Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

17.5.1947/403

Lag om gränszon (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 15.7.2005/578.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

För upprätthållande och effektivisering av gränsfreden samt den allmänna ordningen och säkerheten inom gränsområdet kan vid riksgränsen, så ock vid gränsen till område, som från riket utarrenderats åt annan stat, med nedan i 11 § stadgade inskränkningar genom förordning bildas en särskild gränzon. Gränzonen är invid landgräns tre och invid havsgräns fyra kilometer bred, men ministeriet för inrikesärendena kan, beroende på de lokala förhållandena, även fastställa en smalare zon.

Gränszonens bakre gräns skall utmärkas i terrängen vid allmänna vägar och farleder. I bosättningscentra och på vattenområde utmärkes den på erforderliga punkter.

Om byggande på närmare avstånd än femhundra meter från gränsen gäller 4 a §. (21.12.1990/1331)

2 §

I denna lag stadgade inskränkningar kunna genom förordning bringas i kraft antingen över hela gränszonen eller i något avsnitt därav.

3 §

Inom gränzonen äro färdsel och vistelse ävensom utförande av allt slags arbete förbjudna på den invid gränslinjen löpande rågatan, sådan denna fastställts i avtal, som mellan Finland och dess grannstater ingåtts angående rikets och från riket åt annan stat utarrenderade områdens gränser, såframt annat icke överenskommits mellan Finland och vederbörande grannstat. Har om rågata icke överens kommits genom avtal, skall såsom rågata denna lags mening anses ett bälte av samma bredd som de rågator eller uthuggna linjer, som för varje avsnitt av gränsen fastställts i rågångsprotokollen.

Förbudet i 1 mom. gäller likväl icke utförande inom rågatan av tjänsteförrättning, som innebär utövande av gränsbevakningstjänst eller verkställes under gränsbevakningsmyndigheternas tillsyn.

Om överskridande av gränsen vid vissa övergångsplatser är särskilt stadgat.

4 §

Kränkning av gränsintegriteten eller gränsfreden genom handlingar, som riktar sig mot gränsen eller främmande stats område eller personer därstädes, är förbjuden. Genom förordning stadgas, vad slags verksamhet och uppträdande av annan art som skall anses äventyra gränsfreden och fördenskull vara förbjudet.

4 a § (21.12.1990/1331)

För anläggande av vägar till riksgränsen samt för uppförande av byggnader närmare än femhundra meter från gränsen för andra behov än statens krävs inrikesministeriets tillstånd.

Inrikesministeriet kan besluta att en byggnad som har uppförts utan tillstånd skall rivas, om den avsevärt försvårar gränsbevakningen. Den får på vederbörandes bekostnad rivas, om han inte efter uppmaning gör detta själv. Ministeriet har även rätt att förbjuda användningen av en byggnad som har uppförts utan tillstånd.

5 §

Personer som fyllt femton år får inte färdas eller vistas inom gränszonen utan tillstånd av gränsbevakningsmyndigheterna. (14.5.1993/438)

Vad i 1 mom. är stadgat, gäller likväl icke medlem av statsrådet eller riksdagen, ej heller statstjänsteman, som i tjänsteärenden färdas eller vistas inom gränszonen.

Färdsel- och vistelsetillstånd kan återkallas, då anledning därtill föreligger.

6 §

Skjutvapen och skjutförnödenheter, sprängämnen samt fotografiapparater och fotografiförnödenheter får inte innehas eller användas utomhus inom gränszonen utan särskilt tillstånd av gränsbevakningsmyndigheterna. Tillstånd fordras dock inte för skjutvapen och skjutförnödenheter, sprängämnen samt fotografiapparater och fotografiförnödenheter som innehas på tjänstens vägnar. (14.5.1993/438)

I beslut om tillstånd kan intagas villkor om vad vederbörande har att iakttaga vid tillståndets begagnande.

Givet tillstånd kan återkallas, då anledning därtill föreligger.

Om allmänt återkallande av i denna paragraf avsett tillstånd. så ock om återkallande av i denna paragraf avsett, för visst avsnitt av gränzonen gällande tillstånd stadgas genom förordning.

7 §

Jordägare är skyldig att tillåta uppförande av gränsstängsel invid kanten av rågatan.

8 §

Myndighet, som har till uppgift att övervaka efterlevnaden av stadgandena i denna lag samt med stöd av densamma utfärdade bestämmelser, äger rätt att avbryta och förhindra verksamhet, som i enlighet med denna lag är förbjuden.

9 §

Anträffas person, som enligt denna lag bör innehava färdsel- och vistelsetillstånd, utan sådant inom gränszonen, kan han bort föras därifrån på egen bekostnad och för detta ändamål anhållas.

10 § (24.6.1976/533)

Den som bryter mot denna lag eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den skall, om strängare straff för gärningen inte bestäms på något annat ställe i lag, för överträdelse av lagen om gränszon dömas till böter. (24.7.1998/592)

Straff för riksgränsbrott bestäms i 17 kap. 7 § strafflagen. (24.7.1998/592)

3 mom. har upphävts genom L 26.10.2001/893. (26.10.2001/893)

11 §

Vad ovan är stadgat, må icke tillämpas med avseende å gränsen mellan Finland och Sverige, ej heller med avseende å gränsen med Finland och Norge.

12 §

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §

Denna träder i kraft den 1 juni 1947.

Färdsel- och vistelsetillstånd, som ut färdats före denna lags ikraftträdande, förblir fortfarande i kraft såsom i tillståndet bestämts, men även beträffande sådant tillstånd gäller i övrigt, vad i denna lag och med stöd av densamma utfärdade föreskrifter är stadgat.

Under en tid av tre år från denna lags ikraftträdande kunna resor utan tillstånd av polismyndighet till kommun, som gränsar till rikets gräns, genom förordning inskränkas eller förbjudas. Beträffande sådant tillstånd gäller i tillämpliga delar, vad om färdsel- och vistelsetillstånd i denna lag är stadgat.

Person, som fyllt femton år och som färdas eller vistas på område, dit resa får ske endast med ovan i 3 mom. avsett tillstånd, är skyldig att vid anfordran styrka sin identitet såsom i förordning bestämmes.

Ikraftträdelsestadganden:

24.6.1976/533:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1976.

21.12.1990/1331:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

RP 156/90, LaUB 24/90, StoUB 138/90

14.5.1993/438:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.

Tillstånd till färdsel och vistelse samt särskilda tillstånd som beviljats innan denna lag träder i kraft gäller högst ett år efter att lagen trätt i kraft.

RP 18/93, FvUB 8/93

24.7.1998/592:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6/1997 och RP 117/1997, LaUB 3/1998, StoUB 2/1998, RSv 60/1998

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.