Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

8.6.1956/347

Folkpensionslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L on införande av folkpensionslagen 11.5.2007/569, som gäller fr.o.m. 1.1.2008.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna bestämmelser.

1 § (9.7.2004/640)

En person har rätt till pension på grund av ålderdom, arbetsoförmåga och arbetslöshet samt till vårdbidrag för pensionstagare enligt vad som föreskrivs i denna lag. Den tid från 16 års ålder som medför rätt till folkpension avgörs på grundvalen av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

1 a § (30.12.1993/1574)

1 a § har upphävts genom L 30.12.1993/1574.

1 b § (30.12.1993/1574)

1 b § har upphävts genom L 30.12.1993/1574.

1 c § (30.12.1993/1574)

1 c § har upphävts genom L 30.12.1993/1574.

1 d § (9.7.2004/640)

Det som i denna lag föreskrivs om finska medborgare tillämpas också på utlänningar som har fått asyl i Finland eller som inom flyktingkvoten beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskap eller en familjemedlem till en sådan utlänning, om familjemedlemmen skall betraktas som flykting och fått uppehållstillstånd på grund av familjeband, samt på en statslös person som avses i konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning (FördrS 80/1968).

2 § (4.7.1963/427)

Försäkring enligt denna lag ombesörjes av folkpensionsanstalten, som nedan benämnes pensionsanstalten.

Pensionsanstalten ombesörjer även sjukförsäkring på sätt därom är särskilt stadgat.

2 kap

Försäkringspremier.

3 § (17.8.2001/724)

Arbetsgivare skall betala arbetsgivares folkpensionsavgift. För privata arbetsgivare har avgiften graderats i tre olika nivåer i förhållande till de avskrivningar som arbetsgivaren har gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar och i förhållande till de löner arbetsgivaren har betalat. Om avgiftens storlek, grunderna för avgiften och betalning av avgiften bestäms särskilt genom lag.

4 § (5.12.1996/994)

4 § har upphävts genom L 5.12.1996/994.

5 § (5.12.1996/994)

5 § har upphävts genom L 5.12.1996/994.

6 § (5.12.1996/994)

6 § har upphävts genom L 5.12.1996/994.

7 § (18.4.1997/328)

7 § har upphävts genom L18.4.1997/ 328.

8 § (5.12.1996/994)

8 § har upphävts genom L 5.12.1996/994.

9 § (4.7.1963/427)

9 § har upphävts genom L 4.7.1963/427.

10 § (12.12.1958/486)

10 § har upphävts genom L 12.12.1958/486.

11 § (12.12.1958/486)

11 § har upphävts genom L 12.12.1958/486.

12 § (12.12.1958/486)

12 § har upphävts genom L 12.12.1958/486.

13 § (12.12.1958/486)

13 § har upphävts genom L 12.12.1958/486.

14 § (12.12.1958/486)

14 § har upphävts genom L 12.12.1958/486.

15 § (5.2.1982/103)

Försäkringspremie preskriberas enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

16 § (13.2.1976/145)

16 § har upphävts genom L 13.2.1976/145.

17 § (12.12.1958/486)

17 § har upphävts genom L 12.12.1958/486.

18 § (5.12.1996/994)

18 § har upphävts genom L 5.12.1996/994.

19 § (5.12.1996/994)

Folkpensionsanstalten har rätt att utöva tillsyn över fastställelse, debitering, uppbörd och redovisning av försäkringsavgifter samt att i dessa avseenden granska beskattningshandlingarna.

3 kap

Pensionsrätt (5.2.1982/103)

20 §

I folkpension betalas

1) ålderdomspension till en person som fyllt 65 år eller till en person som fyllt 62 år förtida ålderdomspension, minskad på det sätt som bestäms i 25 a § 2 mom.; en person som får arbetslöshetsdagpenning med stöd av 6 kap. 9 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) har dock rätt att få ålderdomspension oavkortad vid 62 års ålder,

2) invaliditetspension

a) till en arbetsoförmögen person som inte har fyllt 65 år, till den som inte har fyllt 20 år likväl endast under de förutsättningar som anges i 39 § 4 mom., eller

b) i de fall som avses i 22 § 1 mom. och 22 b § i form av rehabiliteringsstöd till en arbetsoförmögen person som inte har fyllt 65 år, eller

3) arbetslöshetspension i fall som avses i 22 c § till en långvarigt arbetslös person, född före 1950, som fyllt 60 men inte 65 år och som inte får invaliditetspension eller förtida ålderdomspension enligt denna lag.

(27.6.2003/639)

Vårdbidrag för pensionstagare betalas så som stadgas i 30 a §. (5.12.1996/979)

3 mom. har upphävts genom L 28.6.1993/564. (28.6.1993/564)

21 § (5.2.1982/103)

21 § har upphävts genom L 5.12.1982/103.

22 § (30.12.1964/697)

Arbetsoförmögen anses vid tillämpningen av denna lag den, som till följd av sjukdom, lyte eller kroppsskada är oförmögen att utföra sitt sedvanliga arbete eller annat därmed jämförligt arbete, som med beaktande av hans ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses vara för honom lämpligt och trygga en skälig utkomst.

Arbetsoförmögen anses alltid den, som är varaktigt blind eller oförmögen att röra sig, ävensom annan, som till följd av sjukdom. lyte eller kroppsskada varaktigt är i ett sådant tillstånd av hjälplöshet, att han icke kan komma till rätta utan annans hjälp.

Invaliditetspension beviljas tills vidare eller för viss tid i form av ett i 22 b § avsett rehabiliteringsstöd. (18.12.1995/1487)

Om en pensionstagare, i vars hälsotillstånd ingen väsentlig förändring inträffat och som uppbär i 1 mom. avsedd full invaliditetspension som beviljats tills vidare, börjar förvärvsarbeta och förtjänar 588,66 euro eller mer i månaden, får han eller hon inte pension för tiden i arbete, utan pensionen lämnas vilande. Med full invaliditetspension likställs en pension vars belopp avviker från beloppet av full pension av orsaker som följer av 25 b §. Sådana i 26 § avsedda familje- och försörjningspensioner som en person uppbär beaktas inte när det avgörs om han eller hon anses uppbära sådan full invaliditetspension som kan lämnas vilande. Pensionen kan lämnas vilande för en tid av minst sex månader och högst fem år. (1.2.2002/70)

Den vars invaliditetspension är vilande betraktas under denna tid inte som pensionstagare. Till en person vars pension har lämnats vilande enligt 4 mom. betalas för den tid pensionen är vilande, dock för en tid av högst 24 månader, sådant handikappbidrag som avses i 2 § 4 mom. lagen om handikappbidrag (124/1988). Betalning av vilande pension börjar på nytt, förutsatt att arbetet har upphört eller förvärvsinkomsterna har minskat så att de understiger inkomstgränsen enligt 4 mom. Om krav på återupptagen betalning av en vilande pension inte har framställts i en anmälan till pensionsanstalten inom fem år efter att pensionen lämnades vilande, anses det utan särskilt beslut att pensionen upphört. (3.12.2002/1028)

Invaliditetspension beviljas inte försäkrad som åtnjuter förtida ålderdomspension enligt denna lag. (26.7.1985/670)

Utöver vad som i denna paragraf bestäms om faktorer som skall beaktas vid bedömningen av i vilken mån arbetsförmågan är nedsatt skall arbetsoförmågans yrkesmässiga karaktär betonas vid bedömningen av rätt till invaliditetspension för en person som fyllt 60 år. Folkpensionsanstalten meddelar närmare anvisningar om tillämpningen av detta moment. (26.7.2002/633)

22 a § (27.6.2003/639)

22 a § har upphävts genom L 27.6.2003/639.

22 b § (18.12.1995/1487)

Invaliditetspension beviljas i form av rehabiliteringsstöd för främjande av sökandens rehabilitering för så lång tid som sökanden uppskattas vara arbetsoförmögen enligt 22 § 1 mom. När rehabiliteringsstöd beviljas skall pensionsanstalten försäkra sig om att en vård- eller rehabiliteringsplan har uppgjorts för sökanden. Rehabiliteringsstöd kan beviljas en arbetsoförmögen försäkrad även för den tid beredningen av vård- eller rehabiliteringsplanen pågår.

Vad som på något annat ställe i lag stadgas om invaliditetspension enligt folkpensionslagen och mottagare av sådan pension skall tillämpas på rehabiliteringsstöd enligt denna lag och mottagare av sådant stöd.

22 c § (18.1.1985/53)

Berättigad till arbetslöshetspension enligt 20 § 1 mom. 3 punkten är en långvarigt arbetslös försäkrad, förutsatt att

1) han uppfyller de villkor beträffande tiden i arbete som gäller arbetslöshetspension och om vilka föreskrivs i de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller i någon annan motsvarande lag,

2) han företer ett av arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten utfärdat intyg över att han enligt 6 kap. 7 eller 9 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte längre har rätt till dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och att (27.6.2003/639)

3) han företer ett av arbetskraftsbyrån utfärdat intyg över att han där är arbetslös arbetssökande och att han inte kan anvisas sådant arbete som han inte kan vägra att ta emot utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

(23.12.1999/1271)

Arbetslöshetspension beviljas tills vidare. Arbetslöshetspension utbetalas dock inte

1) för kalendermånad under vilken pensionstagaren på grund av vistelse utomlands eller av annan motsvarande orsak inte kan ta emot arbete;

2) för kalendermånad under vilken pensionstagaren är i förvärvsarbete och förtjänar minst det belopp som avses i 4 c § 4 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare; inte heller (27.6.2003/639)

3) för den kalendermånad som följer efter den under vilken pensionstagaren vägrat ta emot av arbetskraftsmyndighet honom anvisat, i 1 mom. nämnt arbete som fortgår minst en månad.

Arbetslöshetspension utbetalas från ingången av den månad som följer efter den månad under vilken personen uppfyller de villkor för pension som avses i 1 mom. Om han har fått det intyg av arbetskraftsbyrån som avses i 1 mom. 3 punkten senare än en månad efter utfärdandet av det intyg över arbetslöshetsdagpenning som avses i 1 mom. 2 punkten, börjar pensionen från ingången av den månad som följer efter att intyget från arbetskraftsbyrån utfärdades. Pension betalas dock inte utan särskilda skäl retroaktivt för längre tid än sex månader före ansökan. (23.12.1999/1271)

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 mom. beviljas arbetslöshetspension i de fall som avses i 4 c § 12 och 13 mom. lagen om pension för arbetstagare räknat från ingången av den månad som följer efter ansökan om arbetslöshetspension. (26.7.2002/633)

23 § (5.12.1996/979)

En finsk medborgare som är bosatt i Finland har rätt till förmån enligt denna lag, om han efter att ha fyllt 16 år har bott i Finland minst tre år. En person som inte är finsk medborgare har rätt till förmån enligt denna lag, om han efter att ha fyllt 16 år har bott i Finland minst fem år i följd omedelbart innan förmånen börjar.

En person har dock utan hinder av det i 1 mom. nämnda kravet på tre eller fem års bosättning rätt till förmån, om hans arbetsoförmåga börjar medan han är bosatt i Finland och inom fem år efter att han fyllt 16 år.

23 a § (17.8.2001/724)

Folkpension betalas inte, om dess belopp per månad skulle vara mindre än 10,76 euro.

3 a kap (5.2.1982/103)

Folkpension (18.12.1995/1491)

24 § (2.12.2005/940)

Full folkpension är 5 853,12 euro om året i första och 5 615,40 euro om året i andra kommungruppen.

Är pensionstagaren gift, är folkpensionens fulla belopp 5 166,48 euro om året i första och 4 964,04 euro om året i andra kommungruppen.

25 § (5.2.1982/103)

1 mom. har upphävts genom L 18.12.1995/1491. (18.12.1995/1491)

2 mom. har upphävts genom L 18.12.1995/1491. (18.12.1995/1491)

Folkpension beviljas enligt den kommungrupp till vilken den kommun hör där personen bor när folkpensionen börjar utbetalas. Till den som är bosatt utomlands betalas folkpensionen enligt den andra kommungruppen. (5.12.1996/979)

Statsrådet indelar kommunerna enligt levnadskostnadernas nivå i två grupper för högst sex år åt gången. (5.12.1996/979)

5 mom. har upphävts genom L 5.2.1988/123. (5.2.1988/123)

25 a § (5.12.1996/979)

Börjar ålderdomspensionen senare än vid ingången av månaden efter den då personen fyller 65 år, höjs den med 0,6 procent för varje månad varmed begynnelsetidpunkten för pensionen skjuts upp. Härvid beaktas dock inte månader för vilka personen inte har haft rätt till folkpension. (23.12.1999/1271)

Beviljas folkpension i form av förtida ålderdomspension, minskas den med 0,4 procent för varje månad varmed utbetalningen av pensionen tidigareläggs i förhållande till ingången av den månad som följer på den då personen fyller 65 år. (23.12.1999/1271)

Paragrafen tillämpas inte på vårdbidrag för pensionstagare enligt 30 a §.

25 b § (28.6.1993/547)

Har den som ansöker om pension varit bosatt i Finland mindre än 40 år mellan det att han fyllde 16 år och pensionen började, avvägs pensionsbeloppet enligt den tid han har varit bosatt i Finland på det sätt som stadgas nedan. När pensionsbeloppet avvägs avrundas tidsenheterna nedåt till den närmaste fulla månaden. När den tid den försäkrade har varit bosatt i Finland beräknas, beaktas inte den tid då den försäkrade

1) inte hade fyllt 16 år,

2) hade fyllt 65 år, eller

3) från en främmande stat har fått pension som motsvarar folkpension eller någon i 26 § 1 mom. avsedd eller därmed jämförbar annan fortlöpande förmån än familje- eller försörjningspension.

Ålderdomspension avvägs inte enligt den tid den försäkrade varit bosatt i Finland, om den försäkrade har varit bosatt i Finland minst 40 år mellan det han fyllde 16 år och pensionen började. Invaliditetspension, arbetslöshetspension och förtida ålderdomspension avvägs inte enligt den tid den försäkrade varit bosatt i Finland, om den försäkrade har varit bosatt i Finland minst 80 procent av tiden mellan det han fyllde 16 år och pensionen började. Invaliditetspension avvägs inte heller enligt den tid den försäkrade varit bosatt i Finland i de fall som avses i 23 § 2 mom.

Har den som ansöker om ålderdomspension inte varit bosatt i Finland i 40 år, avvägs folkpensionen enligt den tid han varit bosatt i Finland genom att beloppet av den fulla folkpensionen multipliceras med en avvägningskoefficient. Denna avvägningskoefficient fås genom att den tid personen har bott i Finland divideras med 40 år. (18.12.1995/1491)

Full invaliditetspension, arbetslöshetspension och förtida ålderdomspension avvägs enligt den tid personen har bott i Finland, om han har bott i Finland mindre än 80 procent av tiden mellan det han fyllde 16 år och pensionen började. Avvägningskoefficienten fås härvid genom att den tid personen har bott i Finland divideras med den tid som utgör 80 procent av tiden mellan det att han fyllde 16 år och pensionen började. (18.12.1995/1491)

När arbetslöshetspension ändras till invaliditetspension eller arbetslöshets- eller invaliditetspension till ålderdomspension eller när den som erhåller vårdbidrag för pensionstagare beviljas en pension som avses i 20 § 1 mom. 1 eller 2 punkten, betalas den nya pensionen utan hinder av 1 och 2 mom. avvägd enligt den tid personen har bott i Finland på samma sätt som den tidigare förmånen. (5.12.1996/979)

25 c § (18.4.1997/328)

25 c § har upphävts genom L 18.4.1997/328.

