Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

22.12.2021/1301

Lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff, verkställighet av häktning och vid skötseln av andra uppdrag som enligt lag ankommer på Brottspåföljdsmyndigheten.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

På rätten att få uppgifter ur myndigheternas personregister och på annat utlämnande av personuppgifter ur dessa personregister tillämpas vad som föreskrivs om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Till övriga delar tillämpas på behandlingen av personuppgifter, om inte något annat föreskrivs i denna lag, lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), nedan dataskyddslagen avseende brottmål, och lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019).

På behandlingen av personuppgifter om besökare, andra personer som håller kontakt med en fånge eller en häktad och personer som uträttar ärenden tillämpas utöver denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, samt dataskyddslagen (1050/2018).

Behandlingen av personuppgifter får inte utan godtagbart skäl grunda sig på en persons ålder, kön, ursprung, nationalitet, bosättningsort, språk, religion, övertygelse, åsikt, politiska verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) brottsmisstänkt en person för vilken det för utdömande av samhällspåföljd utarbetas en påföljdsutredning eller plan för strafftiden eller för vilken det bereds någon annan åtgärd eller ett utlåtande före domen,

2) dömd den som av en domstol dömts till fängelsestraff, kombinationsstraff, förvandlingsstraff för böter eller samhällspåföljd,

3) fånge den som avtjänar fängelsestraff, kombinationsstraff, förvandlingsstraff för böter eller arrest i fängelse med stöd av 77 § 4 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014) eller den som förpassats till fängelse på det sätt som avses i 26 § i lagen om övervakad frihet på prov (629/2013) eller den som tagits i förvar med stöd av 24 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff (801/2017),

4) häktad den som häktats eller som enligt 2 kap. 12 a § i tvångsmedelslagen (806/2011) ålagts häktningsarrest eller som meddelats förstärkt reseförbud enligt 5 kap. 1 a § i den lagen,

5) den som avtjänar samhällspåföljd den som dömts till övervakning förenat med villkorligt fängelse, den som avtjänar ungdomsstraff, utför samhällstjänst eller avtjänar övervakningsstraff, den villkorligt frigivna som ställts under övervakning, den som försatts i övervakad frihet på prov eller den som avtjänar den övervakningstid som ingår i ett kombinationsstraff,

6) besökare den som lovligen besöker en fånge eller en häktad,

7) andra personer som håller kontakt med en fånge eller en häktad den som på andra sådana sätt som avses i fängelselagen (767/2005) eller häktningslagen (768/2005) än genom besök står i kontakt med en fånge eller häktad,

8) person som uträttar ärenden den som lovligen besöker fängelset för att sköta ett ärende som behövs med tanke på fängelsets eller fångarnas verksamhet,

9) utomstående den som inte är fånge eller häktad och vars personuppgifter registreras i det säkerhetsregister som avses i 11 §, (16.2.2023/208)

10) den som meddelats ett tekniskt övervakat besöksförbud den som har meddelats ett tekniskt övervakat besöksförbud med stöd av 3 a § i lagen om besöksförbud (898/1998), (16.2.2023/208)

11) den som besöksförbudet avses skydda den som skyddas genom besöksförbudet och den tekniska övervakningen. (16.2.2023/208)

2 kap

Brottspåföljdsmyndighetens register

4 §
Register i Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem

För behandling av uppgifter som avses i denna lag förvaltar Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för utveckling och styrning Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem med tillhörande register. (1.4.2022/227)

Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för utveckling och styrning är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avses i denna lag. (1.4.2022/227)

I Brottspåföljdsmyndighetens brottspåföljdsregister ingår följande uppgifter:

1) personuppgifter som rör formell verkställighet,

2) personuppgifter som rör verkställighet av samhällspåföljder,

3) personuppgifter som rör verkställighet av fängelsestraff, av häktning och av häktningsarrest samt teknisk övervakning av förstärkt reseförbud.

I brottspåföljdsregistret ingår också uppgifter som innehåller personuppgifter om besökare, om andra personer som håller kontakt med en fånge eller en häktad samt om personer som uträttar ärenden.

I Brottspåföljdsmyndighetens register över besöksförbud ingår personuppgifter i anknytning till den tekniska övervakningen av besöksförbud. (16.2.2023/208)

I Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem ingår också det i 11 § avsedda säkerhetsregister som innehåller personuppgifter som rör förebyggande av kriminalitet som äger rum i fängelset, organiseras från fängelset eller utövas under fängelsetiden och upprätthållande av anstaltssäkerheten samt det i 12 § avsedda målsäganderegister som innehåller uppgifter om de målsägande som avses i 19 kap. 4 § i fängelselagen.

5 §
Uppgifter för specificering

Som uppgifter som behövs för specificering av en dömd, en fånge, en häktad, den som avtjänar samhällspåföljd och den som meddelats ett tekniskt övervakat besöksförbud får Brottspåföljdsmyndigheten behandla följande uppgifter som ska registreras i brottspåföljdsregistret, säkerhetsregistret och registret över besöksförbud:

1) namn,

2) personbeteckning, klientnummer från Migrationsverket eller någon annan beteckning som behövs för att specificera personen,

3) kön,

4) modersmål,

5) medborgarskap,

6) hemkommun och bostadsort samt adress,

7) längd, vikt, ögonfärg, egen hårfärg, kroppsbyggnad, eventuella ärr och tatueringar samt eventuella andra motsvarande signalement.

(16.2.2023/208)

Av en i Brottpåföljdsmyndighetens informationssystem registrerad fånge, häktad, den som avtjänar övervakningsstraff, den som försatts i övervakad frihet på prov eller den som avtjänar övervakningstiden i ett kombinationsstraff får tas en biometrisk ansiktsbild och fingeravtryck, och dessa får lagras i personens uppgifter för specificering.

I 1 mom. avsedda uppgifter för specificering får också i fråga om brottsmisstänkta föras in i det brottspåföljdsregister som avses i 4 § 3 mom..

I 1 mom. avsedda uppgifter för specificering får föras in i det säkerhetsregister som avses i 11 § också i fråga om en utomstående person, om förutsättningarna för behandling av personuppgifter enligt 11 § 4 mom. uppfylls.

Som uppgifter som behövs för specificering av en registrerad och som sökidentifikation registreras i fråga om besökare, andra personer som håller kontakt med en fånge eller en häktad och personer som uträttar ärenden den registrerades namn och personbeteckning eller någon annan beteckning som behövs för specificering.

