Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

29.12.1922/334

Förordning angående verkställighet av religionsfrihetslagen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 6.6.2003, som gäller från och med den 1.8.2003. 7-9 § i förordningen tillämpas dock ända till 31.12.2003.

På föredragning av Undervisningsministern stadgas angående verkställighet av religionsfrihetslagen av den 10 november 1922 följande:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (16.7.1999/808)

Den anmälan om utträde om vilken föreskrivs i 5 § 2 och 3 mom. religionsfrihetslagen (267/1922) skall göras till företrädaren för religionssamfundet i fråga eller till magistraten av den utträdande personligen, som skall bekräfta anmälan med sin namnteckning.

2 § (16.7.1999/808)

Efter att ha fått anmälan om utträde ur ett religionssamfund skall den magistrat inom vars verksamhetsområde personen i fråga har sin hemkommun eller folkbokföringskommun registrera uppgiften om utträdet i befolkningsdatasystemet samt sända uppgift om utträdet till religionssamfundet eller dess församling omedelbart efter det att utträdet enligt religionsfrihetslagen har blivit bindande för personen.

Om en anmälan om utträde har lämnats till en annan magistrat än den som avses i 1 mom., skall den magistrat som tagit emot anmälan omedelbart sända anmälan till denna magistrat. Den tidsfrist på en månad som avses i 5 § 3 mom. religionsfrihetslagen börjar löpa från den dag personalen lämnade anmälan till magistraten.

3 § (16.7.1999/808)

När en person inträder i ett religionssamfund skall han eller hon samtidigt avge en skriftlig försäkran om att han eller hon inte är medlem i något sådant religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen.

4 § (16.7.1999/808)

Ett religionssamfund eller dess församling skall till det befolkningsdatasystem som avses i befolkningsdatalagen (507/1993) anmäla en persons inträde eller utträde omedelbart efter det att anmälan om inträde eller utträde till religionssamfundet eller dess församling enligt religionsfrihetslagen eller enligt föreskrifter med stöd av den har blivit bindande för personen. Anmälan skall innehålla personens fullständiga namn, födelsetid eller personbeteckning och dagen för inträde eller utträde. Anmälan till befolkningsdatasystemet kan göras skriftligt eller via datakommunikation eller i annan maskinläsbar form.

5 § (23.12.1970/915)

I 7 § 1 mom. religionsfrihetslagen avsett samtycke skall av den som fyllt femton år givas av honom själv personligen antingen skriftligen eller muntligen i närvaro av två vittnen.

I 7 § 2 mom. religionsfrihetslagen avsedd anmälan om utträde ur religionssamfund eller inträde i sådant samt samtycke av föräldrarna eller av den av dem som uppfostrar barnet eller av förmyndaren skall avgivas personligen antingen skriftligen eller muntligen i närvaro av två vittnen.

6 §

Yrkande, som i 8 § av religionsfrihetslagen säges, skall av målsman personligen eller skriftligen framställas hos undervisningsanstaltens föreståndare, och bör i vartdera fallet tillika uppvisas antingen av myndighet i vederbörande trossamfund utfärdat bevis, angivande, till vilket trossamfund eleven hör, eller civilregistermyndighets intyg däröver, att eleven ej hör till något trossamfund.

7 § (30.10.1998/784)

Tillstånd till inrättande av en sådan begravningsplats som inte hör till en församling inom evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet samt av ett enskilt gravställe beviljas av länsstyrelsen. Till ansökan skall fogas en utredning om äganderätten till området och andra behövliga utredningar.

Om inrättande av en begravningsplats för en församling inom evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet bestäms särskilt.

Tillstånd till inrättande av ett krematorium beviljas av länsstyrelsen. Till ansökan skall fogas en utredning om äganderätten till platsen, krematoriets reglemente och andra behövliga utredningar.

8 §

Tillstånd till jordande å evangeliskluthersk församlings begravningsplats av den, som ej tillhör den evangelisklutherska kyrkan, skall utverkas hos kyrkoherden, och bör tillika vederbörande trossamfunds eller vederbörande myndighets i därtill hörande församling eller civilregistermyndighets tillstånd därtill företes.

Taxa, enligt vilken avgift för gravplats för i föregående moment nämnd person skall erläggas, fastställes av kyrkostämma eller kyrkofullmäktige på sätt i kyrkolagen är stadgat.

9 §

Där till gravinskrift eller bild, som i 10 § 3 momentet av religionsfrihetslagen säges, på förhand utverkats tillstånd av kyrkoråd, må sådan inskrift eller bild ej efteråt avlägsnas.

10 §

Är av makar, vilka gemensamt äga fastighet, endast den ena medlem av den evangelisk-lutherska eller grekisk-katolska kyrkan, vare den av dem, som är medlem av kyrkan, pliktig att för sin del erlägga de kyrkliga utskylder, som i 12 § av religionsfrihetslagen säges.

2 kap

Om religionssamfunds stiftande och rättsliga ställning

11 §

Anmälan, som i 13 § 2 momentet av religionsfrihetslagen sägs, skall, utöver vad i sagda lagrum stadgas, bifogas intyg av vederbörande myndigheter, utvisande de i 15 § av samma lag nämnda personers behörighet.

12 § (18.6.1993/590)

Befolkningsregistercentralen skall föra register över religionssamfund med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i föreningslagen (503/89) stadgas om registrering.

Undervisningsministeriet beslutar om registrering av ett nytt religionssamfund och om anteckning i registret av ändringar i ett registrerat samfunds samfundsordning. Befolkningsregistercentralen beslutar om anteckning i registret av andra uppgifter som gäller religionssamfund.

Undervisningsministeriet skall för anteckning i registret omedelbart meddela befolkningsregistercentralen de beslut som ministeriet fattat med stöd av 2 mom.

Befolkningsregistercentralen skall omedelbart meddela undervisningsministeriet och religionssamfundet eller dess församling när samfundet, församlingen eller ändringen i samfundsordningen har antecknats i registret.

13 §

Utredningen beträffande trossamfunds trosbekännelse och formen för dess offentliga religionsövning ävensom den antagna samfundsordningen, så ock desamma rörande ändringar skola i nödigansedda delar publiceras i författningssamligen.

14 § (16.7.1999/808)

14 § har upphävts genom F 16.7.1999/808.

15 §

Ritningar över kyrka skola, innan dess byggande påbörjas eller någon reparation, som väsentligt förändrar dess yttre utseende eller inredning, företages, underställas undervisningsministeriets godkännande och fastställelse.

Angående ombyggnad eller inredning av evangelisk-luthersk församlings kyrka är särskilt stadgat.

16 §

Ansökan, som till landshövdingen ingives i det syfte, varom i 29 § av religionsfrihetslagen säges, skall bifogas sökanden rörande utdrag ur samfundets medlemsförteckning.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Ikraftträdelsestadganden:

5.12.1968/659:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1969.

23.12.1970/915:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971.

18.6.1993/590:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

30.10.1998/784:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Behandlingen av de tillståndsansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft överförs på den behöriga länsstyrelsen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

16.7.1999/808:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.