamål som är främmande för dess verksamhet. Arbetspensionskassan får inte utan tillstånd av Försäkringsinspektionen förvärva bestämmanderätt enligt 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag (734/1978) i en sammanslutning som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, om inte sammanslutningens verksamhet kan anses ha samband med arbetspensionsförsäkringsrörelsen och vara ändamålsenlig för denna eller om det inte är fråga om en bostads- eller fastighetssammanslutning.

Arbetspensionskassan får inte ensam eller tillsammans med sina dottersamfund utan tillstånd av Försäkringsinspektionen äga mer än tio procent av aktierna, medlemsandelarna eller bolagsandelarna och inte mer än tio procent av det röstetal som samtliga aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar medför i ett kreditinstitut eller finansiellt institut som står under offentlig övervakning, med undantag av fondbolag.

Till innehav enligt 4 och 5 mom. hänförs även sådana aktier och det röstetal de medför som pensionskassan kan teckna på grundval av en optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev.

Vad som i 25 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag bestäms om beviljande av lån eller ställande av säkerhet iakttas i tillämpliga delar när arbetspensionskassan beviljar lån eller ställer säkerhet.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov föreskrifter om den oavhängighet i fråga om placeringsverksamheten som avses i 1 mom., om den placeringsplan som avses i 2 mom. samt om anlitandet av sådana tjänster i anslutning till medelsförvaltningen, sakkunnigtjänster i anslutning till placeringsverksamheten, hjälptjänster och med dem jämförbara tjänster som kompletterar placeringsverksamheten.

11 a § (17.3.1995/391)

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar skall arbetspensionskassan ha en försäkringsmatematiker.

Om försäkringsmatematikerns uppgifter och behörighetsvillkor gäller på motsvarande sätt 18 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag.

Kassan skall göra en anmälan till Försäkringsinspektionen när en försäkringsmatematiker har anställts och när denne har avgått. (29.1.1999/97)

11 b § (12.11.1999/1043)

Arbetspensionskassans verksamhetskapital och övriga omständigheter som inverkar på pensionskassans solvens skall ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrades förmåner, med beaktande av sannolika växlingar i intäkterna och kostnaderna samt kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer.

Arbetspensionskassans verksamhetskapital och solvensgräns beräknas i tillämpliga delar i enlighet med 16 och 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Om arbetspensionskassans verksamhetskapital underskrider det dubbla beloppet av solvensgränsen, skall arbetspensionskassans styrelse göra upp en plan för att stärka arbetspensionskassans solvens.

Om arbetspensionskassans verksamhetskapital underskrider solvensgränsen, skall arbetspensionskassan utan dröjsmål för godkännande tillställa Försäkringsinspektionen en plan för återställande av en sund finansiell ställning.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av 1 och 2 mom. samt Försäkringsinspektionen närmare föreskrifter om de planer som avses i 3 och 4 mom.

11 c § (12.11.1999/1043)

Vad som i 31 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag bestäms om omhändertagande av ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel iakttas i tillämpliga delar även med avseende på arbetspensionskassan.

11 d § (12.11.1999/1043)

Genom beslut som delegationen fattar med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna kan medel som inte har nämnvärd betydelse för arbetspensionskassans ekonomiska ställning användas för ett allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål.

11 e § (14.6.2002/482)

I arbetspensionskassans bokföring och vid upprättandet av bokslut samt koncernbokslut iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna om bokföring och bokslut i denna lag, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna om bokföring och bokslut i denna lag eller av den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 11 j § eller av Försäkringsinspektionens föreskrifter.

Utöver vad som bestäms i denna lag iakttas i fråga om arbetspensionskassans bokslut i tillämpliga delar även 10 kap. 1 c, 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av arbetspensionskassans bokslut tillämpas inte 1 kap. 4 § 1 mom., 3 kap. 1 § 3–5 mom., 2 § 2 mom. samt 6, 9, 11 och 13 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 3–5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 12 § 2 mom. samt 13, 16, 17 och 20 § samt 7 kap. bokföringslagen.

Arbetspensionskassan skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut och därvid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 1 c, 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 11 a och 11 b § lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av arbetspensionskassans koncernbokslut tillämpas inte 6 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 5 § 1 mom. och 7 § 6 mom. bokföringslagen.

Arbetspensionskassans räkenskapsperiod är kalenderåret. Bokslutet skall upprättas inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.

Bokslutet skall senast före utgången av mars året efter räkenskapsperioden lämnas till revisorerna, som senast den 15 april efter räkenskapsperioden skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

Bokslutet skall bekräftas med specifikationer till balansräkningen samt till noterna.

11 f § (14.6.2002/482)

I fråga om revision av arbetspensionskassan gäller vad som bestäms i denna lag och i revisionslagen (936/1994). Med godkänd revisor avses i denna lag en person eller sammanslutning enligt 2 § 2 punkten revisionslagen.

För revision av arbetspensionskassans bokföring och bokslut samt förvaltning skall för en räkenskapsperiod i sänder utses minst två godkända revisorer och revisorssuppleanter för dem vilka uppfyller motsvarande behörighetsvillkor. Minst en revisor och revisorssuppleant skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor. Revisorns uppdrag upphör vid det ordinarie möte som arbetspensionskassans delegation håller efter räkenskapsperiodens utgång eller när en ny revisor har valts i dennes ställe.

