Beaktats t.o.m. FörfS 335/2022.

5.4.1930/109

Lag om stiftelser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.4.2015/487, som gäller fr.o.m. 1.12.2015.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 Kap

Stiftelses grundande

1 § (13.7.1964/400)

Vill någon avstå egendom för grundande av självständig stiftelse, upprätte däröver stiftelseurkund. Om grundande av självständig stiftelse efter stiftarens död skall förordnas i skriftligt testamente.

2 §

Till grundande av stiftelse skall tillstånd utverkas. Stiftelse bör hava fastställda stadgar och införas i ett särskilt register över stiftelser.

3 § (27.3.1987/349)

I förordnandet om grundande av en stiftelse skall nämnas stiftelsens ändamål och den egendom som stiftelsen skall få. Stiftelseurkunden skall dateras och undertecknas av stiftaren samt bestyrkas av två personer. Om stiftaren inte själv sköter om grundandet av stiftelsen, skall han bestämma vem som skall göra det.

Förordnandet i stiftelseurkunden om att stiftelsen skall grundas får återkallas av stiftaren innan stiftelsen har registrerats. Önskar stiftaren återkalla förordnandet sedan ansökan om tillstånd att grunda stiftelsen har gjorts hos patent- och registerstyrelsen, skall han tillställa patent- och registerstyrelsen en skriftlig, av två personer bestyrkt anmälan om återkallandet. (13.12.1994/1172)

3 a § (13.12.1994/1172)

Har i testamente förordnats att en stiftelse skall grundas, skall den som omhänderhar dödsboet, inom tre månader sedan han fick kännedom om testamentets innehåll, anmäla detta hos domstolen på den ort där stiftaren senast haft sitt hemvist eller, om han inte bott i Finland, hos Helsingfors tingsrätt. Domstolen skall underrätta patent- och registerstyrelsen om testamentet.

När domstolen har fått kännedom om ett testamente som avses i 1 mom., skall den utan dröjsmål utreda om den som i testamentet har utsetts att sköta om grundandet av stiftelsen åtar sig uppdraget. Fås samtycke inte av den som utsetts att sköta uppdraget eller är han inte lämplig, skall domstolen till detta förordna en eller flera personer. Detsamma gäller, om stiftaren inte har utsett någon till uppdraget eller om det av någon annan orsak inte har föreskrivits hur uppdraget skall skötas. Domstolen skall underrätta patent- och registerstyrelsen om sitt förordnande. Stadgandena i ärvdabalken (40/65) om entledigande av boutredningsman skall på motsvarande sätt tillämpas på en sådan person.

Är det fråga om en stiftelse som skall grundas enligt förordnande i testamente och har tillstånd till grundandet inte sökts inom skälig tid efter det patent- och registerstyrelsen har fått i 1 eller 2 mom. nämnd underrättelse, skall patent- och registerstyrelsen meddela domstolen detta.

4 § (13.7.1969/400)

I en stiftelses stadgar skall anges

1) stiftelsens namn som skall innehålla ordet "stiftelse" och tydligt skilja sig från tidigare i stiftelseregistret införda stiftelsers namn;

2) den kommun som skall anses såsom stiftelsens hemort;

3) stiftelsens ändamål och hur det skall uppfyllas;

4) den egendom som stiftelsen skall få och sättet för dess förvaltning;

5) antalet styrelsemedlemmar och revisorer, hur de utses samt deras mandattid;

6) hur stiftelsens namn skall tecknas;

7) när bokslut skall uppgöras samt räkenskaperna och förvaltningen granskas; samt

8) hur beslut om ändring av stiftelsens stadgar och om dess upplösning skall fattas.

(27.3.1987/349)

Stiftelsen må såsom sitt namn använda även i dess stadgar upptagen översättning av namnet till det andra inhemska språket.

Har stiftaren meddelat bestämmelser beträffande andra omständigheter, som angå stiftelsen, böra de jämväl intagas i stadgarna.

Har stiftaren avlidit eller är det annars inte möjligt att få anvisningar av honom, får avvikelse från hans föreskrifter ske när stadgarna uppgörs, om föreskrifterna strider mot lag eller god sed eller om de skulle medföra att stadgarna blir sådana att de enligt 17 § måste ändras. Om det inte är möjligt att uppgöra stadgar utan att stiftelsens ändamål väsentligt ändras, förfaller grundandet av stiftelsen. (27.3.1987/349)

5 § (13.7.1969/400)

Tillstånd till grundande av stiftelse skall sökas hos patent- och registerstyrelsen, hos vilken samtidigt skall anhållas om stadfästelse av dess stadgar. Ansökan skall göras skriftligt hos patent- och registerstyrelsen och därtill skall fogas stiftelseurkund eller testamente, antingen i original eller på tjänstens vägnar styrkt kopia, samt utredning om att testamentet vunnit laga kraft. Till ansökan skall även fogas de för stiftelsen uppgjorda stadgarna. (13.12.1994/1172)

2 mom. har upphävts genom L 349/1987. (27.3.1987/349)

