Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

19.6.1953/263

Lag om explosionsfarliga ämnen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Denna lag har upphävts genom L 3.6.2005/390, som gäller fr.o.m. den 1.7.2005.

1 §

För upprätthållande av allmän säkerhet samt förebyggande av person- och egendomsskador kan, utöver vad som gäller enligt stadgandena om bedrivande av näring, genom förordning stadgas om tillverkning, införsel, innehav, försäljning eller annan överlåtelse, forsling och användning av samt kvaliteten hos explosiva ämnen, brännbara vätskor och gaser ävensom andra med dem jämförbara explosionsfarliga eller självantändliga ämnen och produkter samt produkter som under vissa omständigheter bildar explosionsfarliga ämnen. Likaså kan genom förordning stadgas om tillverknings- och upplagringsanordningar samt förbrukningsapparater för dessa ämnen och produkter samt om införsel, försäljning och annan överlåtelse, drift, besiktning och installation av samt service för dylika anordningar och apparater. Genom förordning kan även, i enlighet med vad som är stadgat i 1 a § lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/74), stadgas om åtgärder som krävs för att avvärja risk för oljeskada. (21.1.1983/89)

När stadganden om explosiva varor utfärdas, skall hänsyn tas till att hälso- och miljöskador som kan orsakas av explosiva varor och av tillverkningen av sådana förhindras. (15.11.1991/1351)

Införsel av explosiva varor är tillåten endast med tillstånd. Om utförsel av sådana varor gäller vad som är stadgat om utförsel av krigsförnödenheter. (21.1.1983/89)

1 a § (16.11.2001/990)

Sådana plastiska sprängämnen som avses i konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte får inte införas i landet, tillverkas, innehas eller överlåtas om inte detekteringsmedel har införts i dem i enlighet med konventionen. Närmare bestämmelser om de sprängämnestekniska krav som gäller för införande av detekteringsmedel i plastiska sprängämnen utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet.

Förbudet mot införsel, tillverkning, innehav och överlåtelse av plastiska sprängämnen gäller inte plastiska sprängämnen som i små kvantiteter behövs för

1) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade explosiva varor,

2) träning i detektering av explosiva varor eller utveckling och provning av utrustning för detektering av explosiva varor, samt

3) kriminaltekniska undersökningar, utveckling av brottsutredningsmetoder och andra rättsmedicinska ändamål.

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. får plastiska sprängämnen införas i Finland även om de inte har märkts i enlighet med konventionen, om mottagaren av sprängämnena är försvarsmakten, polisen eller gränsbevakningsväsendet.

För utförsel ur landet av plastiska sprängämnen som avses i konventionen gäller vad som bestäms i lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990).

2 §

Genom förordning må bestämmas, att i 1 § 1 mom. avsedd verksamhet må bedrivas endast med särskilt tillstånd och på godkänd lednings ansvar.

Beviljat tillstånd och godkännande av ansvarig ledning må, då skäl därtill prövas föreligga, återkallas av den myndighet, som meddelat tillståndet eller godkännandet.

Återkallas tillstånd och har vederbörande icke inom därför utsatt skälig tid överlåtit i tillståndet åsyftade ämnen och produkter, som han innehar, åt annan näringsidkare, som har rätt att innehava sådana, tillfalla de staten mot en uppskattningsvis fastställd ersättning. Anses de icke kunna användas för statens ändamål, skola de på åtgärd av polismyndighet på orten för ägarens räkning säljas på offentlig auktion.

Då tillstånd återkallas, må tillika de ämnen och produkter i vederbörandes värjo, som tillståndet gäller, omhändertagas av polismyndigheten, till dess att med dem förfarits, såsom i 3 mom. är stadgat.

3 §

Den högsta ledningen och styrningen av iakttagandet av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den utövas av handels- och industriministeriet. Tillsynen över att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas utövas av säkerhetsteknikcentralen och av de övriga tillsynsmyndigheter som nämnda uppgift anförtros genom förordning. I kommunerna sköts tillsynsuppgiften av brandchefen. (21.8.1995/1074)

2 mom. har upphävts genom L 1074/1995. (21.8.1995/1074)

Om den övervakning som hör till arbetarskyddsmyndigheterna och som avser arbetarskyddet stadgas särskilt. (15.11.1991/1351)

4 § (12.7.1993/672)

För tillsyn över att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas har en övervakningsmyndighet rätt att få behövliga uppgifter av ägaren till ett ämne, en produkt, en anordning eller en apparat, av en verksamhetsidkare som tillverkar, importerar, exporterar, lagrar, överlåter, innehar eller använder sådana ämnen, produkter, anordningar eller apparater som avses i denna lag samt av andra personer som förpliktelserna i denna lag och i stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den gäller.