6 §
Behandling av uppgifter vid utförande av uppgifter som rör formell verkställighet

Brottspåföljdsmyndigheten får i fråga om dömda, fångar, häktade och dem som avtjänar samhällspåföljder behandla följande uppgifter för verkställighet av straff, häktning och häktningsarrest samt för teknisk övervakning av förstärkt reseförbud:

1) uppgifter om brott, domar och påföljder,

2) uppgifter om beräkning av strafftiden,

3) uppgifter om när verkställigheten av straffet, häktningen eller häktningsarresten eller den tekniska övervakningen av förstärkt reseförbud eller något annat frihetsberövande har inletts och avslutats,

4) uppgifter om uppskov med och avbrott i verkställigheten,

5) uppgifter om efterlysningar.

7 §
Behandling av uppgifter vid utförande av uppgifter som rör verkställighet av samhällspåföljder

Brottspåföljdsmyndigheten får behandla uppgifter som hänför sig till påföljdsutredningar och planer för strafftiden och den kartläggning som behövs för dessa som utarbetas för utdömande av samhällspåföljd samt uppgifter som gäller andra förberedande åtgärder som genomförts och utlåtanden som lämnats om

1) den brottsmisstänktes tidigare kriminalitet,

2) den brottsmisstänktes bruk av berusningsmedel och andra personliga och sociala förhållanden,

3) den brottsmisstänktes behov av övervakning och av stöd för ett liv utan kriminalitet,

4) andra uppgifter som är nödvändiga för utredningar, planer och utarbetande av dem än de som avses i 1–3 punkten.

Brottspåföljdsmyndigheten får för verkställigheten av samhällspåföljder, övervakad frihet på prov och övervakningstiden i ett kombinationsstraff behandla uppgifter om

1) den dömdes skyldigheter,

2) övervakningsmetoder, övervakningsmöten och andra detaljer i övervakningen,

3) verksamhetsskyldigheten,

4) stödåtgärder som ska fogas till verkställigheten och som främjar den dömdes livshantering och avtjänande av straff,

5) brott mot de skyldigheter som ingår i avtjänandet av påföljden och påföljden för brottet,

6) andra uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten av påföljder än de som avses i       1–5 punkten.

Brottspåföljdsmyndigheten får behandla uppgifter om aktiva substanser i läkemedel som används av den som avtjänar ett övervakningsstraff, den som förpassats i övervakad frihet på prov eller den som avtjänar övervakningstiden i ett kombinationsstraff och som syns som positiva resultat i drogtest.

Brottspåföljdsmyndigheten får behandla uppgifter som behövs med tanke på syftet med registret även i fråga om anmälningar om hot mot personalen och anmälningar om övriga exceptionella situationer.

I uppgifterna om brottsmisstänkta och personer som avtjänar samhällspåföljder får för behandlingen av frågor enligt 1–3 mom. införas nödvändiga uppgifter om namn, kontaktuppgifter och ställning vid behandlingen av ärenden som gäller nära anhöriga till brottsmisstänkta eller till dem som avtjänar samhällspåföljder eller andra personer och sådana uppgifter om en persons tillstånd eller förhållanden som är viktiga för att bereda eller genomföra verkställigheten samt om andra nödvändiga omständigheter.

Brottspåföljdsmyndigheten får behandla i 45 § 2 mom. och 52 § 1 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015) samt i 3 § 2 mom. och 25 § 1 mom. i lagen om övervakad frihet på prov avsedda följande uppgifter om skriftligt samtycke av en myndig person som stadigvarande bor i samma bostad som den dömde och om utredning av åsikten hos en person under 18 år:

1) i fråga om den som gett det skriftliga samtycket namn, hemadress samt tidpunkten för och innehållet i samtycket eller återkallelsen av samtycket,

2) i fråga om den som uttryckt åsikten namn, födelseår och hemadress, tidpunkten för och innehållet i framförandet av åsikten samt namnet på och åsikterna om framförandet av åsikten hos den tjänsteinnehavare inom barnskyddet som varit närvarande vid tidpunkten för framförandet.

8 §
Behandling av uppgifter vid utförande av uppgifter som rör verkställighet av fängelsestraff och verkställighet av häktning

Brottspåföljdsmyndigheten får för upprätthållandet av anstaltsordningen samt för övervakningen av fångar och häktade och för deras deltagande i verksamheten behandla följande uppgifter:

1) uppgifter om placering i Brottspåföljdsmyndigheten och en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten,

2) uppgifter om ordnande av övervakning och upprätthållande av säkerheten,

3) uppgifter om fullgörande av skyldigheten att delta och om deltagande i annan verksamhet samt om utbetald brukspenning, sysselsättningspenning och lön, konton för betalningen av dessa samt innehållningar som ska göras på lön,

4) uppgifter om utbildning, arbetserfarenhet och social situation,

5) uppgifter om vilken arbets- och funktionsförmågan bedöms vara och om bedömningar och planer,

6) uppgifter om kontakter utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten samt de kopior av brevväxling, telefonsamtal och elektronisk kommunikation som lagrats med stöd av fängelselagen och häktningslagen,

7) uppgifter om ordningsförseelser och påföljder,

8) uppgifter om rymning och otillåten avvikelse från öppen anstalt samt om brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten,

9) uppgifter om begränsningar enligt verkställigheten av häktningsarrest eller enligt den tekniska övervakningen av ett förstärkt reseförbud och iakttagandet av begränsningarna.

Brottspåföljdsmyndigheten får även i enlighet med registrets användningsändamål behandla uppgifter om beslut som med stöd av fängelselagen eller häktningslagen har fattats om fångar eller häktade och som gäller placering i fängelse och inom fängelset, förflyttning från ett fängelse till ett annat, deltagande i verksamhet, förvägran av deltagande i fritidsverksamhet, brevväxling, telefonsamtal, besök och övriga kontakter utanför fängelset, tillstånd att avlägsna sig, disciplin, granskning samt säkerhetsåtgärder och användning av maktmedel. Brottspåföljdsmyndigheten får i enlighet med registrets användningsändamål även behandla uppgifter om anmälningar om hot mot personalen och anmälningar om övriga exceptionella situationer.