Tillstånd till grundande av en stiftelse skall meddelas, om stiftelsens ändamål är nyttigt, och dess stadgar skall stadfästas, om de har uppgjorts i enlighet med denna lag och om deras innehåll inte strider mot lag eller god sed. Tillstånd får dock inte beviljas, om stiftelsens ändamål enligt dess stadgar är att bedriva affärsverksamhet eller om dess huvudsakliga syfte uppenbart är att ge stiftaren eller stiftelsens funktionärer direkt ekonomisk fördel, eller om grundandet av stiftelsen skulle innebära kringgående av gällande stadganden om fideikommiss. Tillstånd till grundande av stiftelsen får inte heller beviljas, om den egendom som stiftelsen skall få är mindre än ett belopp varom stadgas genom förordning eller står i ett sådant missförhållande till stiftelsens ändamål att förutsättningar för att grunda stiftelsen inte finns. (27.3.1987/349)

6 § (13.7.1964/400)

Stiftelseregistret är gemensamt för hela landet och det förs av Patent- och registerstyrelsen. I fråga om de anmälningar som skall göras till stiftelseregistret iakttas 10 och 11 § företags- och organisationsdatalagen (244/ 2001). Om de personer som är ansvariga för att anmälan görs till registret och för undertecknandet av den bestäms i 14 § företags- och organisationsdatalagen. (16.3.2001/248)

En stiftelse skall anmälas till stiftelseregistret inom sex månader efter det tillståndet att grunda den beviljades. Anmälan skall innehålla (16.3.2001/248)

1) styrelseordförandens samt varje styrelsemedlems och suppleants fullständiga namn samt adress, bostadsort och finländsk personbeteckning, eller om sådan saknas, födelsedatum; (13.12.1994/1172)

2) försäkran av alla styrelsemedlemmar och revisorer om att den lösa egendom som tilldelats stiftelsen innehas av styrelsen;

3) en bestyrkt kopia av den överlåtelsehandling genom vilken stiftelsen erhållit fast egendom som enligt förordnandet skall tillfalla den, och vilken även skall vara undertecknad av den som på stiftelsens vägnar mottagit egendomen;

4) uppgift om fullständigt namn samt adress, bostadsort och finländsk personbeteckning, eller om sådan saknas, födelsedatum i fråga om den som har givits rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna stiftelsens namn; samt (13.12.1994/1172)

5) stiftelsens postadress.

(27.3.1987/349)

Om en stiftelse som grundats genom stiftelseurkund inte inom utsatt tid har anmälts för registrering eller om registrering har förvägrats genom beslut som vunnit laga kraft, förfaller tillståndet till grundandet. Patent- och registerstyrelsen kan av godtagbart skäl förlänga den tid som gäller för anmälan. (13.12.1994/1172)

Har en stiftelse som grundats genom testamente inte inom utsatt tid anmälts för registrering, kan patent- och registerstyrelsen vid vite ålägga de medlemmar som valts till stiftelsens styrelse att fullgöra skyldigheterna. Förordnande om att vitet skall betalas utfärdas av patent- och registerstyrelsen. (13.12.1994/1172)

Befinnes den till anmälan bifogade utredningen sakenlig, skall inregistrering utan dröjsmål verkställas.

6 mom. har upphävts genom L 1615/1992. (30.12.1992/1615)

Har tillstånd att grunda en stiftelse beviljats men har stiftelsen inte införts i registret, förfaller de rättshandlingar som gäller överlåtelse av egendom till stiftelsen. (27.3.1987/349)

7 § (13.7.1964/400)

I stiftelseregistret skall antecknas

1) stiftelsens namn, ändamål, hemort och postadress samt

2) fullständigt namn, adress, bostadsort och personbeteckning eller födelsedatum i fråga om ordföranden samt alla medlemmar och suppleanter i styrelsen liksom även för namntecknarna samt, om medlemmarna i någon annan stiftelses, sammanslutnings eller någon anstalts styrelse eller en myndighet utgör styrelse för stiftelsen, ett omnämnande av detta samt stiftelsens, sammanslutningens eller anstaltens registernummer och det register där den är antecknad. (13.12.1994/1172)

(30.12.1992/1615)

Har i stiftelses stadgar upptagits föreskrift om den översättning av stiftelsens namn som användes, skall därom även göras anteckning i registret.

8 §

Sedan stiftelse blivit registrerad, kan den i eget namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt kära och svara.

Var, som före stiftelses registrering i dess namn ingår förbindelse, ansvarar därför såsom för egen skuld. Har förbindelse ingåtts av flere, svare de för densamma en för alla och alla för en.

8 a § (13.7.1964/400)

Stiftelse må icke idka annan affärsverksamhet än sådan, som nämnes i dess stadgar och som omedelbart främjar förverkligandet av stiftelsens ändamål.