En revisor skall utses att såsom övervakningsrevisor sörja för att arbetspensionskassans bokföring och förvaltning övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom skall en revisor eller revisorssuppleant utses till ställföreträdare för övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn jämte ställföreträdare skall vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer.

Revisorerna och revisorssuppleanterna samt övervakningsrevisorn jämte ställföreträdare skall innan de blir valda ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov anvisningar om revision av arbetspensionskassan.

11 g § (14.6.2002/482)

Försäkringsinspektionen skall på anmälan förordna en behörig revisor för arbetspensionskassan, om en godkänd revisor inte har valts enligt detta kapitel eller revisionslagen eller om en revisor inte har behörighet enligt 10 § revisionslagen eller inte är oberoende enligt 23 och 24 § revisionslagen.

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av vem som helst. Arbetspensionskassans styrelse är skyldig att göra anmälan, om delegationen inte utan dröjsmål utser en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas skall arbetspensionskassans styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att för arbetspensionskassan i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den revisor som Försäkringsinspektionen förordnat.

11 h § (14.6.2002/482)

Arbetspensionskassans revisor skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller arbetspensionskassan och som revisorn i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot lagstiftningen om bedrivande av arbetspensionskassaverksamhet,

2) äventyra arbetspensionskassans fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande angående fastställandet av bokslutet.

Arbetspensionskassans revisor är även skyldig att till Försäkringsinspektionen anmäla sådana i 1 mom. avsedda omständigheter och beslut som revisorn får kännedom om vid utförandet av sitt uppdrag i en sammanslutning där arbetspensionskassan har i 1 kap. 5 § bokföringslagen avsett bestämmande inflytande.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

11 i § (14.6.2002/482)

Arbetspensionskassan skall årligen inom två veckor från det att bokslutet har fastställts tillställa Försäkringsinspektionen en kopia av bokslutet och revisorernas utlåtande samt en berättelse över sin verksamhet och ställning. Berättelsen skall tillställes Försäkringsinspektionen på en blankett som inspektionen fastställt.

Social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen har rätt att inom skälig tid som dessa bestämmer få även annan skriftlig utredning om arbetspensionskassans verksamhet, och Försäkringsinspektionen kan även på annat sätt granska arbetspensionskassans verksamhet. Pensionsskyddscentralen har samma rätt i fråga om uppgifter som avser pensioner och andra förmåner samt uppgifter om anställningsförhållande och andra uppgifter som ligger till grund för pensionsskyddet.

11 j § (14.6.2002/482)

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas bestämmelser som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas vid upprättandet av arbetspensionskassans och dess koncerns resultaträkning och balansräkning samt om noterna till resultaträkningen och balansräkningen, om specifikationer till balansräkningen och specifikationer till noterna samt om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut för arbetspensionskassan och dess koncern skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur bestämmelserna om bokföring och bokslut i denna lag, den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 1 mom. samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på arbetspensionskassan.

Resultaträkningen och balansräkningen för arbetspensionskassan skall upprättas mer detaljerat än vad de scheman som avses i 1 mom. utvisar, om detta är nödvändigt för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansräkningsposterna skall kunna klargöras eller om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av arbetspensionskassans verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en förordning, en föreskrift, en anvisning, ett tillstånd eller ett utlåtande som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall ministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan förordningen, föreskriften, anvisningen, tillståndet eller utlåtandet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från 11 e § 4 och 6 mom. i denna lag och från 10 kap. 11 a § 2 mom. lagen om försäkringsbolag, de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, noterna, det närmare innehållet i verksamhetsberättelsen, specifikationerna till balansräkningen och specifikationerna till noterna samt de scheman och noter som skall användas för koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11 k § (13.6.2003/493)

Arbetspensionskassan skall genom deltagande i beredskapsplanering inom försäkringsbranschen och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att dess uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan verksamhet som skall anses vara sedvanlig för arbetspensionskassan och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av 1 mom.

12 § (27.6.2003/635)

När de löner som utgör grund för pensionerna justeras så som avses i 7 b § lagen om pension för arbetstagare, skall det i 4 § 2 mom. fastställda gränsbeloppet undergå motsvarande justering.

13 § (28.11.1997/1058)

13 § har upphävts genom L 28.11.1997/1058.

13 a § (1.10.2004/887)

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 och 7 mom., 1 c och 1 d §, 3 § 2 mom., 3 a, 4, 4 a–4 d, 4 f–4 n, 5, 5 a–5 c, 6, 7, 7 a– 7 e, 7 g–7 i, 8, 8 a–8 g, 9, 9 a, 10, 10 a– 10 d och 12 §, 12 a § 4 och 5 mom., 12 d, 13 a och 13 b §, 15 § 2 mom. samt 15 a, 15 b, 16 och 17 §, 17 a § 1 mom., 17 b– 17 e §, 17 f § 1, 2 och 4 mom. samt 17 j, 17 k, 18, 19 b–19 f, 20, 21, 21 a–21 e, 22 och 23 § i lagen om pension för arbetstagare.