I uppgifterna om en fånge eller en häktad får ingå uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av de frågor som avses i 1 och 2 mom. och för upprätthållandet av anstaltsordningen och säkerheten och som gäller namn, kontaktuppgifter och ställning vid behandling av ärenden i fråga om andra personer som håller kontakt med fången eller den häktade, nära anhöriga till fången eller den häktade, eller i fråga om andra personer och sådana uppgifter om en persons tillstånd eller förhållanden som är viktiga för att bereda eller genomföra verkställigheten av fängelsestraff eller för att verkställa häktning samt om andra nödvändiga omständigheter.

Brottspåföljdsmyndigheten får också behandla sådana uppgifter om händelser och personer som på grund av omständigheterna eller en persons uppträdande med fog kan bedömas vara av betydelse med tanke på upprätthållandet av anstaltsordningen och anstaltssäkerheten. Uppgifterna kan också innehålla upptagningar som hänför sig till övervakning enligt 16 kap. 1 a § i fängelselagen, om de är nödvändiga för upprätthållandet av anstaltsordningen och anstaltssäkerheten. När uppgifter registreras ska de om möjligt åtföljas av en bedömning av uppgifternas tillförlitlighet och riktighet.

9 §
Behandling av uppgifter om socialvård

Brottspåföljdsmyndigheten får behandla sådana uppgifter om socialvård som anknyter till de uppgifter som avses i 7 och 8 § och som är nödvändiga vid utarbetande av en påföljdsutredning samt vid utarbetande, precisering, ändring och genomförande av planen för strafftiden och som gäller behovet av socialvård enligt socialvårdslagen (1301/2014) hos den brottsmisstänkte, den dömde, fången, den häktade och den som avtjänar samhällspåföljd samt socialservice, stödåtgärder och andra sociala förmåner som personen i fråga får (uppgifter om socialvård). Bestämmelser om sekretessplikten när det gäller uppgifter om socialvård och om övrig behandling av uppgifter finns i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023). (14.4.2023/730)

1 mom. har ändrats genom L 730/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Brottspåföljdsmyndigheten får behandla sådana uppgifter om socialvård som anknyter till de uppgifter som avses i 7 och 8 § och som är nödvändiga vid utarbetande av en påföljdsutredning samt vid utarbetande, precisering, ändring och genomförande av planen för strafftiden och som gäller behovet av socialvård enligt socialvårdslagen (1301/2014) hos den brottsmisstänkte, den dömde, fången, den häktade och den som avtjänar samhällspåföljd samt socialservice, stödåtgärder och andra sociala förmåner som personen i fråga får (uppgifter om socialvård). Bestämmelser om sekretessplikten när det gäller uppgifter om socialvård och om övrig behandling av uppgifter finns i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om klienthandlingar inom socialvården (254/2015).

Uppgifter om socialvård kan ingå i följande handlingar som erhållits från socialmyndigheten med stöd av 16 § 2 mom. i denna lag:

1) en bedömning av servicebehovet enligt 42 §, en klientplan enligt 43 § och en klientrapport enligt 44 § i lagen om behandling av kundhandlingar inom social- och hälsovården, (14.4.2023/730)

1 punkten har ändrats genom L 730/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

1) en bedömning av servicebehovet enligt 15 §, en klientplan enligt 16 § och en klientrapport enligt 17 § i lagen om klienthandlingar inom socialvården,

2) en klientplan enligt 30 § och en plan för vård och fostran enligt 30 a § i barnskyddslagen (417/2007) samt beslut som fattats med stöd av barnskyddslagen.

De i 1 mom. avsedda uppgifterna kan Brottspåföljdsmyndigheten få med stöd av 16 § 2 mom. förutom från socialmyndigheten från andra uppgiftsskyldiga enligt 64 § 1 mom. i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården. (14.4.2023/730)

3 mom. har ändrats genom L 730/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

De i 1 mom. avsedda uppgifterna kan Brottspåföljdsmyndigheten få med stöd av 16 § 2 mom. förutom från socialmyndigheten från andra uppgiftsskyldiga enligt 20 § 1 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

De i 1 mom. avsedda uppgifter om socialvård som inflyter i Brottspåföljdsmyndighetens arbete kan gälla

1) de social- och hälsovårdstjänster som anlitats,

2) arbetserfarenhet,

3) arbets- och funktionsförmåga,

4) bruk av berusningsmedel och anlitande av tjänster inom missbrukarvården,

5) våld i nära relationer,

6) intressebevakningsärenden,

7) omständigheter som behövs vid samordning av stödåtgärder som främjar livshantering och avtjänande av straff.

I de uppgifter som avses i 1–4 mom. får ingå uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av uppgifter som avses i 7 och 8 § om namn, kontaktuppgifter och ställning vid behandlingen av ärenden samt andra nödvändiga omständigheter även i fråga om nära anhöriga till brottsmisstänkta, fångar, häktade och eller dem som avtjänar samhällspåföljder, eller i fråga om andra personer.

10 §
Uppgifter om personer som besöker fångar och häktade, om personer som håller kontakt med dem på något annat sätt samt om personer som uträttar ärenden i fängelset

Brottspåföljdsmyndigheten får för upprätthållande av anstaltsordningen och säkerheten behandla följande uppgifter om besökare:

1) namn och personbeteckning eller någon annan beteckning som behövs för att specificera personen,

2) vem besökaren kommer för att träffa,

3) tidpunkten för besöket,

4) besöksförbud enligt 13 kap. 10 § i fängelselagen eller 9 kap. 8 § i häktningslagen, innehållet i och grunden för förbudet samt förbudets giltighetstid,

5) de kontaktuppgifter för besökare som krävs för ett elektroniskt möte,

6) särskilda arrangemang och föreskrifter i samband med besöket,

7) omständigheter som vid besöket upptäckts äventyra anstaltsordningen eller säkerheten.

För upprätthållande av anstaltsordningen och säkerheten får Brottspåföljdsmyndigheten behandla följande uppgifter om personer som håller kontakt med en fånge eller en häktad på något annat sätt än genom besök:

1) namn och personbeteckning eller någon annan beteckning som behövs för att specificera personen,

2) vem personen står i kontakt med,

3) sättet och tidpunkten för kontakterna,

4) omständigheter som vid kontakter upptäckts äventyra anstaltsordningen eller säkerheten.