2 Kap

Stiftelses förvaltning

9 § (27.3.1987/349)

Stiftelsen skall ha en styrelse som består av en ordförande och minst två andra medlemmar. En stiftelses styrelse kan även bestå av styrelsemedlemmarna i en i stadgarna nämnd annan stiftelse, sammanslutning eller anstalt. Också en myndighet kan utgöra styrelse för en stiftelse eller vara medlem av styrelsen. I stadgarna kan bestämmas att suppleanter för styrelsemedlemmarna skall väljas. Det som i denna lag bestäms om styrelsemedlemmar gäller också suppleanter. (1.11.2002/895)

Minst en av medlemmarna i en stiftelses styrelse samt en styrelsemedlem eller funktionär som avses i 10 a § skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Patent- och registerstyrelsen beviljar undantag. Detsamma gäller för sådan stiftelse, sammanslutning eller anstalt vars styrelsemedlemmar är medlemmar av en stiftelses styrelse samt en myndighet som utgör styrelse för en stiftelse eller är medlem av en stiftelses styrelse. Om en juridisk person eller en anstalt eller en av dess styrelsemedlemmar är medlem i en stiftelses styrelse, tillämpas kravet på den juridiska personens eller anstaltens hemort. (1.11.2002/895)

En omyndig eller den som har försatts i konkurs får inte vara styrelsemedlem eller namntecknare.

10 § (27.3.1987/349)

Styrelsen skall sköta stiftelsens ärenden med iakttagande av lag och stiftelsens stadgar. Styrelsen företräder stiftelsen.

Styrelsen skall särskilt se till att stiftelsens verksamhet ordnas på behörigt sätt och att stiftelsens medel placeras tryggt och inkomstbringande. Medel får inte lånas till

1) en bolagsman, styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktör eller en person med motsvarande ställning i stiftelsen eller i en sammanslutning som enligt bokföringslagen (655/73) hör till samma koncern eller är ett intresseföretag enligt nämnda lag, eller till den som har i uppgift att sköta stiftelsens eller sammanslutningens bokföring eller medelsförvaltning eller tillsynen över dessa,

2) en anställd hos stiftelsen eller en sammanslutning eller person som avses i 1 punkten eller som annars står i underordnad ställning till en sådan stiftelse, sammanslutning eller person, eller

3) den som är gift med eller sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en i 1 punkten nämnd person eller som är i svågerlag med honom eller i sådant svågerlag att den ena är gift med den andras syskon.

(22.3.1996/178)

Stämning och annan delgivning anses ha kommit till stiftelsens kännedom då den har delgivits en styrelsemedlem eller någon annan som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna stiftelsens namn. Om stiftelsen inte har en i stiftelseregistret antecknad styrelsemedlem eller annan person med rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna stiftelsens namn, skall vid delgivning med stiftelsen i tillämpliga delar iakttas 11 kap. 7 § rättegångsbalken. (1.11.2002/895)

Om medlemmarna i en stiftelses styrelse och namntecknarna är bosatta i något annat land än Finland, skall stiftelsen ha en företrädare som är bosatt i Finland och har rätt att på stiftelsens vägnar ta emot stämningar och andra delgivningar. Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara företrädare. Företrädarens fullständiga namn, personbeteckning och adress skall anmälas för anteckning i stiftelseregistret. Utan hinder av vad som föreskrivs någon annanstans i lag anses stämning och annan delgivning ha kommit till stiftelsens kännedom när den har delgetts företrädaren. (1.11.2002/895)

BokföringsL 655/73 har upphävts genom BokföringsL 1336/1997.

10 a § (27.3.1987/349)

I stiftelsens stadgar kan bestämmas att beslutanderätten i stiftelsen utom av styrelsen skall utövas av något annat organ eller av en styrelsemedlem eller någon av stiftelsens funktionärer i ärenden som bestäms i stadgarna. Det kan även bestämmas i stadgarna att en styrelsemedlem eller någon av stiftelsens funktionärer har rätt att teckna stiftelsens namn eller att styrelsen kan ge dem eller någon annan denna rätt.

10 b § (16.3.2001/248)

Har stiftelsen ett i 10 a § nämnt organ som varken tillsätts eller övervakas av något annat av stiftelsens organ och som i stadgarna har givits rätt att ensamt besluta i bestämda frågor, såsom rätt att utse styrelse och utöva ledning och tillsyn över styrelsen eller rätt att besluta om verksamheten vid en anstalt som stiftelsen upprätthåller, gäller om ett sådant organ samt dess medlemmar och suppleanter på motsvarande sätt vad som i 6 § 2 mom. 1 punkten, 9 § 2 och 3 mom. samt 14 § bestäms om styrelsen och dess medlemmar. När en medlem eller suppleant i ett organ som avses i denna paragraf byts ut, skall anmälan om detta göras till Patent- och registerstyrelsen.

11 § (27.3.1987/349)

Angående möten med stiftelsens organ gäller, om inte annat sägs i denna lag eller har bestämts i stadgarna, att

1) ett möte är beslutfört när mer än hälften av medlemmarna är närvarande;

2) beslut fattas i enlighet med den åsikt som mer än hälften av de närvarande medlemmarna har biträtt; samt att

3) vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men att beslut i övriga ärenden sker i enlighet med den mening som ordföranden förenar sig om.

