Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

1.12.1961/570

Lag om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 8.5.2009/305, som gäller fr.o.m. 1.8.2009.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (13.1.1989/26)

En med stöd av värnpliktslagen till tjänstgöring inkallad finsk medborgares tjänste- eller arbetsförhållande får inte avbrytas av arbetsgivaren på grund av tjänstgöringen eller uppsägas av denne under den tid tjänstgöringen pågår. Han skall i stället efter det anställningstiden har upphört eller avbrutits återtas i tidigare arbete eller därmed jämställbart arbete i enlighet med denna lag. Om uppsägning av en till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbetsförhållande i samband med överlåtelse av rörelse eller då arbetsgivaren försätts i konkurs eller avlider gäller lagen om arbetsavtal (320/70).

Denna lag tillämpas inte på tjänstförrättande tjänstemän som avses i statstjänstemannalagen (755/86) eller på sådana temporära handhavare av tjänst som avses i kommunallagen (953/76).

L om arbetsavtal 320/1970 har upphävts genom ArbetsavtalsL 55/2001, StatstjänstemannaL 755/1986 har upphävts genom StatstjänstemannaL 750/1994 och KommunalL 953/1976 har upphävts genom KommunalL 365/1995.

1 a § (28.12.2007/1460)

Denna lag tillämpas även på fortbestånd av arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet för den som har förordnats till tjänstgöring med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007).

2 §

Värnpliktig, som efter fullgjord aktiv tjänst önskar begagna sig av honom med stöd av 1 § tillkommande rätt, skall före tjänstgöringens slut eller under avbrott i densamma genom sitt truppförbands förmedling eller annars bevisligen anmäla, vilken dag han inom fjorton dagar efter tjänstgöringens slut eller efter avbrott i densamma återvänder till arbetet. Har anmälan icke avsänts minst fjorton dagar före den uppgivna dagen för återinträdet i arbetet, är arbetsgivaren icke skyldig att återtaga den värnpliktige i arbete, förrän sagda tid förflutit efter det anmälan avsändes. Värnpliktig i tjänsteförhållande skall inlämna här avsedd anmälan till vederbörande myndighet.

Till reservövningar eller extra tjänstgöring inkallad värnpliktig skall återvända till arbetet omedelbart, då det av tjänstgöringen förorsakade hindret upphört.

3 § (19.12.1986/980)

En innehavare av tjänst eller befattning eller en arbetstagare, som efter fullgjord aktiv tjänst med stöd av denna lag återvänt till sin tidigare arbetsgivare, får inte under tre månader efter återinträdet i arbete sägas upp utan att förhandsanmälan om avslutande av tjänste- eller arbetsförhållandet lämnas minst två månader före avslutningsdagen.

4 § (13.1.1989/26)

4 § har upphävts genom L 13.1.1989/26.

5 §

Avtal, som avser att inskränka eller upphäva värnpliktig enligt denna lag tillkommande rättigheter, är ogiltigt.

6 §

Vederbörande yrkesinspektör är skyldig att på begäran meddela råd och anvisningar rörande denna lag.

7 § (21.4.1995/695)

En arbetsgivare eller företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna lag skall för kränkning av värnpliktigs uppsägningsskydd dömas till böter.

Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1962, och genom densamma upphävas 48 § 1 och 3 mom. värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50), likväl så, att de i sagda moment ingående stadgandena fortfarande skola tillämpas i fråga om värnpliktig, som inträtt i tjänstgöring, innan denna lag trätt i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.1986/980:

Denna lag träder i kraft den i februari 1987.

Regeringens proposition 98/86, Socialutsk. bet. 18/86, Stora utsk. bet. 123/86

13.1.1989/26:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1989. Den skall tillämpas på värnpliktiga som har inlett sin tjänstgöring efter det lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 196/88, Socialutsk. bet. 34/88, Stora utsk. bet. 225/88

30.12.1991/1724:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992

Regeringens proposition 149/91, Försvarsutsk. bet 4/91

21.4.1995/695:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

28.12.2007/1460:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 140/2007, AjUB 9/2007, RSv 132/2007

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.