Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

7.12.1956/594

Folkpensionsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2008. Se L om införande av folkpensionslagen 569/2007.

På föredragning av ministern för handläggning av till socialministeriets verksamhetsområde hörande ärenden stadgas i stöd av folkpensionslagen den 8 juni 1956 (347/56):

1 kap

Pensionsanstaltens förvaltning

1 § (17.8.2001/731)

1 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

2 § (16.6.2000/543)

2 § har upphävts genom F 19.6.2000/543.

3 § (17.8.2001/731)

3 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

4 § (17.8.2001/731)

4 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

5 § (17.8.2001/731)

5 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

6 § (17.8.2001/731)

6 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

7 § (17.8.2001/731)

7 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

8 § (17.8.2001/731)

8 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

9 § (17.8.2001/731)

9 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

10 § (17.8.2001/731)

10 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

11 § (17.8.2001/731)

11 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

12 § (17.8.2001/731)

12 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

12 a § (17.8.2001/731)

12 a § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

13 § (17.8.2001/731)

13 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

14 § (17.8.2001/731)

14 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

14 a § (17.8.2001/731)

14 a § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

15 § (17.8.2001/731)

15 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

16 § (17.8.2001/731)

16 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

17 § (17.8.2001/731)

17 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

18 § (17.8.2001/731)

18 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

19 § (17.8.2001/731)

19 § har upphävts genom L 17.8.2001/731.

20 § (18.12.1998/1044)

Pensionsanstalten skall årligen senast den 15 juni tillställa vederbörande ministerium en beräkning över det i 59 § 2 mom. folkpensionslagen avsedda garantibelopp som staten skall betala till folkpensionsfonden följande år. Beräkningen skall justeras, om grunderna för den har förändrats väsentligt.

Staten betalar i förskott på garantibeloppet enligt 59 § 2 mom. folkpensionslagen ett belopp, som motsvarar en tolftedel av det belopp som staten beräknas ha att betala under ifrågavarande år. Förskottsbeloppet skall omedelbart justeras, om beloppet har förändrats väsentligt. För att trygga folkpensionsfondens finansiering eller om det årliga förskottsbeloppet förändras väsentligt, kan beloppet periodiseras på annat sätt än vad som föreskrivs ovan.

Vederbörande ministerium skall betala det i 2 mom. avsedda förskottet på garantibeloppet till folkpensionsfonden den 11 dagen i varje månad.

21 § (18.12.1998/1044)

Storleken av statens garantibelopp enligt 59 § 2 mom. folkpensionslagen fastställs i samband med folkpensionsanstaltens bokslut. Sedan bokslutet har fastställts skall vederbörande ministerium tillställas en beräkning över storleken av statens garantibelopp. Skillnaden mellan förskottsbetalningarna och det fastställda beloppet betalas eller återbetalas under den månad som följer efter det att bokslutet fastställts.

21 a § (10.10.1969/633)

21 a § har upphävts genom F 10.10.1969/633.

22 § (26.8.1983/719)

Pensionsanstalten skall årligen senast den 15 juni tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning rörande de i 62 § 1 mom. folkpensionslagen nämnda tilläggsdelar, för vilka staten nästföljande år skall svara.

23 § (3.12.1982/885)

Pensionsanstalten skall till social- och hälsovårdsministeriet anmäla beloppet av den i 64 § folkpensionslagen avsedda betalningen, vilket belopp kan vara grundat på uppskattning, senast fem dagar före utbetalningen av pensionerna. Betalningen skall av social- och hälsovårdsministeriet erläggas till pensionsanstalten senast dagen före utbetalningsdagen.

Pensionsanstalten skall inom månaden efter utbetalningsmånaden lämna social- och hälsovårdsministeriet rapport om statens andel av de tilläggsdelar, som erlagts under inbetalningsmånaden. Eventuella rättelser i avräkning görs vid första uppgörelse efter det att ärendet angående rättelsen slutbehandlats. (31.12.1985/1098)

Staten skall erlägga sin andel senast den 15 den andra månaden efter utbetalningsmånaden. Angående erläggandet av kommuns andel gäller i tillämpliga delar vad i förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/78) och i förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/78) är stadgat om arbetsgivares socialskyddsavgift. (31.12.1985/1098)

23 a § (20.12.1996/1214)

23 a § har upphävts genom F 20.12.1996/1214.