Över möte som stiftelsens organ håller skall upprättas ett protokoll som besluten och omröstningarna skall antecknas i. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och minst en medlem som mötet har utsett därtill.

En medlem av stiftelsens organ eller en funktionär i stiftelsen får inte ta del i behandlingen av en fråga som gäller avtal eller någon annan rättshandling mellan honom och stiftelsen. Han får inte heller delta i behandlingen av en fråga om rättshandling mellan stiftelsen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot stiftelsens. Vad som här sägs om rättshandling skall på motsvarande sätt tillämpas på rättegång och på talan som förs på annat sätt.

Till medlemmarna i stiftelsens organ får betalas ett skäligt mötesarvode och ett skäligt arvode för annat arbete som de har utfört för stiftelsen, om inte stadgarna förbjuder betalning av arvoden.

Bokslutet skall uppgöras i enlighet med bokföringslagen (1336/1997). Utöver vad som bestäms i bokföringslagen, skall av verksamhetsberättelsen i huvuddrag framgå på vilket sätt stiftelsen har verkat för att uppfylla sitt ändamål under räkenskapsperioden. (30.4.1998/299)

12 § (28.10.1994/942)

I fråga om revision av en stiftelse gäller vad som föreskrivs i detta kapitel och i revisionslagen (459/2007). (13.4.2007/465)

En stiftelse skall för granskning av räkenskaperna och förvaltningen ha minst en revisor. Bestämmelser om skyldigheten att välja CGR-revisor och revisorssuppleant finns i 2 kap. i revisionslagen. (13.4.2007/465)

3 mom. har upphävts genom L 13.4.2007/465. (13.4.2007/465)

Utöver vad som stadgas i revisionslagen skall revisionsberättelsen innehålla utlåtande om huruvida

1) stiftelsens medel har placerats på behörigt sätt,

2) de arvoden som betalts till medlemmarna i stiftelsens organ skall anses vara skäliga, samt huruvida

3) stiftelsens bokslut och verksamhetsberättelse ger riktiga och tillräckliga uppgifter om stiftelsens verksamhet.

12 a § (27.3.1987/349)

Den som är medlem av en stiftelses organ eller funktionär i stiftelsen är skyldig att ersätta skada som han i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande har orsakat stiftelsen. Detsamma gäller skada som han har åsamkat någon annan genom att bryta mot denna lag eller mot stiftelsens stadgar. (28.10.1994/942)

Om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret när flera är skadeståndsskyldiga gäller vad som stadgas i skadeståndslagen (412/74).

I fråga om skadeståndsskyldighet för den vars ställning är en arbetstagares gäller vad som därom stadgas särskilt.

3 Kap

Kontroll över stiftelser

13 § (13.12.1994/1172)

Patent- och registerstyrelsen skall tillse att stiftelsens förvaltning handhas enligt lag och stiftelsens stadgar.

Stiftelsen skall inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång tillställa patent- och registerstyrelsen styrkta kopior av resultat- och balansräkningen jämte bilagor, av specifikationerna till balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna. Stiftelsen skall vid behov även lämna patent- och registerstyrelsen andra uppgifter om sin verksamhet vilka behövs för tillsynen.

Patent- och registerstyrelsen har, när skäl föreligger, rätt att verkställa granskning av en stiftelses räkenskaper och förvaltning och även på annat sätt granska stiftelsens verksamhet. En revisor i stiftelsen är skyldig att på begäran av patent- och registerstyrelsen lämna sådana uppgifter om stiftelsens angelägenheter som han fått vetskap om i sitt uppdrag.

14 § (13.12.1994/1172)

Finner patent- och registerstyrelsen att en stiftelses styrelse har förfarit i strid med lag eller stadgarna eller försummat någon skyldighet enligt denna lag, kan patent- och registerstyrelsen ålägga styrelsen att vidta åtgärder för att åstadkomma en rättelse eller förbjuda att ett felaktigt beslut verkställs. Patent- och registerstyrelsen kan för att förstärka åläggandet eller förbudet förelägga styrelsemedlemmarna vite. Förordnande om att vitet skall betalas utfärdas av patent- och registerstyrelsen.

Har en stiftelses styrelse eller en medlem av styrelsen vid skötseln av stiftelsens ärenden fortgående eller på annat sätt grovt brutit mot lagen eller stadgarna, kan domstolen på stiftelsens hemort entlediga styrelsen eller styrelsemedlemmen på patent- och registerstyrelsens ansökan.

Om styrelsen eller en medlem i styrelsen på det sätt som avses i 12 a § åsamkat stiftelsen skada, kan patent- och registerstyrelsen väcka skadeståndstalan vid domstolen på stiftelsens hemort.