Brottspåföljdsmyndigheten får för upprätthållande av anstaltsordningen och säkerheten behandla följande uppgifter om personer som uträttar ärenden:

1) namn och personbeteckning eller någon annan beteckning som behövs för att specificera personen,

2) orsaken till och sättet för skötseln av ärendet,

3) tidpunkt för ankomst till fängelset och avresa från fängelset,

4) eventuella särskilda arrangemang och föreskrifter i samband med uträttandet av ärenden.

11 §
Säkerhetsregistret

Säkerhetsregistret innehåller sådana uppgifter som hänför sig till förhindrandet av brott som begås under fängelsestraff eller till upprätthållandet av anstaltssäkerheten och vilka gäller fångar och häktade som med fog kan misstänkas göra sig skyldiga till brott för vilka det strängaste straffet enligt lag är fängelse.

Registret kan också innehålla uppgifter om exceptionella händelser i fängelset som äventyrar säkerheten.

Säkerhetsregistret kan utöver de uppgifter för specificering av en person som avses i 5 § också innehålla följande nödvändiga uppgifter som hänför sig till misstankar enligt 1 mom. och händelser enligt 2 mom.:

1) uppgifter som hänför sig till övervakning av användningen av betalkort enligt 9 kap. 3 a § i fängelselagen och 5 kap. 3 a § i häktningslagen och som gäller antalet betalningstransaktioner och deras belopp,

2) uppgifter som hänför sig till brevväxling, besök, telefonsamtal, användning av internet och övriga teleförbindelser enligt 12 och 13 kap. i fängelselagen och 8 och 9 kap. i häktningslagen,

3) uppgifter som hänför sig till granskning enligt 16 och 17 kap. i fängelselagen och 11 och 12 kap. i häktningslagen,

4) uppgifter som erhållits vid övervakning enligt 16 kap. 1 och 1 a § i fängelselagen,

5) uppgifter som kan kopplas till en registrerad och som Brottspåföljdsmyndigheten fått ur andra myndigheters register,

6) tips som fåtts av andra myndigheter eller enskilda.

Brottspåföljdsmyndigheten får behandla i 1, 2 och 5 punkten avsedda uppgifter som gäller en utomstående person och som är nödvändiga med tanke på registrets användningsändamål, om personen med fog kan misstänkas göra sig skyldig till brott för vilka det strängaste straffet enligt lag är fängelse eller med fog kan misstänkas äventyra säkerheten i fängelset.

Grunden för registreringen av en person i säkerhetsregistret ska registreras.

När uppgifter registreras ska de om möjligt åtföljas av en bedömning av uppgiftslämnarens tillförlitlighet och uppgifternas riktighet.

11 a § (16.2.2023/208)
Register över besöksförbud

Registret över besöksförbud innehåller uppgifter om besöksförbud samt sådana uppgifter för specificering som avses i 5 § 1 mom. och andra sådana personuppgifter om den som meddelats ett tekniskt övervakat besöksförbud som är nödvändiga för den tekniska övervakningen av besöksförbudet.

Brottspåföljdsmyndigheten får som sådana uppgifter om besöksförbudet som avses i 1 mom. behandla uppgifter om när den tekniska övervakningen av besöksförbudet inleds och upphör, uppgifter om begränsningar enligt den tekniska övervakningen av besöksförbud och iakttagandet av dem samt, under de förutsättningar som anges i 13 a §, lokaliseringsuppgifter.

Brottspåföljdsmyndigheten får i registret föra in samt på annat sätt behandla uppgifter för specificering av den som besöksförbudet avses skydda och andra personuppgifter om denne till den del uppgifterna är nödvändiga för registrets användningsändamål.

12 §
Målsäganderegister

Brottspåföljdsmyndigheten får behandla följande uppgifter för att göra en anmälan till målsäganden enligt 19 kap. 4 § i fängelselagen:

1) målsägandens namn och personbeteckning eller någon annan beteckning som behövs för att specificera personen,

2) det primära sättet att ta kontakt och de kontaktuppgifter till vilka målsäganden har begärt att anmälan ska lämnas,

3) det beslut eller någon annan grund med stöd av vilken anmälan ska göras,

4) den fånge som anmälan gäller.

En fånge för vilken en anmälan enligt 19 kap. 4 § i fängelselagen görs har inte ställningen som registrerad i målsäganderegistret.

3 kap

Principer för behandling av personuppgifter

13 §
Behandling av uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter

Brottspåföljdsmyndigheten får behandla sådana i 5 § 2 mom. avsedda uppgifter i brottspåföljdsregistret och säkerhetsregistret som gäller biometriska ansiktsbilder och fingeravtryck, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa samt sexualliv och sexuell läggning och som hör till särskilda kategorier av personuppgifter endast om behandlingen är nödvändig med tanke på ändamålet med behandlingen.

13 a § (16.2.2023/208)
Behandling av lokaliseringsuppgifter som erhållits i samband med teknisk övervakning av besöksförbud

Brottspåföljdsmyndigheten får ta fram och registrera lokaliseringsuppgifter som erhållits i samband med teknisk övervakning av besöksförbud endast om den som meddelats det tekniskt övervakade besöksförbudet rör sig eller vistas i ett sådant område som avses i 3 § 3 mom. i lagen om besöksförbud eller om den tekniska övervakningen av besöksförbudet hindras, eller på begäran av polisen.

Lokaliseringsuppgifter om den som besöksförbudet avses skydda får behandlas på det sätt som anges i 1 mom. och lämnas ut på det sätt som anges i 20 § 3 och 4 mom. endast om samtycke har inhämtats av den som besöksförbudet avses skydda till att använda en sådan anordning för teknisk övervakning som lokaliserar honom eller henne och om det är nödvändigt att lämna ut uppgifterna för skötseln av en uppgift enligt 20 § 3 eller 4 mom.