För tillsyn över att denna lag och stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas har en övervakningsmyndighet rätt att få tillträde till ett område, en lokal och andra utrymmen, om detta är nödvändigt med tanke på den övervakning som avses i denna lag, samt att där utföra inspektioner och vidta andra åtgärder som övervakningen kräver. Denna rätt omfattar även bostadslägenheter när det gäller att förebygga situationer där omedelbar fara föreligger.

En övervakningsmyndighet har rätt att få för övervakningen behövliga prov av sådana ämnen och produkter som avses i denna lag samt av tillverknings- och upplagringsanordningar samt förbrukningsapparater för dessa.

4 a § (21.8.1995/1074)

Säkerhetsteknikcentralen kan temporärt förbjuda tillverkning, saluhållning, försäljning och annan överlåtelse samt användning av ett ämne eller en produkt som avses i denna lag eller av tillverknings- och upplagringsanordningar samt förbrukningsapparater för dessa, om det finns skäl att anta att de medför en uppenbar fara för person-, egendoms- eller miljöskador.

När säkerhetsteknikcentralen konstaterar att ett ämne eller en produkt eller en tillverknings- eller upplagringsanordning eller förbrukningsapparat för dessa inte uppfyller de krav som ställts i denna lag eller med stöd av den, kan säkerhetsteknikcentralen i fråga om dessa ämnen, produkter, anordningar eller apparater

1) varaktigt förbjuda tillverkning, saluhållning, försäljning och annan överlåtelse samt användning,

2) förordna att de eller tillverkningen av dem skall ändras så att de uppfyller de krav som ställts i denna lag och med stöd av den samt att det skall visas att kraven uppfylls, samt

3) förplikta försäljaren, tillverkaren eller importören att anmäla en fara som dessa medför och en rättighet som innehavaren av dem har; vid behov kan säkerhetsteknikcentralen själv lämna en sådan anmälan på försäljarens, tillverkarens eller importörens bekostnad.

Om de ändringar och förbud som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten inte kan anses vara tillräckliga, kan säkerhetsteknikcentralen

1) bestämma att försäljaren, tillverkaren, importören eller användaren skall dra bort från marknaden, ta ur bruk, oskadliggöra eller förstöra ett ämne eller en produkt som han har i sin besittning, eller

2) bestämma att anordningen eller apparaten för tillverkning, upplagring eller förbrukning av ett ämne eller en produkt skall dras bort från marknaden eller tas ur bruk.

Om de ändringar och förbud som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten inte kan anses vara tillräckliga eller de åtgärder som nämns i 3 mom. inte kan anses vara ändamålsenliga, kan säkerhetsteknikcentralen bestämma hur man i övrigt skall förfara med ett ämne eller en produkt eller med en tillverknings- eller upplagringsanordning eller förbrukningsapparat för dessa.

4 b § (22.1.1999/58)

Säkerhetsteknikcentralen skall förbjuda användning av en produktionsanläggning, en anläggning, ett upplag eller en del av dessa där brand- och explosionsfarliga ämnen hanteras eller upplagras, eller helt eller delvis återkalla tillståndet att bedriva verksamheten, om det har konstaterats förekomma allvarliga brister i de åtgärder som verksamhetsidkaren har vidtagit för att förebygga och begränsa storolyckor.

Säkerhetsteknikcentralen kan förbjuda användning av en produktionsanläggning, en anläggning, ett upplag eller en del av dessa där brand- och explosionsfarliga ämnen hanteras eller upplagras, om verksamhetsidkaren inte inom utsatt tid har lämnat in den anmälan eller de utredningar som krävs eller andra uppgifter som förutsätts i denna lag eller i författningar och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och som gäller de åtgärder som verksamhetsidkaren har vidtagit för att förebygga och begränsa storolyckor.