Har en styrelsemedlem i sitt uppdrag gjort sig skyldig till en straffbar handling, ska patent- och registerstyrelsen underrätta åklagaren så att denne kan väcka åtal i saken vid domstolen på stiftelsens hemort. (13.5.2011/442)

14 a § (13.7.1964/400)

Entledigas stiftelses styrelse i fall som avses i 14 § 2 mom., skall rätten tillika förordna en eller flere godemän att handhava stiftelsens angelägenheter till dess ny styrelse i enlighet med stiftelsens stadgar blivit vald. Rätten äger befogenhet att bestämma, att utslag om entledigande av styrelsen eller dess medlem och förordnande av godemän omedelbart skall gå i verkställighet oaktat ändring sökts.

När en stiftelse i övrigt konstateras sakna styrelse skall patent- och registerstyrelsen förordna en eller flere godemän att sköta stiftelsens angelägenheter till dess en ny styrelse har blivit vald enligt stiftelsens stadgar. (13.12.1994/1172)

Kan i de fall som avses i 1 eller 2 mom. en ny styrelse inte väljas i den ordning stadgarna föreskriver, skall patent- och registerstyrelsen hos underrätten på stiftelsens hemort ansöka om tillsättande av ny styrelse för stiftelsen. När medlemmar i styrelsen förordnas skall om möjligt bestämmelserna i stiftelsens stadgar om styrelsens sammansättning och mandattidens längd beaktas. Den nya styrelsen har rätt att vid behov komplettera sig själv. (13.12.1994/1172)

Godemän, som avses i 1 och 2 mom. äga rätt att för utförandet av sina åligganden uppbära ersättning ur stiftelsens medel.

15 § (13.12.1994/1172)

Finner stiftaren eller någon, vars fördel stiftelsens verksamhet avser, att stiftelsens styrelse förfarit i strid med lag eller stiftelsens stadgar, får han yrka på rättelse hos patent- och registerstyrelsen. Har giltiga skäl anförts till stöd för yrkandet, skall patent- och registerstyrelsen infordra styrelsens förklaring och därefter, om anledning därtill föreligger, vidta de åtgärder som ärendets art kräver.

16 §

Vad ovan i detta kapitel är stadgat gäller ej stiftelse, vars styrelse är offentlig myndighet eller allmän inrättnings styrelse. Å kontrollen över sådan stiftelse skall tillämpas vad om kontrollen över myndighetens eller styrelsens för inrättningen verksamhet är gällande.

4 Kap

Ändring av stadgarna samt fusion och upplösning av stiftelse (27.3.1987/349)

17 § (13.7.1964/400)

Om en ändring av stiftelsens stadgar på grund av förändrade förhållanden eller av annan orsak är nödvändig, skall stiftelsen sköta om ändringen av stadgarna samt ansöka om fastställelse av ändringen hos patent- och registerstyrelsen. (13.12.1994/1172)

En stiftelses ändamål får ändras endast om det blivit omöjligt eller mycket svårt att använda stiftelsens medel för det fastställda ändamålet eller detta på grund av stiftelsens ringa tillgångar eller av annan orsak helt eller till en betydande del är onyttigt eller stridande mot lag eller god sed. Det nya ändamålet får inte väsentligen avvika från det ursprungliga. Beslut om ändring av en stiftelses ändamål skall, om inte stiftelsens stadgar föreskriver annat, omfattas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. (27.1.1987/349)

Om användningen av en stiftelses medel för det fastställda ändamålet vore helt eller till en betydande del onyttig på grund av stiftelsens ringa tillgångar, får stiftelsens stadgar även ändras så att stiftelsen föreläggs en tid inom vilken dess behållna medel skall användas och stiftelsen upplösas. Till ansökan hos patent- och registerstyrelsen om fastställande av en sådan ändring av stadgarna skall bifogas ett intyg av stiftelsens revisorer om att alla kända skulder har betalts eller att stiftelsens kända borgenärer har samtyckt till att stiftelsen görs tidsbestämd. (13.12.1994/1172)

Fastställd stadgeändring bör patent- och registerstyrelsen på tjänstens vägnar införa i stiftelseregistret utan särskild anmälan. Ändrade stadgar tillämpas inte, innan ändringen antecknats i registret. (13.12.1994/1172)

17 a § (27.3.1987/349)

En stiftelse (överlåtande stiftelse) kan fusioneras med en annan stiftelse som har väsentligen samma ändamål (övertagande stiftelse) så, att den överlåtande stiftelsens tillgångar och skulder övergår till den övertagande stiftelsen, om stiftelsens ändamål avsevärt bättre kan uppfyllas genom fusionen. Avtal om fusion skall godkännas av den övertagande stiftelsen på det sätt som stadgarna föreskriver om ändring av dem samt av den överlåtande stiftelsen på det sätt som nämns i 17 § 2 mom.