14 §
Behörighet att behandla uppgifter

Tjänstemännen vid Brottspåföljdsmyndigheten har rätt att behandla uppgifter i Brottspåföljdsmyndighetens register i den utsträckning som de behöver det för att sköta sina tjänsteuppdrag.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. får

1) uppgifter om socialvård enligt 9 § 1 och 2 mom. behandlas endast av yrkesutbildade personer inom socialvården samt av sådana tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som behöver dessa uppgifter när de föredrar eller fattar beslut som gäller en brottsmisstänkt, dömd, fånge, häktad eller den som avtjänar samhällspåföljd,

2) uppgifter enligt 7 § 6 mom. som gäller skriftligt samtycke och uppgifter om utredning av åsikten hos en person som inte fyllt 18 år behandlas av de tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som utsetts till ansvariga för beredningen av avtjänandet av påföljden i fråga, utredningen av förutsättningarna för påföljden och verkställigheten av den,

3) uppgifterna i säkerhetsregistret enligt 11 § och lokaliseringsuppgifter enligt 13 a § behandlas endast av sådana tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som särskilt utsetts av Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för utveckling och styrning. (16.2.2023/208)

Vid behandling av de uppgifter som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten iakttas dessutom vad som i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården föreskrivs om övervakning av behandlingen. (14.4.2023/730)

3 mom. har ändrats genom L 730/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Vid behandling av de uppgifter som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten iakttas dessutom vad som i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården föreskrivs om övervakning av behandlingen.

15 §
Behandling av uppgifter i brottspåföljdsregistret för annat ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats

Brottspåföljdsmyndigheten får behandla personuppgifter i brottspåföljdsregistret för annat ändamål än det som uppgifterna ursprungligen samlades in och registrerades för, om det är nödvändigt för en laglighetsövervakningsuppgift eller för en allmän utveckling av övervakningen eller verksamheten i samband med verkställighet av påföljder.

De uppgifter som avses i 1 mom. får också användas om det är nödvändigt för att planera och genomföra utbildningen inom brottspåföljdsbranschen. I sådana fall raderas de uppgifter som möjliggör specificering av en person.

4 kap

Rätt att få uppgifter

16 §
Rätt att få uppgifter av andra myndigheter och uppgiftsskyldiga

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter få uppgifter som gäller en brottsmisstänkt, en dömd, en fånge, en häktad, den som avtjänar samhällspåföljd, den som meddelats ett tekniskt övervakat besöksförbud och den som besöksförbudet avses skydda och som behövs för skötseln av en uppgift som gäller verkställigheten av straff eller av häktning, eller för skötseln av någon annan uppgift som ankommer på Brottspåföljdsmyndigheten, enligt följande: (16.2.2023/208)

1) ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden samt ur rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter vilka ingår i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem uppgifter om vilket skede ett rättsärende som gäller personen befinner sig i och om avgörandet i rättsärendet för att kunna vidta en åtgärd som hänför sig till verkställigheten av en påföljd eller göra en anteckning i registret,

2) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om personens namn, personbeteckning, medborgarskap, hemkommun, adress, släktskap, medboende, död och intressebevakning samt om hans eller hennes minderåriga barn och vårdnad, boende och umgängesrätt i fråga om dem,

3) ur polisens personregister uppgifter för utlåtandet till domstol om förutsättningarna för utdömande av samhällspåföljd, för verkställigheten av en samhällspåföljd, för uppföljning av efterlysningar och besöksförbud som gäller dömda, för placering av personer som dömts till ovillkorligt fängelsestraff, häktade och fångar, för internationell överflyttning av verkställigheten, för förhindrande av kriminalitet under häktningstiden eller fängelsetiden samt för behandling av tillståndsärenden i anslutning till verkställigheten av påföljder och för övervakning av att tillståndsvillkoren iakttas,

4) ur Rättsregistercentralens bötesregister uppgifter om en sådan fordran på person som inte verkställts enligt lagen om verkställighet av böter (672/2002) oberoende av tidpunkten för meddelande om avgörande av fordran, för utarbetande av planen för strafftiden,

5) ur utsökningens informationssystem uppgifter om vilket skede ett verkställighetsärende som gäller personen befinner sig i,

6) av polisen, Gränsbevakningsväsendet och Migrationsverket uppgifter om ärenden som gäller vistelse i landet och avlägsnande ur landet av en utlänning som misstänks för brott, som avtjänar en samhällspåföljd eller som placerats i övervakad frihet på prov och som registrerats i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden, verkställighet av beslut om avlägsnande ur landet samt om inreseförbud och dess längd,

7) av arbets- och näringsmyndigheterna uppgifter om arbetskraftsservice som personen har fått, sysselsättningsfrämjande verksamhet samt arbets- och funktionsförmåga,

8) ur värnpliktsregistret uppgifter om fullgörande av värnplikt.

Brottspåföljdsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att för skötseln av sina uppgifter, efter specificering och motivering av sin begäran, få nödvändiga uppgifter av kommunala social- och hälsovårdsmyndigheter samt av övriga instanser med skyldighet att lämna uppgifter enligt 64 § i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården enligt följande: (14.4.2023/730)

Inledande stycket har ändrats genom L 730/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder: Brottspåföljdsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att för skötseln av sina uppgifter, efter specificering och motivering av sin begäran, få nödvändiga uppgifter av myndigheter som på basis av personens hem- eller boningskommun ansvarar för hans eller hennes socialvårds-, hälsovårds-, boende- och arbetskraftstjänster samt av övriga instanser med skyldighet att lämna uppgifter enligt 20 § 1 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, enligt följande: (8.7.2022/652)

1) om en brottsmisstänkt uppgifter om anlitande av tjänster inom socialvården och hälso- och sjukvården samt rehabiliteringstjänster, arbetserfarenhet, funktionsförmåga, rusmedelsproblem och övriga omständigheter som anknyter till utarbetandet av utlåtande till domstolen i fråga om verksamhetsplats för verkställighet av samhällspåföljd och för planering av verkställigheten av påföljden,

2) om en under 21 år gammal brottsmisstänkt uppgifter om levnadsförhållanden, rusmedelsbruk, missbrukarrehabilitering, mentala hälsa, anlitande av mentalvårdstjänster, barnskyddsåtgärder och övriga motsvarande omständigheter för uppgörande av påföljdsutredning och planering av verkställighet av påföljden,

3) om en fånge eller en person som avtjänar samhällspåföljd uppgifter om anlitande av tjänster inom socialvården och hälso- och sjukvården samt rehabiliteringstjänster, arbetserfarenhet, funktionsförmåga, rusmedelsproblem och anlitande av tjänster inom missbrukarvården, våld i nära relationer och intressebevakningsärenden för att beakta dessa omständigheter vid verkställighet av fängelsestraff eller samhällspåföljd, vid samordning av stödåtgärder som främjar livshanteringen och avtjänandet av straff samt vid beredning av frigivning.

Brottspåföljdsmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. avgiftsfritt, om inte något annat föreskrivs i lag.

17 §
Rätt att få uppgifter av domstol

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna rätt att av domstolarna få sådana uppgifter ur rättegångshandlingarna i fråga om en fånge som gjort sig skyldig till allvarliga våldsbrott eller sexualbrott som behövs när det vid utarbetandet av en plan för strafftiden enligt fängelselagen bedöms om fången behöver delta i ett verksamhetsprogram som ordnas i fängelset och syftar till att förebygga återfall i brott, när det väljs ut vilka fångar som ska delta i ett sådant program eller när programmet verkställs.

Domstolen ska innan handlingarna lämnas ut, ur dem gallra eller i dem med andra slags identifierare ersätta uppgifter genom vilka en part eller någon annan som har del i saken kan identifieras. Den dömdes identifieringsuppgifter och uppgifter om andra parters ålder, kön och släktskapsförhållande till den dömde får dock inte gallras ur handlingarna.

Handlingar som erhållits med stöd av denna paragraf får endast hanteras av sådana tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som nödvändigtvis behöver handlingarna för att utföra sina i 1 mom. nämnda uppgifter. Handlingarna ska förstöras så snart de inte längre behövs för de syften som anges i 1 mom.

18 §
Rätt att få uppgifter av dem som beviljar betalkort eller förmedlar betalningar

Brottspåföljdsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av betaltjänstleverantörer som beviljar betalkort eller som förmedlar betalningar få de uppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av de uppgifter i anslutning till användningen av betalkort godkända av Brottspåföljdsmyndigheten som anges i 9 kap. 3 och 4 § i fängelselagen och 5 kap. 3 och 4 § i häktningslagen och för den övervakning av betalningstransaktioner med betalkort som avses i 9 kap. 3 a § i fängelselagen och 5 kap. 3 a § i häktningslagen.

Det som i 1 mom. föreskrivs om rätten att få uppgifter tillämpas också på utländska betaltjänstleverantörer som tillhandahåller betaltjänster i Finland.

5 kap

Utlämnande av personuppgifter

19 §
Utlämnande av uppgifter till en annan behörig myndighet som avses i dataskyddslagen avseende brottmål

Brottspåföljdsmyndigheten får trots sekretessbestämmelserna på begäran och även på eget initiativ lämna ut personuppgifter som avses i 5 § 1 och 2 mom., 6 §, 7 § 2 mom. och 8 § 1 mom. till polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten, åklagare, domstolar, Rättsregistercentralen och andra behöriga myndigheter som avses i dataskyddslagen avseende brottmål, till den del det är nödvändigt för skötseln av myndighetens lagstadgade uppgifter enligt 1 § i den lagen.

20 §
Utlämnande av uppgifter till polisen och Nödcentralsverket (16.2.2023/208)

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på begäran och även på eget initiativ till polisen lämna ut följande uppgifter ur brottspåföljdsregistret om brottsmisstänkta, dömda, fångar, häktade och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för ett sådant tillstånd eller godkännande från polisen som förutsätter att personen i fråga är tillförlitlig:

1) de uppgifter som avses i 5 § 1 mom.,

2) uppgifter om brott och domar samt när verkställigheten av straff eller häktning har inletts och avslutats,

3) uppgifter om brott mot verkställighetsvillkoren som personer som avtjänar samhällspåföljd gjort sig skyldiga till,

4) uppgifter om fångar och häktade i fråga om rymning och otillåten avvikelse från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på begäran och även på eget initiativ till polisen lämna ut följande uppgifter ur brottspåföljdsregistret om brottsmisstänkta, dömda, fångar, häktade och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för behandling av ett ärende som gäller vistelse i landet, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, medborgarskap eller meddelande eller återkallande av inreseförbud:

1) uppgifter om brott och domar samt när verkställigheten av straff eller häktning har inletts och avslutats,

2) uppgifter om brott mot verkställighetsvillkoren som personer som avtjänar samhällspåföljd gjort sig skyldiga till,

3) uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en häktad, rymning och otillåten avvikelse från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Brottspåföljdsmyndigheten får trots sekretessbestämmelserna på begäran och även på eget initiativ till Nödcentralsverket för skötseln av dess lagstadgade uppgifter och till polisen lämna ut uppgifter om brott mot ett besöksförbud samt lokaliseringsuppgifter om den som meddelats ett tekniskt övervakat besöksförbud och den som förbudet avses skydda för förebyggande av brott och för utförandet av polisens övervakningsuppgifter. (16.2.2023/208)

Brottspåföljdsmyndigheten får trots sekretessbestämmelserna på begäran och även på eget initiativ till polisen lämna ut lokaliseringsuppgifter som erhållits i samband med teknisk övervakning av besöksförbud samt andra uppgifter om den som meddelats ett tekniskt övervakat besöksförbud och den som förbudet avses skydda, om uppgifterna är nödvändiga för att utföra en förundersökning som gäller brott mot besöksförbud eller något annat brott som begåtts i samband med det. Beslut om utlämnande av lokaliseringsuppgifter fattas av den personuppgiftsansvarige eller en av denne utsedd tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten. (16.2.2023/208)

21 §
Utlämnande av uppgifter till Migrationsverket, förläggningar och förvarsenheter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på begäran och även på eget initiativ till Migrationsverket lämna ut följande uppgifter ur brottspåföljdsregistret om brottsmisstänkta, dömda, fångar, häktade och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för behandling av ett ärende som gäller vistelse i landet, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, medborgarskap eller meddelande eller återkallande av inreseförbud:

1) uppgifter om brott och domar samt när verkställigheten av straff eller häktning har inletts och avslutats,

2) uppgifter om brott mot verkställighetsvillkoren som personer som avtjänar samhällspåföljd gjort sig skyldiga till,

3) uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en häktad, rymning och otillåten avvikelse från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på begäran och även på eget initiativ till en förläggning och en förvarsenhet lämna ut följande uppgifter ur brottspåföljdsregistret om fångar och häktade, om uppgifterna behövs för ordnande av mottagningstjänster:

1) uppgifter om brott och domar samt när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) uppgifter om fullgörande av skyldigheten att delta och om deltagande i annan verksamhet, utbetald brukspenning, sysselsättningspenning och lön samt om de innehållningar som ska göras på lön, om utbildning och arbetserfarenhet samt om förberedelse för frigivning.