26 § (5.2.1982/103)

Vid fastställandet av folkpensionen beaktas till personen varaktigt utgående (18.12.1995/1491)

1) pension eller familjepension som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande, företagarverksamhet eller verksamhet för förtroendevalda, uppdragsavtal med en kommun eller samkommun om familjevård som avses i 1 § familjevårdarlagen (312/92), avtal om närståendevård som avses i 27 b § socialvårdslagen; (5.12.1996/979)

2) olycksfallspension, familjepension, livränta och försörjningspension enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen; (5.12.1996/979)

3) invalidpension och familjepension samt ersättning för förlorad inkomst enligt de olika lagarna om trafikförsäkring, den sistnämnda ersättningen dock endast till den del den betalas för längre tid än ett år; (5.12.1996/979)

3 a) olycksfallspension och livränta enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) samt ersättning för inkomstbortfall och invalidpension enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991); (4.12.1998/914)

4) försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), sådana förhöjningar av basbeloppet av livränta som betalas med stöd av 8 § 2 mom. och 9 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst samt förtidspension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner (13/82); och (25.11.1988/986)

5) grundbelopp av generationsväxlingspension som beviljats enligt 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare eller enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), grundbelopp av avträdelseersättning som beviljats enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) samt grundbelopp av avträdelsestöd som beviljats enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006); (21.7.2006/617)

likväl så att från folkpensionens fulla belopp avdras 50 procent av det belopp varmed summan av de i 1-5 punkten nämnda förmånerna överstiger 536 euro om året. (17.8.2001/724)

När folkpension fastställs beaktas likväl inte följande i pensionen ingående förhöjningar eller tillägg eller intjänade pensioner:

1) pension som intjänats enligt lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande lagar på grundval av arbete som utförts efter att 63 års ålder uppnåtts,

2) barnförhöjning och rehabiliteringstillägg som ingår i pensionen enligt en lag, en pensionsstadga eller ett pensionsreglemente som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare,

3) förhöjning enligt 5 § i lagen om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen (635/2002),

4) pensionstillägg enligt 7 g § i lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande tillägg,

5) intjänad pension enligt 5 § 1 mom. 3 punkten i lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande intjänad pension eller pension som intjänats i arbete under tiden för ålderspension,

6) förmån enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år och för tiden för studier (644/2003), inte heller

7) förhöjning som avses i 5 a § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och som grundar sig på tiden efter fyllda 68 år, eller motsvarande förhöjning; en sådan minskning som avses i 5 a § 2 mom. i den nämnda lagen, eller motsvarande minskning, beaktas dock som inkomst.

(1.10.2004/896)

Med de förmåner som nämns i 1 mom. 1 punkten jämställs pension som avses i den nämnda punkten och som en person, som får ålderdomspension eller förtida ålderdomspension enligt denna lag, skulle få, om han började få pension omedelbart efter fyllda 63 år. (27.6.2003/639)

Har personen omedelbart före beviljandet av folkpension uppburit i familjepensionslagen (38/69) avsedd efterlevandepension eller frontmannapension vid vars bestämmande i 1 mom. avsedd förmån helt eller delvis bagktas såsom årsinkomst, räknas pensionen som inkomst till sitt tidigare belopp, likväl med iakttagande av vad som följer av folkpensionernas indexbundenhet. Så skall förfaras om grunderna för förmånens bestämmande inte har förändrats. Grunden för förmånens bestämmande anses inte ha förändrats med anledning av att arbetslöshetspension ändrats till invaliditetspension eller någondera av dessa pensioner ändrats till ålderdomspension, såvida inte grunderna för pensionens belopp ändrats av denna orsak. Detta moment tillämpas inte på förmån som inte grundar sig på en lag eller förordning eller på en offentlig pensionsstadga. (5.12.1996/979)

Då folkpensionen fastställs beaktas också en fortlöpande förmån som betalas från en främmande stat och som motsvarar den pension eller ersättning eller folkpension eller pension enligt familjepensionslagen som avses i 1 mom., om inte något annat följer av internationella avtal som är bindande för Finland. (5.12.1996/979)

6 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/639. (27.6.2003/639)

När individuell förtidspension betalas halverad enligt 22 a § 5 mom. beaktas vid fastställande av folkpensionen den i 1 mom. 1 punkten avsedda pensionen enligt samma belopp som full individuell förtidspension. (5.12.1996/979)

Då invaliditetspensionen bestäms, jämställs med förmåner enligt 1 mom. en på ett offentligträttsligt arbets- eller tjänsteförhållande grundad pension som personen skulle få om han gick i pension så snart utbetalningen av lön för sjuktid upphör. (18.12.1995/1491)

9 mom. har upphävts genom L 5.12.1996/979. (5.12.1996/979)

10 mom. har upphävts genom L 5.12.1996/979. (5.12.1996/979)

26 a § (18.4.1997/328)

26 a § har upphävts genom L 18.4.1997/328.

27 § (5.2.1982/103)

Med avvikelse från vad som bestäms i 26 § skall på pensionsfall som inträffat före den 1 juli 1975 grundad

1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare (468/1969),

2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) eller lagen om sjömanspensioner,

3) generationsväxlingspension som betalas enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, vad grundbeloppet beträffar, samt

4) i 8 § 4 mom. 3–9 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnd ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension till den del den inte för var och en av pensionerna överstiger 1/9 procent av den pensionsgrundande lönen för varje månad som har beaktats när pensionen fastställdes, dock inte för flera än 360 månader,

vid fastställandet av folkpensionen räknas som inkomst så att av summan av de ovan nämnda pensioner eller pensionsdelar som personen uppbär beaktas högst 5 550 euro om året. Pension som avses i 4 punkten räknas i övrigt i sin helhet som inkomst inom folkpensionen.

(17.8.2001/724)

Är pensionstagaren gift, är det belopp som nämns i 1 mom. 4 559 euro om året. (17.8.2001/724)

Från de belopp som nämns i 1 och 2 mom. avdras personens övriga på folkpensionen inverkande inkomster, och till det sålunda erhållna beloppet läggs den del av inkomsterna som överstiger 2 091 euro. (17.8.2001/724)

Vad som 1-3 mom. stadgar tillämpas även när vid fastställandet av folkpensionen till inkomsten hänförs sådan försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst och sådana med stöd av 8 § 2 mom. och 9 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst betalda förhöjningar av basbeloppet av livränta som har börjat utbetalas före den 1 januari 1983. (18.12.1995/1491)

27 a § (18.4.1997/328)

27 a § har upphävts genom L 18.4.1997/328.

27 b § (5.2.1982/103)

I 27 § 1 mom. avsett pensionsfall anses ha inträffat

1) då försäkrad uppnått till pension berättigande ålder;

2) då försäkrad blivit i så hög grad arbetsoförmögen att han har rätt till pension;

3) då arbetskraftsmyndighets första till arbetslöshetspension berättigande intyg har utfärdats; eller

4) då överlåtelse av brukningsenhet för erhållande av generationsväxldingspension har skett eller i 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare avsett villkorligt beslut om beviljande av generationsväxlingspension har meddelats.

Nytt pensionsfall anses lilkväl inte ha inträffat, då arbetslöshetspension har ändrats till invalidpension eller då invalidpension har ändrats till generationsväxlingspension, ej heller då pension har ändrats till ålderdomspension.

28 § (5.2.1982/103)

Har gift försäkrad inte gemensamt hushåll med maken, tillämpas vid bestämmande av hans pension vad i denna lag är stadgat om pension för försäkrad som inte är gift.

Lever man och kvinna fortgående tillsammans i samma hushåll utan att ingå äktenskap men under förhållanden av äktenskaplig natur, kan vid bestämmande av deras pensioner tillämpas vad i denna lag är stadgat om makar.

28 a § (18.4.1997/328)

28 a § har upphävts genom L 18.4.1997/328.

3 b kap (5.2.1982/103)

Barnförhöjning och vårdbidrag (21.12.2001/1420)

29 § (21.12.2001/1420)

Om en pensionstagare eller en pensionstagares make har ett barn under 16 år som lever i samma hushåll som pensionstagaren, eller om pensionstagaren på annat sätt svarar för utkomsten för ett barn som bor någon annanstans, betalas barnförhöjning i anslutning till pensionen.

Barnförhöjning betalas till en i 1 mom. avsedd pensionstagare som får

1) folkpension,

2) invalidpension till fullt belopp, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt de lagar som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller någon annan motsvarande på anställnings- eller tjänsteförhållande baserad pension,

3) på grundval av full arbetsoförmåga enligt lagstadgad olycksfallsförsäkring, lagarna om trafikförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst beviljad fortlöpande olycksfallspension, livränta, invalidpension eller sådan ersättning för inkomstbortfall som betalas när ett år förflutit från trafikskadan.

Som barn till en pensionstagare betraktas också ett i 41 § barnskyddslagen (683/1983) avsett barn som bor hos pensionstagaren.

En pensionstagare anses svara för sitt barns utkomst så som avses i 1 mom. då han eller hon har kostnader för barnets utkomst vilka uppgår till minst underhållsstödets belopp enligt 7 § 1 mom. lagen om underhållstrygghet (671/1998).

Barnförhöjningens belopp är för varje ovan avsett barn 17,66 euro per månad.

På barnförhöjning tillämpas inte 25 a § i denna lag och barnförhöjningens belopp avvägs inte enligt den tid pensionstagaren har bott i Finland.

Rätten till barnförhöjning upphör vid ingången av den månad som följer på det att ovan nämnda förutsättningar för erhållande av barnförhöjning inte längre uppfylls.

30 § (18.12.1995/1491)

30 § har upphävts genom L 18.12.1995/1491.

30 a § (2.5.1988/123)

Till en person vars funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada kan bedömas vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott och som antingen har fyllt 65 år eller får invaliditetspension enligt denna lag, full invalidpension eller individuell förtidspension enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller någon annan motsvarande pension på grundval av ett arbets- eller tjänsteförhållande eller invalidpension eller individuell förtidspension enligt lagen om pension för riksdagsmän (329/1967) eller lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/1977) eller särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002), betalas i ersättning för behövlig vård och service eller särskilda kostnader vårdbidrag för pensionstagare, som (20.12.2002/1193)

1) om han eller hon är i behov av ständig vård och tillsyn eller sjukdomen eller skadan vållar honom eller henne synnerligen betydande särskilda kostnader, utgör 3 138,84 euro om året, (17.11.2006/999)

2) om han eller hon i ett flertal personliga rutiner är i behov av daglig, tidskrävande hjälp av någon annan eller i betydande utsträckning av regelbunden handledning och tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom eller henne betydande särskilda kostnader, utgör 1 484,40 euro om året, eller

3) om han eller hon i sina personliga rutiner, i hushållsarbete eller i skötseln av ärenden utanför hemmet är i behov av regelbundet återkommande hjälp av någon annan eller av handledning och tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom eller henne särskilda kostnader, utgör 596,28 euro om året.

(17.8.2001/724)

Har pensionstagaren rätt till vårdbidrag på flera av de grunder som anges i 1–3 punkten, betalas bidraget till det belopp enligt någon punkt som de olika omständigheterna samfällt berättigar till. (17.8.2001/724)

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. betalas till den som genom en korrekt diagnostiserad sjukdom är absolut tvungen att använda glutenfria produkter 21 euro i månaden i vårdbidrag för pensionstagare för de kostnader för dieten som sjukdomen ger upphov till. (23.11.2001/1061)

Om en annan pension som avses i 1 mom. än invaliditetspensions enligt denna lag ändras till ålderdomspension som betalas innan pensionstagaren har fyllt 65 år och han får vårdbidrag för pensionstagare omedelbart innan ålderdomspensionen börjar, fortsätter betalningen av vårdbidraget så länge som villkoren för dess erhållande i övrigt uppfylls. (5.12.1996/979)

Den som är blind eller oförmögen att röra sig har alltid rätt till ett vårdbidrag för pensionstagare som uppgår minst till det belopp som anges i 1 mom. 3 punkten. (17.8.2001/724)

Vårdbidrag betalas inte för den tid under vilken en person uppbär handikappbidrag som nämns i 22 § 5 mom. (13.11.1998/837)

I övrigt gäller om vårdbidraget i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om invaliditetspension.

Om den försäkrade på grund av nedsatt funktionsförmåga eller särskilda kostnader som vållats av sjukdom eller skada har rätt att, så som närmare stadgas genom förordning, få ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81), lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen (279/59) eller tidigare lagar som motsvarar dessa eller motsvarande ersättning från utlandet, har han inte på grund av samma skada rätt till vårdbidrag. (21.11.1994/981)

30 b § (5.12.1996/979)

Om en person får invaliditetspension, ålderdomspension eller förtida ålderdomspension enligt denna lag, betalas vårdbidraget för pensionstagare avvägt enligt den tid personen har bott i Finland på samma sätt som nämnda pension.

Om personen inte betalas en pension som nämns i 1 mom., avvägs vårdbidraget för pensionstagare enligt den tid sökanden har bott i Finland så som stadgas i 25 b § så att avvägningskoefficenten beräknas enligt 25 b § 3 mom., om sökanden har fyllt 65 år när vårdbidraget börjar, och i andra fall enligt 4 mom. i nämnda paragraf.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte det vårdbidrag som avses i 30 a § 3 mom. (23.11.2001/1061)

Vårdbidrag betalas inte, om dess belopp per månad skulle vara mindre än 10,76 euro. (17.8.2001/724)

30 c § (5.2.1982/103)

30 c § har upphävts genom L 5.2.1982/103.

3 c kap (5.2.1982/103)

Förändringar som påverkar pensionsrätten

31 § (5.2.1982/103)

Invaliditetspensionen dras in om pensionstagaren blir arbetsför innan han uppnår till ålderdomspension berättigande ålder. Rehabiliteringsstöd kan dras in om den som uppbär stödet utan giltig anledning har vägrat delta i rehabilitering. (18.12.1995/1487)

Pensionsanstalten kan, antingen på ansökan eller med stöd av en utredning som den själv godkänt, inom två år från den tidpunkt då pensionen indrogs bestämma att invaliditetspensionen på nytt skall utbetalas. Pensionen får härvid utbetalas retroaktivt för den tid under vilken den varit indragen eller för en del av denna tid. (27.6.2003/639)

Vårdbidrag för pensionstagare dras in eller dess belopp ändras, då i bidragstagarens förhållanden eller funktionsförmåga har skett en förändring som inverkar på rätten till vårdbidrag eller på dess belopp. När förändringen bedöms kan den medicinska utvecklingen och behandlingsmetodernas utveckling i fråga om behandlingen av sjukdomen eller skadan beaktas. (3.12.2002/1028)

31 a § (18.1.1985/53)

1 mom. har upphävts genom L 28.6.1993/564. (28.6.1993/564)

Sedan pensionsanstalten fått kännedom om omständighet på grund av vilken pension inte skulle få utbetalas enligt 22 c § 2 mom., skall pensionsanstalten avbryta utbetalningen av pensionen från ingången av följande betalningsperiod då detta är möjligt, om orsaken till betalningsavbrottet fortfarande föreligger. Om pension enligt 22 c § 2 mom. inte hade fått utbetalas, återindriver pensionsanstalten den utbetalda pensionen. Om pension inte skall återindrivas för längre tid än tre månader, kan pensionsanstalten av särskilt skäl avstå från återindrivningen. Pension kan återindrivas även genom kvittning mot framtida pensionsrater.

Avbruten arbetslöshetspension börjar på ansökan utbetalas på nytt räknat från den tidpunkt då den försäkrade har rätt till pension, dock inte retroaktivt för längre tid än sex månader före ansökningen eller för den kalendermånad som omedelbart följer efter vägran som avses i 22 c § 2 mom. 3 punkten. Till ansökan skall fogas ett i 22 c § 1 mom. 3 punkten avsett intyg av arbetskraftsbyrån. Har ansökan om att en avbruten pension skall börja utbetalas på nytt likväl inte gjorts inom ett år, anses pensionen utan särskilt beslut ha upphört vid tidpunkten för avbrottet. (23.12.1999/1271)

4 mom. har upphävts genom L 23.12.1999/1271. (23.12.1999/1271)

32 § (5.12.1996/979)

Har en pensionstagare under sex månader utan avbrott bott i en kommun som hör till en annan kommungrupp än den kommun enligt vars dyrhetsgrupp hans folkpension betalas, ändras folkpensionen räknat från början av följande månad så att den överensstämmer med den kommungrupp, till vilken den kommun hör som han då bor i.

32 a § (5.12.1996/979)

Har en ändring som inte beror på indexbundenheten skett i de inkomster som inverkar på folkpensionen, skall denna rättas till sitt belopp eller dras in. Känner folkpensionsanstalten till att det finns förutsättningar för höjning av folkpensionen, kan höjningen beviljas utan ansökan.

Har vid fastställande av folkpensionen beaktats en i 26 § 1 mom. avsedd förmån, reanas denna vid nytt fastställande av folkpensionen som inkomst till sitt tidigare belopp, likväl med iakttagande av vad som följer av folkpensionernas indexbundenhet. Så skall förfaras om grunderna för förmånens bestämmande inte undergått förändring. Detta moment tillämpas inte på förmåner som inte grundar sig på en lag eller förordning eller på en offentlig pensionsstadga.