2 kap (17.8.2001/731)

(17.8.2001/731)

2 kap. har upphävts genom L 17.8.2001/731.

3 kap (17.8.2001/731)

(17.8.2001/731)

3 kap. har upphävts genom L 17.8.2001/731.

4 kap

Försäkringspremier

40 § (20.12.1996/1214)

40 § har upphävts genom F 20.12.1996/1214.

41 § (30.12.1959/543)

41 § har upphävts genom F 30.12.1959/543.

42 § (20.12.1996/1214)

42 § har upphävts genom F 20.12.1996/1214.

43 § (20.12.1996/1214)

43 § har upphävts genom F 20.12.1996/1214.

44 § (20.12.1996/1214)

44 § har upphävts genom F 20.12.1996/1214.

4 a kap (10.6.1988/494)

Vårdbidrag för pensionstagare

45 § (10.6.1988/494)

Med sådan handledning och tillsyn som anges i 30 a § 1 mom. folkpensionslagen avses vägledning av och uppsikt över en person när det gäller personliga rutiner, hushållsarbete och skötsel av ärenden utanför hemmet eller fortgående beredskap.

Med sådana särskilda kostnader som nämns i 30 a § 1 mom. folkpensionslagen avses nödvändiga extra kostnader som en sjukdom eller skada vållar en person, till den del han själv blir tvungen att svara för dem. De särskilda kostnaderna skall hänföra sig till den nedsättning av funktionsförmågan som sjukdomen eller skadan orsakat.

En förutsättning för erhållande av vårdbidrag på basis av särskilda kostnader är att de fortlöpande kostnader som sjukdomen eller skadan medför kan beräknas stiga minst till beloppet av del vårdbidrag som utges. (30.12.1993/1597)

Med sådana personliga rutiner som nämns i 30 a § 1 mom. 2 och 3 punkten avses transporter och annan förflyttning, skötseln av den personliga hygienen, påklädning, intagande av måltider och andra motsvarande rutiner.

Med sådant hushållsarbete och sådan skötsel av ärenden utanför hemmet som anges i 30 a § 1 mom. 3 punkten folkpensionslagen avses uppgifter som ansluter sig till den nödvändiga skötseln av hemmet, butiksbesök och skötseln av bankärenden samt motsvarande uppgifter.

46 § (20.12.1996/1214)

Ersättning som avses i 30 a § 6 mom. folkpensionslagen är till en lagstadgad förmån anslutna mentillägg och hjälplöshetstillägg samt motsvarande ersättningar enligt tidigare lagar och förmåner som betalas ut av andra länder, dock inte ersättningar som har betalats i ett för allt eller kapitaliserats.

47 § (30.12.1959/543)

47 § har upphävts genom F 30.12.1959/543.

5 kap

Ansökan om pension

48 § (29.12.1994/1405)

I ansökan om folkpension skall utredas:

1) sökandens och makens namn och födelsedatum,

2) sökandens medborgarskap,

3) sökandens boningskommun samt de perioder under vilka sökanden varit bosatt i Finland, samt

4) uppgifter som är nödvändiga för bestämmande av årsinkomsten. (20.12.1996/1214)

48 a § (20.12.1996/1214)

48 a § har upphävts genom F 20.12.1996/1214.

49 § (20.12.1996/1214)

49 § har upphävts genom F 20.12.1996/1214.

50 §

I ansökan om invaliditetspension skall lämnas uppgifter om sökandens hälsotillstånd samt om sökandens och makens yrke, förvärvsinkomst och förmögenhet. I ansökan skall också nämnas de läkare, som vårdat sökanden på grund av den sjukdom, den kroppsskada eller det lyte, som förorsakat arbetsoförmågan, och de sjukvårdsanstalter, där han på grund därav vårdats. (3.12.1982/885)