22 §
Utlämnande av uppgifter till Rättsregistercentralen

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till Rättsregistercentralen lämna ut följande uppgifter ur brottspåföljdsregistret om dömda, fångar, häktade och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för vidtagande av åtgärder som riktar sig mot förmögenhet:

1) uppgifter om brott och domar samt när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en häktad, om till en fånge och en häktad utbetald brukspenning, sysselsättningspenning och lön samt om de innehållningar som ska göras på lön.

23 §
Utlämnande av uppgifter till en utsökningsmyndighet

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på begäran och även på eget initiativ till en utsökningsmyndighet lämna ut följande uppgifter ur brottspåföljdsregistret om dömda, fångar, häktade och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för utsökning eller för verkställighet av straff:

1) uppgifter om brott och domar samt när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) uppgifter om placeringen av en fånge och en häktad vid Brottspåföljdsmyndigheten, fullgörande av skyldigheten att delta genom tillstånd till civilt arbete och om en civil arbetsplats samt om till en fånge och en häktad utbetald brukspenning, sysselsättningspenning och lön samt om de innehållningar som ska göras på lön och om sådana tillgångar och sådan värdefull egendom som medförs i fängelset eller lämnas till fängelset samt om medel som kommit in på kontot för ett betalkort som fängelset gett till en fånge.

24 §
Utlämnande av uppgifter till en stämningsman

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till en stämningsman lämna ut följande uppgifter ur brottspåföljdsregistret om dömda, fångar och häktade, om uppgifterna behövs för att delge stämning:

1) uppgifter om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts och avslutats,

2) uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en häktad.

25 §
Utlämnande av uppgifter till Gränsbevakningsväsendet

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på begäran och också på eget initiativ till Gränsbevakningsväsendet lämna ut följande uppgifter ur brottspåföljdsregistret om brottsmisstänkta, dömda, fångar, häktade och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för gränskontroll, för att personer ska kunna påträffas eller avlägsnas ur landet eller för ett sådant tillstånd eller godkännande från Gränsbevakningsväsendet som förutsätter att personen i fråga är tillförlitlig:

1) de uppgifter som avses i 5 § 1 mom.,

2) uppgifter om brott och domar samt om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts och avslutats,

3) uppgifter om innehållet i och villkoren för den plan som utarbetats för verkställighet av samhällspåföljd samt om brott mot verkställighetsvillkoren som den som avtjänar samhällspåföljd har gjort sig skyldig till,

4) uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en häktad, kontakter utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, rymning och otillåten avvikelse från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

26 §
Utlämnande av uppgifter till militärmyndigheterna

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till militärmyndigheterna lämna ut följande uppgifter ur brottspåföljdsregistret om dömda, fångar, häktade och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för förande av värnpliktsregistret samt till huvudstaben för förande av informationssystemet för militärrättsvården, om uppgifterna behövs för förande av säkerhetsregistret:

1) uppgifter om brott och domar samt när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en häktad.

27 §
Utlämnande av uppgifter till Folkpensionsanstalten

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till Folkpensionsanstalten lämna ut följande uppgifter ur brottspåföljdsregistret om dömda, fångar, häktade och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för tillhandahållande av förmåner som Folkpensionsanstalten enligt lag ska verkställa eller för sökande av rehabiliteringstjänster:

1) uppgifter om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) uppgifter om innehållet i den plan som utarbetats för verkställigheten av övervakning av övervakad frihet på prov eller av villkorligt frihet,

3) uppgifter om placering vid Brottspåföljdsmyndigheten av en fånge och en häktad, om till en fånge och en häktad utbetald brukspenning, sysselsättningspenning och lön samt om de innehållningar som ska göras på lön.

28 §
Utlämnande av uppgifter till arbets- och näringsmyndigheter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till arbets- och näringsmyndigheter lämna ut följande uppgifter ur brottspåföljdsregistret om dömda, fångar, häktade och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för ordnande av arbetskraftstjänster:

1) uppgifter om när verkställigheten av straff eller häktning har inletts eller avslutats,

2) uppgifter om det sysselsättningsfrämjande innehållet i planen för strafftiden och om genomförd verksamhet samt om arbets- och funktionsförmåga.

29 §
Utlämnande av uppgifter om verkställighet av samhällspåföljder till enskilda

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till privata sammanslutningar, stiftelser och fysiska personer som sköter verkställighet av samhällspåföljder lämna ut uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten.

30 §
Utlämnande av uppgifter ur säkerhetsregistret

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och någon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på begäran och också på eget initiativ lämna ut sådana uppgifter i säkerhetsregistret till polisen, huvudstaben, Tullen och Gränsbevakningsväsendet som är nödvändiga för ändamål som motsvarar säkerhetsregistrets användningsändamål. När en uppgift lämnas ut ska det uppges hur tillförlitlig den är.

Beslut om utlämnande av uppgifter fattas av den personuppgiftsansvarige eller en av denne utsedd tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten.

6 kap

Gallring och arkivering av uppgifter i Brottspåföljdsmyndighetens register

31 §
Granskning av uppgifter i och gallring av uppgifter ur register

Uppgifterna om en person gallras ur Brottspåföljdsmyndighetens register när uppgifterna inte längre behövs för registrets användningsändamål. Uppgifterna gallras ur registren dock senast enligt följande:

1) de uppgifter i brottspåföljdsregistret som avses i 6 § tio år efter personens sista anhängiga verkställighetsärende som antecknats i brottspåföljdsregistret, de uppgifter i registret över besöksförbud som avses i 11 a § fem år efter att det tekniskt övervakade besöksförbudet meddelades, de lokaliseringsuppgifter som avses i 13 a § dock två år efter att det tekniskt övervakade besöksförbudet meddelades, (16.2.2023/208)

2) de uppgifter i brottspåföljdsregistret som avses i 7 § och 8 § 1–3 mom. fem år efter det att personen senast frigavs från en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller slutförde avtjänandet av en samhällspåföljd,

3) de uppgifter i brottspåföljdsregistret som avses i 8 § 4 mom. två månader efter det att uppgiften infördes i registret,

4) de uppgifter i brottspåföljdsregistret som avses i 10 § 1 och 2 mom. två år efter tidpunkten för besöket eller någon annan kontakt och i fråga om besöksförbud två år efter förbudets upphörande,

5) de uppgifter i brottspåföljdsregistret som avses i 10 § 3 mom. ett år efter tidpunkten för uträttandet av ärenden,

6) de uppgifter i säkerhetsregistret som avses i 11 § fem år efter den sista anteckningen,

7) de uppgifter i målsäganderegistret som avses i 12 § ett halvt år efter det att fången har frigivits från fängelse som var förenat med anmälningsskyldigheten i fråga.