Ingår pensionstagaren äktenskap eller upplöses hans äktenskap, skall folkpensionen rättas till sitt belopp eller dras in. Dessutom skall 1 och 2 mom. tillämpas, om de inkomster som inverkar på folkpensionen har förändrats.

3 d kap (5.2.1982/103)

Övriga förmåner

33 § (18.12.1995/1491)

33 § har upphävts genom L 18.12.19195/1491.

34 § (27.3.1991/619)

34 § har upphävts genom L 27.3.1991/619.

4 kap

Ansökan om och utbetalning av förmåner (5.2.1982/103)

35 §

Förmån enligt denna lag skall sökas hos Folkpensionsanstalten. I ansökan skall ingå de uppgifter som enligt lagen skall beaktas när en förmån beviljas. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om vilka uppgifter som skall uppges i ansökan. (9.8.2002/682)

Är en person på grund av sjukdom, ålderdomssvaghet eller av någon annan sådan orsak oförmögen att själv ansöka om pension eller att i övrigt dra försorg om sina pensionsförmåner och pensionsrättigheter samt saknar personen i fråga en intressebevakare, kan en av pensionsanstalten godkänd nära anhörig till personen eller någon annan som huvudsakligen har dragit försorg om personen i dennes ställe föra personens talan i ärenden som gäller pensionsförmåner. (30.12.1999/1368)

Till mottagare av invaliditets- och arbetslöshetspension utbetalas ålderdomspension utan ansökan från ingången av den månad, som närmast följer efter den, under vilken han fyllt 65 år. (28.7.1978/588)

Blir mottagare av arbetslöshetspension berättigad till invaliditetspension, ändras pensionen till invaliditetspension. Har för tid, för vilken försäkrad senare beviljas invaliditetspension, erlagts arbetslöshetspension, anses den erlagda arbetslöshetspensionen utgöra delbetalning av invaliditetspensionen. (18.6.1971/499)

Sedan behövlig utredning erhållits beslutar pensionsanstalten om fortsatt utbetalning av pensionsförmån som har beviljats för viss tid. Ansökan därom skall göras eller utredning lämnas inom ett år från utgången av nämnda tid. (8.2.1991/214)

36 §

Den, som ansöker om invaliditetspension, är pliktig att för arbetsoförmågans utredande besöka läkare eller sjukhus, som pensionsanstalten bestämmer. Pensionsanstalten erlägger kostnaderna för undersökningen.

Innan pensionsanstalten fattar beslut om invaliditetspension skall den vid behov se till att den försäkrades möjligheter till rehabilitering har klarlagts. Avslås pensionsansökan, skall pensionsanstalten se till att den försäkrade ges information om rehabiliteringsmöjligheterna och hänvisas, i samarbete med de instanser som tillhandahåller tjänster, till rehabilitering eller någon annan service som motsvarar hans eller hennes rehabiliteringsbehov. (13.6.2003/505)

Dessutom skall lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003) iakttas. (13.6.2003/505)

37 § (30.12.2003/1313)

En pensionsansökan kan på basis av tillgängliga uppgifter avgöras om sökanden vägrar att lämna uppgifter som är nödvändiga för ansökningens behandling eller förete en sådan utredning som skäligen kan krävas av honom eller henne eller om den som ansöker om invaliditetspension inte iakttar bestämmelsen om läkarundersökning.

38 §

Pension utbetalas månatligen, och angående sättet för utbetalning av densamma bestämmes genom förordning.

Den tid, för vilken pensionsrat utbetalas, benämnes pensionsperiod.

39 § (30.12.1965/705)

Pension utbetalas från ingången av månaden efter den under vilken rätten till pensionen uppkom, likväl inte utan särskild orsak för längre tid än ett år före pensionsansökan. På samma sätt förfars vid utbetalning av en del eller en förhöjning av pensionen. (23.12.1999/1271)

Vid pensionstagarens död upphör rätten till pension vid ingången av den pensionsperiod, som följer närmast efter dödsdagen. Indrages pension av annan orsak, upphör utbetalningen vid den i beslutet fastställda tidpunkten.

Rätten till invaliditetspension uppkommer tidigast vid ingången av månaden efter den för vilken sökanden på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada sist hade rätt till dagpenning med stöd av 15 § 1 eller 3 mom. sjukförsäkringslagen eller till rehabiliteringspenning som med stöd av lagen om rehabiliteringspenning eller en lag eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare betalas för den tid yrkesinriktad rehabilitering pågår. Om rätt till dagpenning inte finns uppkommer rätten till invaliditetspension dock först efter att en tid som motsvarar den tid som avses i 19 § sjukförsäkringslagen har upphört. Detta gäller dock inte en sökande vars arbetsoförmåga har börjat innan han eller hon har fyllt 15 år. Har den försäkrade rätt att från utlandet få en förmån som motsvarar dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, beaktas den vid fastställandet av begynnelsetiden för pensionen på samma sätt som dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, dock för högst den maximala betalningstiden enligt sjukförsäkringslagen. Med förmånen kan även jämställas lön som motsvarar en dylik förmån. (28.2.2003/190)

För den som inte fyllt 20 år uppkommer rätten till invaliditetspension tidigast vid ingången av månaden efter den under vilken hans eller hennes rätt till rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning upphörde. Den som får yrkesmässig rehabilitering har heller inte rätt till pension förrän betalningen av rehabiliteringspenning har upphört. Pension kan dock beviljas en person som enligt utredningar inte anses ha möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering eller vars yrkesinriktade rehabilitering avbrutits eller upphört som resultatlös på grund av sjukdom. (28.2.2003/190)

Med avvikelse från vad som bestäms i 3 mom. uppkommer rätten till invaliditetspension vid ingången av månaden efter den under vilken arbetsoförmågan inträtt, om personen i fråga blivit arbetsoförmögen medan han uppburit arbetslöshetspension. Likaså kan en person som fyllt 63 år beviljas invaliditetspension från ingången av månaden efter den under vilken arbetsoförmågan inträtt, dock tidigast från och med den tidpunkt då personen har beviljats ålderspension enligt en lag eller pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare. (27.6.2003/639)

6 mom. har upphävts genom L 28.6.1993/564. (28.6.1993/564)

Om invaliditetspension beviljas retroaktivt, betalas pension inte för sådan tid för vilken till sökanden har betalts rehabiliteringspenning med stöd av en lag som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, pensionsreglemente eller pensionsstadga eller lagen om rehabiliteringspenning (611/91) eller till honom har betalts ersättning för inkomstbortfall enligt olycksfallsförsäkringens eller trafikförsäkringens stadganden om rehabilitering. Vad detta moment stadgar tillämpas inte i fråga om invaliditetspension som avses i 22 § 2 mom. (18.12.1995/1487)

39 a § (22.12.2006/1300)

Om den som ansöker om folkpension också har ansökt om pension eller ersättning i någon annan EU- eller EES-stat som tillämpar rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (förordningen om social trygghet), kan folkpension beviljas temporärt för den tid som handläggningen pågår. Om pension eller ersättning från den aktuella staten beviljas retroaktivt, får Folkpensionsanstalten återkräva den folkpension som betalats till för stort belopp från den pension eller ersättning som beviljats retroaktivt i en annan stat. När meddelande om pension från en annan stat har inkommit, fattar Folkpensionsanstalten ett slutligt beslut om folkpensionen.

39 b § (8.8.1986/594)

En förmån som avses i denna lag betalas förhöjd för dröjsmålstiden. Skyldigheten att betala förmånen förhöjd gäller dock inte den del av förmånen som utges till en annan försäkrings- eller pensionsanstalt som bedriver lagstadgad försäkring eller till folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa. (5.12.1996/979)

Räntefoten per år för förmånsförhöjningen är den referensränta för halvårsperioden före betalningsdagen som avses i 12 § räntelagen (633/1982) förhöjd med sju procentenheter. Dröjsmålsförhöjningen beräknas på varje dag av dröjsmålstiden. Dröjsmålstiden anses börja då tre kalendermånader förflutit från utgången av den månad då den försäkrade till pensionsanstalten lämnat in sin ansökan eller framställt annat motsvarande anspråk samt lämnat en sådan utredning om förmånens grund och belopp som skäligen kan krävas av honom eller henne. Härvid beaktas även pensionsanstaltens möjligheter att skaffa utredning. Om pension eller ersättning som avses i 26 § inte ännu har avgjorts slutgiltigt, anses dröjsmålstiden börja först då en månad förflutit från utgången av den månad då meddelande om nämnda pension eller ersättning kommit till pensionsanstalten. På förmånsrat som med stöd av ett och samma beslut skall utges senare beräknas förhöjningen från förfallodagen. (3.12.2002/1028)

Har ändring sökts i beslut av pensionsanstalten, kan besvärsinstansen, om pensionsanstalten påvisar att i den försäkrades förhållanden inträffat en väsentlig förändring under den tid då ändringsansökan varit anhängig, besluta att förhöjningen skall beräknas från en senare tidpunkt än den som avses i 2 mom.

Beror det av den försäkrade att en förmån inte kunnat utbetalas i rätt tid, är pensionsanstalten inte skyldig att utge förmånen förhöjd för längre tid än från den dag då hindret enligt vad pensionsanstalten känner till upphörde. Om utbetalningen av förmånen fördröjs till följd av stadgande i lag eller på grund av avbrott i den allmänna samfärdseln eller i den allmänna betalningsrörelsen eller av annat liknande oöverstigligt hinder, är pensionsanstalten inte skyldig att betala förmånen förhöjd för tiden för det dröjsmål som orsakats av dylikt hinder.

I denna paragraf nämnd förmånsförhöjning, vars belopp uträknat på pensionen eller del därav eller på annan förmån understiger 1,47 euro, skall inte betalas. (17.8.2001/724)

Vid tillämpningen av denna paragraf anses ett år innehålla 360 dagar och en månad 30 dagar.

40 § (18.12.1995/1491)

En pensionsrat är förverkad, om den inte lyfts inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket den förfallit till betalning.

41 § (23.12.1988/1217)

Utbetalningen av pension till en pensionstagare som vistas utomlands inställs då pensionen har betalts för ett år från utgången av den månad under vilken pensionstagaren lämnade landet. Om en pensionstagare inte omedelbart innan han flyttade utomlands varit bosatt i Finland längre tid än ett år, inställs dock utbetalningen av pensionen från ingången av månaden efter flyttningen. Om en pensionstagare omedelbart innan pensionen började varit bosatt i Finland minst 10 år i följd eller om vistelse utomlands är nödvändig på grund av pensionstagarens egen eller nära anhörigs sjukdom, betalas pensionen på ansökan för viss tid eller tills vidare oberoende av vistelsen utomlands. (30.12.1993/1574)

Har pensionstagaren återvänt till Finland för att bosätta sig här, börjar pensionens utbetalning, om den varit inställd enligt 1 mom., vid ingången av månaden efter den då pensionstagaren återvände. Pensionen betalas dock inte retroaktivt för längre tid än sex månader innan pensionstagaren har underrättat pensionsanstalten om sin ankomst till landet.

Vad som ovan sägs om inställande av utbetalningen av pension till en pensionstagare som vistas utomlands tillämpas inte på den som har beviljats pension redan då han var bosatt utomlands.

42 §

För verkställighet av straff inställs utbetalningen av pension till en pensionstagare som är intagen i straffanstalt eller internerad i tvångsinrättning enligt 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (317/1953), sedan tre månader har avtjänats av ett fängelsestraff eller ett förvandlingsstraff för böter som avtjänas utöver det. Om tid i rannsakningsfängelse omedelbart före verkställigheten av straffet dras av från straffet, inställs utbetalningen av pensionen på motsvarande sätt när den sammanräknade tiden för straffverkställigheten och avdraget har räckt tre månader, likväl tidigast från ingången av månaden efter den beräknade tidpunkt då straffet skall börja avtjänas. (9.8.2002/682)

Pension, vars utbetalning varit inställd av orsak, som nämnes i 1 mom., utbetalas ånyo, räknat från ingången av den pensionsperiod, som begynner närmast efter den, då frihetsstraffet avtjänats eller anstaltsvården upphört.

För den tid, under vilken utbetalning av pension skall vara inställd av skäl, som nämnes i 1 mom., må bestämmas, att pension eller del därav skall utbetalas åt pensionstagarens make och barn under 16 år och äldre, arbetsoförmögna barn, om deras utkomst är beroende av pensionen.

4 mom. har upphävts genom L 30.12.1965/705. (30.12.1965/705)

42 a § (31.1.1995/116)

Vårdbidrag betalas inte till en pensionstagare som får fortgående offentlig anstaltsvård eller motsvarande vård (anstaltsvård) för den tid vården varar över tre månader.

Med anstaltsvård avses verksamhet som innefattar uppehälle, vård och omvårdnad på ett sjukhus, en vårdinrättning eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet.

Anstaltsvård är offentlig om vården ges

1) vid en social- eller hälsovårdsinrättning som staten, en kommun eller en samkommun är huvudman för,

2) vid någon annan inrättning där staten svarar för kostnaderna för vården,

3) vid någon annan verksamhetsenhet, om staten, en kommun eller en samkommun fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till verksamhetsenheten eller dess huvudman betala stöd, understöd eller ersättning, vars belopp överstiger hälften av de totala vårdkostnaderna,

4) enligt 4 § 1 eller 4 mom. lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) och ordnas av kommunen eller då det i verkligheten är fråga om arrangemang enligt dessa lagrum eller

5) vid en privat serviceproducents verksamhetsenhet, om kommunen fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till vårdtagaren betala utkomststöd, vars belopp överstiger minst hälften av vårdavgiften.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om när vård enligt 1-3 mom. är anstaltsvård samt när vården är fortgående och offentlig. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar dessutom föreskrifter om förhandlingsförfarandet mellan folkpensionsanstalten och kommunerna och om remissförfarandet i samband därmed.

42 b § (5.12.1996/979)

Får en folkpensionstagare vård som avses i 42 a §, betalas av folkpensionen, för den tid vården varar över tre månader, inte den del som hos en folkpensionstagare i första kommungruppen överstiger 256,36 euro och i andra kommungruppen 236,26 euro i månaden samt hos en gift folkpensionstagare i första kommungruppen 231,76 euro och i andra kommungruppen 214,55 euro i månaden. Om folkpensionen enligt 25 a § har skjutits upp eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp med uppskovsprocenten eller minskas de med tidigareläggningsprocenten. (2.12.2005/940)

Om till en pensionstagare som får sådan vård som nämns i 42 a § betalas bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78), tillämpas 1 mom. inte. (18.4.1997/328)

43 § (30.12.1999/1368)

Om kommunen har ordnat anstaltsvård eller familjevård för någon som har rätt till pension, skall pensionsanstalten på yrkande av kommunen betala hans eller hennes pension till kommunen under den tid anstaltsvården eller familjevården varar för att användas på det sätt som avses i 14 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

I de fall som avses i 1 mom. betalas pensionen till kommunen endast under förutsättning att kommunen minst två veckor innan pensionen betalas ut har underrättat pensionsanstalten om sin rätt till pensionen.

43 a § (27.6.2003/639)

Om en person har fått arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller utbildningsstöd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) eller dagpenning enligt sjukförsäkringslagen på grund av sjukdom, lyte eller skada för den tid för vilken personen beviljas pension retroaktivt, skall den retroaktiva pensionen innehållas till folkpensionsanstalten eller utbetalas till arbetslöshetskassan till den del som motsvarar den förmån som dessa utbetalat.

Pensionen utbetalas dock till arbetslöshetskassan endast under förutsättning att meddelande enligt 11 kap. 14 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa har gjorts minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.

44 § (30.12.1999/1368)

Om utbetalning av pensionen till pensionstagaren själv inte kan anses ändamålsenligt med hänsyn till hans eller hennes levnadssätt, sjukdom eller av någon annan särskild orsak och om för honom eller henne inte har förordnats en intressebevakare, kan pensionsanstalten med pensionstagarens samtycke besluta att pensionen betalas till ett sådant organ i pensionstagarens boningskommun som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (710/1982) för att användas till vård av pensionstagaren och hans eller hennes anhöriga enligt 42 §. En sålunda utbetalad pension får inte i strid med pensionstagarens uttryckliga samtycke användas för något annat ändamål än omvårdnaden under den månad som pensionen har utbetalats för. Om pensionstagaren är intagen för vård eller omvårdnad enligt 43 §, skall pensionen användas i enlighet med 43 §.