Inom fyra månader efter det stiftelserna har fattat beslut om att godkänna fusionsavtalet skall de inhämta samtycke av patent- och registerstyrelsen till fusionen samt till en eventuell ändring av den övertagande stiftelsens stadgar. Ändringen av stadgarna införs dock inte i stiftelseregistret förrän en sådan anmälan om domstols tillstånd till fusion som avses i 17 b § 4 mom. har gjorts till patent- och registerstyrelsen. (13.12.1994/1172)

17 b § (27.3.1987/349)

Inom fyra månader efter det patent- och registerstyrelsen har samtyckt till fusionen skall stiftelserna, vid äventyr att fusionen annars förfaller, hos domstolen på den överlåtande stiftelsens hemort ansöka om tillstånd att verkställa fusionsavtalet. Till ansökan skall fogas utredning om patent- och registerstyrelsens samtycke till fusionen samt en förteckning över den överlåtande stiftelsens kända borgenärer och deras postadresser. (13.12.1994/1172)

Domstolen ska genom kungörelse på den överlåtande stiftelsens kända och okända borgenärer uppmana den som önskar motsätta sig fusionen att senast en månad före inställelsedagen skriftligen meddela domstolen detta, vid äventyr att det annars anses att han har samtyckt till ansökan. Kungörelsen ska uppsättas på domstolens anslagstavla fyra månader före inställelsedagen samt genom domstolens försorg publiceras två gånger i den officiella tidningen, den första gången senast tre månader och den andra gången senast två månader före inställelsedagen. Domstolen ska underrätta regionförvaltningsverket och alla kända borgenärer om ansökan särskilt. (22.12.2009/1388)

Ansökan skall godkännas, om ingen av borgenärerna motsätter sig detta eller om det på inställelsedagen visas att de borgenärer som motsätter sig ansökan har fått full betalning för sina fordringar eller att en av domstolen godkänd säkerhet har ställts för dem.

Stiftelserna skall inom fyra månader efter det domstolens tillståndsbeslut vann laga kraft göra anmälan om tillståndet hos patent- och registerstyrelsen för registrering, vid äventyr att fusionen annars förfaller. Fusionen anses ha ägt rum när anmälan har antecknats i stiftelseregistret. (13.12.1994/1172)

17 c § (27.3.1987/349)

Under de förutsättningar som nämns i 17 a § 1 mom. kan stiftelser fusioneras även så, att två eller flera stiftelser avtalar om att deras tillgångar och skulder skall överlåtas till en ny stiftelse som kommer att grundas. På fusionsavtalet skall tillämpas vad som ovan stadgas om stiftelseurkund, och den nya stiftelsens stadgar skall tas in i avtalet.

Inom fyra månader efter det stiftelserna har fattat beslut om att godkänna fusionsavtalet skall de inhämta samtycke av patent- och registerstyrelsen till fusionen, varvid stadgandena i 5 och 17 a §§ skall tillämpas. Inom fyra månader efter det patent- och registerstyrelsen har samtyckt till fusionen skall stiftelserna hos domstolen på den nya stiftelsens hemort anhålla om sådant tillstånd att verkställa fusionsavtalet som nämns i 17 b §. (13.12.1994/1172)

Stiftelserna skall inom fyra månader efter det domstolens tillståndsbeslut vann laga kraft göra i 6 § nämnd anmälan, vid äventyr av att fusionen annars förfaller. Fusionen anses ha ägt rum när den nya stiftelsen har antecknats i stiftelseregistret.

18 § (13.12.1994/1172)

En stiftelse som har grundats för viss tid eller under vissa förutsättningar skall, när den utsatta tiden har löpt ut eller förutsättningarna inte längre föreligger, med patent- och registerstyrelsens samtycke upplösas. Detsamma gäller, om en stiftelses tillgångar har tagitslut.

Har en sådan situation uppkommit som nämns i 17 § 2 mom., men är det inte möjligt att ändra stiftelsens ändamål och vore det trots att stiftelsen skulle göras tidsbestämd onyttigt att använda tillgångarna för det ändamål som förordnats för stiftelsen, skall stiftelsen likaså med patent- och registerstyrelsens samtycke upplösas.

Har en stiftelses verksamhet fortgående stått i strid mot lag eller mot stadgarna, kan domstolen på stiftelsens hemort, när särskilda skäl föreligger, på ansökan av patent- och registerstyrelsen bestämma att stiftelsen genast skall upplösas.

19 § (27.3.1987/349)

Upplöses en stiftelse med patent- och registerstyrelsens samtycke eller på grund av att den har gjorts tidsbestämd, skall stiftelsens styrelse sköta om de åtgärder som upplösningen föranleder, om inte patent- och registerstyrelsen anser att en eller flera likvidatorer skall utses i styrelsens ställe. Om domstolen förordnar att stiftelsen skall upplösas, skall den utse en eller flera likvidatorer. Domstolen får även förordna att stiftelsens egendom omedelbart skall tas om hand av likvidatorerna, även om beslutet om upplösning av stiftelsen inte har vunnit laga kraft. I fråga om likvidatorerna gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om styrelsen och dess medlemmar. (13.12.1994/1172)

Stiftelsens styrelse eller likvidatorerna skall söka offentlig stämning på stiftelsens okända borgenärer, om detta inte är uppenbart onödigt. När åtgärderna för att upplösa stiftelsen har slutförts, skall styrelsen eller likvidatorerna utan dröjsmål tillställa patent- och registerstyrelsen en slutredovisning. Stiftelsen anses ha blivit upplöst när patent- och registerstyrelsen efter att ha godkänt slutredovisningen hargjort anteckning om upplösningen i stiftelseregistret. (13.12.1994/1172)

Om tillgångar återstår sedan stiftelsens skulder har betalts och stadgarna inte föreskriver hur de skall användas, tillfaller de staten, som utan dröjsmål skall överlåta dem till främjande av något ändamål som har samband med stiftelsens verksamhet.

