Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

31.10.1896/37

Utsökningsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom SRf om upphävande av utsökningsförordningen 23.11.2006/1019, som gäller fr.o.m. 1.1.2007.

Wi NIKOLAI den Andre, med Guds Nåde Kejsare och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, Tsar af Polen, Storfurste till Finland etc., etc., etc. Göre veterligt: Sedan Wi den 3 December 1895 utfärdat utsökningslag för Storfurstendömet Finland, hafve Wi funnit godt, angående hvad vid tillämpning af sagde lag i vissa fall skall iakttagas, i nåder meddela följande föreskrifter:

1 § (3.7.2003/681)

1 § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

1 a § (3.7.2003/681)

1 a § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

1 b § (3.7.2003/681)

1 b § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

1 c § (3.7.2003/681)

1 c § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

1 d § (20.12.1985/1017)

1 d § har upphävts genom F 20.12.1985/1017.

1 e § (8.2.1985/162)

1 e § har upphävts genom F 8.2.1985/162.

2 § (3.7.2003/681)

2 § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

3 § (15.11.1996/854)

Över de betalningsförbud som utfärdats på grund av utmätning av lön, pension, näringsinkomst eller någon annan utmätningsbar utkomstförmån skall utmätningsmannen föra register.

Utmätningsmannen skall övervaka att betalningsförbuden iakttas.

4 § (15.11.1996/854)

Justitieministeriet kan bevilja en sökande tillstånd att begära utsökning så att de uppgifter som behövs vid den tillställs utmätningsmannen med hjälp av automatisk databehandling. Utmätningsmannens redovisningar och anmälningar till sökanden får göras med hjälp av automatisk databehandling. I stället för indrivningskvitto kan sökanden tillställas en särskild redovisningsspecifikation.

5 § (15.11.1996/854)

5 § har upphävts genom F 15.11.1996/854.

6 § (3.7.2003/681)

6 § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

7 § (3.7.2003/681)

7 § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

7 a § (8.2.1985/162)

7 a § har upphävts genom F 8.2.1985/162.

8 § (8.2.1985/162)

8 § har upphävts genom F 8.2.1985/162.

9 § (15.11.1996/854)

Skötseln av utsökningsärenden skall vara gäldenärsbaserad, så att en utmätningsman och en biträdande utmätningsman kan verkställa de ärenden som gäller en och samma gäldenär.

10 § (15.11.1996/854)

Den ovan i 9 § avsedda gäldenärsbaserade arbetsfördelningen skall ordnas så att den grundar sig antingen på alfabetisk uppdelning enligt gäldenärens namn eller på uppdelning områdesvis.

2 mom. har upphävts genom F 3.7.2003/681. (3.7.2003/681)

11 § (3.7.2003/681)

11 § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

12 § (3.7.2003/681)

12 § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

13 § (3.7.2003/681)

13 § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

13 a § (14.12.1973/906)

Angående utmätning, kvarstad eller skingringsförbud skall meddelande, om åtgärden gäller

1) registrerat fartyg eller andel däri, tillställas den registermyndighet som stadgas i fartygsregisterlagen (512/93), (1.10.1993/852)

2) luftfartyg, översändas till luftfartsstyrelsen,

3) bussar eller lastbilar, släpvagnar som godkänts att kopplas till en lastbil, specialbilar, traktorer eller motorredskap, tillställas Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen, eller

4) patent, varumärkes- eller mönsterrätt, översändas till patent- och registerstyrelsen.

(4.12.1992/1258)

I meddelandet skola nämnas registernumret rör det lösöre eller den rättighet som är utmätt och övriga nödiga uppgifter därom, gäldenärens och borgenärens namn och hemort, av vem och när den handling är utfärdad på vilken verkställigheten grundar sig, fordrans belopp samt den dag då utmätning, kvarstad eller förbud verkställts.