Framställning om att pensionen skall utbetalas i enlighet med 1 mom. kan göras av pensionstagaren, hans eller hennes make, någon annan anhörig, den som huvudsakligen sköter honom eller henne eller vederbörande kollegiala organ i kommunen.

45 § (4.11.1960/466)

Utbetalningen av pension eller en del därav kan inställas interimistiskt tills ärendet har avgjorts slutligt, om det finns grundad anledning att anta att pensionen borde dras in eller dess belopp nedsättas eller om den skyldighet som enligt 46 § ålagts för justering av pensionsrätten inte fullgörs. Utbetalningen av rehabiliteringsstöd kan på motsvarande sätt avbrytas om det finns grundad anledning att förmoda att den som uppbär rehabiliteringsstöd utan giltig anledning har vägrat delta i rehabilitering och rehabiliteringsstödet borde dras in. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas. (18.12.1995/1487)

Om ändringsansökan är anhängig i fråga om pension eller ersättning som skall beaktas som inkomst när det gäller folkpension, kan folkpensionen utbetalas tillfälligt trots att rätten till förmånen inte är slutligt avgjord. Om pension eller ersättning som skall beaktas som inkomst när det gäller folkpension i ett dylikt fall beviljas retroaktivt, får pensionsanstalten driva in beloppet av den folkpension som betalats till ett för stort belopp för samma tid från den pension eller ersättning som skall betalas retroaktivt. Pensionsanstalten får driva in den folkpension som betalats till ett för stort belopp också då arbetspensionsanstalten fortsätter utbetala rehabiliteringsstöd som beviljats med anledning av ändringssökande. Pensionsanstalten skall minst två veckor före utbetalningen av pensionen eller ersättningen meddela arbetspensionsanstalten eller annan anstalt som kommer i fråga att pensionen eller ersättningen eller en del därav skall betalas till pensionsanstalten. (1.10.2004/896)

Om folkpension har utbetalats för den tid i fråga om vilken en arbetspensionsanstalt rättar eller justerar beloppet av en pension enligt en lag, en pensionsstadga eller ett pensionsreglemente som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, eller efter ett beslut om rättelse beviljar fortsatt rehabiliteringsstöd, kan Folkpensionsanstalten hos arbetspensionsanstalten driva in beloppet av den pension som skall utbetalas retroaktivt till den del pensionen motsvarar den folkpension som utbetalats till ett för högt belopp. Detsamma gäller pensioner och förmåner som avses i 26 § 1 mom. 2, 3 och 3 a-punkten. (1.10.2004/896)

Om en pension som har inställts enligt 1 mom. börjar utbetalas igen, skall på den tillämpas vad som stadgas om retroaktiv utbetalning av pension. (14.10.1994/886)

46 §

Genom förordning stadgas om pensionstagares skyldighet att meddela förändring som inträtt i hans arbetsförmåga och övriga förhållanden och som kan inverka på hans rätt till pension eller på utbetalningen av pensionen. (5.2.1982/103)

Invaliditetspensionstagare är pliktig att för ny bedömning av hans arbetsförmåga besöka läkare eller sjukhus, som pensionsanstalten bestämmer. Kostnaderna för undersökningen erläggas av pensionsanstalten.

4 a kap (9.8.2002/682)

Erhållande och utlämnande av uppgifter

46 a § (9.8.2002/682)

För skötseln av de förmåner som Folkpensionsanstalten ålagts att verkställa har den utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att

1) av befolkningsregistermyndigheterna få de behövliga uppgifter samt ändringar i dem som avses i 4 § 1 mom. 1-4 punkten och 2 mom. 1 punkten befolkningsdatalagen (507/1993),

2) av utlänningsverket få identifieringsuppgifter samt uppgifter om familjejuridisk ställning och uppehållstillstånd om de utlänningar jämte familjemedlemmar som flyttat till Finland och som finns i utlänningsverkets register samt ändringar i uppgifterna,

3) av Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalterna samt andra som betalar ut pension eller annan ersättning få uppgifter om pensions- och ersättningsbeslut samt om ändring av beloppet av pensioner eller ersättningar samt om beloppet av en pension som intjänats före 63 års ålder; sådana uppgifter är personuppgifter, pensions- och ersättningsslag, bestämningsgrunder, grunden för en förhöjning samt belopp och tid för vilken pension eller ersättning betalas; uppgifter behöver dock inte lämnas om indexjustering som baserar sig på 9 § i lagen om pension för arbetstagare, (1.10.2004/896)

4) av pensionsskyddscentralen få uppgifter om att en person med stöd av en för Finland bindande mellanstatlig överenskommelse omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland,

5) av utbildnings- och avgångsbidragsfonden få personuppgifter och identifieringsuppgifter om dem som ansökt om vuxenutbildningsstöd samt uppgifter om arten av de lösningar i fråga om vuxenutbildningsstöd som gäller dem, uppgifter om tidpunkten för beviljande av stöd och stödbelopp samt ändringar i uppgifterna.

För skötseln av de förmåner som Folkpensionsanstalten ålagts att verkställa har den dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av skatteförvaltningsmyndigheterna årligen få uppgifter om förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag för inkomstens förvärvande, naturliga avdrag, grunder för skogsavkastning och förmögenhet samt särskilt uppgifter om bostadsaktier och fastigheter jämte beskattningsvärden samt övriga för förmånerna behövliga uppgifter som skatteförvaltningsmyndigheterna förfogar över.

46 b § (9.8.2002/682)

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att få de upplysningar som är nödvändiga för avgörandet av en pension eller förmån eller sådana nödvändiga upplysningar som annars skall beaktas vid verkställigheten av uppgifter som föreskrivs i denna lag, i överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland eller i andra internationella författningar om social trygghet. Uppgifterna skall lämnas av

1) statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund,

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalterna samt andra som beviljar eller betalar ut pension eller annan ersättning,

3) patientförsäkringscentralen och trafikförsäkringscentralen,

4) arbetsgivare och arbetslöshetskassor.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag rätt att på begäran för avgörande av en pension eller förmån av läkare eller andra yrkesutbildade personer enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) samt av verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) eller av socialserviceproducenter eller andra vårdinrättningar få ett utlåtande och nödvändiga uppgifter ur journalhandlingarna för den som söker en förmån samt uppgifter om hans eller hennes rehabilitering, hälsotillstånd, vård samt arbetsförmåga, om inte den som ansöker om pension eller förmån själv tillhandahåller uppgifterna.

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som nämns i 1 mom. och 46 a §. Om uppgifterna enligt 46 a § behövs i en bestämd form och detta medför väsentliga merkostnader för den som utlämnar uppgifterna, skall kostnaderna dock ersättas. En yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och en socialserviceproducent har dessutom rätt att få ett skäligt arvode för de utlåtanden han gett på grundval av den skyldighet att lämna upplysningar som föreskrivs i 2 mom.

46 c § (9.8.2002/682)

För verkställigheten av förmåner enligt denna lag skall Pensionsskyddscentralen utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter tillställa Folkpensionsanstalten

1) uppgifter om det uppskattade beloppet av arbetspensionen för ansökningsförfarandet i fråga om invalidpension, samt

2) uppgifter om beloppet av den ålderspension som avses i 26 § 3 mom. och som intjänats före 63 års ålder.

(1.10.2004/896)

En inrättning enligt 42 a § i denna lag och ett organ enligt 6 § socialvårdslagen (710/1982) skall i enlighet med 1 mom. underrätta Folkpensionsanstalten om att en förmånstagare blivit intagen för anstaltsvård och om att vården har upphört. Uppgifter skall lämnas om sådan vård som beräknas pågå i minst tre månader eller som har pågått i två månader och alltjämt fortsätter.

En straffanstalt och en tvångsinrättning enligt 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare skall i enlighet med 1 mom. underrätta Folkpensionsanstalten om när ett straff börjar och slutar. Uppgifter skall lämnas om pensionstagare som börjat avtjäna ett över tre månader långt fängelsestraff eller ett förvandlingsstraff för böter som avtjänas utöver det samt om pensionstagare som internerats i tvångsinrättning för längre än tre månader. Uppgifter skall också lämnas då sådan tid i rannsakningsfängelse som omedelbart har föregått straffverkställigheten avdras från straffet och den sammanräknade tiden för avdraget och straffverkställigheten överstiger tre månader. Anmälan om dem som får arbetslöshetspension skall göras genast när de intagits i en straffanstalt eller tvångsinrättning.

Folkpensionsanstalten har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som nämns i denna paragraf.

46 d § (9.8.2002/682)

För det förhandlingsförfarande som avses i 42 a § har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att på begäran avgiftsfritt få för avgörandet av ett ärende behövliga uppgifter om verksamhetsenhetens verksamhet, lokaliteter, antalet anställda, innehållet i vården, dess art och omfattning, avtal som ingåtts om vården och ersättning som betalas för vården. Folkpensionsanstalten har dessutom rätt att vid nämnda förhandlingsförfarande på begäran få för avgörandet nödvändiga sekretessbelagda uppgifter ur journalhandlingarna, uppgifter om hälsotillståndet för den som får vård samt om hans eller hennes läkemedel och inkomster. Uppgifterna skall lämnas av myndigheter eller inrättningar inom kommunens social- och hälsovårdsväsen eller av ifrågavarande statliga eller privata verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård. Vad som ovan bestäms om Folkpensionsanstaltens rätt att få sekretessbelagda uppgifter gäller även social- och hälsovårdsministeriet.

46 e § (9.8.2002/682)

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om erhållande av uppgifter rätt att lämna

1) sådana uppgifter om pensionsbeslut enligt folkpensionslagen till pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter eller andra som beviljar eller betalar ut pension eller ersättning som är nödvändiga för verkställigheten av de förmåner de sköter,

2) sådana uppgifter till Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalter samt till myndigheter och inrättningar i länder som ingått en överenskommelse om social trygghet med Finland och i länder som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen som är nödvändiga för verkställigheten av överenskommelserna om social trygghet, genomförandet av förordningen samt verkställigheten av andra sociala förmåner som de sköter, (25.5.2007/622)

3) sådana uppgifter till Utlänningsverket som är nödvändiga för fullgörandet av de uppgifter som anges i medborgarskapslagen (359/2003) och utlänningslagen (301/2004) och som gäller förmåner som skall verkställas av Folkpensionsanstalten. (25.5.2007/622)

46 f § (9.8.2002/682)

När Folkpensionsanstalten behandlar en förmån enligt denna lag har den i enskilda fall rätt att använda sådana uppgifter som den fått för skötseln av andra uppdrag som ålagts den, om det är uppenbart att de påverkar en förmån enligt denna lag och om uppgifterna enligt lag skall beaktas vid beslutsfattandet och om Folkpensionsanstalten även annars har rätt att få uppgifterna särskilt.

46 g § (9.8.2002/682)

Folkpensionsanstalten har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att vidareöverlåta uppgifter som erhållits med stöd av 46 a § 1 mom. 1 och 3 punkten till en sådan mottagare som med stöd av lag har rätt att få uppgifterna.

46 h § (9.8.2002/682)

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt att på de villkor som anges i momentet öppna en teknisk anslutning till sådana sekretessbelagda uppgifter i sina register som den med stöd av 46 e, 46 g och 79 § i denna lag har rätt att lämna till de mottagare som avses i paragraferna.

Vad som i denna paragraf bestäms om öppnande av en teknisk anslutning och om lämnande av uppgifter med hjälp av den gäller även Folkpensionsanstaltens rätt att med hjälp av teknisk anslutning få sekretessbelagda personuppgifter enligt 46 a §, 46 b § 1 mom. och 46 b § 2 mom., till den del det gäller en i 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården eller en socialserviceproducent eller någon annan vårdinrättning. Detsamma gäller sekretessbelagda uppgifter enligt 46 c och 46 d §.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också sökas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall mottagaren lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

46 i § (9.8.2002/682)

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till ett ministerium, skatteförvaltningen och anstalter eller sammanslutningar som har hand om det lagstadgade socialskyddssystemet och som administrerar socialskyddsförmåner som påverkas av en förmån enligt denna lag lämna personbeteckningen och övriga individualiseringsuppgifter i fråga om den som erhållit förmåner eller ersättningar enligt denna lag, uppgifter om utbetalda förmåner och ersättningar och övriga därmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet och för någon annan övervakningsåtgärd av engångsnatur, samt till polis- och åklagarmyndigheterna ovan nämnda uppgifter som är nödvändiga för att utreda brott och väcka åtal, dock inte uppgifter om hälsotillståndet eller uppgifter som avser att beskriva grunderna för en persons behov av socialvård.

46 j § (9.8.2002/682)

Folkpensionsanstalten skall på förhand på lämpligt sätt informera pensionssökanden om varifrån uppgifter om honom eller henne kan skaffas och vart de i regel kan utlämnas.

5 kap

Pensionsanstaltens förvaltning.

47 § (17.8.2001/732)

47 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

48 § (17.8.2001/732)

48 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

49 § (17.8.2001/732)

49 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

50 § (17.8.2001/732)

50 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

51 § (17.8.2001/732)

51 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

52 § (17.8.2001/732)

52 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

53 § (17.8.2001/732)

53 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

54 § (17.8.2001/732)

54 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

55 § (17.8.2001/732)

55 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

56 § (17.8.2001/732)

56 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

57 § (17.8.2001/732)

57 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

58 § (16.12.1966/647)

Såsom förvaltningskostnader enligt denna lag räknas 40 procent av totalbeloppet av pensionsanstaltens förvaltningskostnader.

58 a § (17.8.2001/732)

58 a § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

58 b § (17.8.2001/732)

58 b § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

6 kap

Pensionsanstaltens fonder (17.8.2001/732)

59 § (4.12.1998/908)

Pensionsansvarsfondens tillgångar utgör täckning för det pensionsskydd för personalen som grundar sig på ett anställningsförhållande till pensionsanstalten. Av fondens medel betalas pensionerna och familjepensionerna enligt 13 § lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001). (19.12.2003/1193)

Utgifterna för folkpensionsförsäkringen betalas ur folkpensionsfonden. Folkpensionsfondens med det främmande kapitalet minskade finansieringstillgångar skall vid kalenderårets utgång utgöra minst fyra procent av de årliga betalda totalutgifterna för folkpensionsförsäkringen (finansieringstillgångarnas minimibelopp). Om intäkterna av folkpensionsfonden, i vilka även inräknas betalningar enligt 62 §, inte räcker till för uppnående av finansieringstillgångarnas minimibelopp, betalas den bristande delen av statens medel (garantibelopp). Staten skall månatligen betala förskott på garantibeloppet på det sätt som närmare bestäms genom förordning.

Utöver vad som i 2 mom. bestäms om statens andel av utgifterna för folkpensionsförsäkringen, skall staten till folkpensionsanstalten betala ett så stort belopp att folkpensionsfondens likviditet vid varje tidpunkt är tillräckligt tryggad (likviditetsbelopp).

4 mom. har upphävts genom L 17.8.2001/732. (17.8.2001/732)

5 mom. har upphävts genom L 17.8.2001/732. (17.8.2001/732)

59 a § (20.12.1991/1595)

Pensionsansvarsfondens tillgångar utgör täckning för det pensionsskydd för personalen som grundar sig på ett anställningsförhållande till pensionsanstalten. Av fondens medel betalas pensionerna och familjepensionerna enligt 13 § lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001). (19.12.2003/1193)

Vid uträkningen av pensionsansvaret iakttas i tillämpliga delar de grunder som anges i 6 kap. lagen om pensionsstiftelser (1774/1995). (4.12.1998/908)

För täckning av pensionsansvaret och betalning av pensioner skall bidrag betalas ur folkpensions- och sjukförsäkringsfonden. För täckning av pensionsansvaret skall bidrag årligen betalas så att minst 19 procent av pensionsansvaret blir täckt. Av pensionsansvaret kan högst 41 procent täckas. Genom bidrag får denna nivå inte överskridas annat än tillfälligt. (4.12.1998/908)

Om investerings- eller anläggningstillgångar används till betalning av bidrag, uppdelas förvaltningskostnaderna till denna del inte enligt 58 § ovan och 59 § 4 mom. sjukförsäkringslagen. (17.8.2001/732)

Om den andel som staten med stöd av 59 § 2 mom. ovan eller 59 § 1 mom. sjukförsäkringslagen betalar till folkpensions- eller sjukförsäkringsfonden används till täckning av pensionsansvaret, har staten rätt att helt eller delvis återupplåna det betalda beloppet under året i fråga på de villkor som pensionsansvarsfonden iakttar vid sin kreditgivning.