För avgörande av en ansökan om invaliditetspension skall pensionsanstalten tillställas ett läkarutlåtande över sökandens hälsotillstånd, som innehåller en vård- eller rehabiliteringsplan. Vård- eller rehabiliteringsplanen kan också tillställas som en separat utredning. Läkarutlåtandet skall tillställas om sökanden arbetsoförmåga inte kan betraktas som uppenbar. Pensionsanstalten kan likväl på egen bekostnad anskaffa ett läkarutlåtande, om sökanden vårdas på sjukhus eller anstalt eller om det finns något annat särskilt skäl. Pensionsanstalten meddelar närmare anvisningar om vad som skall framgå av läkarutlåtandena och hur de skall tillställas pensionsanstalten. (29.12.1995/1744)

För vårdbidrag som avses i 30 a § folkpensionslagen skall pensionsanstalten vid behov inhämta utlåtande av kommunens socialmyndigheter om sökandens behov av hjälp och service samt omfattningen av dessa. (10.6.1988/494)

51 §

Utöver vad som bestäms i 48 och 50 §, är den som ansöker om pension skyldig att till pensionsanstalten lämna även övriga för ansökningens avgörande nödvändiga uppgifter och avskrifter av handlingar. (20.12.1996/1214)

2 mom. har upphävts genom F 20.12.1996/1214. (20.12.1996/1214)

Sökanden eller hans eller hennes intressebevakare eller i 35 § 2 mom. folkpensionslagen avsedd person skall genom sin underskrift bekräfta de i ansökningen lämnade uppgifterna. (30.12.1999/1375)

52 § (20.12.1996/1214)

52 § har upphävts genom F 20.12.1996/1214.

52 a § (30.12.1993/1597)

52 a § har upphävts genom F 30.12.1993/1597.

53 § (10.6.1988/494)

Varje invaliditetspensionstagare är skyldig att till pensionsanstaltens lokalbyrå anmäla

1) väsentlig förbättring av hälsotillståndet och arbetsförmågan,

2) yrkesundervisning som han fått,

3) att han börjat utföra arbete som inte kan betraktas som tillfälligt, samt

4) att rehabiliteringen avbrytits.

(29.12.1995/1744)

Den som uppbär invaliditetspension såsom individuell förtidspension är skyldig att göra anmälan då han börjar utföra arbete för vilket förvärvsinkomsten uppgår till minst det belopp som nämns i 22 a § 1 mom. folkpensionslagen. Likaså skall anmälan göras i det fall att förvärvsinkomsterna ökar så, att de överstiger detta belopp. Den som uppbär halverad individuell förtidspension skall anmäla om förvärvsinkomsterna ökar så, att pensionen borde lämnas vilande i enlighet med 22 a § 5 mom. folkpensionslagen. (30.12.1993/1597)

53 a § (31.1.1985/110)

Mottagare av arbetslöshetspension är skyldig att meddela folkpensionsanstaltens lokalbyrå:

1) om vistelse utomlands eller om annan motsvarande orsak, på grund av vilken han inte kan ta emot arbete;

2) om förvärvsarbete, av vilket erhållen förvärvsinkomst uppgår till minst det belopp som avses i 22 c § 2 mom. 2 punkten folkpensionslagen, samt (30.12.1999/1375)

3) om vägran att ta emot av arbetskraftsmyndigheterna åt honom anvisat i 22 c § 2 mom. 3 punkten avsett arbete, som fortgår minst en månad. (20.12.1996/1214)

53 b § (29.12.1994/1405)

En utomlands bosatt pensionstagare är skyldig att meddela pensionsanstaltens lokalbyrå

1) om han byter medborgarskap, och

2) om förändring sker i fråga om hans bosättningsland och adress.

(20.12.1996/1214)

En sådan mottagare av ålderdomspension som beviljats pension på basis av den 23 a § folkpensionslagen som varit i kraft före den 1 januari 1994 är dessutom skyldig att meddela:

1) om ändring i hans eget eller en nära anhörigs hälsotillstånd, vilken ändring kan inverka på hans rätt att få pension, och

2) om väsentlig förbättring i hans ekonomiska situation.

54 § (3.12.1982/885)

En mottagare av folkpension skall till pensionsanstaltens lokalbyrå anmäla ingående av äktenskap, makes död och upplösning av äktenskap samt sådan ändring beträffande årsinkomsten som inverkar på pensionen. (20.12.1996/1214)

En mottagare av folkpension och vårdbidrag är skyldig att göra anmälan till pensionsanstaltens lokalbyrå då de blivit intagna för anstaltsvård. (20.12.1996/1214)

Pensionstagare, vars pension utgår med barntillägg, är skyldig att till pensionsanstaltens lokalhyra göra anmälan då barnet dött eller givits som adoptiv- eller fosterbarn samt även annars göra anmäla då han inte längre drar försorg om barnets utkomst.