5 §

Idkare av ovan i 1 § avsedd näring är pliktig att lämna övervakningsmyndighet de uppgifter, som äro nödiga för övervakningen av efterlevnaden av denna lag och i stöd av densamma meddelade föreskrifter. Likaså må det förordnas, att näringsidkare skall vara pliktig att föra bok över produktion, lager och försäljning.

6 § (21.8.1995/1074)

6 § har upphävts genom L 1074/1995.

7 §

Om avgifter som uppbärs för sådana av en kommunal myndighet utförda inspektioner, besiktningar och andra tjänsteåtgärder (prestationer) som föreskrivs i stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av denna lag beslutar kommunen. En avgift skall motsvara högst beloppet av de genomsnittliga totalkostnader som prestationen åsamkar kommunen. (12.7.1993/672)

Måste undersökning av ämnes eller produkts kvalitet eller egenskaper av övervakningsmyndighet företagas, skola utgifterna härför bestridas av ämnets eller produktens ägare eller innehavare.

8 §

Värdering, varom stadgas i 2 §, verkställes av två därtill förordnade ojäviga sakkunniga personer i närvaro av polismyndighet. Ämnets eller produktens ägare eller innehavare skall bevisligen kallas till värderingen, men hans frånvaro hindrar icke dess verkställande.

9 § (21.5.1999/623)

9 § har upphävts genom L 623/1999.

10 §

Polismyndigheterna äro skyldiga att vid behov lämna handräckning vid övervakningen av efterlevnaden av denna lag.

2 mom. har upphävts genom L 463/1987. (30.4.1987/463)

3 mom. har upphävts genom L 463/1987. (30.4.1987/463)

11 § (24.5.2002/417)

Om straff för ingivande av osant intyg till myndighet bestäms i 16 kap. 8 § strafflagen (39/1889).

Om straff för sprängämnesbrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 11 § strafflagen.

Om straff för ovarsam hantering av explosionsfarliga ämnen eller produkter bestäms i 44 kap. 12 § strafflagen.

12 § (24.5.2002/417)

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med denna lag eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av den

1) tillverkar, importerar, håller till salu, överlåter, installerar, utför service på, besiktar eller använder tillverknings- eller upplagringsanordningar eller förbrukningsapparater för explosionsfarliga ämnen eller produkter,

2) försummar sin skyldighet enligt 4 eller 5 § att lämna uppgifter som behövs för tillsynen eller sin bokföringsskyldighet enligt 5 §, eller

3) försummar sin anmälningsskyldighet som föreskrivits i syfte att avvärja olyckor och skador till följd av olyckor eller försummar att utarbeta rapporter och informera om dem,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om explosiva varor dömas till böter.

13 §

Döms den som har rätt att idka tillverkning eller försäljning av ovan i 1 § nämnda ämnen eller produkter eller som fått rätt att hålla dessa ämnen eller produkter i lager eller införa dem till landet till straff för brott mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter och är förseelsen ej ringa, kan han därjämte för viss tid dömas förlustig denna rätt. Likaså kan i 2 § 1 mom. avsedd ansvarig ledare eller person som bedriver besiktning eller installation av eller service för ovan i 1 § avsedd anordning eller apparat, om han döms till straff för överträdelse av denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter och förseelsen är av sådan natur, förklaras för viss tid oduglig att handha dylik befattning. (21.1.1983/89)

Då i 1 mom. stadgad påföljd ådömts, skall rätten, sedan utslaget vunnit laga kraft, därom underrätta handels- och industriministeriet och den myndighet, som meddelat tillståndet eller godkännandet.

14 § (21.8.1995/1074)

Tillsynsmyndigheten kan i samband med förbud eller bestämmelser som den meddelar med stöd av denna lag förelägga vite eller hotet att en försummad åtgärd utförs på den försumliges bekostnad. Vite som förelagts av en brandchef döms ut av länsstyrelsen. I fråga om vite och hot om tvångsutförande gäller i övrigt vad som stadgas i viteslagen (1113/90).

Kostnaderna för en åtgärd som tillsynsmyndigheten har låtit vidta betalas i förskott av statens medel. Kostnaderna får utan dom eller beslut uppbäras hos den försumlige i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

15 § (12.7.1993/672)

15 § har upphävts genom L 672/1993.