60 §

1 mom. har upphävts genom L 17.8.2001/732. (17.8.2001/732)

Folkpensions-, sjukförsäkrings- och pensionsansvarsfonden har rätt att av särskilda skäl på de villkor som fonderna iakttar i sin kreditgivning låna medel till varandra utan att kräva säkerhet. (20.12.1991/1595)

3 mom. har upphävts genom L 17.8.2001/732. (17.8.2001/732)

4 mom. har upphävts genom L 17.8.2001/732. (17.8.2001/732)

5 mom. har upphävts genom L 17.8.2001/732. (17.8.2001/732)

61 § (17.8.2001/732)

61 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

62 § (9.12.2005/998)

Folkpensionsanstaltens andel av kostnaderna för folkpensionerna är 60 procent av de betalda folkpensionernas sammanlagda belopp. Staten svarar för kostnaderna för folkpensionerna till den del pensionsanstaltens andel inte täcker dem.

63 § (4.7.1969/448)

Kostnader, som åsamkas pensionsanstalten av pensioner, bidrag och annan verkställighet av denna lag, ävensom i 58 § avsedda utgifter bestridas, såframt ej annat följer av 62 §, med pensionsanstaltens medel.

64 § (5.12.1996/994)

Staten skall senast dagen före utbetalningen till pensionsanstalten betala 90 procent av sin uppskattade andel av de folkpensioner som skall utbetalas.

7 kap

Lokal- och regionalförvaltning. (6.6.1974/451)

65 § (17.8.2001/732)

65 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

66 § (8.11.1996/827)

66 § har upphävts genom L 8.11.1996/827.

67 § (17.8.2001/732)

67 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

67 a § (8.8.1986/594)

67 a § har upphävts genom L 8.8.1986/594.

68 § (17.8.2001/732)

68 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

69 § (9.8.2002/682)

69 § har upphävts genom L 9.8.2002/682.

70 § (8.11.1996/827)

70 § har upphävts genom L 8.11.1996/827.

71 § (8.11.1996/827)

71 § har upphävts genom L 8.11.1996/827.

72 § (8.11.1996/827)

72 § har upphävts genom L 8.11.1996/827.

8 kap

Sökande av ändring i pensionsanstaltens beslut.

73 § (14.10.1994/886)

Den som är missnöjd med pensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller folkpension eller någon annan förmån enligt denna lag får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006). (22.12.2006/1300)

Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. (22.12.2006/1300)

En besvärsskrift enligt 1 och 2 mom. skall tillställas pensionsanstalten senast den 30 dagen efter den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.

Pensionsanstaltens beslut skall, även om det överklagas, iakttas tills ärendet har avgjorts genom ett laga kraft vunnet beslut.

73 a § (14.10.1994/886)

Om pensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställs i besvärsskriften skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut kan ändring sökas enligt 73 §.

Kan pensionsanstalten inte så som nämns i 1 mom. rätta det beslut som besvären avser, skall pensionsanstalten inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften jämte sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Pensionsanstalten kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall pensionsanstalten omedelbart underrätta besvärsinstansen om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om införskaffandet av en tilläggsutredning som krävs med anledning av besvären förutsätter detta. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om införskaffandet av tilläggsutredning. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid sändas till besvärsinstansen senast inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

73 b § (22.12.2006/1300)

Om besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tidsfrist som föreskrivs i 73 §, kan besvärsinstansen i fråga trots detta ta upp besvären till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

74 § (22.12.2006/1300)

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 73 §.

Om ett lagkraftvunnet beslut som besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen fattat på grundval av denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall pensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 73 §.

74 a § (22.12.2006/1300)

Om en part som har varit försäkrad i två eller flera EU-stater är missnöjd med ett beslut som Folkpensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag, kan han eller hon överklaga beslutet efter att ha fått ett sammanfattande meddelande i enlighet med artikel 48 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordningen om social trygghet åtföljt av pensionsbesluten från alla EU-stater. Ett beslut som gäller förutsättningarna för erhållande av invaliditetspension får dock överklagas i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.

74 b § (30.12.2003/1313)

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

74 c § (5.12.1996/979)

Om den som uppbär folkpension har beviljats retroaktivt en förmån enligt 26 § 1 eller 5 mom. eller om en sådan förmån har höjts, kan pensionsanstalten, oberoende av vad 74 § stadgar, efter att ha hört den berörda parten behandla ärendet på nytt.

9 kap

Särskilda stadganden.

75 § (21.5.1999/623)

75 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

76 § (5.2.1982/103)

76 § har upphävts genom L 5.2.1982/103.

77 § (17.8.2001/724)

De förmåner som avses i denna lag och grunderna för fastställande av dem binds vid förändringar i prisnivån på det sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001), med undantag för förvärvsinkomst enligt 22 § 4 mom. och beloppet enligt 30 a § 3 mom. i denna lag. (1.2.2002/70)

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.

78 §

I denna lag stadgade avgifter, vilkas erläggande försummats, indrivas utan dom och utslag i den ordning, som om utmätning av skatter och allmänna avgifter särskilt är stadgat.

79 §

En förmån enligt denna lag får inte mätas ut. (22.12.1989/1250)

Utan hinder av 1 mom. kan en förmån enligt denna lag, utom vårdbidrag för pensionstagare, mätas ut för att driva in ett underhållsbidrag som skall betalas till make eller barn eller som skadestånd till barn. (5.12.1996/979)

Folkpensionsanstalten har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att för utmätning, på begäran av en behörig myndighet utlämna uppgifter om beloppen av förmåner enligt denna lag, dock inte om sådana förmåner som inte beaktas vid beräkningen av det skyddade beloppet enligt 4 kap. 7 § utsökningslagen (37/1895). Folkpensionsanstalten har dessutom rätt att uppge vilka andra inrättningar som veterligen betalar ut pensioner och andra sociala förmåner. (9.8.2002/682)

Ett avtal om överföring av en rättighet enligt denna lag på någon annan är ogiltigt. (18.4.1997/328)

80 § (30.12.1961/584)

Statsrådet äger rätt att besluta om sådana undantag från stadgandena i denna lag, vilka bero på ömsesidigt avtal med främmande land angående enligt lag utgående förmåner.

81 § (30.12.2003/1313)

81 § har upphävts genom L 30.12.2003/1313.

82 §

Pensionsanstalten och dess distriktsombudsmän äro berättigade att erhålla handräckning av myndigheterna.

83 § (9.8.2002/682)

83 § har upphävts genom L 9.8.2002/682.

83 a § (18.4.1997/328)

83 a § har upphävts genom L 18.4.1997/328.

84 § (30.12.2003/1313)

81 § har upphävts genom L 30.12.2003/1313.

85 §

Erforderliga formulär och blanketter för tillkännagivanden, bevis och meddelanden enligt denna lag fastställas av pensionsanstalten.

86 §

Expedition, som av pensionsanstalten utfärdas, skall utgivas avgiftsfritt.

Pensionsanstalten är befriad från erläggande av vade- och revisionsskilling samt expeditionslösen.

87 § (5.12.1996/979)

87 § har upphävts genom L 5.12.1996/979.

88 §

Pensionsanstalten må besluta, att enligt denna lag till pensionsanstalten utgående avgift icke skall uppbäras eller att fel i sådan avgift eller i redovisning för denna ej skall rättas, om avgiftens belopp eller felet är så obetydligt, att dess indrivande eller rättande måste anses medföra oskäligt mycket arbete eller kostnader.

Pensionsbetalning enligt denna lag avrundas till närmaste cent. De årliga inkomstbelopp som inverkar vid bestämmande av pension avrundas till närmaste euro. (17.8.2001/724)

3 mom. har upphävts genom L 17.8.2001/724. (17.8.2001/724)

4 mom. har upphävts genom L 5.2.1982/103. (5.2.1982/103)

88 a § (18.4.1997/328)

Har en förmån enligt denna lag betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall den överbetalda förmånen återkrävas.

Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om utbetalningen utan grund inte berodde på svikligt förfarande från förmånstagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som betalats utan grund är litet. Återkravet kan dessutom frångås helt efter det att beslut om återkrav har givits, om det med beaktande av förmånstagarens ekonomiska situation inte längre är ändamålsenligt att fortsätta återkrävandet eller om det med hänsyn till det förmånsbelopp som inte återkrävts medför oskäliga kostnader att fortsätta återkrävandet. (7.5.2004/350)

Belopp som skall återkrävas kan kvittas mot förmåner som pensionsanstalten senare betalar. Utan samtycke kan kvittningen dock endast ske mot en förmån enligt denna lag eller en därmed jämställbar annan förmån.

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.

88 b § (7.5.2004/350)

Beslut om återkrav av en förmån som betalats utan grund skall fattas inom fem år räknat från dagen för utbetalning av förmånen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § lagen om preskription av skulder (728/2003). Från detta avbrytande av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid.

89 § (17.8.2001/732)

89 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

90 § (17.11.2000/962)

90 § har upphävts genom L 17.11.2000/962.

91 § (17.8.2001/732)

91 § har upphävts genom L 17.8.2001/732.

91 a § (5.12.1996/979)

Vad som i någon annan lag stadgas om folkpensionens grunddel, basdel, understödsdel, understödstillägg, tilläggsdel samt om hjälp- och vårdtillägg gäller i tillämpliga delar folkpensionen samt vårdbidrag för pensionstagare enligt denna lag. Vad som i denna lag stadgas om folkpension tillämpas på motsvarande sätt i tillämpliga delar på basdel och tilläggsdel.

92 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag och om pensionsanstaltens verksamhet utfärdas genom förordning.

10 kap

Övergångsstadganden och stadganden rörande lagens ikraftträdande.

93 §

Stadgandena i denna lag om försäkringspremier lända i tillämpliga delar till efterrättelse även med avseende å premier, som fastställts på grundvalen av inkomster för inkomståret 1956.

94 §

På den tidigare lagen om folkpensionering, lagen om ålderdomsunderstöd eller lagen om invaliditetsunderstöd grundad rätt till pension eller understöd omvandlas till rätt till folkpension enligt denna lag. För pension, vars emottagare redan före denna lags ikraftträdande fyllt 65 år, erlägges dock ej i 26 § 2 mom. avsedd förhöjning.

95 §

Tilläggspension enligt den tidigare lagen om folkpensionering, ålderdomsunderstöd enligt lagen om ålderdomsunderstöd och invaliditetsunderstöd enligt lagen om invaliditetsunderstöd förvandlas till pensions understödsdel enligt, denna lag. Vid beräkning av understödsdelen användes härvid såsom grund den enligt lagen angående tillfällig förhöjning av i lagen om folkpensionering stadgad tilläggspension förvandlade årsinkomsten för tilläggspensions-, ålderdoms- eller invaliditetsunderstödstagare, förhöjd i samma förhållande, som tilläggspensionens belopp enligt sagda lag förhöjes, och minskad med tidigare ålderdoms- eller invaliditetspension. Avviker sålunda erhållen understödsdel väsentligen från enligt denna lag beräknad understödsdel, må den efter ansökan av den försäkrade eller på åtgärd av pensionsanstalten rättas. Rättelse må verkställas utan att ärendet behandlas inom pensionsbestyrelsen, därest icke tillika fråga är om förändring i beloppet av den försäkrades och hans makas årsinkomster.

96 §

Har fyllnadsdel till invaliditetspension enligt den tidigare lagen om folkpensionering eller invaliditetsunderstöd enligt lagen om invaliditetsunderstöd förvägrats eller dess belopp nedsatts i stöd av 48 § sagda lag om folkpensionering eller 6 § lagen om invaliditetsunderstöd i det i 48 § lagen om folkpensionering avsedda fallet, skall vid förvandling av pensionen eller understödet till enligt denna lag utgående pension understödsdel förvägras eller dess belopp minskas i högst det förhållande, i vilket fyllnadsdelen eller understödet nedsatts. Detta moment tillämpas likväl blott intill dess den försäkrade fyllt 65 år.

Har tilläggspension enligt den tidigare lagen om folkpensionering, ålderdomsunderstöd enligt lagen om ålderdomsunderstöd eller invaliditetsunderstöd enligt lagen om invaliditetsunderstöd förvägrats eller dess belopp nedsatts i stöd av 49 § sagda lag om folkpensionering, 5 § lagen om ålderdomsunderstöd eller 6 § lagen om invaliditetsunderstöd i de i 49 § lagen om folkpensionering avsedda fallen, skall vid förvandling av pensionen eller understödet till enligt denna lag utgående pension understödsdel förvägras eller dess belopp minskas i högst det förhållande, i vilket tilläggspensionen eller understödet nedsatts.

Har försäkrad, som fyller i 20 § stadgade förutsättningar, på grund av uraktlåtenhet att betala premier gått förlustig sin rätt till pension enligt den tidigare lagen om folkpensionering, äger han rätt att på ansökan erhålla pension enligt denna lag.

97 §

Person, som enligt den tidigare lagen om folkpensionering befunnits arbetsoförmögen, anses enligt denna lag varaktigt arbetsoförmögen.

98 §

Vid denna lags ikraftträdande fastställes såsom i 62 § 2 mom. avsett vikttal för kommunen ett tal, som erhålles genom multiplicering av i 2 mom. avsedd kvot med i 3 mom. avsedd koefficient.

Kvoten erhålles, då till i kommunen bosatta pensionstagare under andra kvartalet av det kalenderår, som föregår lagens ikraftträdande, jämlikt den tidigare lagen om folkpensionering eller lagen om ålderdomsunderstöd utbetalade tilläggspensioners och ålderdomsunderstöds sammanlagda belopp divideras med det sammanlagda beloppet av de tilläggspensioner och ålderdomsunderstöd, som under motsvarande tid utbetalats åt de pensionstagare, som äro bosatta i alla till samma kommungrupp hörande kommuner.

Koefficienten är i första kommungruppen 0.16, i andra kommungruppen 0.20 och i tredje kommungruppen 0.64. (15.12.1956/606)

99 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1957, och genom densamma upphävas lagen den 31 maj 1937 om folkpensionering, lagen den 30 december 1943 angående tillfällig förhöjning av i lagen om folkpensionering stadgad tilläggspension, lagen den 15 februari 1952 om ålderdomsunderstöd och lagen den 4 februari 1955 om invaliditetsunderstöd samt i stöd av dem utfärdade bestämmelser. Genom förordning må likväl bestämmas, att stadgande i de ovannämnda upphävda lagarna eller i stöd av dessa utfärdad bestämmelse skall tillämpas högst till utgången av en övergångsperiod, som fortgår till den 31 december 1957.

Vederbörande stats- och kommunala myndigheter samt pensionsanstalten skola i god tid före denna lags ikraftträdande vidtaga nödiga åtgärder för dess verkställighet. Genom förordning bestämmes om verksamhetens inledande vid de i 66 § stadgade pensionsbestyrelserna samt om behandling av ärenden, som angå enligt denna lag utgående förmåner, redan före lagens ikraftträdande.

Pensionsanstalten må, utan hinder av vad i 60 § 3 mom. är stadgat, äga aktier i samma bolag till lika många procent av aktiekapitalet, som den innehade vid denna lags ikraftträdande.

Denna lag är i kraft till utgången av år 1959, men skall tillämpas även därefter, därest ej annorlunda stadgas. Enligt den tidigare lagen om folkpensionering utbetalad pension må ej på grund av denna lag minskas, och bör i detta syfte vid behov pensionens understödsdel ökas.

Ikraftträdelsestadganden:

15.12.1956/606:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1957.

12.8.1957/288:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1958. Under åren 1958 och 1959 användas till finansiering av kostnaderna för de understödsdelar, för vilka staten enligt 62 § folkpensionslagen äger ansvara, en tredjedel av de försäkringspremier, som under sagda år påföras de försäkrade, och en tredjedel av de under sagda år av arbetsgivarna erlagda folkpensionspremier, som redovisas till folkpensionsanstalten under samma eller följande år. Beloppet av de understödsdelar staten månatligen jämlikt 64 § folkpensionslagen äger erlägga minskas i motsvarande mån.