4 mom. har upphävts genom F 29.11.2001/1138. (29.11.2001/1138)

En mottagare av vårdbidrag är skyldig att göra anmälan till pensionsanstaltens lokalbyrå om väsentlig förbättring av sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga samt om väsentlig minskning av sitt hjälpbehov eller sina särskilda kostnader. Likaså är en mottagare av vårdbidrag skyldig att göra anmälan till folkpensionsanstalten om att den i 30 a § 1 mom. folkpensionslagen avsedda pensionen har upphört. (20.12.1996/1214)

Beviljas mottagaren av vårdbidrag i 46 § nämnd ersättning enligt någon annan lag, är han även skyldig att anmäla detta till lokalbyrån. (10.6.1988/494)

55 §

Utöver vad i 53, 53 a och 54 §§ är stadgat, är pensionstagare skyldig att lämna även övriga för kontroll av pensionsrätten och pensionens belopp samt för utbetalning av pensionens erforderliga uppgifter. (31.1.1985/110)

Lämnas icke i 1 mom. avsedd utredning inom vid anfordran fastställd skälig tid, må ärendet avgöras på basen av utredning, som annars står till förfogande.

56 § (30.12.1999/1375)

Om den som har rätt till pension har avlidit, har boutredningsmannen, den efterlevande maken eller, genom bemyndigande av delägarna i dödsboet, annan företrädare för dödsboet rätt att för dödsboets räkning söka förmånen.

6 kap

Utbetalning av pensioner

57 § (21.12.1972/845)

Folkpensionerna inbetalas på ett av pensionstagaren uppgivet konto i ett penninginstitut i Finland. Pensionsraterna kan utbetalas gruppvis under olika dagar. (29.12.1994/1405)

Beträffande den utredning, som kräves vid lyftande av pension i penninginrättning, iakttages vad i fråga om konton i penninginrättningar särskilt är stadgat eller föreskrivet.

58 § (21.12.1972/845)

Pension kan utbetalas på ett sätt som avviker från vad som bestäms i 57 §, då pensionen betalas till pensionstagarens intressebevakare, kommunen eller det organ som avses i 6 § socialvårdslagen (710/1982) eller då inbetalning av pension på konto i penninginrättning inte kan anses ändamålsenlig. Pensionsanstalten har rätt att föreskriva vilken utredning som härvid skall företes då pension lyfts. (30.12.1999/1375)

Vad i 57 § är stadgat gäller även den, åt vilken pension enligt förordnande skall utbetalas.

59 § (30.12.1999/1375)

Om den som har rätt till pension har avlidit betalas förmånen till boutredningsmannen, den efterlevande maken eller, genom bemyndigande av delägarna i dödsboet, till någon annan företrädare för dödsboet.

60 § (20.12.1996/1214)

60 § har upphävts genom F 20.12.1996/1214.

61 § (9.8.2002/682)

61 § har upphävts genom L 9.8.2002/682.

62 § (9.8.2002/682)

62 § har upphävts genom L 9.8.2002/682.

62 a § (9.8.2002/682)

62 a § har upphävts genom L 9.8.2002/682.

63 §

Ansökan eller framställning om utbetalning av pension till annan än pensionstagaren själv i de fall, som avses i 42 § 3 mom. samt 43 och 44 §§ folkpensionslagen, skall inlämnas till pensionsanstaltens lokala distriktsombudsman.

Bifaller pensionsanstalten ansökningen eller framställningen, skall i beslutet nämnas från och med vilken pensionsperiod det skall iakttagas.

64 § (30.12.1999/1375)

En pensionstagare, vars pension med stöd av 43 § folkpensionslagen betalas till kommunen, skall för personligt bruk lämnas medel så som bestäms i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992).