16 §

Denna lag äger icke tillämpning på sådan tillverkning av läkemedel, innehållande explosionsfarliga ämnen, som med behörigt tillstånd bedrives i apoteksvarufabrik eller apotek.

Utöver vad som är stadgat om tillverkning, införsel, innehav, försäljning och forsling av alkoholdrycker skola vid tillverkning, upplagring och forsling av etanol och vätskeblandningar, innehållande etanol, i stöd av denna lag meddelade säkerhetsbestämmelser iakttagas.

Angående tillverkning och införsel av, handel med samt anskaffande och innehav av skjutförnödenheter gäller, vad därom är särskilt stadgat eller framdeles stadgas.

Genom förordning må bestämmas, att denna lag och i stöd av densamma utfärdade stadganden icke till en del eller alls skola äga tillämpning inom försvarsväsendet, ej heller i andra särskilda fall, där det befinnes möjligt, utan att i denna lag avsett upprätthållande av allmän säkerhet samt skydd för liv och egendom därigenom äventyras.

17 §

Före denna lags ikraftträdande godkända eller i stöd av tidigare gällande bestämmelser verksamma fabriker för tillverkning av ovan i 1 § avsedda ämnen och produkter samt butiker och lager för dylika ämnen och produkter må i tidigare godkänd form och utsträckning användas för sitt ändamål, även om de icke uppfylla de fordringar denna lag och i stöd av densamma meddelade föreskrifter uppställa.

Handels- och industriministeriet äger befogenhet att bestämma viss tid, under vilken i 1 mom. åsyftade fabriker, butiker och lager må användas, där det till skydd för liv eller egendom är nödvändigt eller verksamheten befinnes äventyra den allmänna säkerheten. Likaså må handels- och industriministeriet bestämma, att för fabrik eller lager, beroende på dess art och omfattning, skall utses ansvarig ledare.

18 §

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag meddelas genom förordning.

I frågor om vilka stadgas genom förordning och som avses i 1 § 1 mom. får närmare föreskrifter meddelas genom beslut av handels- och industriministeriet. (15.11.1991/1351)

Säkerhetsteknikcentralen kan meddela sådana anvisningar om teknik och säkerhet som förenhetligar tillämpningen av denna lag samt stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den. (21.8.1995/1074)

19 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1954.

Ikraftträdelsestadganden:

21.1.1983/89:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

Regeringens proposition 76/82, Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 15/82, Stora utsk. bet. 150/82

30.4.1987/463:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 14/85, Lagutsk. bet. 9/86, Stora utsk. bet. 230/86

15.11.1991/1351:

Denna lag träder i kraft den 31 december 1991.

Regeringens proposition 76/91, Ekonomiutsk. bet. 11/91

12.7.1993/672:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1993.

RP 72/93, EkUB 19/93

21.8.1995/1074:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

RP 39/95, EkUB 10/95

22.1.1999/58:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 221/1998, EkUB 26/1998, RSv 187/1998

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

16.11.2001/990:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president. (L 990/2001 trädde i kraft enligt F 62/2002 den 3.2.2002.)

Plastiska sprängämnen som tillverkats och införts i landet före ikraftträdandet av denna lag får användas, innehas och överlåtas under en period av tre år från ikraftträdandet av lagen även om inget detekteringsmedel har införts i dem i enlighet med bestämmelserna i konventionen.

Plastiska sprängämnen som innehas av försvarsmakten, polisen och gränsbevakningsväsendet får dock användas, innehas och överlåtas under en period av 15 år från ikraftträdandet av lagen även om inget detekteringsmedel har införts i dem på det sätt som bestäms i 1 a § 1 mom. Plastiska sprängämnen som utgör en väsentlig beståndsdel i en vederbörligen godkänd militär konstruktion enligt konventionen får användas också efter denna tidsperiod utan införande av detekteringsmedel, om konstruktionen innehas av någon ovan nämnd myndighet när denna lag träder i kraft eller tillverkas inom tre år från ikraftträdandet.

RP 95/2001, UtUB 9/2001, RSv 126/2001

24.5.2002/417:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 17/2001, LaUB 5/2002, RSv 35/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.