17.1.1958/17:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1958.

12.12.1958/486:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1960, och genom densamma upphävas 7, 10, 11, 12, 13, 14 och 17 §§ folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56), likväl så, att 7 § fortfarande bör tillämpas i fråga om försäkringspremie, som påförts på grund av inkomst under ett tidigare inkomstår än det, som föregått denna lags ikraftträdande.

Skall försäkringspremie, efter det denna lag trätt i kraft, till följd av ändringssökande eller av annan orsak påföras på grund av inkomst under ett tidigare inkomstår än det, som föregått denna lags ikraftträdande, påföres skattskyldig den premie, som honom enligt tidigare gällande stadganden angående försäkringspremie för vederbörande inkomstår bort påföras.

Beträffande de fall, i vilka genom denna lag upphävda stadganden angående förfarande böra tillämpas efter det denna lag trätt i kraft, är särskilt stadgat. I fråga om de försäkringspremier, vilkas debitering, uppbörd och tvångsindrivning fortfarande åvila kommun, skall 17 § folkpensionslagen, som upphävts genom denna lag, fortfarande tillämpas.

Utan hinder av denna lag skola inom landskapet Åland folkpensionslagens stadganden angående försäkringspremie tillämpas i den lydelse de hade, innan denna lag trädde i kraft. Fastställes genom förordning, enligt vad därom är särskilt stadgat, att beskattningslagen, även till den del den berör folkpensionspremie, skall tillämpas inom landskapet Åland, skall jämväl denna lag från och med samma tidpunkt där tillämpas. Härvid utfärdas genom förordning även nödiga Övergångsstadganden.

4.11.1960/466:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1961, och tillämpas stadgandet i 6 § 1 mom. första gången i samband med beskattningen för år 1960 samt stadgandena i 27 § 3 mom. och i 30 § från ingången av år 1962.

Vid verkställande av höjning och sänkning i enlighet med lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) och vid utbetalning av folkpension anses ovan i 26 § 1 mom. och 27 § 1 och 3 mom. stadgade belopp motsvara det officiella levnadskostnadsindexets poängtal 116.

Med stöd av lagen den 30 december 1959 om temporär ändring av folkpensionslagen (540/59) beviljad pensionsförmån är utan särskild ansökan i kraft i enlighet med folkpensionslagen.

Pensionsanstalten bör innan denna lag träder i kraft vidtaga nödiga åtgärder för dess verkställighet.

30.12.1961/584:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1962.

4.7.1963/427:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1964.

30.12.1964/697:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1965, dock sålunda, att stadgandena i den ändrade 22 b § tillämpas från den 1 januari 1965. Åt pensionstagare, som vid ikraftträdandet av 22 b § i denna lag är berättigad till hjälp- eller vårdtillägg, erlägges hjälp- eller vårdtillägg räknat från lagens ikraftträdande, om därom ansökts före den 1 januari 1966.

Vid verkställande av höjning och sänkning i enlighet med lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) och vid utbetalning av folkpensionen anses grunddelens ovan i 26 § 1 mom. stadgade belopp motsvara det officiella levnadskostnadsindexets poängtal 116.

30.12.1965/705:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966.

Då höjning eller sänkning i enlighet med lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) företages och begravningsbidrag utbetalas, anses begravningsbidragets i 33 § stadgade belopp motsvara poängtalet 116 för det officiella levnadskostnadsindexet.

16.12.1966/647:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967.

4.7.1969/448:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

Då höjning eller sänkring i enlighet med lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) företages, anses i 26 § 1 mom. stadgat markbelopp motsvara poängtalet 116 för det officiella levnadskostnadindexet.

18.6.1971/499:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Vid beräknande av de i 22 c § nämnda 200 dagarna beaktas arbetslöshetsunderstöd och arbetslöshetsersättningar även för tiden före denna lags ikraftträdande.

I 33 § av denna lag stadgat markbelopp anses motsvara poängtalet 116 för det officiella levnadskostnadsindexet.

29.12.1972/956:

Denna lag tillämpas första gången vid fastställande av försäkrads försäkringspremie vid beskattningen för år 1973, likväl så, att den försäkrades försäkringspremie är 1,95 penni per den försäkrade vid kommunalbeskattningen för år 1973 påfört skattöre. Beträffande arbetsgivares folkpensionsavgift träder denna lag i kraft den 1 april 1973, och den tillämpas på de löner, som utbetalas sagda dag eller därefter. I de i 11 § lagen om förskottsuppbörd avsedda tabellerna beaktas försäkrads försäkringspremie sålunda, att dess storlek år 1973 är 1,75 penni per skattöre i de tabeller som tillämpas före den 1 april och 2 penni per skattöre i de tabeller som tillämpas därefter.

12.1.1973/8:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.

Vid verkställande av höjning och sänkning i enlighet med lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) och vid utbetalning av folkpension anses i denna lag avsett penningbelopp motsvara det officiella levnadskostnadsindexets poängtal 116.

Folkpensionsanstalten har rätt att innan lagen träder i kraft i god tid vidtaga erforderliga åtgärder för lagens verkställighet.

10.8.1973/657:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

6.6.1974/451:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1975.

De ärenden, som före denna lags ikraftträdande är anhängiga i pensionsbestyrelser enligt folkpensionslagen, överföres efter lagens ikraftträdande på vederbörande socialförsäkringskommissioner.

Vad i folkpensionslagen eller annorstädes är stadgat eller bestämt angående försäkringsdistrikt pensionsbestyrelse eller distriktsombudsman skall efter denna lags ikraftträdande gälla försäkringsdistrikt, socialförsäkringskommission och folkpensionsanstaltens lokalbyrå, som avses i denna lag.

Av denna lags verkställighet påkallade åtgärder kan vidtagas före lagens ikraftträdande.

13.2.1976/145:
17.6.1976/506:

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1975.

28.7.1978/588:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Tidigare beviljade ålderdoms-, invaliditets- och arbetslöshetspensioners understödsdelar justeras så, att de räknat från den 1 januari 1980 överensstämmer med de nya stadgandena. Före år 1982 tillämpas likväl såsom i 30 § 4 mom. 15 och 16 punkterna avsedda markbelopp 4 530 och 13 050 mark i stället för 12 210 och 20 730 mark. Genom förordning kan likväl bestämmas att de sistnämnda markbeloppen tillämpas redan före år 1982.

I stället för tidigare i enlighet med 28 § 1 mom. utbetald förhöjning av understödsdelen (hustruförhöjning) utgår hustrutillägg enligt denna lag. Till pensionstagare, som icke har rätt till hustrutillägg enligt denna lag, men som har rätt att få hustruförhöjning för månaden före denna lags ikraftträdande, erlägges likväl såsom hustruförhöjning ett belopp, som motsvarar hustrutillägget, så länge vederbörandes rätt enligt de tidigare stadgandena om hustruförhöjning skulle ha fortgått utan nytt beslut av pensionsanstalten. Härvid beaktas likväl icke åtgärder, föranledda av tillämpningen av 32 §.

Blir understödsdelen jämte hustrutillägg eller jämte i 3 mom. avsedd hustruförhöjning mindre än enligt den tidigare lagen utan tillämpning av den tidigare lagens 28 § 2 mom. utgiven understödsdel, fogas skillnaden till hustrutillägget eller hustruförhöjningen.

Blir understödsdelen mindre än enligt den tidigare lagen utan tillämpning av den tidigare lagens 28 § 1 mom. utgiven understödsdel, fogas skillnaden till barntillägget.

Blir understödsdelen jämte hustrutillägg eller jämte hustruförhöjning mindre än enligt den tidigare lagen med tillämpning av den tidigare lagens 28 § 1 mom. och 2 mom. utgiven understödsdel, fogas skillnaden till hustrutillägget eller hustruförhöjningen samt till barntillägget.

Vid tillämpning av 5 och 6 mom. i detta ikraftträdelsestadgande delas skillnaden jämnt mellan barntilläggen eller mellan dessa och hustrutillägget eller hustruförhöjningen.

Från den förhöjning av understödsdelen, vilken grundar sig på ändringen av de i 2 mom. av detta ikraftträdelsestadgande avsedda markbeloppen, avdrages i 4–6 mom. av detta ikraftträdelsestadgande avsedd skillnad.

Till försäkrad som har rätt till ålderdomsstöd för månaden före denna lags ikraftträdande, utges ålderdomsstöd alltjämt i enlighet med tidigare stadganden. Försäkrad, som under inkomståret eller del därav uppburit ålderdomsstöd, påföres icke försäkringspremie. Ålderdomsstöd indrages, om den försäkrade beviljas änkepension enligt famlljepensionslagen (38/69). Har ålderdomsstöd utgått för samma tid, för vilken den försäkrade utfått pension enligt familjepensionslagen, betraktas sålunda utgivet ålderdomsstöd som delprestation i fråga om familjepensionen.

Vid bestämmande av understödsdelen för folkpensionstagare, som före denna lags ikraftträdande fyllt 65 år, skall 30 § 2 mom. ej tillämpas.

Vid verkställandet av förhöjning eller nedsättning i enlighet med lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) anses de i 28 § och 30 § 1 och 4 mom. samt i 2 mom. av detta ikraftträdelsestadgande avsedda markbeloppen motsvara det officiella levnadskostnadsindexets poängtal, enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall utbetalas i mars 1978 har beräknats.

Av denna lags verkställighet påkallade åtgärder kan vidtagas före lagens ikraftträdande.

19.12.1980/833:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

5.2.1982/103:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Lagens 25 a § tillämpas endast på sådan försäkrad som fyller 65 år den 1 december

1984 eller därefter.

Understödsdel och understödstillägg som beviljats tidigare omvandlas räknat från den 1 januari 1983 till en i denna lag avsedd tilläggsdel. Såvida pensionsanstalten vid sagda tidpunkt inte förfogar över sådana uppgifter som krävs för fastställande av tilläggsdelen, omvandlas understödsdel och understödstillägg till tilläggsdel på ansökan som skall göras senast den 30 juni 1983.

Tidigare beviljad tilläggsdel omvandlas räknat från den 1 januari 1984 och den 1 januari 1985 till sådan tilläggsdel som motsvarar för sagda tidpunkter gällande stadganden i denna lag.

Skulle tilläggsdel från och med den 1 januari 1983 bli mindre än enligt den tidigare lagen utgående understödsdel och understödstillägg tillsammans, betalas tilläggsdelen till understödsdelens och understödstilläggets sammanlagda belopp. På motsvarande sätt betalas tilläggsdel likväl till sitt tidigare belopp, om den vid omvandling som avses i 4 mom. den 1 januari 1984 eller den 1 januari 1985 skulle bli mindre.

Uppbär båda makarna folkpension, förhindras minskning av tilläggsdel från den 1 januari 1984 inte i den mån minskningen beror på att makarnas inkomster och förmögenhet beaktas separat för vardera maken. Tilläggsdelen får dock minska högst så mycket att det sammanlagda beloppet av makarnas tilläggsdelar inte minskar. (22.12.1983/1054)

Skall tilläggsdel rättas på grund av förändring i de i denna lags 32 a § avsedda inkomsterna eller familjeförhållandena, bestäms tilläggsdelen enligt de nya stadganden som gäller vid den tidpunkt då rättelsebeslutet träder i kraft. Pensionsdel som utbetalas för att hindra att tilläggsdelen minskar betalas inte därefter. Skulle tilläggsdelens belopp minska, trots att rättelse har gjorts på grund av sådan förändring i de ekonomiska förhållandena som verkar höjande på tilläggsdelen, betalas tilläggsdelen likväl till sitt tidigare belopp.

Uppbär endast den ena maken folkpension och skulle hans tilläggsdel minska från den 1 januari 1984 på grund av att den andra makens avdrag för ränta på skuld och övriga avdrag inte längre beaktas vid fastställandet av tilläggsdel eller skulle tilläggsdel räknat från den 1 januari 1985 bli mindre på grund av att den omvandlas så att den motsvarar den nya lagen, minskas pensionsdel som i enlighet med 5 mom. betalas för att tilläggsdelen inte skall minska, räknat från den 1 januari varje år, från och med år 1986 med 20 procent, likväl med minst 20 mark i månaden. Procentsatsen beräknas på pensionsdelens ursprungliga belopp med beaktande av folkpensionernas indexbundenhet. Om makes för ränta på skuld beviljade avdrag som räknat från den 1 januari 1984 slopas i årsinkomsten eller om pensionstagares för ränta på egna skulder beviljade avdrag som räknat från den 1 januari 1985 slopas i årsinkomsten sjunker med mera än 20 procent om året eller helt upphör, skall pensionsdel som betalas för att tilläggsdelen inte skall minska beräknas på nytt eller indras. (22.12.1983/1054)

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet, enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall betalas i mars 1981 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 98/81, Socialutsk. bet. 35/81, Stora utsk. bet. 215/81

30.4.1982/307:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1982, dock så att 59 § tillämpas först räknat från den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 39/82, Socialutsk. bet. 7/82, Stora utsk. bet. 34/82

23.7.1982/572:

Denna lags 30 § 4 mom. 14 a- och 14 b- punkter samt 6 mom. träder i kraft den 1 augusti 1982 och tillämpas vid fastställande av understödsdel för år 1982.

Denna lags 42 § 1 mom. samt 43 och 44 §§ träder i kraft den 1 oktober 1982.

Denna lags 39 § 4 och 6 mom. träder i kraft den 1 augusti 1982.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lag träder i kraft.

Regeringens proposition 80/82, Socialutsk. bet 17/82, Stora utsk. bet 102/82

21.1.1983/99:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1983.

Regeringens proposition 264/82, Socialutsk. bet. 37/82, Stora utsk. bet. 249/82

22.12.1983/1053:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal for det officiella levnadskostnadsindexet, enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall betalas i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 142/83, Socialutsk. bet. 10/83, Stora utsk. bet. 104/83

22.12.1983/1054:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 142/83, Socialutsk. bet. 10/83, Stora utsk. bet. 104/83

18.1.1985/53:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985, likväl så att den tillämpas från den 1 januari 1985.

Vid uträkningen av de 200 dagar som avses i 22 c § 1 mom. beaktas även de dagar för vilka arbetslöshetsunderstöd eller arbetslöshetsersättning utbetalts före denna lags ikraftträdande, och vid uträkningen av maximitiden för dagpenning avvägd enligt förtjänsten beaktas de dagar för vilka arbetslöshetsunderstöd utbetalts under tiden före denna lags ikraftträdande.

Ersättning för förlorad inkomst anses dock i enlighet med 26 § 1 mom. 3 punkten såsom inkomst i fråga om folkpensionens tilläggsdel endast i de fall då ersättningen för förlorad inkomst har börjat utbetalas den 1 januari 1985 eller därefter.

Det belopp som anges i 22 c § 2 mom. motsvarar det löneindextal som enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare fastställts för år 1984.

Regeringens proposition 249/84, Socialutsk. bet. 25/84, Stora utsk. bet. 216/84

12.7.1985/594:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Regeringens proposition 35/85, Socialutsk. bet. 10/85, Stora utsk. bet. 65/85

26.7.1985/670:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Det i 22 a § 1 mom. stadgade beloppet motsvarar det löneindextal som enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare har fastställts för år 1985.

Då rätt till individuell förtidspension enligt 22 a § fastställs, beaktas även sådan avgång som skett före denna lags ikraftträdande.

Regeringens proposition 85/85, Socialutsk. bet. 17/85, Stora utsk. bet. 101/85

31.12.1985/1129:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Lagmotion 80/85, Socialutsk. bet. 29/85, Stora utsk. bet. 224/85

8.8.1986/594:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Dock skall 22 a § 1 mom. och 31 § 2 mom. tillämpas från den 1 januari 1986.

Denna lag tillämpas inte på ett ärende som har gjorts anhängigt vid pensionsanstalten innan lagen trätt i kraft. Stadgandena om förmånsförhöjning tillämpas dock på sådan i 39 b § 2 mom. nämnd förmånsrat vars förfallodag infaller den dag då lagen träder i kraft eller senare.

Det belopp som stadgas i 22 a § 1 mom. motsvarar det löneindextal som enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare fastställts för år 1985.