13 b § (12.11.1999/1043)

En medlem av styrelsen eller delegationen, arbetspensionskassans verkställande direktör och en i 2 b § 2 mom. nämnd person som inte hör till styrelsen är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat arbetspensionskassan. Detsamma gäller skada som de genom överträdelse av denna lag, arbetspensionskassans reglemente, social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens föreskrifter eller försäkringsgrunderna har tillfogat personer som hör till eller har hört till arbetspensionskassans verksamhetskrets, en pensionstagare eller annan förmånstagare eller någon annan person. Angående jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/1974).

På skadeståndsansvaret för den som är i arbetstagares ställning skall dock tillämpas vad som i 4 kap. skadeståndslagen och i 12 kap. 1 § 3 mom. arbetsavtalslagen (55/2001) bestäms om arbetstagares skadeståndsansvar. (26.1.2001/80)

14 §

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

14 a § (12.2.1999/167)

En arbetstagare har rätt att överföra sin pensionsrätt enligt denna lag till Europeiska gemenskaperna så som bestäms i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999). Till den del lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem innehåller bestämmelser som avviker från bestämmelserna i denna lag, tillämpas bestämmelserna i den förstnämnda lagen på pensionsrätt som överförs till Europeiska gemenskaperna och som återförs därifrån.

15 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1962, från vilken tidpunkt räknat arbetsgivare bör erlägga i denna lag stadgad försäkringspremie.

Pensionsskyddscentralen och arbetspensionskassorna skola i god tid, innan lagen träder i kraft, vidtaga åtgärder för dess verkställighet. Kostnader, som härigenom åsamkas pensionsskyddscentralen, äger denna rätt att uppbära av arbetspensionskassorna.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1964/695:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.

Denna lag tillämpas räknat från dess ikraftträdande jämväl på pension, som utgår på grund av löner, vilka förtjänats innan lagen trädde i kraft.

16.12.1966/640:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967.

Med avvikelse från stadgandena i 10 § 2 mom. verkställes den av familjepensionerna förorsakade förhöjningen av f6rsäkringspremierna så, att försäkringspremieprocenten successivt förhöjes under fem års tid räknat från början av år 1971.

Vid tillämpning av denna lag anses det i 5 § stadgade gränsbeloppet i mark motsvara den allmänna lönenivån år 1962.

20.12.1968/691:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

På arbetsförhållande, som begynt före denna lags ikraftträdande, tillämpas likväl 1 § 2 mom. och 10 § 1 mom. sådana de lydde före denna lags ikraftträdande. Ändras arbetsförhållande senare till att vara bestående och fortgå året runt, tillämpas på sagda arbetsförhållande därefter 1 § 2 mom. och 10 § 1 mom. i denna lag.

Stadgandena i 5 § 1 mom. och 5 a § tillämpas även på pensioner, grundade på pensionsfall som inträffat före lagens ikraftträdande, om pensionerna även annars skulle utbetalas för tid efter lagens ikraftträdande. På pension till arbetstagare, som är född före år 1904, tillämpas likväl i stället för sagda stadganden 5 § 1 mom. sådant det lydde före denna lags ikraftträdande, om pensionen härigenom blir större.

Har ålderspension, som beviljats före denna lags ikraftträdande, begynt eller skulle ålderspension, som ligger till grund för före denna lags ikraftträdande beviljad familjepension, ha begynt senare än från början av kalendermånaden närmast efter den, under vilken arbetstagaren fyllt 65 år, anses vid tillämpningen av stadgandena i 5 § 1 mom. och 5 a § arbetstagaren före sistnämnda tidpunkt ha förtjänat en så stor del av den till pension berättigande lönen som tiden från den 1 juli 1962 till början av den kalendermånad, som följer efter uppnåendet av 65 års ålder, utgör av tiden från den 1 juli 1962 till ålderspensionens begynnelsetidpunkt.

Vid beräkning av det i 7 § 1 mom. avsedda beloppet i mark, för vilket i genomsnitt erlagts försäkringspremie, samt vid tillämpning av stadgandena i 7 b § lagen om pension för arbetstagare beaktas, om av stadgandena icke annat följer, dagunderstöd, som erlagts för tid efter år 1966.

Vid tillämpning av denna lag anses de i 5 § 1 mom. och 7 § 1 mom. stadgade gränsbeloppen i mark motsvara den allmänna lönenivån år 1962.

31.12.1968/794:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

Utan hinder av vad ovan är stadgat skall nu ändrade 5 § 2 mom. tillämpas sådant det lydde före den nu gjorda ändringen, då ålders- eller invaliditetspension beviljas den som med stöd av 4 § lagen angående införande av lagen om statens pensioner (281/66) bibehållit sin däri avsedda rätt till pension av statens medel.

14.7.1969/470:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

Vid tillämpningen av denna lag anses i mark stadgade gränsbelopp motsvara 1962 års allmänna lönenivå.

18.6.1971/501:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Vid bestämmandet av pension beaktas löner, som förtjänas före 18 ars ålder, räknat från den 1 januari 1971.