65 §

Pensionstagare, som överflyttat till eller tillfälligt bosatt sig i annan kommun, skall ofördröjligen göra anmälan därom till distriktsombudsmannen i sin nya boningskommun. Av anmälan bör framgå flyttningsdagen, tidigare och nuvarande boningsort samt övriga nödiga uppgifter.

Adressförändring inom samma kommun skall likaså av pensionstagare anmälas till distriktsombudsmannen.

66 §

Pensionstagare, som beger sig utomlands för att vistas där längre tid än ett år, skall före sin avresa därom underrätta distriktsombudsmannen i sin boningskommun. Ärnar pensionstagare, som tillfälligt vistas utomlands, kvarstanna där längre tid än ett år, skall han före utgången av nämnda tid göra anmälan därom till pensionsanstalten.

67 § (23.12.1988/1221)

Om en pensionstagare önskar få pension under tiden för en utlandsvistelse som varar längre än ett år, skall han ansöka om pensionen hos pensionsanstalten. I ansökan skall ingå erforderlig utredning om pensionstagarens nuvarande hemort, hans boende i Finland innan pensionen började samt om sjukdom som han eller en nära anhörig som bor med honom i samma hushåll lider av.

67 a § (29.12.1994/1405)

67 a § har upphävts genom F 29.12.1994/1405.

7 kap

Särskilda stadganden

68 § (9.8.2002/682)

68 § har upphävts genom L 9.8.2002/682.

69 § (22.8.2002/755)

En pensionstagare som är bosatt utomlands skall i samband med en ansökan om pension eller någon annan förmån tillställa Folkpensionsanstalten ämbetsbetyg eller motsvarande utredning.

70 § (9.8.2002/682)

70 § har upphävts genom L 9.8.2002/682.

71 § (9.8.2002/682)

71 § har upphävts genom L 9.8.2002/682.

72 § (9.8.2002/682)

72 § har upphävts genom L 9.8.2002/682.

73 § (9.8.2002/682)

73 § har upphävts genom L 9.8.2002/682.

74 § (9.8.2002/682)

74 § har upphävts genom L 9.8.2002/682.

74 a § (3.12.1982/885)

74 a § har upphävts genom F 3.12.1982/885.

74 b § (3.12.1982/885)

74 b § har upphävts genom F 3.12.1982/885.

8 kap

Övergångsstadganden och stadganden rörande förordningens ikraftträdande

75 § (30.12.1960/539)

Då debiteringen av statens och kommunernas andelar innefattar tilläggspensioner, understöd och understödsdelar, som utbetalats med stöd av den tidigare lagen om folkpensionering, tidigare stadganden i den gällande folkpensionslagen, lagarna om ålderdomsunderstöd eller invaliditetsunderstöd, tillämpas på debitering och redovisning stadgandena i 88 § folkpensionslagen.

76 §

Vid fastställande år 1957 av försäkringspremierna för inkomståret 1956 tillämpas grunderna i enlighet med den tidigare lagen om folkpensionering och i stöd därav utfärdade föreskrifter, sådana dessa voro i kraft vid utgången av år 1956. Härvid gällande stadganden skola i tillämpliga delar iakttagas även vid fastställandet och debiteringen av dessa premier samt vid användningen av förskott och arbetsgivares folkpensionspremie. Arbetsgivarnas försäkringspremieandelar, som använts för erläggande av försäkringspremien, må kommunen räkna såsom avdrag vid uppgörelsen med pensionsanstalten.

77 §

Stadgandena i 23 a § 2 mom. den tidigare lagen om folkpensionering tillämpas intill utgången av år 1957.

78 §

Medel, som influtit vid tvångsindrivning av försäkringspremier, vilka debiterats under den tidigare lagens om folkpensionering giltighetstid och ännu icke redovisats, skola redovisas till pensionsanstalten per kalenderår inom tre månader efter årets slut. Till redovisningen skall fogas förteckning över avkortningar och avskrivningar av försäkringspremier. Angående orsaken till avkortningarna och avskrivningarna skall samtidigt företes av pensionsanstalten föreskriven utredning.

Efter den 1 januari 1957 indrivna premietillägg, hänförande sig till ovan i 1 mom. nämnda försäkringspremier, tillfalla kommunen.