Det belopp som stadgas i 39 b § 5 mom. motsvarar det poängtal i det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i mars 1981 har uträknats.

Regeringens proposition 67/86, Socialutsk. bet. 12/86, Stora utsk. bet. 77/86

2.5.1988/123:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Det upphävda stadgandet i 25 § 5 mom. skall likväl tillämpas till och med den 31 december 1988 samt 42 a § och 42 b § 1 mom. träda i kraft den 1 januari 1989.

I stället för de belopp om 8 304 mark, 4 152 mark och 1 668 mark som ingår i 30 a § 1 mom. 1-3 punkten tillämpas åren 1988-1991 följande belopp:

År 1 punkten 8 304 mk 2 punkten 4 152 mk 3 punkten 1 668 mk
1988 4 152 2 904 834
1989 4 152 2 904 834
1990 4 980 3 324 1 248
1991 6 642 3 732 1 668

Har den försäkrade innan denna lag träder i kraft rätt till hjälp- eller vårdtillägg på grund av sin ålder, ändras tillägget utan ansökan till ett vårdbidrag enligt denna lag vars belopp motsvarar det hjälp- eller vårdtillägg som har betalts. Likaså utges till en försäkrad, som omedelbart innan denna lag träder i kraft har rätt till hjälp- eller vårdtillägg på grund av hjälplöshet, utan särskild ansökan från det lagen träder i kraft, i stället för hjälptillägg, ett vårdbidrag enligt det mellersta beloppet och i stället för vårdtillägg ett vårdbidrag enligt det högsta beloppet. Höjningarna av vårdbidragen åren 1990-1992 genomförs utan särskild ansökan.

Om en försäkrad som får folkpension samt invalidpenning enligt lagen om invalidpenning (374/51) beviljas handikappbidrag i något annat fall än det som avses i 11 § 2 mom. lagen om handikappbidrag, har han inte längre rätt till invaliditetspension eller vårdbidrag enligt folkpensionslagen.

Har den försäkrade, innan denna lag träder i kraft, på grund av nedsatt funktionsförmåga eller särskilda kostnader som vållas av sjukdom eller skada rätt till ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller någon motsvarande tidigare lag och dessutom rätt till hjälp- eller vårdtillägg enligt folkpensionslagen, ändras hjälp- eller vårdtillägget utan ansökan till ett vårdbidrag som avses i denna lag. Vårdbidraget är lika stort som det hjälp- eller vårdtillägg som har utbetalts.

Beviljas någon som får vårdbidrag enligt 3 mom. ovan vårdbidrag enligt 30 a § för samma tid som för det förstnämnda vårdbidraget, betraktas detta som förskottsbetalning av vårdbidrag enligt 30 a §.

De belopp som stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfallit till betalning i mars 1981 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 126/87, Socialutsk. bet. 22/87, Stora utsk. bet. 118/87

11.11.1988/949:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 4/88, Andra lagutsk. bet. 5/88, Stora utsk. bet. 97/88

25.11.1988/986:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989.

En tidigare beviljad tilläggsdel ändras utan ansökan så att den motsvarar denna lag. En med stöd av 8 § 2 mom. eller 9 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst betald förhöjning av livränta beaktas härvid till beloppet vid den tidpunkt då lagen träder i kraft. Skulle då beloppet av tilläggsdelen minska, skall den likväl betalas till sitt tidigare belopp. Den del av pensionen som betalas för att hindra att tilläggsdelen blir mindre skall omräknas eller indras, om tilläggsdelens belopp skulle stiga vid en justering enligt 32 a §.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 129/88, Socialutsk. bet. 20/88, Stora utsk. bet. 126/88

23.12.1988/1217:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Lagen tillämpas också då pensionsfallet har inträffat innan den har trätt i kraft. När den försäkrades rätt till pension avgörs, beaktas också den tid han har varit bosatt i Finland före ikraftträdandet.

Denna lag hindrar inte fortsatt utbetalning av pensioner som har börjat innan lagen trätt i kraft.

Har en pensionstagare innan lagen har trätt i kraft flyttat utomlands tillämpas 41 § 1 mom. folkpensionslagen, sådant det lyder i lag av den 5 februari 1988 (123/88), då det beslutas om pensionen skall fortsättas, under förutsättning att vistelsen utomlands fortgår i en följd.

Regeringens proposition 78/88, Socialutsk. bet. 18/88, Stora utsk. bet. 124/88

23.12.1988/1226:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Vad som stadgas i 3 § 2 mom. tillämpas på arbetsgivares folkpensionsavgift för löner som utbetalas 1989, och vad som stadgas i 5 § 1 mom. vid beskattningen för 1989. Stadgandena i 59 § 2 mom. och 62 § är i kraft till och med den 31 december 1989.

Regeringens proposition 128/88, Socialutsk. bet. 25/88, Stora utsk. bet. 155/88

28.7.1989/738:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989. Den skall dock tillämpas från den 1 januari 1989.

Det belopp som stadgas i 22 a § 1 mom. motsvarar det löneindextal som enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare har fastställts för 1985.

Regeringens proposition 78/89, Socialutsk. bet. 12/89, Stora utsk. bet. 82/89

22.12.1989/1250:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 231/89, Socialutsk. bet. 38/89, Stora utsk. bet. 217/89

9.2.1990/105:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Markbeloppet i 33 § 1 mom. motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 173/89, Socialutsk. bet. 36/89, Stora utsk. bet. 224/89

9.11.1990/958:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 65/90, Statsutsk. bet. 28/90, Stora utsk. bet. 90/90

8.2.1991/214:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Stadgandena i 35 § 5 mom., 39 § 1 mom. och 39 a § 1 mom. tillämpas då en i dessa stadganden nämnd ansökan har gjorts eller en där nämnd utredning har lagts fram efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 288/90, Socialutsk. bet. 56/90, Stora utsk. bet. 268/90

8.3.1991/471:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Tidigare beviljade tilläggsdelar ändras den 1 september 1991 så att de stämmer överens med denna lag.

Har bara den ena av makarna omedelbart före ikraftträdandet erhållit tilläggsdel som har fastställts enligt 25 § 1 mom., bestäms tilläggsdelen dock fortfarande enligt 25 § 1 mom. till dess tilläggsdelen skall justeras enligt 32 a § 3 mom.

Har bara den ena maken omedelbart före ikraftträdandet erhållit tilläggsdel som har fastställts enligt 25 § 1 mom., beaktas av de förmåner som nämns i 27 § fortfarande högst det belopp som nämns i 27 § 1 mom. till dess tilläggsdelen skall justeras enligt 32 a § 3 mom.

Stadgandena i 32 a § 1 mom. skall tillämpas när en förändring efter ikraftträdandet har skett i de inkomster som inverkar på tilläggsdelen. När denna justeras enligt 32 a § 3 mom. skall likväl också ändringar som skett i inkomsterna före ikraftträdandet beaktas oberoende av deras storlek.

Markbeloppen i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 205/90, Lagmotion 113/90, Lagmotion 116/90, Socialutsk. bet. 39/90, Stora utsk. bet. 211/90

27.3.1991/619:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Det belopp som nämns i 22 a § 1 mom. motsvarar det löneindextal som enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare har fastställts för 1985.

Regeringens proposition 259/90, Socialutsk. bet. 49/90, Stora utsk. bet. 253/90

20.12.1991/1595:

Denna lag träder i kraft den 31 december 1991.

Då lagen träder i kraft överförs det pensionsansvar för personalen som grundar sig på tjänst vid pensionsanstalten från folkpensions- och sjukförsäkringsfonden till pensionsansvarsfonden. Ansvaret för betalningen av pensioner och andra förmåner som har beviljats före ikraftträdandet överförs på pensionsansvarsfonden den 1 januari 1992.

Pensionsansvarsfondens nivå enligt 59 a § 3 mom. skall ha uppnåtts före utgången av 2005. Bidrag till ett större belopp än vad uppnåendet av denna proportionerliga nivå förutsätter får dock betalas till pensionsansvarsfonden, om detta sker genom överföringar av pensionsanstaltens investerings- och anläggningstillgångar samt uppskrivningar av dem.

De bidrag för 1991 och 1992 som är avsedda för täckning av pensionsansvaret betalas av anstaltens medel enligt 3 mom.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 170/91, Social- och hälsovårdsutsk. bet. 14/91

26.6.1992/558:

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1991.

RP 49/92, StaUB 18/92

18.12.1992/1333:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Det markbelopp om vilket stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

RP 194/92, JsUB 22/92

30.12.1992/1658:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. I fråga om landskapet Åland skall lagen dock tillämpas från och med den 1 januari 1996.

RP 322/92, ShUB 45/92

30.12.1992/1660:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Vad som stadgas i 3 § 2 mom. tillämpas på arbetsgivares folkpensionsavgift för löner som utbetalas 1993, och vad som stadgas i 5 § 1 mom. vid beskattningen för 1993. Stadgandena i 6 §, 59 § 2 mom. och 62 § är i kraft till och med den 31 december 1993.

RP 288/92, StaUB 85/92

28.6.1993/547:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

En pension som har börjat innan denna lag har trätt i kraft ändras på ansökan till pension enligt denna lag. Har en pension inte ändrats till pension enligt denna lag, bestäms tilläggsdel, vårdbidrag och maketillägg som beviljas senare utan den i 25 b och 30 b §§ nämnda avvägning enligt den tid den försäkrade har bott i Finland. När tilläggsdelen bestäms tillämpas härvid 26 § 5 mom. i den lydelse det har när denna lag träder i kraft. Detta förfarande iakttas också när en pension som beviljats för en viss tid eller ett tillägg till en sådan pension förlängs eller när arbetslöshetspension ändras till invaliditetspension eller arbetslöshets- eller invaliditetspension ändras till ålderdomspension.

Om en person som fyllt 16 år är finsk medborgare eller om han omedelbart innan denna lag träder i kraft har varit bosatt i Finland i fem år och är bosatt i Finland när lagen träder i kraft, har han rätt till pension under de förutsättningar som anges i den 23 § som gäller då denna lag träder i kraft och utan den i 25 b och 30 b §§ nämnda avvägning enligt den tid den försäkrade har varit bosatt i Finland. En förutsättning är dock att pensionen börjar inom fem år efter att denna lag trätt i kraft och att den försäkrade är bosatt i Finland från det lagen träder i kraft till dess att pensionen börjar. När tilläggsdelen bestäms tillämpas härvid 26 § 5 mom. i den lydelse det har när denna lag träder i kraft.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

Utbetalningen av pensioner, som beviljats med stöd av den 23 a § som gäller då denna lag träder i kraft, fortsätter enligt de stadganden som gäller när lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 227/92, ShUB 10/93

28.6.1993/564:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagens 39 a § 1 mom. tillämpas på sådana fall där förutsättningarna för individuell förtidspension uppfylls den 1 januari 1994 eller därefter. Stadgandena i 22 a § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 och 4 mom. och 31 § 2 mom. tillämpas på fall när ansökan har lämnats in efter att lagen har trätt i kraft.

Stadgandena i 22 a § 1 mom. andra meningen och 5-8 mom. tillämpas också på de fall där pensionen har börjat innan denna lag har trätt i kraft.

Utan hinder av vad 20 och 22 a §§ stadgar om den nedre åldersgränsen för individuell förtidspension, har en försäkrad som är född 1939 eller tidigare rätt till denna pension enligt den nedre åldersgräns som är gällande när denna lag träder i kraft.

På en försäkrad, som har fyllt 55 år innan denna lag har trätt i kraft och som vid ikraftträdandet har rätt till dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90), tillämpas fortfarande 22 c § 1 mom. och 39 § 6 mom. folkpensionslagen sådana dessa lagrum lyder när denna lag träder i kraft. Vid tillämpning av detta stadgande anses den försäkrade ha rätt till arbetslöshetsdagpenning för den självrisktid som avses i 12 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och den 1 januari 1994. Arbetslöshetspension kan beviljas enligt nämnda stadganden även om den försäkrade beviljas i någon pensionslag avsedd arbetslöshetspension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat innan denna lag har trätt i kraft. (30.12.1993/1549)

En i 26 § 1 mom. 2 punkten nämnd förmån som grundar sig på frivillig olycksfallsförsäkring enligt olika lagar beaktas som inkomst i tilläggsdelen, om förmånen har börjat den 1 januari 1994 eller senare.

Det i 22 a § stadgade beloppet motsvarar det löneindextal som för 1985 har fastställts enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare.

RP 26/93, ShUB 14/93

28.6.1993/567:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 73/93, ShUB 13/93

28.6.1993/573:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 86/93, ShUB 15/93

30.12.1993/1548:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Det belopp som anges i 22 a § 1 mom. motsvarar det löneindextal som enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare fastställts för 1985.

RP 235/93, ShUB 47/93

30.12.1993/1549:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 235/93, ShUB 47/93

30.12.1993/1574:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 287/93, ShUB 57/93

30.12.1993/1596:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas på lön som utbetalts under lagens giltighetstid.

RP 307/93, ShUB 56/93

30.12.1993/1666:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Vad som stadgas i 3 § 2 mom. tillämpas på arbetsgivares folkpensionsavgift för löner som utbetalas 1994, och vad som stadgas i 5 § 1 mom. vid beskattningen för 1994. Stadgandena i 6 §, 59 § 2 mom. och 62 § är i kraft till och med den 31 december 1994.

RP 234/93, StaUB 75/93

14.10.1994/886:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande samt stadgandet i 74 c § tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94, ShUB 21/94

21.11.1994/981:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Den ersättning för förlorad inkomst som avses i 26 § 1 mom. 3 punkten räknas som inkomst enligt nämnda punkt om skadan har inträffat den 1 januari 1995 eller senare.

Om pension har beviljats innan denna lag träder i kraft, beaktas de förmåner som avses i 26 § 1 mom. 1-3 punkten såsom inkomst vid justering av pension sedan lagen trätt i kraft. Dessutom tillämpas 2, 3 och 5 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (547/93).

Stadgandena i 30 a § 5 mom., 39 § 3 mom. och 39 a § 2 mom. i denna lag tillämpas när en ansökan om förmån eller ett yrkande på justering av vårdbidrag anländer den 1 januari 1995 eller senare.

RP 206/94, ShUB 27/94

16.12.1994/1193:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas när ändring söks i beslut som givits efter att den trätt i kraft.

RP 190/94, ShUB 30/94

16.12.1994/1295:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1295/1994 trädde i kraft enligt F 1580/1994 den 1.1.1995.)

Det markbelopp om vilket stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

RP 162/94, JsUB 13/94

29.12.1994/1400:

Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

Vad 3 § 2 mom. stadgar tillämpas på arbetsgivares folkpensionsavgift för löner som utbetalas 1995, och vad 5 § 1 mom. stadgar vid beskattningen för 1995. Stadgandena i 6 §, 59 § 2 och 3 mom. och 62 § är i kraft till och med den 31 december 1995.

RP 208/94, ShUB 40/94

29.12.1994/1403:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas vid beskattningen för 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 208/94, ShUB 40/94

31.1.1995/116:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 317/94, ShUB 46/94

3.3.1995/311:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

RP 292/94, EkUB 58/94

21.4.1995/663:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

1.12.1995/1360:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Vad 3 § 2 mom. stadgar tillämpas på arbetsgivares folkpensionsavgift för löner som utbetalas 1996. Stadgandena i 59 § 2 och 3 mom. gäller till och med den 31 december 1996.

RP 103/95, ShUB 15/95, RSv 98/95

1.12.1995/1362:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 103/95, ShUB 15/95, RSv 98/95

18.12.1995/1447:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95, FvUB 8/95, RSv 133/95

18.12.1995/1487:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Om en för viss tid beviljad invaliditetspension börjar innan denna lag träder i kraft, betalas pensionen efter att lagen har trätt i kraft såsom invaliditetspension för viss tid, dock högst för den tid som pensionsanstalten beslutat bevilja pensionen.

Om en rehabiliteringsklient som uppbär rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning beviljas invaliditetspension eller individuell förtidspension som påbörjas innan denna lag träder i kraft, tillämpas 39 § 7 mom. sådant det lyder när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 118/95, ShUB 17/95, RSv 115/95

18.12.1995/1491:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996, dock så att 42 b § 1 mom. tillämpas från och med den 1 januari 1997.