Angående försäljning av egendom i utsökningsväg samt om hävande eller återkallande av utmätning, kvarstad eller förbud skall utmätningsmannen likaså göra anmälan till ovan i 1 mom. nämnd myndighet. Är inteckning fastställd i den sålda egendomen, skola i anmälan nämnas vilka inteckningar som vid auktionen bibehållits och vilka som förfallit.

13 b § (5.12.1996/959)

Den som har förrättat en exekutiv auktion av en fastighet skall inom sju dagar från det att köpebrevet utfärdades anmäla köpet till den lantmäteribyrå inom vars område fastigheten är belägen. Detsamma gäller för exekutiv auktion av ett outbrutet område. Vad som stadgas 7 § 1 och 3 mom. köpvittnes förordningen (958/1996) skall tillämpas när anmälan görs.

Lantmäteribyrån skall sända uppgifter om köpet till olika myndigheter med iakttagande av 13 § 1 mom. köpvittnesförordningen.

14 § (8.2.1985/162)

14 § har upphävts genom F 8.2.1985/162.

15 §

Syssloman, som enligt 4 kap. 24 § 1 eller 2 mom. eller 25 § 2 mom., 5 kap. 1 § 2 mom. eller 4 § eller 7 kap. 7 § utsökningslagen av utmätningsmannen förordnats att skaga eller sälja egendom eller uppbära inkomst är skyldig att förete utredning över sina åtgärder samt redovisa medlen på det sätt som utmätningsmannen närmare bestämmer. (15.11.1996/854)

2 mom. har upphävts genom F 15.11.1996/854. (15.11.1996/854)

Utgår afrad, hyra eller ränta i varor, skall utmätningsmannen föranstalta om deras försäljning på sätt i 5 kap. 6 § utsökningslagen stadgas; och åligger det i sådant fall syssloman att i god tid derförinnan de af honom uppburna varor utmätningsmannen tillhandahålla. Finner dock syssloman, i anseende till någon varas ringa värde eller öfriga beskaffenhet, försäljning deraf under hand vara för gäldenären förmånligare, föranstalte derom.

16 § (15.11.1996/854)

16 § har upphävts genom F 15.11.1996/854.

17 § (15.11.1996/854)

17 § har upphävts genom F 15.11.1996/854.

18 § (15.11.1996/854)

18 § har upphävts genom F 15.11.1996/854.

19 § (5.12.1996/959)

19 § har upphävts genom F 5.12.1996/959.

20 § (14.12.1973/906)

I protokollet över auktion skola antecknas den till salu utbjudna egendomen, det högsta budet och av vem detta gjorts samt den betalade köpeskillingen.

Är fastighet, fartyg eller andel däri eller i fartyg inlastat gods, luftfartyg, buss, lastbil eller släpvagn till salu, skola yrkanden och invändningar, vilka framställts vid den borgenärsförhandling, som försiggår före utropet eller som enligt 5 kap. 11 eller 19 § utsökningslagen hålles vid särskild tidpunkt, samt svaren på dem antecknas i protokollet. Enligt 11 eller 25 § i nämnda kapitel uppgjord borgenärsförteckning skall fogas till auktionsprotokollet.

Har vid auktion på annan än i 2 mom. nämnd egendom borgenär, för vars fordran egendom icke blivit utmätt, yrkat betalning ur köpeskillingen överst eller med bättre förmånsrätt än utmätningen medför, skola yrkandet och svaret därpå samt det lägsta bud som får godkännas vid egendomens försäljning antecknas i protokollet. Har genom avbetalningsköp sålt gods utmätts, skall till auktionsprotokollet fogas det protokoll som uppsatts över uppgörelsen mellan säljaren och köparen.

Vid den särskilda förrättning, där vid försäljningen av ovan i 2 mom. avsedd egendom influtna medel fördelas, ävensom vid sådan enligt 6 kap. 4 eller 5 § utsökningslagen eljest särskilt anordnad fördelningsförrättning skola framställda yrkanden och påståenden samt svaren på dem likaså antecknas i protokollet.