På ansökan tillämpas även i fråga om pensioner, vilka grundar sig på pensionsfall som inträffat före denna lags ikraftträdande, stadgandena i 7 c § lagen om pension för arbetstagare, om pensionerna även eljest skulle utgivas för tiden efter sagda ikraftträdande. Härav förorsakat tillägg till pension utgives räknat från lagens ikraftträdande, likväl ej retroaktivt för längre tid än ett år, räknat från ingången av månaden efter den, under vilken tillägget sökts.

Vid beräknande av de i 4 c § lagen om pension för arbetstagare avsedda 200 dagarna beaktas arbetslöshetsunderstöd och arbetslöshetsersättningar även för tiden före denna lags ikraftträdande. I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det för år 1962 fastställda löneindextalet.

14.4.1972/275:

Stadgandena i 15 a § lagen om pension för arbetstagare tillämpas även på sådana fall, där rättspraxis förändrats eller annat därmed jämförbart skäl yppats före denna lags ikraftträdande.

Stadgandena i 10 § 5 mom. i denna lag äger icke tillämpning i fråga om pension, om de pensionsfall som ligger till grund härför inträffat före denna lags ikraftträdande.

(Denna lag trädde i kraft den 19.4.1972, då den utgavs i Finlands författningssamling.)

29.12.1972/935:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.

Arbetstagare äger rätt till delpension även på grund av sådan arbetsoförmåga, som inträtt före denna lags ikraftträdande. I sådant fall anses vid bestämmande av pensionens storlek arbetsoförmågan samt sjukdom, lyte eller skada, som utgör den huvudsakliga orsaken därtill, ha begynt vid denna lags ikraftträdande.

Ovan i 5 § 1 mom. stadgat markbelopp motsvarar det löneindextal, som fastställts för år 1962.

20.9.1974/750:

Denna lag trader i kraft på dag som bestämmes genom förordning.

(Ikraftträdandet 1.7.1975, förordning 7.3.1975/166)

Denna lag tillämpas på pension, som grundar sig på efter lagens ikraftträdande inträffat pensionsfall.

Är pensionstagare med ålders-, full invalid- eller arbetslöshetspension eller familjepensions förmånslåtare född före den 1 juli 1922 och grundar sig pensionen på före lagens ikraftträdande inträffat pensionsfall, tillampas vid uträkning av hans pension eller efter honom utgående familjepension 5 § 1 mom. Lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1972 (935/72), sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stället för år 1919 år 1922 och i stället f r de i 5 a § lagen om pension för arbetstagare stadgade procenttalen användes procenttalet 25. På motsvarande sätt tillampas på såsom delpension beviljad invalidpension, då pensionstagaren är född före den 1 juli 1939 och pensionen grundar sig på före lagens ikraftträdande inträffat pensionsfall, 5 § 2 mom. Lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, sådant detta lagrum lyder i nämnda lag av den 29 december 1972, sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stället för år 1935 år 1939 och i stället för procenttalet 38 användes procenttalet 42. Ovan avsedd justering av pension verkställes förtid från denna lags ikraftträdande, om pension även annars skulle utbetalas för sagda tid. Därvid skall därtill beaktas, vad i 3 och 4 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen av den 20 december 1968 (691/68) angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden är stadgat. Vid denna justering skall samordning av pensioner förrättas ånyo, likväl så att utgående pensions belopp icke minskas.

Vid tillämpning av 2 och 3 mom. anses pensionsfall ha inträffat, då arbetstagaren uppnått till pension berättigande ålder, då arbetstagaren blivit i till pension berättigande grad arbetsoförmögen, då för arbetstagaren till arbetslöshetspension berättigande intyg av arbetskraftsmyndighet första gången utfärdats eller då familjepensions förmånslåtare avlidit. Härvid anses likväl icke nytt pensionsfall ha inträffat, då arbetslöshetspension förändras till invalidpension, då pension förändras till ålderspension och ej heller då rätt till familjepension uppkommer efter pensionstagare.

Stadgandena i 9 § av denna lag tillämpas på pensioner, som utbetalas efter den 31 december 1975.

Ovan i 5 § 1 mom. av denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1962 fastställda löneindextalet.

29.7.1976/660:

Stadgandena i 5 § 1 mom. av denna lag tillämpas även på tidigare beviljad pension, om pensionen även annars borde erläggas vid tidpunkten för förhöjningen. Med anledning av förhöjningen förrättas icke samordning av pensionerna ånyo. Vid verkställande av förhöjningen skall därtill iakttagas vad i 3 och 4 mom. av ikraftträdelsestadgandet till lagen den 20 december 1968 angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (691/68) är stadgat.

14.4.1978/275:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978.

Vid tillämpningen av denna lag beaktas, om ej annat föranledes av stadgandena, de dagunderstöd som utbetalts för tiden efter år 1977.

I denna lag stadgat markbelopp motsvarar det for år 1962 fastställda löneindextalet.

28.7.1978/594:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Denna lag tillämpas på pension, till vilken rätt uppkommer under lagens giltighetstid.

Ovan i 5 § 1 mom. av denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1962 fastställda löneindextalet.

9.2.1979/152:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979 och tillämpas på pensioner, vilka grundar sig på pensionsfall som inträffat under lagens giltighetstid.

I 7 § 1 mom. denna lag stadgat markbelopp motsvarar det for år 1962 fastställda löneindextalet.

10.4.1981/258:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

Lagens 11 § tillämpas likväl från och med den 1 januari 1980.