5 Kap

Särskilda stadganden

20 § (27.3.1987/349)

20 § har upphävts genom L 349/1987.

21 §

Statsmyndighet må ej utan vederbörande ministeriums tillstånd vara styrelse eller medlem av styrelse för stiftelse, ej heller kommunal eller kyrklig myndighet, med mindre kommunalfullmäktige eller ock domkapitlet eller kyrkostyrelsen därtill givit sitt samtycke.

22 § (27.3.1987/349)

Sker ombyte av styrelsens medlemmar eller av namntecknarna eller ändras stiftelsens postadress, skall anmälan om detta göras för anteckning i stiftelseregistret. (16.3.2001/248)

Domstolen skall underrätta patent- och registerstyrelsen om beslut genom vilket en i 14 a § nämnd god man eller ny styrelsemedlem har utsetts eller en i 19 § 1 mom. nämnd likvidator har förordnats. Dessa beslut skall på samma sätt som beslut som patent- och registerstyrelsen har fattat med stöd av 14 a § 2 mom. och 19 § 1 mom. antecknas i stiftelseregistret. (13.12.1994/1172)

När domstolen har fattat ett beslut som nämns i 18 § 3 mom. eller en stiftelses egendom har avträtts till konkurs, en konkurs har lagts ned, ett beslut om försättande i konkurs har upphävts eller en konkurs har förfallit på grund av brist på tillgångar, skall domstolen likaså anmäla saken hos Patent- och registerstyrelsen för registrering. Finns ingen egendom kvar när konkursen avslutas, anses stiftelsen upplöst när slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen av stiftelsen till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till Patent- och registerstyrelsen för registrering. (20.2.2004/146)

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden som avses i 2 och 3 mom. till patent- och registerstyrelsen genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till patent- och registerstyrelsen. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den. (14.5.2010/390)

22 a § (13.12.2001/248)

Patent- och registerstyrelsen har rätt att uppdatera stiftelsernas kontaktinformation med uppgifter ur företags- och organisationsdatasystemet.

23 § (13.12.1994/1172)

23 § har upphävts genom L 1172/1994.

24 § (13.12.1994/1172)

Den som utför uppgifter som avses i denna lag är skyldig att hemlighålla stiftelsens specifikationer till balansräkningen samt information som han vid skötseln av sitt uppdrag har fått om stiftelsens eller någon annans affärs- och yrkeshemlighet eller någon annans ekonomiska ställning eller personliga förhållanden, såvida inte den i vars intresse tystnadsplikten har stadgats samtycker till att informationen yppas.

Sekretessbelagda uppgifter och handlingar kan överlämnas till förundersökningsmyndigheten och åklagaren eller till någon annan myndighet som enligt lag har rätt att få uppgiften.

24 a § (27.3.1987/349)

24 a § har upphävts genom L 349/1987.

25 § (1.11.2002/895)

25 § har upphävts genom L 1.11.2002/895.

26 § (27.3.1987/349)

26 § har upphävts genom L 349/1987.

27 § (16.3.2001/248)

Den som omhänderhar ett dödsbo och som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan som avses i 3 a § 1 mom. skall, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, dömas till böter.

Om straff för försummad anmälan enligt 22 § bestäms i 19 § 1 mom. företags- och organisationsdatalagen, om inte försummelsen skall betraktas som tjänstefel.

28 §

Före denna lags trädande i kraft grundad självständig stiftelse skall inom två år därefter i föreskriven ordning anmälas för införande i stiftelseregistret. Underlåtes detta, straffes de skyldiga med högst trettio dagsböter, och ålägge rätten dem vid vite att inom viss tid fullgöra sin ifrågavarande skyldighet.

Har stiftelse, varom i 1 momentet sägs, i laga ordning fastställda stadgar, vare uppgörande av nya stadgar ej av nöden.

29 §

Denna lag gäller ej offentligträttsliga stiftelser.

30 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1931. Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

13.7.1964/400:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.

På ansökningar, som tillställts justitieministeriet innan denna lag trätt i kraft, samt på anmälningar till stiftelseregistret skola tillämpas bestämmelserna i den tidigare lagen. Även efter lagens ikraftträdande må tillstånd beviljas till grundande av sådan självständig stiftelse, varom förordnats i muntligt testamente, som gjorts innan lagen trätt i kraft.