79 §

Har under giltighetstiden för den tidigare lagen om folkpensionering debiterad försäkringspremie på grund av besvär avlyfts eller nedsatts, skall pensionsanstalten återbetala vad som för mycket erlagts.

80 § (20.6.1957/230)

Ärenden rörande pensioner, understöd och andra förmåner i enlighet med den tidigare lagen om folkpensionering samt lagarna om ålderdomsunderstöd och invaliditetsunderstöd handläggas i pensionsanstalten enligt tidigare stadganden, likväl så, att stadgandena i 73 och 74 §§ folkpensionslagen från och med den 1 januari 1958 skola tillämpas i fråga om sökande av ändring i pensionsanstaltens beslut.

81 § (20.6.1957/230)

Vad i den tidigare lagen om folkpensionering samt lagarna om åklerdomsunderstöd och invaliditetsunderstöd och i stöd av dem är stadgat eller föreskrivet om handläggning av ärenden rörande folkpension samt ålderdoms- och invaliditetsunderstöd liksom även om sökande av ändring i pensionsanstaltens beslut i dessa ärenden, skall fortfarande äga tillämpning intill den 31 december 1957. Vad om förstärkta styrelsens sammansättning är stadgat, skall likväl iakttagas redan från den 1 januari 1957 och vad om pensionsbestyrelser, om sökande av ändring i deras beslut samt om förberedande behandling av ärenden, förrän folkpensionsanstaltens utslag gives, är stadgat, skall iakttagas från den 1 april 1957.

82 §

Har försäkrad avlidit under år 1957, beaktas vid beräkningen av den i 33 § 2 mom. folkpensionslagen avsedda tiden även den tid, under vilken honom i enlighet med tidigare lagar beviljad folkpension eller ålderdoms- eller invaliditetsunderstöd förfallit till betalning. Från begravningsbidrag avdrages härvid även ålderdoms- och invaliditetspensionens spar- och fyllnadsdel samt extra förhöjningar av dem och av ålderdoms- och invaliditetsunderstöden.

83 §

Sedan folkpensionslagen trätt i kraft, erläggas folkpensionerna omräknade i enlighet med 95 § folkpensionslagen sålunda:

1) att årsinkomsten fastställes genom multiplikation av den omräknade årsinkomst, som utgjort grund för tilläggspension, ålderdomsunderstöd eller invaliditetsunderstöd, med talet 12, varefter från resultatet avdrages ålderdoms- eller invaliditetspensionen; och

2) att, då av tvenne makar den ena erhållit tilläggspension och den andra ålderdoms- eller invaliditetsunderstöd, deras gemensamma understödsdel beräknas enligt den årsinkomst, som utgjort grund för tilläggspensionen; samt

3) att vid höjning av understödsdelen och gränsinkomsten pensionstagarens civilstånd, barnens antal och boningskommunens kommungrupp beaktas i enlighet med de vid utbetalningen av pensioner och understöd använda handlingarna och utredning därom, huruvida båda makarna erhålla pension, i enlighet med de uppgifter, som kunna erhållas ur pensionshandlingarna.

Framgår det av de handlingar, som äro i pensionsanstaltens besittning, att den enligt 1 mom. omräknade understödsdelen uppenbarligen väsentligt avviker från den jämlikt folkpensionslagen fastställda pensionens understödsdel, skall pensionsanstalten ofördröjligen kontrollera pensionens storlek och, efter att av pensionstagaren eller distriktsombudsmannen eller annan myndighet hava införskaffat nödiga uppgifter, rätta understödsdelen i enlighet med folkpensionslagen från och med den tidpunkt, då lagen trädde i kraft.

Kontroll i enlighet med 2 mom. skall verkställas jämväl om pensionstagaren det yrkar.

84 §

Pensionsanstalten handhar fortfarande i enlighet med den tidigare lagen om folkpensionering före utgången av år 1956 tecknade frivilliga pensionsförsäkringar, såframt ej återköp avtalas med den försäkrade.

85 §

Pensionsanstalten skall framlägga i 22 § avsedd beräkning för år 1957 i så god tid, att den kan behandlas i anslutning till den första tilläggsbudgeten för år 1957.

86 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1957.

Förberedande åtgärder för införande av folkpensionslagen må vidtagas och ansökningar om i folkpensionslagen avsedda pensioner och andra förmåner handläggas redan före sagda dag.