Denna lags 5 § 6 mom. tillämpas på pension som grundar sig på pensionsfall som inträffat under lagens giltighetstid.

I 5 § 6 mom. och 7 § 1 mom. av denna lag stadgade markbelopp motsvarar det för år 1962 fastställda löneindextalet.

26.6.1981/473:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lag tillämpas inte på tidigare beviljad invalidpension som utan avbrott löper efter lagens ikraftträdande.

14.12.1982/927:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

17.12.1982/982:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Pensionsansfallet anses ha inträffat när arbetstagaren uppnått den ålder som berättigar till pension, när arbetstagaren blivit arbetsoförmögen till den grad an han är berättigad till pension, när det första av arbetskraftsmyndighet utfärdade intyget som berättigar arbetstagaren till arbetslöshetspension har utfärdats eller när familjepensions förmånslåtare har avlidit. Såsom nytt pensionsfall anses härvid dock inte arbetslöshetspensions övergång i invalidpension eller pensions övergång i ålderspension, inte heller uppkomsten av rätt till familjepension efter pensionstagare.

Det i 5 § 7 mom. stadgade markbeloppet motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1962.

12.7.1985/593:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1962.

Det krav på boende i Finland som stadgas i 7 § 1 mom. gäller inte sådan arbetstagare som före lagens ikraftträdande blivit berättigad till invalidpension vid vars fastställande såsom till pension berättigande beaktats även den tid som återstår till pensionsåldern eller motsvarande lön.

26.7.1985/667:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Då rätt till individuell förtidspension enligt 4 a § fastställs, beaktas även sådan avgång som skett före denna lags ikraftträdande.

31.12.1985/1121:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Vid beräknandet av de i 7 § 1 mom. stadgade 540 dagarna lämnas även sådana arbetslöshetsdagar obeaktade, för vilka grunddagpenning i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa har betalts före denna lags ikraftträdande. Vid fastställandet av ny pension i enlighet med 7 § 2 mom. på grundval av invaliditet som har börjat inom ett år efter det att en tidigare pension upphörde beaktas även invalidpension som har fastställts i enlighet med 7 § 1 mom. och som har upphört innan denna lag träder i kraft.

18.4.1986/284:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1986.

Lagen gäller även pensionsskydd som har anordnats före lagens ikraftträdande.

Lagen tillämpas även på sådana rättelser av pensionsarrangemang som har blivit anhängiga före lagens ikraftträdande, om rättelsen inte har slutförts och betalda försäkringspremier inte har återburits innan lagen trätt i kraft. Härvid anses ett i denna lag nämnt meddelande om rättelse ha gjorts vid tidpunkten för lagens ikraftträdande.

8.8.1986/604:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Då rätt till deltidspension bestäms skall också beaktas övergång till deltidsarbete innan denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

11.11.1988/923:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

29.12.1988/1324:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

De stadganden i 7 § 1 mom. som galler beaktande av dagar för vilka dagpenning betalas enligt sjukförsäkringslagen samt av motsvarande ersättningsdagar i enlighet med någon annan lag vid beräknandet av 540-dagarstiden tillämpas då pension som grundar sig på ett pensionsfall som inträffat efter ikraftträdandet fastställs. Detsamma gäller beaktande av förtjänster som avses i lagen om pension för arbetstagare då det i samma moment nämnda årliga lönebeloppet räknas ut.

26.5.1989/476:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Vid tillämpningen av 9 § 1 mom. 2 punkten beaktas de arbetslöshetspensioner för vilka gäller att den lön som ligger till grund för pensionerna efter ikraftträdandet har intjänats till minst det gränsbelopp som avses i 7 § 1 eller 4 mom.

30.7.1989/606:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

9.2.1990/101:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Lagen tillämpas om förmånslåtaren har avlidit sedan den har trätt i kraft. Utöver vad som stadgas i 4 a § 1 och 2 mom. Lagen om pension för arbetstagare har en kvinna rätt till efterlevandepension om hon har fyllt 40 år och lever i äktenskap med förmånslataren då lagen träder i kraft, förutsatt att äktenskapet har ingåtts innan förmånslåtaren hade fyllt 65 år och vid förmånslåtarens död hade fortgått minst tre år. Familjepension som betalas efter en förmånslatare som har avlidit innan lagen trätt i kraft dras inte in trots att den efterlevande maken ingår nytt äktenskap efter att ha fyllt 50 år.

Vad som enligt 1 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden stadgas om den samordning som avses i 8 a § 2 mom. Lagen om pension för arbetstagare gäller också de barnpensioner som har börjat betalas innan denna lag trätt i kraft. Vad denna lag stadgar om barn tillämpas på adoptivbarn också i sådana fall då domstolen har gett sitt samtycke till adoptionen före den 1 januari 1980. Dessa adoptivbarn har inte rätt till barnpension efter sina biologiska föräldrar. Som barn anses också ett barn som har ställning som erkänt barn och likaså ett barn till vilket förmånslåtaren vid sin död hade förbundit sig eller var förpliktad att betala underhållsbidrag enligt lagen om barn utom äktenskap (173/22)

29.6.1990/600:

Denna lag trader i kraft den 1 juli 1990.

