Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

3.12.1948/850

Förordning angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om yrkessjukdomar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2016. Se L om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 459/2015 282 §.

På föredragning av socialministern stadgas med stöd av lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring, (608/48) och lagen den 12 maj 1939 om yrkessjukdomar (139/39), som följer:

1 § (21.10.1983/801)

1 § har upphävts genom F 21.10.1983/801.

2 § (30.12.1996/1314)

2 § har upphävts genom F 30.12.1996/1314.

3 § (23.8.2002/723)

3 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

Skadeståndsreglering
4 § (30.12.1996/1314)

4 § har upphävts genom L 30.12.1996/1314.

5 § (23.8.2002/723)

5 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

6 § (30.12.2003/1373)

6 § har upphävts genom L 30.12.2003/1373.

7 § (23.8.2002/723)

7 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

8 § (28.8.2002/723)

8 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

9 § (30.12.1996/1314)

9 § har upphävts genom F 30.12.1996/1314.

10 § (23.8.2002/723)

10 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

11 § (23.8.2002/723)

11 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

12 § (23.8.2002/723)

12 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

13 § (23.8.2002/723)

13 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

14 § (23.8.2002/723)

14 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

15 § (23.8.2002/723)

15 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

16 § (30.12.1999/1330)

16 § har upphävts genom F 30.12.1999/1330.

17 § (23.8.2002/723)

17 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

Arbetsgivares skyldigheter
18 § (23.8.2002/723)

18 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

19 § (23.8.2002/723)

19 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

20 § (23.8.2002/723)

20 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

21 § (23.8.2002/723)

21 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

22 § (23.8.2002/723)

22 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

Särskilda stadganden
23 §

Vad i denna förordning har stadgats angående olycksfall i arbete, är i tillämpliga delar gällande om yrkessjukdomar.

24 § (30.12.1996/1314)

För de ärenden i vilka Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund med stöd av 10 och 11 §§ lagen om olycksfallsförsäkring betalar ersättning för olycksfall i arbetet skall i varje kommun finnas ett tillräckligt antal olycksfallsombud.

På förslag av Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund och statskontoret meddelar ministeriet närmare föreskrifter om ombuden och deras uppgifter.

25 § (23.8.2002/723)

25 § har upphävts genom L 23.8.2002/723.

26 §

Närmare bestämmelser angående verkställighet av lagen om olycksfallsförsäkring i statens arbeten utfärdas av statsrådet.

27 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1949.

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.1981/917:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982.

21.10.1983/801:

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 1983.

30.12.1996/1314:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

30.12.1999/1330:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

23.8.2002/723:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs

1) 3, 5, 7, 8, 10–15, 17–22 och 25 § förordningen den 3 december 1948 om verkställighet av lagen om olycksfallsförsäkring (850/1948), av dessa 3, 5, 11 och 25 § sådana de lyder i förordning 1314/1996, 7 och 17 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 917/1981, 12 § sådan den lyder i sistnämnda förordning, 13 § sådan den lyder i nämnda förordningar 917/1981 och 1314/1996 samt 18, 19 och 22 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda förordning 1314/1996,

2) 2 och 4 § förordningen den 30 december 1996 om stadgar för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (1312/1996), samt

3) 1 § förordningen den 30 december 1996 om stadgar för ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1313/1996).

Denna lag tillämpas även på olycksfall som har inträffat och på yrkessjukdomar som har framträtt före denna lags ikraftträdande.

RP 42/2002, ShUB 13/2002, RSv 88/2002

30.12.2003/1373:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 38 § och 53 g § 4 mom. tillämpas också på fordringar som uppkommit före lagens ikraftträdande. När preskriptionstiden för en sådan fordran räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Försäkringspremiens förfallotid motsvarar då tiden enligt 35 a §, sådant detta lagrum lyder när denna lag träder i kraft. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Vid tillämpningen av denna lag anses det belopp som avses i 35 a § motsvara den allmänna lönenivån år 1971.

Genom denna lag upphävs 6 § förordningen den 3 december 1948 om verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring (850/1948).

RP 159/2003, ShUB 31/2003, RSv 133/2003

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.