Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

10.5.1932/141

Lag om hållande av underrätts sammanträde annorstädes än å den ordinarie domstolsplatsen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 25.8.2016/673, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 §

Därest i undantagsfall beskaffenheten av något brottmål eller andra omständigheter sådant påkalla, må häradsrätt eller dess ordförande, så ock rådstuvurätt förordna om målets behandling, i dess helhet eller delvis, annorstädes än å den ordinarie domstolsplatsen. Är åtalad eller någon bland de åtalade fängslad, äger jämväl justitieministern att förordna om målets behandling i fängelset.

2 §

Där i förenämnda fall domstols sammanträde hålles utom domkretsen, skall ur allmänna medel erläggas hyra för domstolsplatsen ävensom rättens ordförande och ledamöter samt allmänna åklagaren tillkommande resekostnadsersättning och dagtraktamente enligt i resereglementet stadgade grunder, varhos rätten äger pröva, huruvida jämväl andra av rannsakningen föranledda kostnader må i anledning härav till någon del stanna statsverket till last.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.