10.12.1990/1069:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

28.12.1990/1348:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Stadgandena i 9 § 1 mom. 2 och 3 punkten tillämpas även på pension som betalas på grund av ett pensionsfall som inträffat innan denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

17.1.1991/53:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Utan hinder av 1 § 1 mom. tillämpas 4 h-4 n §§ lagen om pension för arbetstagare på rehabilitering enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden först från och med den 1 oktober 1991. Dessutom tillämpas 4 § 6 mom. i den förstnämnda lagen på rehabilitering enligt den sistnämnda lagen till och med den 30 september 1991.

27.3.1991/613:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Lagen tillämpas på rehabilitering som börjar efter ikraftträdandet det markbelopp som stadgas i 7 § 1 mom. motsvarar löneindextalet för 1962.

26.6.1992/564:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 1992 och gäller till och med den 31 december 1994. (18.12.1992/1326)

8.7.1992/629:

RP 76/92, ShUB 7/92

23.10.1992/950:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandena i 8 a, 8 f och 8 g §§ samt 17 b § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare tillämpas dock endast i de fall där grunden for ny samordning, regressrätt eller kvittning har uppkommit efter det denna lag har trätt i kraft.

18.12.1992/1326:

Denna lag träder i kraft den 21 december 1992.

RP 304/92, ShUB 41/92

28.6.1993/560:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar sedan lagen har trätt i kraft. Lagens 5 b § tillämpas dock även på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet har inträffat innan lagen har trätt i kraft.

På en arbetstagare som har fyllt 55 år innan denna lag trätt i kraft och som då lagen träder i kraft har rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller till utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, tillämpas fortfarande 4 c § lagen om pension för arbetstagare sådant detta lagrum lyder när denna lag träder i kraft. När stadgandet tillämpas anses arbetstagaren ha rätt till dagpenning även under den självrisktid som avses i 12 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och den 1 januari 1994. (30.12.1993/1547)

Utan hinder av vad 4 a § stadgar om den nedre åldersgränsen för individuell förtidspension behåller en arbetstagare som är född 1939 eller tidigare rätten att få individuell förtidspension när han fyllt 55 år. Denna lags 4 a § 3 mom. tillämpas på förhandsbeslut som ges medan lagen är i kraft.

Stadgandena i 5 § 1 mom. i denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1994. Till den del sådan tid som avses i momentet skall räknas före den 1 januari 1994, tillämpas dock 5 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden sådant det lyder när denna lag träder i kraft.

De belopp som anges i 5 § 2 mom., 5 d § 2 mom. och 7 § 1 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för 1962.

RP 26/93, ShUB 14/93

19.11.1993/980:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 26 juni 1992 om temporär ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (564/92) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 117/93, ShUB 28/93

3.12.1993/1078:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas även på sådana familjepensioner där pensionsfallet har inträffat innan den trädde i kraft.

De medel som är avsedda för bekostande av familjepensioner och som frigörs när denna lag träder i kraft används för kostnader som avses i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 249/93, ShUB 34/93

2.12.1993/1112:

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

22.12.1993/1468:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Denna lag tillämpas om en arbetstagare har sänts utomlands efter att lagen trätt i kraft. En befrielse enligt 1 a § 2 mom. kan dock gälla arbetstagare som sänts utomlands före ikraftträdandet. I så fall skall även tiden före ikraftträdandet beaktas när den i momentet stadgade tvåårstiden beräknas.

Utan hinder av denna lag och utan särskilt beslut fortsätter pensionsskydd som anordnats på grundval av ett arbetsförhållande som börjat innan lagen trädde i kraft även efter ikraftträdandet.

RP 282/93, ShUB 45/93

30.12.1993/1536:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen för utsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 296/93, ShUB 52/93

30.12.1993/1545:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 235/93, ShUB 47/93

30.12.1993/1547:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 235/93, ShUB 47/93

14.10.1994/879:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom lagen upphävs 1 § 1 mom. lagen den 22 december 1993 om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (1468/93).

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94, ShUB 21/94

3.3.1995/314:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På premier som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94, EkUB 58/94

17.3.1995/391:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Arbetspensionskassan skall utse en i denna lag avsedd försäkringsmatematiker inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 330/94, EkUB 60/94

18.12.1995/1483:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Stadgandena i 4 § 3 och 4 mom. tillämpas på invalidpension som begynner eller fortsätts sedan lagen har trätt i kraft.

Lagens 5 § och 7 § 1 mom. tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar sedan lagen har trätt i kraft. På en arbetstagare som är född före 1943 och som då lagen träder i kraft har rätt till dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, tillämpas dock fortfarande 5 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden sådant detta lagrum lyder när denna lag träder i kraft. När stadgandet tillämpas anses arbetstagaren ha rätt till dagpenning även under den självrisktid som avses i 12 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och den 1 januari 1996. Stadgandet tillämpas dock inte på en arbetstagare som har rätt till dagpenning med anledning av en permittering som inletts efter den 31 oktober 1995, om han senast den 29 februari 1996 återupptar arbetet hos den arbetsgivare i vars tjänst han var när han permitterades.