Betalningen av folkpensionens basdel, som har börjat före den 1 januari 1996 och som har minskats på grundval av 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i denna lag, sådant det lyder i lagarna 1491/1995, 980/1996, 913/1998 och 1276/1999, upphör den 1 januari 2001. Ett skriftligt beslut om att betalningen av pensionen upphör ges på begäran. När betalningen av pensionen upphör, fortsätter betalningen av bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) på samma grunder som tidigare tills beloppet av bostadsbidraget justeras nästa gång i enlighet med 8 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare. Likaså fortsätter betalningen av vårdbidrag för pensionstagare även om betalningen av ovan nämnda pension upphör. När ovan nämnda pension till en utomlands bosatt person som får fronttillägg upphör den 1 januari 2001, beviljas han i stället för det tidigare fronttillägget utan ansökan fronttillägg enligt 2 § 1 mom. lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988). (21.12.2000/1228)

Om basdelen betalas i överensstämmelse med 2 mom. och pensionstagaren beviljas tilläggsdel ännu 1996, justeras basdelen i överensstämmelse med 24 § 3 mom. från den tidpunkt då tilläggsdelen börjar.

Basdel och tilläggsdel som betalts till pensionstagarna ändras till folkpension den 1 januari 1997. Om den folkpension som uträknats på detta sätt efter den justering som gjorts den 1 januari 1997 eller därefter i början av 1998, 1999 eller 2000 skulle vara mindre än den pension som tidigare betalts, betalas pensionen dock åtminstone i överensstämmelse med 2 mom.

Om pensionstagaren har rätt till maketillägg eller tidigare förmån som motsvarar maketillägg för den månad som föregick ikraftträdandet, betalas de så länge som peionstagarens rätt till förmånen skulle ha fortsatt på tidigare grunder utan nytt beslut, dock högst till den 31 december 2000. Maketillägg eller motsvarande förmån minskas dock den 1 januari 1997 och därefter i början av varje år med 20 procent. Procentbeloppet beräknas på det maketillägg som balades vid ikraftträdandet.

Betalningen av barnförhöjning, som har börjat före den 1 januari 1996 och som från början av 1998, 1999 och 2000 har minskats med 20 procent av beloppet 1995, fortsätter så länge pensionstagaren hade haft rätt till barnförhöjning på tidigare grunder utan nytt beslut. (21.12.2000/1228)

Begravningsbidrag efter en person som dött innan denna lag trädde i kraft betalas enligt den lag som gällde vid ikraftträdandet.

De markbelopp om vilka stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 119/95, ShUB 21/95, RSv 121/95

18.12.1995/1502:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 124/95, ShUB 25/95, RSv 137/95

18.12.1995/1577:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95, StaUB 37/95, RSv 124/95

8.11.1996/827:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996, ShUB 24/1996, RSv137/1996

5.12.1996/979:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

När basdelen och tilläggsdelen på grundval av 4 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/95) ändras till folkpension, kan vid fastställandet av folkpensionen användas de uppgifter i folkpensionsanstaltens besittning som påverkar folkpensionens belopp. Folkpensionsanstalten har rätt att rätta folkpensionens belopp, om dessa uppgifter ändras jämfört med situationen den 1 januari 1997.

Folkpensionen kan ändras så att den börjar överensstämma med denna lag utan något nytt beslut. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Om en person får folkpension när denna lag träder i kraft, beaktas en förmån som betalas från utlandet enligt 26 § 5 mom. i denna lag, när folkpensionen första gången justeras på grundval av 32 a § medan denna lag är i kraft eller när en pension som avses i andra meningen i 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/95) ändras så att den börjar överensstämma med denna lag. Om folkpension beviljas eller justeras för tiden före denna lags ikraftträdande, beaktas en förmån som betalas från utlandet räknat från ikraftträdandet, med undantag för fall där beviljande eller justering av pensionen har sökts på grundval av artikel 27 i den nordiska konventionen om social trygghet (FördrS 81/81) inom den tid som bestäms i punkt 2 i nämnda artikel.

Till den som erhåller en basdel som höjs enligt 25 b § lagen om ändring av folkpensionslagen (103/82), beräknas den nya uppskovsprocenten så att folkpensionens belopp den 1 januari 1997 bibehålls oförändrat. När pensionen senare justeras, ändras inte den omräknade uppskovsprocenten.

Om en person har rätt att få vårdbidrag för pensionstagare när denna lag träder i kraft, betalas vårdbidraget efter att lagen trätt i kraft, dock högst för den tid för vilken vårdbidraget har beviljats.

På folkpension som skall betalas för 1996 tillämpas 24 § 3 mom., 25 a §, 26 § 9 och 10 mom., 42 b § 3 mom. och 91 a § folkpensionslagen sådana de lyder i den lag som gäller när denna lag träder i kraft.

De markbelopp om vilka stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 189/1996, ShUB 29/1996, RSv 174/1996

5.12.1996/980:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

De markbelopp om vilka stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

RP 189/1996, ShUB 29/1996, RSv 174/1996

5.12.1996/994:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På sådana pensioner och rättelseposter av pensioner som skall betalas ut efter att lagen trätt i kraft och som hänför sig till tiden före ikraftträdandet tillämpas stadgandet i 62 § om finansieringen av kostnaderna för folkpensionerna.

RP 170/1996, ShUB 28/1996, RSv 175/1996

5.12.1996/999:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till och med den 31 december 1997.

RP 170/1996, ShUB 28/1996, RSv 175/1996

18.4.1997/328:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997. Stadgandena i 30 b och 42 b § tillämpas dock från och med den 1 januari 1997.

Det markebelopp om vilket stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

RP 7/1997, ShUB 5/1997, RSv 24/1997

19.12.1997/1278:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och gäller till och med den 31 december 1998.

RP 165/1997, ShUB 29/1997, RSv 211/1997

13.11.1998/837:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1999.

Vad som bestäms i 39 § 4 mom. tillämpas inte på den vars rätt till pension uppkommit före denna lags ikraftträdande.

RP 87/1998, ShUB 14/1998, RSv 120/1998

4.12.1998/908:

Denna lag träder i kraft den 31 december 1998.

För uppnående av minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar överförs under 1998–2003 vid behov ur sjukförsäkringsfonden medel till folkpensionsfonden av de finansieringstillgångar som överstiger det minimibelopp av finansieringstillgångarna som föreskrivs i 59 § 1 mom. sjukförsäkringslagen. (13.12.2001/1209)

Den nivå om 41 procent för pensionsansvarsfonden som föreskrivs i 59 a § 3 mom. i denna lag bör uppnås före utgången av 2010. Till pensionsansvarsfonden kan betalas bidrag till ett större belopp än ett balanserat uppnående av täckningsnivån förutsätter, om detta sker genom överföringar av pensionsanstaltens investerings- och anläggningstillgångar och genom värdeuppskrivningar som gäller dem.

RP 179/1998, ShUB 24/1998, RSv 173/1998

4.12.1998/913:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 141/1998, ShUB 25/1998, RSv 176/1998

4.12.1998/914:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas i de fall då den förmån som avses i 26 § 1 mom. 3 a-punkten börjar den 1 januari 1999 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 141/1998, ShUB 25/1998, RSv 176/1998

5.3.1999/280:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Lagen tillämpas på besvärsärenden som blir anhängiga efter att lagen har trätt i kraft.

RP 83/1998, LaUB 22/1998, RSv 250/1998

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

23.12.1999/1271:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Utan hinder av vad som bestäms i 20 och 22 a § i denna lag om den lägsta åldersgränsen för individuell förtidspension bibehåller personer som är födda 1943 eller tidigare sin rätt till individuell förtidspension när de fyllt 58 år.

Om en person innan denna lag träder i kraft inte har haft rätt till arbetslöshetspension på grund av att han inte har uppfyllt villkoret i den 22 c § 1 mom. 1 punkt som gäller vid ikraftträdandet, beviljas pensionen på ansökan räknat från ingången av den månad som följer efter ansökan, dock tidigast från ikraftträdandet. Görs ansökan inom en månad efter att denna lag har trätt i kraft, beviljas arbetslöshetspension från ikraftträdandet.

Denna lags 25 a § 1 och 2 mom. tillämpas på pensioner som börjar den 1 januari 2000 eller därefter. Om personen har fyllt 65 år innan denna lag träder i kraft, tillämpas 25 a § 1 mom. folkpensionslagen, sådant det lyder när denna lag träder i kraft, på tiden före ikraftträdandet.

När 26 § 2 mom. i denna lag tillämpas betraktas också en minskning enligt det 5 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare som gäller när denna lag träder i kraft, eller en motsvarande minskning, som inkomst.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 93/1999, ShUB 23/1999, RSv 126/1999

23.12.1999/1276:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 78/1999, ShUB 22/1999, RSv 114/1999

30.12.1999/1368:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Om pensionen när denna lag träder i kraft betalas till en förmyndare, god man, vårdnadshavare eller någon annan som avses i 43 eller 44 §, fortsätter utbetalningen av pensionen till denna person eller instans tills folkpensionsanstalten har fått ett meddelande om någon annan intressebevakare eller instans som har rätt att lyfta pensionstagarens pension.

Denna lags 45 § 3 mom. tillämpas på pensioner eller förmåner i fråga om vilka rättelse- eller justeringsbeslut meddelas efter att denna lag har trätt i kraft.

RP 163/1999, ShUB 26/1999, RSv 137/1999

25.2.2000/241:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Mandattiden för de fullmäktige som har valts innan lagen har trätt i kraft fortsätter i överensstämmelse med det beslut som avser valet av dem.

RP 191/1999, ShUB 1/2000, RSv 6/2000

14.7.2000/683:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 39/2000, FiUB 10/2000, RSv 93/2000

17.11.2000/962:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 57/2000, LaUB 7/2000, RSv 101/2000

21.12.2000/1224:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan folkpensionen för en person som får folkpension så att den överensstämmer med denna lag. Om ändring av folkpensionen ges beslut på begäran.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2000, ShUB 37/2000, RSv 202/2000

21.12.2000/1228:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2000, ShUB 37/2000, RSv 202/2000

17.8.2001/724:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Folkpension och vårdbidrag för pensionstagare som betalas ut när denna lag träder i kraft ändras så att de stämmer överens med denna lag den 1 januari 2002. De inkomster som enligt 26 och 27 § beaktats i pensionen ändras till euro så att de avrundas nedåt till närmaste hela euro. Pensionen betalas dock minst till samma belopp som tidigare, om inte något annat följer av en justering enligt 32 eller 32 a § folkpensionslagen.

Beloppet av vårdbidrag för pensionstagare som enligt 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen (123/1988) om ändring av folkpensionslagen betalas till ett belopp som motsvarar hjälptillägget är 72,57 euro i månaden och det vårdbidrag för pensionstagare som betalas till ett belopp som motsvarar vårdtillägget är 106,89 euro i månaden.

Barnförhöjning som betalas med stöd av 6 mom. lagen (1228/2000) om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen ändras så att den stämmer överens med denna lag den 1 januari 2002. Som barnförhöjning betalas dock 17,66 euro i månaden per barn.

Förmånerna kan utan nytt beslut ändras så att de stämmer överens med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2001, ShUB 21/2001, RSv 89/2001

17.8.2001/732:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 10/2001, ShUB 20/2001, RSv 88/2001

23.11.2001/1061:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 149/2001, ShUB 27/2001, RSv 131/2001

13.12.2001/1209:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 150/2001, ShUB 31/2001, RSv 151/2001

21.12.2001/1420:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Det belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall betalas ut i januari 2001 beräknats.

Barnförhöjning som när denna lag träder i kraft betalas ut med stöd av 6 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen (1491/1995) om ändring av folkpensionslagen, sådant detta moment lyder i lag 1228/2000, binds vid förändringar i prisnivån i enlighet med lagen om folkpensionsindex (456/2001).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 151/2001, ShUB 44/2001, RSv 195/2001

1.2.2002/70:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

RP 169/2001, ShUB 38/2001, RSv 171/2001

26.7.2002/633:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002. Bestämmelserna i 20 § 1 mom. 2 punkten underpunkt c och 22 a § 1 mom. tillämpas från och med den 1 januari 2004.

RP 45/2002, ShUB 18/2002, RSv 104/2002

9.8.2002/682:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/1956) 61, 62, 62 a, 68 samt 70–74 §, av dessa lagrum 61 § sådan den lyder i förordning 859/1989, 62 § sådan den lyder i förordning 743/1982, 62 a § sådan den lyder i förordning 418/1995 samt 70 § sådan den lyder i förordningarna 885/1982 och 1138/2001.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

3.12.2002/1028:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 224/2002, ShUB 31/2002, RSv 162/2002

20.12.2002/1193:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 145/2002, ShUB 35/2002, RSv 175/2002

21.2.2003/135:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Vid sökande av ändring i beslut som prövningsnämnden givit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft.

RP 101/2002, LaUB 23/2002, RSv 232/2002

28.2.2003/190:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 116/2002, ShUB 48/2002, RSv 240/2002

13.6.2003/505:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2002, ShUB 53/2002, RSv 265/2002

27.6.2003/639:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Utan hinder av 20 § 1 mom. 1 punkten i denna lag har personer som är födda före 1945 rätt till förtida ålderdomspension enligt den folkpensionslag som gäller före denna lags ikraftträdande.

Utan hinder av vad som bestäms i denna lag har arbetstagare som är födda före 1944 rätt till individuell förtidspension enligt de bestämmelser som gäller före denna lags ikraftträdande.

Vid tillämpningen av 26 § 2 mom. i denna lag beaktas som inkomst inte en förhöjning enligt 5 a § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, sådant det lyder vid denna lags ikraftträdande, eller motsvarande förhöjning, om personen i fråga har fyllt 65 år den 1 januari 1980 eller därefter.

På folkpensioner som när denna lag träder i kraft betalas ut tillämpas 26 § 3 och 6 mom. folkpensionslagen, sådana de lyder vid denna lags ikraftträdande.

RP 242/2002, ShUB 58/2002, RSv 298/2002

19.12.2003/1193:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

30.12.2003/1313:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003, ShUB 29/2003, RSv 125/2003

7.5.2004/350:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004. Den andra meningen i 88 a § 2 mom. tillämpas dock först från och med den 1 september 2004.

Lagen tillämpas också på förmåner som betalats utan grund och på fordringar som uppkommit före ikraftträdandet av lagen. När preskriptionstiden för sådana fordringar räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess också enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2003.

RP 158/2003, ShUB 4/2004, RSv 20/2004

9.7.2004/640:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 76/2004, ShUB 17/2004, RSv 115/2004

1.10.2004/896:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 39/2004, ShUB 11/2004, RSv 86/2004

26.11.2004/1023:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan folkpensionen för en person som får folkpension så att den överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om att folkpensionen har ändrats.

Om pension enligt 26 § 1 mom. 1 punkten i folkpensionslagen har börjat betalas ut till en person före den 1 januari 2005 eller ett pensionsfall som relaterar till invalid-, arbetslöshets- eller familjepension inträffar 2005, beaktas dessa pensioner som inkomst med stöd av de bestämmelser i folkpensionslagen som gäller före den 1 januari 2005, i sådana fall då folkpensionen börjar utbetalas eller justeras efter att denna lag trätt i kraft. Samma förfarande gäller när någon beviljas ålderspension utifrån ett invalidpensionsrelaterat eller arbetspensionsrelaterat pensionsfall som inträffar 2005.

Om ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961) eller motsvarande lagar börjar betalas ut till en person den 1 januari 2005 eller därefter och personen har fyllt 63 år före den 1 januari 2005, beaktas som inkomst den arbetspension som intjänats före den 31 december 2004.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2004, ShUB 23/2004, RSv 147/2004

2.12.2005/940:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan folkpensionen för en person som får folkpension så att den överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om att folkpensionen har ändrats.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2005, ShUB 14/2005, RSv 119/2005

9.12.2005/998:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 125/2005, ShUB 23/2005, RSv 138/2005

21.7.2006/617:

Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.

RP 34/2006, JsUB 8/2006, GrUU 18/2006, RSv 91/2006

17.11.2006/999:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan vårdbidraget för en person som får specialvårdbidrag för pensionstagare så att det överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om ändring av bidraget.

Det belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut i januari 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2006, ShUB 25/2006, RSv 129/2006

22.12.2006/1300:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 167/2006, ShUB 34/2006, RSv 168/2006

25.5.2007/622:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 156/2006, FvUB 37/2006, RSv 311/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.