21 § (14.12.1973/906)

Borgenärsförteckning som uppgjorts för försäljning av utmätt fast egendom, fartyg eller i fartyg inlastat gods, luftfartyg, buss, lastbil eller släpvagn skall, sedan förrättningsmannen i enlighet med 5 kap. 11 § 2 mom. eller 25 § 2 mom. utsökningslagen undertecknat den, under hans övervakning vara framlagd till gäldenärens och borgenärernas samt auktionsmenighetens påseende.

Förrättningsmannen bestämmer den tid under vilken borgenärsförteckningen skall vara framlagd till påseende. Härom skall anteckning göras i auktionsprotokollet.

22 §

Till fast egendoms behållna afkomst, hvars värde enligt 5 kap. 28 § 2 mom. utsökningslagen bör tagas i beräkning vid fastställandet af lägsta antagliga anbudet, må ej hänföras egendomens efter utmätningen fallna och vid försäljningen ännu i behåll varande afkastning, hvilken jemlikt 39 § 2 mom. samma kapitel skall omedelbart efter försäljningen af sjelfva egendomen föryttras.

23 §

Framgår af de i 4 kap. 23 § och 5 kap. 17 § utsökningslagen omförmälda handlingar, att utmätt fast egendom häftar för afkomst eller annan förmån, som åt någon för lifstiden upplåtits att med visst belopp i penningar eller varor af egendomen utgå, och har den utsökta fordringen företräde framför rättigheten till sådan lifränta, vare den, som skall förrätta auktion å fastsigheten, pligtig att införskaffa utredning om rättighetshafvarens ålder samt, der lifräntan bestämts att utgå i varor, efter gällande medelmarkegångspris eller annan skälig grund i penningar uppskatta densamma.

24 § (8.2.1985/162)

24 § har upphävts genom F 8.2.1985/162.

25 § (20.12.1985/1017)

25 § har upphävts genom F 20.12.1985/1017.

26 § (15.11.1996/854)

26 § har upphävts genom F 15.11.1996/854.

27 § (3.7.2003/681)

27 § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

28 § (15.11.1996/854)

28 § har upphävts genom F 15.11.1996/854.

29 § (3.7.2003/681)

29 § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

30 § (19.12.1986/950)

Utmätningsmannen skall på begäran av sökanden delge gäldenären en sådan betalningsuppmaning som nämns i 6 § 1 mom. konkursstadgan.

31 § (22.11.2001/1074)

Enligt 4 kap. 5 § 1 mom. 4 punkten utsökningslagen skall från utmätning undantas ett föremål som kan jämföras med arbetsredskap, ifall dess värde sannolikt inte är större än 2 500 euro. Av särskilda skäl får från utmätning även undantas ett värdefullare föremål som kan jämföras med arbetsredskap, om värdet sannolikt inte är större än 4 200 euro.

32 § (3.7.2003/681)

32 § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

33 § (8.2.1985/162)

Biträdande utmätningsman skall utan dröjsmål och senast under den öppethållningsdag för statens ämbetsverk som följer efter indrivningen deponera de influtna medlen på postgirokontot för utmätningsmannens tjänstemedel eller tillställa utmätningsmannen beloppet.

Biträdande utmätningsman skall till utmätningsmannen avge redovisning för medel som han indrivit, vid den tidpunkt som utmätningsmannen bestämt, likväl minst en gång i veckan. Till redovisningen skall fogas behövliga verifikat. Minst en gång i veckan skall redovisning avges även för de verkställighetsuppdrag i vilka verkställigheten mött hinder.

34 § (8.2.1985/162)

Utmätningsman skall utan dröjsmål deponera till honom influtna medel på sitt postgirokonto för tjänstemedel.