Registrerad stiftelse, vars styrelsemedlemmar eller namntecknare icke äro i landet bosatta, finska medborgare, skall inom ett år efter det denna lag trätt i kraft ansöka om i 9 § 3 mom. avsett tillstånd eller ombesörja ändring av styrelsens sammansättning eller ombyte av namntecknarna. Försummas detta, upphör medlemskap i styrelsen eller namntecknarnas behörighet. Medlemskap i styrelsen eller namntecknarnas behörighet upphör likaså i det fall, att tillståndsansökningen icke bifallits. I övrigt lände i tillämpliga delar till efterrättelse vad i 14 a § 2, 3 och 4 mom. är stadgat.

Före denna lags ikraftträdande registrerad stiftelse är berättigad att idka affärsverksamhet, som den tidigare bedrivit, och använda sitt i registret antecknade namn.

4.6.1982/411:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

Regeringens proposition 82/82, Andra lagutsk. bet. 5/82, Stora utsk. bet. 66/82

27.3.1987/349:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

Innehåller stadgarna för en stiftelse som har registrerats innan denna lag träder i kraft bestämmelser som strider mot lagen, skall stadgandena i lagen tillämpas i stället för dem.

På tillståndsansökningar och anmälningar till stiftelseregistret som har gjorts innan denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde före lagens ikraftträdande. Vad som i 6 § 2 mom. 3 punkten stadgas om undertecknande av överlåtelsehandling genom vilken stiftelsen erhållit fast egendom som enligt förordnande skall tillfalla den, tillämpas inte om överlåtelsehandlingen upprättats innan denna lag träder i kraft.

Den som inte är en av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor kan utan hinder av 12 § 2 mom. under två år efter det denna lag trätt i kraft vara revisor i en stiftelse.

En stiftelse som har registrerats innan denna lag träder i kraft har fortfarande rätt att använda det namn som har antecknats i registret.

Har tillstånd att grunda en stiftelse beviljats innan denna lag träder i kraft, skall stiftelsen inom ett år efter lagens ikraftträdande anmälas för anteckning i stiftelseregistret, vid äventyr att tillståndet annars förfaller.

En stiftelse skall inom ett år efter det denna lag trätt i kraft hos justitieministeriet anmäla sin postadress samt, om stiftelsen har ett organ som avses i 10 b §, fullständigt namn samt medborgarskap och hemort i fråga om organets ordförande, medlemmar och suppleanter.

Regeringens proposition 89/85, Lagutsk. bet.6/86, Stora utsk. bet. 99/86

17.8.1990/704:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1990.

Regeringens proposition 1/90, Lagutsk. bet. 5/90, Stora utsk. bet. 39/90

30.12.1992/1615:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92, LaUB 16/92

8.1.1993/97:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 97/1993 trädde i kraft enligt den F 1487/1993 den 1.11994.)

RP 236/92, EkUB 41/92

28.10.1994/942:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 295/93, EkUB 27/94, Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (84/253/EEG, 78/660/EEG, 83/349/EEG)

13.12.1994/1172:

Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

När denna lag träder i kraft överförs de ärenden som är anhängiga vid justitieministeriet till patent- och registerstyrelsen, dock inte undantagstillståndsärenden som avses i 9 och 12 §§ lagen om stiftelser och som överförs till handels- och industriministeriet.

En anmälan eller ansökan som enligt de stadganden som gällde då denna lag träder i kraft skulle tillställas justitieministeriet och för vilken den föreskrivna tiden har börjat löpa innan denna lag träder i kraft anses ha inkommit inom utsatt tid, om anmälan eller ansökan inom utsatt tid tillställs endera justitieministeriet eller patent- och registerstyrelsen. De avgifter som uppbärs i stiftelseärenden bestäms enligt tidpunkten för anhängiggörandet.

RP 93/94, EkUB 30/94

29.12.1994/1439:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 333/94, EkUB 50/94

22.3.1996/178:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

På ett lån som har getts enligt 10 § 2 mom. i den lydelse detta lagrum hade då denna lag trädde i kraft skall stadgandena i denna lag inte tillämpas, om villkoren för lånet inte ändras efter lagens ikraftträdande.

RP 220/95, EkUB 1/96, RSv 10/96

30.4.1998/299:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 1998.

Lagen tillämpas från ingången av den räkenskapsperiod då på det bokslut som skall upprättas över den tillämpas lagen den 30 april 1998 om ändring av bokföringslagen (300/1998).

RP 8/1998, EkUB 5/1998, RSv 27/1998

16.3.2001/248:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

RP 188/2000, EkUB 2/2001, RSv 13/2001

1.11.2002/895:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

En tillståndsansökan som inte har avgjorts när denna lag träder i kraft skall överföras till Patent- och registerstyrelsen.

RP 58/2002, EkUB 16/2002, RSv 115/2002

20.2.2004/146:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 153/2003, LaUB 8/2003, RSv 131/2003

13.4.2007/465:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

Ett undantag som på basis av 12 § har medgetts en stiftelse och som avser val av revisor gäller till utgången av undantagets giltighetstid, dock högst till den 31 december 2011.

RP 194/2006, EkUB 33/2006, RSv 293/2006

22.12.2009/1388:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

14.5.2010/390:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

13.5.2011/442:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.