Utan hinder av vad 3 mom. stadgar tillämpas dock 5 § 1 mom. sådant det lyder när denna lag träder i kraft vid uträkning av pensionsbeloppet för den i 7 b § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedda fortsatta tiden för tidigare invalidpension, om nämnda pension har beviljats med anledning av arbetsoförmåga som börjat innan denna lag trädde i kraft.

I 5 § 2 mom. 2 punkten, 5 d § 2 mom. och 7 § 1 mom. i denna lag stadgade markbelopp motsvarar det för 1962 fastställda indextalet.

RP 118/95, ShUB 17/95, RSv 115/95

20.12.1996/1172:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

De markbelopp som bestäms i denna lag motsvarar det indextal som fastställts för 1962.

RP 232/1996, ShUB 41/1996, RSv 247/1996

30.12.1996/1294:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Stadgandena i 9 § 1 mom. 1 punkten i denna lag tillämpas vid fastställandet av pensionsanstaltens ansvar för ålderspension till den del pensionen grundar sig på löner som har förtjänats efter lagens ikraftträdande.

Utan hinder av vad som stadgas i 9 § 1 mom. 1-3 punkten och 10 § 2 och 3 mom. i denna lag minskas de delar av pensionerna och rehabiliteringspenningen som pensionsanstalten svarar för till följd av ändringen av grunderna för beräkning av pensionsansvaret när lagen träder i kraft så att deras kapitalvärde bibehålls.

RP 241/1996, GrUB 45/1996, ShUB 42/1996, RSv 248/1996

25.4.1997/357:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

RP 255/1996, ShUB 6/1997, RSv 29/1997

28.11.1997/1058::

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Vid tillämpningen av denna lag beaktas arbetsförtjänster enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) till den del de har betalts efter att lagen trätt i kraft.

RP 202/1997, ShUB 22/1997, RSv 180/1997

27.3.1998/222:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

RP 13/1998, ShUB 5/1998, RSv 26/1998

18.12.1998/1041:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas på sådana pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar efter det att denna lag trätt i kraft.

RP 180/1998, ShUB 23/1998, RSv 160/1998

23.12.1998/1130:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas på arbetsförhållanden som fortgår när denna lag träder i kraft. Pensionsskydd enligt denna lag kan ordnas tidigast från och med ikraftträdandet.

RP 256/1998, ShUB 30/1998, RSv 213/1998

29.1.1999/97:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och beslut som vederbörande ministerium har utfärdat och vilkas utfärdande när denna lag träder i kraft överförs på Försäkringsinspektionen fortsätter att gälla tills Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998, EkUB 29/1998, RSv 202/1998

12.2.1999/167:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

RP 258/1998, ShUB 36/1998, RSv 247/1998

5.3.1999/284:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998, LaUB 22/1998, RSv 250/1998

12.11.1999/1043:

Denna lag träder i kraft den 31 december 1999.

Arbetspensionskassan skall ordna sin verksamhet i enlighet med denna lag inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 44/1999, ShUB 10/1999, RSv 33/1999

23.12.1999/1264:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna lag tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar efter att lagen har trätt i kraft.

Utan hinder av vad som i 4 a § 1 mom. bestäms om den lägsta åldersgränsen för individuell förtidspension bibehåller arbetstagare som är födda 1943 eller tidigare sin rätt till individuell förtidspension när de fyllt 58 år.

Denna lags 5 a § 2 mom. tillämpas på pensioner som börjar när denna lag träder i kraft eller därefter.

De markbelopp som bestäms i denna lags 7 § 1 mom. motsvarar det indextal som fastställts för 1962.

Vid tillämpningen av 9 § 1 mom. 2 punkten i denna lag beaktas de arbetslöshetspensioner som har beviljats med tillämpning av andra meningen i 4 c § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare.

RP 93/1999, ShUB 23/1999, RSv 126/1999

30.12.1999/1332:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 165/1999, ShUB 28/1999, RSv 139/1999

24.11.2000/1004:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 167/2000, ShUB 26/2000, RSv 143/2000

26.1.2001/80:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000, ApUB 13/2000, RSv 215/2000

4.5.2001/376:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pensionssökanden på grundval av eget arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller egen verksamhet som företagare får pension eller på basis av ansökan som blivit anhängig innan lagen trätt i kraft har rätt att få pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1–4, 7, 8 eller 10–13 punkten lagen om pension för arbetstagare och om han eller hon genom ansökan som blivit anhängig efter ikraftträdandet ansöker om ny pension eller fortsatt utbetalning av tidigare beviljad pension. Lagen tillämpas inte heller när pension som beviljats på ansökan vilken blivit anhängig innan lagen träder i kraft och som senare avbrutits börjar betalas på nytt efter det att lagen har trätt i kraft. Om förmånslåtaren vid sin död fick sådan pension på vilken denna lag inte tillämpats, skall den inte heller tillämpas på familjepension som beviljas efter honom eller henne. (19.12.2003/1172)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 19/2001, ShUB 5/2001, RSv 30/2001

14.6.2002/482:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 7 november 1975 innefattande reglemente för arbetspensionskassan (846/1975) 17–20 §, dessa lagrum sådana de lyder, 17–19 § i förordning 947/1995 och 20 § i förordning 255/1999.