2 mom. har upphävts genom F 3.7.2003/681. (3.7.2003/681)

Kan de influtna medlen inte i de fall som avses i 6 kap. 24 § 1 mom. utsökningslagen redovisas till borgenären och då sådana medel har influtit på utmätningsmannens konto för tjänstemedel till ett belopp som överstiger 8 400 euro, skall utmätningsmannen inom fyra veckor från att nämnda belopp flutit in deponera medlen på ett separat konto för tjänstemedel på det sätt som justitieministeriet bestämmer. När det nämnda beloppet har flutit in, skall utmätningsmannen omedelbart skriftligen meddela borgenären datum då medlen deponeras separat samt de villkor som borgenären skall uppfylla för att kunna lyfta medlen. Om borgenären skall återfå det fordringsbevis som han eller hon inlämnat, skall utmätningsmannen på motsvarande sätt meddela honom eller henne detta. (22.11.2001/1074)

Vad som stadgas i 3 mom. gäller även säkerheter som ställts i form av pengar. (15.11.1996/854)

35 § (29.10.1999/996)

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om ordnande av betalningsrörelsen för och bokföringen av penningmedel som utmätningsmannen har mottagit.

36 § (3.7.2003/681)

36 § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

37 § (22.11.2001/1074)

1 mom. har upphävts genom F 3.7.2003/680. (3.7.2003/680)

En sådan liten överbetalning i ett utsökningsärende som anges i 6 kap. 25 § utsökningslagen behöver inte återbäras till betalaren, om den är mindre än 7 euro.

Om de i 6 kap. 25 § 2 mom. utsökningslagen avsedda medel, som inte kan redovisas till borgenären eller till någon annan som har rätt att lyfta medlen, är mindre än 7 euro skall de bokföras som inkomst för staten.

38 § (22.11.2001/1074)

Om vid realiseringen av egendom som varit föremål för en företagsinteckning efter avdrag för realiseringskostnaderna har influtit ett större belopp än 16 800 euro skall om realiseringen kungöras i Officiella tidningen i enlighet med 6 kap. 15 a § utsökningslagen.

39 § (3.7.2003/680)

39 § har upphävts genom F 3.7.2003/680.

40 § (3.7.2003/681)

40 § har upphävts genom F 3.7.2003/681.

Ikraftträdelsestadganden:

5.12.1969/755:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970. Årsrapport över utsökningsärenden avgives likväl första gången för år 1970.

Är bokföringen angående utsökningsärenden före denna förordnings ikraftträdande ordnad i form av kartotek, skall utmätningsmannen inom sex månader från förordningens ikraftträdande underställa justitieministeriet frågan, huruvida bokföringen fortfarande skall föras i form av kartotek.

14.12.1973/906:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1974.

14.1.1982/45:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1982.

19.11.1982/825:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1982.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter, kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

8.2.1985/162:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

20.12.1985/1017:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

19.12.1986/950:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

29.4.1988/383:

Denna förordning träder i kraft den 5 maj 1988.

23.12.1988/1132:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1989.

20.12.1991/1637:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

14.2.1992/161:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

4.12.1992/1258:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

30.12.1992/1590:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

1.10.1993/852:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

13.10.1995/1176:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1995.

15.11.1996/854:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

5.12.1996/959:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

25.4.1997/379:

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1997.

29.10.1999/996:

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1999.

22.11.2001/1074:

Denna förordning träder kraft i den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

3.7.2003/680:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Genom denna förordning upphävs i utsökningsförordning av den 31 oktober 1896 (37/1896) 37 § 1 mom. och 39 §, sådana de lyder i förordning 1074/2001.

Det första periodiska meddelandet som avses i 10 § ges enligt situationen den 1 mars 2005.

Vid tillämpningen av denna förordning iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av utsökningslagen (679/2003).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

3.7.2003/681:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Vid tillämpningen av förordningen iakttas i tillämpliga delar övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av utsökningslagen (679/2003).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.