En biometrisk ansiktsbild och fingeravtrycksuppgifter som med stöd av 5 § 2 mom. ingår i uppgifterna ska gallras ur registret sex månader efter det att straffet avtjänats eller häktningen eller någon annan grund för intagning i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten har upphört.

Upptagningar från teknisk övervakning ska förstöras senast en månad efter det att upptagningen har upphört, om inte det är nödvändigt att bevara upptagningarna för ett ändamål som avses i 8 eller 11 §.

Den personuppgiftsansvarige eller den enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten som den personuppgiftsansvarige bestämt ska granska om det finns behov av att bevara följande uppgifter i registret:

1) i 10 § avsedda uppgifter i brottspåföljdsregistret som gäller besökare och andra personer som håller kontakt med en fånge eller en häktad vartannat år och uppgifterna om personer som uträttar ärenden en gång om året,

2) andra uppgifter i brottspåföljdsregistret än de som avses i 1 punkten minst vart tredje år,

3) uppgifterna i säkerhetsregistret minst en gång om året.

På granskning och gallring av sådana uppgifter om socialvård som avses i 9 § tillämpas lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården. (14.4.2023/730)

5 mom. har ändrats genom L 730/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

På granskning och gallring av sådana uppgifter om socialvård som avses i 9 § tillämpas lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården samt lagen om klienthandlingar inom socialvården.

Samtliga uppgifter som gäller en person gallras ur informationssystemet senast ett år efter den registrerades död.

32 §
Bevaring av uppgifter som konstaterats vara oriktiga

Trots vad som i dataskyddslagen avseende brottmål, dataskyddsförordningen och dataskyddslagen föreskrivs om rättelse av oriktiga uppgifter i ett register får en oriktig uppgift bevaras i samband med den rättade uppgiften, om det behövs för att trygga rättigheterna för den registrerade, någon annan part eller en anställd vid Brottspåföljdsmyndigheten. En sådan uppgift får användas endast i det syfte som här avses.

En uppgift som konstaterats vara oriktig enligt 1 mom. ska gallras ur registret genast när den inte längre behövs för att trygga rättigheter, dock senast fem år efter det att den föreskrivna gallringsfristen har löpt ut.

33 §
Bevaring av uppgifter för forskning eller något annat godtagbart ändamål

Av de uppgifter som gallras ur brottspåföljdsregistret bildas ett index för bevaring av uppgifter för forskning eller något annat godtagbart ändamål. Uppgifter som avses i 13 § överförs inte till detta index. Uppgifterna gallras ur indexet då 50 år förflutit sedan personen i fråga senast frigavs från en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller slutförde avtjänandet av en samhällspåföljd.

34 §
Arkivering av uppgifter

Särskilda bestämmelser gäller om arkivfunktionens uppgifter och om handlingar som ska arkiveras.

7 kap

Den registrerades rättigheter

35 §
Inskränkningar i den personuppgiftsansvariges skyldighet att lämna ut uppgifter till den registrerade

Bestämmelser om den personuppgiftsansvariges skyldighet att informera den registrerade om behandling av uppgifter finns i dataskyddslagen avseende brottmål, dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Undantag från informationsplikten får dock göras om det är nödvändigt för ordningen och säkerheten i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

36 §
Inskränkningar i rätten till insyn

Utöver vad som föreskrivs i dataskyddslagen avseende brottmål, dataskyddsförordningen och dataskyddslagen får den registrerades rätt till insyn begränsas, om utövande av rätten till insyn på sannolika skäl kan leda till ett allvarligt hot mot ordningen och säkerheten i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller mot säkerheten för en anställd vid Brottspåföljdsmyndigheten eller för någon annan. Den registrerade har inte rätt till insyn i de uppgifter i brottspåföljdsregistret om skriftligt samtycke och utredning av åsikter som avses i 7 § 6 mom. eller i de uppgifter som ingår i säkerhetsregistret enligt 11 §.

En fånge har inte rätt till insyn i om han eller hon finns i det målsäganderegister som avses i 12 §.

37 §
Utövande av rätten till insyn

Den registrerade ska personligen kontrollera sina uppgifter vid den enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten som den personuppgiftsansvarige anvisar. När den registrerade framställer en begäran om insyn ska han eller hon styrka sin identitet. Den ovan avsedda enheten vid Brottspåföljdsmyndigheten ger den registrerade tillfälle att så som den personuppgiftsansvarige bestämmer kontrollera de uppgifter som den registrerade har rätt till insyn i.

8 kap

Särskilda bestämmelser

38 §
Straffbestämmelse

Bestämmelser om straff för dataskyddsbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen (39/1889).

39 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 4 april 2022.

Genom denna lag upphävs lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten (1069/2015), nedan den gamla lagen.

40 §
Övergångsbestämmelser

Begränsningen i 14 § 2 mom. 1 punkten av dem som får behandla uppgifter börjar tillämpas två år efter lagens ikraftträdande. Under övergångstiden har endast personer som deltar i uppgifter inom socialvården rätt att behandla dessa uppgifter.

På i 31 § 1 mom. i denna lag avsedd gallring av uppgifter ur register tillämpas under ett år från ikraftträdandet av denna lag 34 § 1 mom. i den gamla lagen.

RP 246/2020, GrUU 27/2021, LaUB 13/2021, RSv 154/2021

Ikraftträdelsestadganden:

1.4.2022/227:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

RP 57/2021, LaUB 1/2022, RSv 8/2022

8.7.2022/652:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

16.2.2023/208:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2023.

RP 143/2022, LaUB 19/2022, RSv 203/2022

14.4.2023/730:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 246/2022, ShUB 48/2022, RSv 300/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.