RP 41/2002, EkUB 6/2002, RSv 54/2002

26.7.2002/631:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 45/2002, ShUB 18/2002, RSv 104/2002

9.8.2002/647:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Genom denna lag upphävs 4, 7, 8 och 14 a § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/1962), dessa lagrum sådana de lyder, 4 § i förordning 1084/1997, 7 § i förordning 1131/1985, 8 § i förordning 543/1990 och 14 a § i nämnda förordning 543/1990 och i förordningarna 940/1972, 1658/1993 och 1507/1995.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

28.3.2003/256:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2003.

RP 159/2002, ShUB 51/2002, RSv 254/2002

13.6.2003/493:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Den skyldighet som föreskrivs i 11 k § skall fullgöras inom tre år efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 200/2002, FsUB 2/2002, RSv 267/2002

27.6.2003/635:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar när denna lag träder i kraft eller därefter. På sådana invalid-, arbetslöshets- och familjepensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar år 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande. Om arbetstagaren emellertid har fyllt 63 år innan arbetsoförmågan började, beviljas arbetstagaren oreducerad ålderspension i stället för invalidpension. Om arbetstagaren fyller 63 år före utgången av den primärtid som avses i 27 § i sjukförsäkringslagen, beräknas och beviljas pensionen även år 2005 i form av ålderspension från ingången av månaden efter den då 63 års ålder uppnåddes, i stället för att beviljas i form av invalidpension. Om arbetstagaren är 62 år när han eller hon år 2005 uppfyller de villkor för arbetslöshetspension som avses i 4 c § i lagen om pension för arbetstagare, beviljas han eller hon i stället för arbetslöshetspension oreducerad ålderspension enligt 5 a § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, om inte något annat följer av 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (635/2003). (1.10.2004/888)

Lagens 1 § 1 och 2 mom. tillämpas så att arbetsgivarens skyldighet att ordna pensionsskydd enligt denna lag för arbetstagare under 18 år upphör den 1 januari 2005. Nämnda paragrafs 2 mom. tillämpas på arbetstagare som fyllt 65 år innan denna lag träder i kraft och vars anställningsförhållande pågår när lagen träder i kraft eller börjar därefter. (1.10.2004/888)

Utan hinder av vad som bestäms i denna lag tillämpas på en sådan person som avses i 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (1483/1995) 5 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, sådant det lyder när nämnda ändringslag trädde i kraft, samt 5, 5 b–5 d, 7, 7 a, 7 b och 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden samt 8 § och 12 § 1 mom. 2 punkten samt 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder vid denna lags ikraftträdande. De nämnda bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som gällde när den nämnda ändringslagen trädde i kraft tillämpas på motsvarande sätt också på personer som avses i 4 och 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1263/1999) och som omfattas av denna lag. (1.10.2004/888)

De nämnda bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som gällde när den nämnda ändringslagen trädde i kraft tillämpas också på personer som avses i 4 och 5 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1263/1999) och som omfattas av denna lag.

Utan hinder av vad som bestäms i denna lag har arbetstagare födda före 1944 rätt till individuell förtidspension enligt 4 a och 8 §, sådana de lydde innan denna lag trädde i kraft, dock så att de beviljas ålderspension efter uppnådd 63 års ålder. Rätt till återstående tid som är en förutsättning för individuell förtidspension bestäms enligt 7 och 7 a §, sådana de lyder före denna lags ikraftträdande. När pensionen räknas ut iakttas bestämmelserna om invalidpension i denna lag. Individuell förtidspension ändras till ålderspension vid 63 års ålder. Härvid tillämpas dock inte 7 h § lagen om pension för arbetstagare på ålderspensionen.

Det belopp som anges i 4 § 2 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för 1962.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2002, ShUB 58/2002, RSv 298/2002

19.12.2003/1171:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 4 a § 2 mom., 10 c § 4 mom. och 13 a § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2004.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

19.12.2003/1172:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

30.12.2003/1333:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 4 § 3 mom., 8 § och 13 a § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2004.

Lagens 10 § 7 mom. tillämpas också på fordringar som uppkommit före lagens ikraftträdande. När preskriptionstiden för en sådan fordran räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess också enligt de lagar som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 154/2003, ShUB 30/2003, RSv 132/2003

1.10.2004/887:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

De belopp som anges i 4 § 2 mom. och 9 § 1 mom. 2 punkten i denna lag motsvarar värdet 1 (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Om pensionsfallet för invalidpension inträffar år 2006 utgörs, utan hinder av vad som bestäms i 9 § 1 mom. 2 punkten, den granskningstid som avses i 7 c § i lagen om pension för arbetstagare av år 2005 i stället för av de två senaste kalenderåren.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (635/2003), beräknas den pensionsrätt som intjänats på basis av löner som betalats innan denna lag trädde i kraft enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Likaså beräknas den pensionsrätt som intjänats innan denna lag trädde i kraft på basis av förmåner som enligt 7 f § i lagen om pension för arbetstagare berättigar till arbetspensionstillägg i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Pensionsskyddscentralen utfärdar närmare anvisningar om beräkningen av arbetspensionstillägget. Den intjänade pensionsrätten höjs med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare så att den motsvarar beräkningstidpunkten.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004, ShUB 11/2004, RSv 86/2004

1.10.2004/888:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004, ShUB 11/2004, RSv 86/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.