Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

3.12.1895/37A

Förordning om införande af ny utsökningslagen för Storfurstendömet Finland och hvad i afseende derå skall iakttagas

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom Utsökningsbalk 15.6.2007/705, som gäller fr.o.m. 1.1.2008.

Wi NIKOLAI den Andre, med Guds Nåde, Kejsare och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, Tsar af Polen, Storfurste till Finland etc., etc., etc. Göre veterligt: På Finlands Ständers underdåniga framställning och sedan ny utsökningslag för Storfurstendömet under denna dag utfärdats, vele Wi om införande af nämnda lag och hvad i afseende derå skall iakttagas härigenom i Nåder förordna som följer:

1 §

Den utsökningslag, som nu blifvit gillad och antagen, skall, tillika med hvad i denna förordning stadgas, lända till efterrättelse från och med den 1 Januari 1897; dock skola mål, som vid nämnda tid redan äro anhängiga, behandlas enligt äldre lag, der ej här nedan annorledes förordnas.

2 §

Genom nya lagen upphäfves utsökningsbalken i 1734 års lag samt, med de i nya lagen och här nedan i 25 § gjorda undantag, alla öfriga stadganden, som utgöra förklaring eller ändring af hvad sagde balk innehåller eller tillägg deri.

Bestämningarna i nya lagen beröra dock ej hvad som finnes särskildt stadgadt angående utsökningsmål emot dem, hvilka höra till rysk, i Finland förlagd krigsstyrka.

3 §

I råttegångsbalken af 1734 års lag upphäfvas:

de i 8 kap. 2 § förekommande bestämmelser rörande hofrätts befattning med utmätningsmål;

hvad i 12 kap. 3 och 4 §§ stadgas om rätt till utmätning samt om doms fullbordan i återvinningsmål; och

hvad 30 kap. 1 och 19 §§ innehålla om ändringssökande i hofrätts utslag i mål, hvarom i nya lagen handlas.

4 §

Alla öfriga i allmän civillag gifna föreskrifter, hvilka äro stridande mot nya lagens bestämmelser, varda ock upphäfda, der ej här nedan annorledes stadgas.

5 §

Der hänvisning till utsökningsbalken i lag eller särskild författning förekommer, skall motsvarande bestämning i nya lagen eller i denna förordning tillämpas.

6 §

Varder skuldfordringsmål, som är anhängigt hos Kejsaren och Storfurstens befallningshafvande då nya lagen träder i verket, icke inom natt och år derefter hos honom så fullföljdt, som i 2 kap. 11 § nya lagen sägs; gälle hvad der är stadgadt.

7 §

Skall fast egendom utmätningsvis säljas, och har ej, innan nya lagen träder i kraft, dag för första auktionen blifvit utsatt; då skall, ändå att utmätning skett i öfverensstämmelse med äldre lag, nya lagens bestämmelser gälla i fråga om egendomens försäljning och verkställighetens slutförande; dock att hvad i nya lagen är stadgadt om fastställande af lägsta belopp för anbud, som får antagas, icke eger tillämpning, der innehafvare af inteckning, som är gemensam för den utmätta fastigheten och en eller flere andra fastigheter, icke tillkommer bättre rätt än slutstadgandet i förordningen af denna dag, innefattande ändring af särskilda paragrafer i förordningen af den 9 November 1868 om inteckning i fast egendom, innehåller.

8 §

Efter det nya lagen blifvit gällande, må ej i någon händelse, bysättning eller skyldighet att med arbete aftjena skuld åläggas gäldenär eller införsel i hans lön eller pension beviljas. Ej heller må, på grund af förut meddeladt beslut, gäldenären i bysättningshäkte eller till arbete hållas. Då nya lagen träder i kraft, förfalle förut meddelad införsel, så framt ej verkställigheten redan begynt.

9 §

Der enligt allmän civillag något rättsförhållande är gjordt beroende deraf, att hos Kejsaren och Storfurstens befallningshafvande borgen ställes, eller fordran angifves eller utsökes, eller klander emot annans anspråk anmäles, vare hvad i ty fall om Kejsaren och Storfurstens befallningshafvande sägs gällande om öfverexekutor.

10 § (18.5.1973/392)

Vad i lagen den 15 april 1889 om lagfart och inteckning av enskild järnväg för allmän samfärdsel är stadgat om utmätning och försäljning av sådan järnväg, överföring av däri intecknad gäld på köparen samt om betalning och nedsättning av köpeskillingen skall fortfarande lända till efterrättelse.

Då fast egendom enligt något lagrum skall beläggas med kvarstad, sättes egendomen under förbud att säljas eller skingras såsom i 7 kap. 3 § 1 mom. utsökningslagen är stadgat. Föreligger fara att egendomen genom vanvård eller annorledes i större mån försämras, kan syssloman förordnas att förvalta den såsom i 4 kap. 25 § 2 mom. utsökningslagen är stadgat.

11 § (31.12.1987/1233)

11 § har upphävts genom L 31.12.1987/1233.

12 § (31.7.1947/624)

12 § har upphävts genom L 31.7.1947/624.

13 § (31.7.1947/624)

13 § har upphävts genom L 31.7.1947/624.

14 § (18.5.1973/392)

14 § har upphävts genom L 18.5.1973/392.

15 § (18.5.1973/392)

15 § har upphävts genom L 18.5.1973/392.

16 § (31.7.1947/624)

16 § har upphävts genom L 31.7.1947/624.

17 § (31.7.1947/624)

17 § har upphävts genom L 31.7.1947/624.

18 § (31.7.1947/624)

18 § har upphävts genom L 31.7.1947/624.

19 § (31.7.1947/624)

19 § har upphävts genom L 31.7.1947/624.

20 § (31.7.1947/624)

20 § har upphävts genom L 31.7.1947/624.

21 § (18.5.1973/392)

21 § har upphävts genom L 18.5.1973/392.

22 § (18.5.1973/392)

22 § har upphävts genom L 18.5.1973/392.

23 § (18.5.1973/392)

23 § har upphävts genom L 18.5.1973/392.

24 § (18.5.1973/392)

24 § har upphävts genom L 18.5.1973/392.

25 § (18.5.1973/392)

25 § har upphävts genom L 18.5.1973/392.

26 § (29.6.1961/367)

26 § har upphävts genom L 29.6.1961/367.

27 § (29.6.1961/367)

27 § har upphävts genom L 29.6.1961/367.

28 § (18.5.1973/392)

28 § har upphävts genom L 18.5.1973/392.

29 § (18.5.1973/392)

29 § har upphävts genom L 18.5.1973/392.

30 § (18.5.1973/392)

30 § har upphävts genom L 18.5.1973/392.

31 § (18.5.1973/392)

31 § har upphävts genom L 18.5.1973/392.

Ikraftträdelsestadganden:

31.12.1917/119:
13.6.1929/230:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1929.

31.1.1935/63:
17.3.1944/185:
31.7.1947/624:
29.6.1961/367:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1961.

18.5.1973/392:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. Hänvisas annorstädes i lag till de nu upphävda stadgandena, tillämpas motsvarande, ovan i 10 § eller i utsökningslagen, i handelsbalken eller i förordningen angående närmare bestämmande av löftesmäns ansvarsskyldighet ingående stadganden, vilka intagits i nämnda lagar genom denna dag givna lagar angående ändring av dem (389/73, 390/73 och 391/73).

31.12.1987/1233:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 157/87, Andra lagutsk. bet. 7/87, Stora utsk. bet. 167/87

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.