Ikraftträdelsestadganden:

20.6.1957/230:
30.12.1960/539:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1961, dock sålunda, att 23 § 2 och 3 mom. i förordningen tillämpas först räknat från den 1 juli 1962. För år 1961 och första halvåret 1962 verkställes avräkning mellan staten och folkpensionsanstalten före den 15 den tredje månaden efter utbetalningsmånaden. Kommun bör inom samma tid erlägga sin andel av kostnaderna till pensionsanstalten.

26.1.1962/94:

Denna förordning tillämpas från den 1 januari 1962.

23.6.1965/357:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1965.

31.12.1968/806:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1969.

10.10.1969/633:
21.12.1972/845:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1973.

Folkpensionsanstalten äger rätt att bestämma, till vilken penninginrättning de pensioner skall utbetalas, som beviljats före denna förordnings ikraftträdande och som icke på anhållan av pensions tagare inbetalas till penninginrättning, då förordningen träder i kraft.

31.7.1974/654:

64 § i denna förordning träder i kraft den 1 september 1974.

Pensionstagare är skyldig att till distriktsombudsmannen anmäla i 54 § 1 mom. avsedda händelser även i avseende på tiden före denna förordnings ikraftträdande.

31.12.1974/915:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1975, likväl sålunda, att 34 § även tillämpas då folkpensionsanstalten vidtar förberedande åtgärder, som avses i ikraftträdelsestadgandet till lagen av den 6 juni 1974 angående ändring av folkpensionslagen (451/74).

27.7.1979/639:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Vad i 40 § av denna förordning stadgats gäller även den som erhåller ålderdomsstöd på grundvalen av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (588/78).

8.10.1982/743:

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1982, likväl så att 64 § tillämpas först från och med den 1 januari 1983.

3.12.1982/885:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

26.8.1983/719:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

31.1.1985/110:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1985.

31.12.1985/1098:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Om den andel av tilläggsdelarna som uppbärs hos kommun för november eller december 1985 överstiger prestationen för januari eller februari 1986, skall kommun senast den 15 januari eller på motsvarande sätt senast den 15 februari erlägga skillnaden till pensionsanstalten.

10.6.1988/494:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Vid bedömningen av motsvarigheten mellan de fortlöpande kostnader som avses i 45 § 3 mom. och beloppet av det vårdbidrag som skall utbetalas, beaktas vårdbidraget till det fulla belopp som det kommer att uppgå till den 1 januari 1992.

23.12.1988/1221:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

29.9.1989/859:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989. Den skall dock tillämpas på de pensioner som skall erläggas från den 1 januari 1989.

28.6.1991/993:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1991.

30.12.1991/1700:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 1991.

27.11.1992/1146:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

8.1.1993/4:

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 1993.

30.12.1993/1597:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Förmån i form av förhöjt vårdbidrag på basis av sådana kostnader av engångsnatur som uppkommit före denna förordnings ikraftträdande betalas till förhöjt belopp för den tid som nämns i beslutet.

18.3.1994/222:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Sådan utnämning av funktionärer som följer av förordningens 9 § kan första gången utan hinder av vad som stadgas i 12 § ske utan att befattningarna har ledigförklarats.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

29.12.1994/1405:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

24.3.1995/418:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

29.12.1995/1744:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

20.12.1996/1214:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

18.12.1998/1044:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

30.12.1999/1375:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Om en förmån när denna förordning träder i kraft betalas till en person under 18 år, fortsätter utbetalningen till denna person till dess pensionsanstalten har fått anmälan om en vårdnadshavare eller annan intressebevakare som har rätt att lyfta förmånen.

16.6.2000/543:

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2000.

17.8.2001/731:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 10/2001, ShUB 20/2001, RSv 88/2001

29.11.2001/1138:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

9.8.2002/682:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/1956) 61, 62, 62 a, 68 samt 70–74 §, av dessa lagrum 61 § sådan den lyder i förordning 859/1989, 62 § sådan den lyder i förordning 743/1982, 62 a § sådan den lyder i förordning 418/1995 samt 70 § sådan den lyder i förordningarna 885/1982 och 1138/2001.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

22.8.2002/755:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.