Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

8.4.1938/154

Folkräkningslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 1.12.2017/815, som gäller fr.o.m. 15.12.2017.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (13.12.1939/468)

En hela landet omfattande folkräkning jämte därtill ansluten bostads- och fastighetsräkning skall regelbundet äga rum vart tionde år. Första gången skall sådan förrättas på tid, som genom förordning bestämmes.

2 §

De av folkräkningen föranledda kostnaderna bestridas av staten.

Städerna, köpingarna och landskommunerna äro skyldiga att anskaffa de för räkningen erforderliga lokalerna ävensom att bekosta utgifterna för värme, lyse och städning i desamma samt att erlägga utgifterna för nödiga kanslitillbehör.

3 §

Varje enskild person, dödsbo, bolag, andelslag, förening, sällskap, stiftelse, stats-, kommunal- och kyrklig myndighet eller inrättning, ägare eller innehavare av byggnad eller fastighet eller del därav är pliktig att angående sig själv och sin ägande eller innehavande byggnad, fastighet eller del av sådan i och för folkräkning avgiva de uppgifter, som i formulären för folkräkningen förutsättas.

4 § (26.3.1971/234)

Handlingar, kartor, teckningar, bilder, filmer, magnetband, hålkort och annat med dessa jämförligt material, som innehåller för folkräkning lämnade uppgifter, må användas endast för uppgörande av sådan statistik och andra undersökningar, vilka icke länder uppgiftsskyldig till skada eller annan olägenhet. Användningen av materialet skall ske under tillsyn av den som förrättar folkräkningen.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller icke uppgifter angående byggnaders kartkoordinater. Om användningen av dessa uppgifter stadgas genom förordning.

5 § (26.3.1971/234)

Stadgandena i lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) skola icke tillämpas på material som innehåller uppgifter, vilka lämnats för folkräkningen.

6 § (26.3.1971/234)

Envar som deltager i förrättandet av folkräkning eller eljest behandlar för folkräkningen lämnade uppgifter, är skyldig att hemlighålla vad han av de för folkräkningen lämnade uppgifterna eller handlingarna inhämtat rörande uppgiftsskyldig eller dennes förhållanden.

7 § (21.4.1995/634)

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 6 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.

8 § (26.3.1971/234)

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.1939/468:
26.3.1971/234:
8.9.1989/806:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 58/88, Lagutsk. bet. 7/89, Stora utsk. bet. 84/89

21.4.1995/634:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.