Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

22.12.2021/1289

Lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (9.12.2022/986)
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om stöd enligt statsbudgeten för anskaffning, det vill säga köp och långtidshyrning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter, samt för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter.

Denna lag tillämpas på

1) anskaffningsstöd för en personbil som använder el som enda drivkraft (anskaffningsstöd för renodlad elbil) som söks senast den 31 december 2022,

2) stöd som beviljas för konvertering av ett fordon så att det drivs med alternativa drivkrafter (konverteringsstöd) som söks senast den 31 december 2022,

3) anskaffningsstöd för en el- eller gasdriven paketbil (anskaffningsstöd för paketbil) som söks senast den 31 december 2024,

4) anskaffningsstöd för en eldriven lastbil, en eldriven släpvagn eller en gasdriven lastbil (anskaffningsstöd för lastbil) som söks senast den 31 december 2024.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

På stöd som avses i denna lag tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Bestämmelser om beviljande av stöd till juridiska personer eller enskilda näringsidkare finns dessutom i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den allmänna gruppundantagsförordningen). Anskaffningsstöd beviljas inte sådana företag som avses i artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen (företag i svårigheter).

2 kap

Anskaffningsstöd och konverteringsstöd för fordon

3 §
Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för renodlad elbil

Anskaffningsstöd för en renodlad elbil kan beviljas en fysisk person som år 2022 har köpt eller förbundit sig att i minst tre år hyra för eget bruk en ny eldriven personbil vars totalpris är högst 50 000 euro och som inte tidigare har genomgått en första registrering. Stödet kan dock inte beviljas för anskaffning av ett fordon som ska registreras för en enskild näringsidkare för näringsverksamhet. (9.12.2022/986)

Anskaffningsstöd kan beviljas, om

1) den personbil som anskaffas använder el som enda drivkraft,

2) fordonet genomgår första registrering i Finland,

3) man förbinder sig att i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år efter första registreringen eller, om fordonet långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst tre år efter första registreringen, och

4) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande.

Anskaffningsstöd kan under ett kalenderår beviljas en fysisk person för anskaffning av endast en renodlad elbil. Anskaffningsstöd kan beviljas endast en gång för en och samma personbil. Anskaffningsstöd kan beviljas även om annat understöd av statens medel har beviljats för anskaffningen.

4 §
Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för paketbil

Anskaffningsstöd för en el- eller gasdriven paketbil kan beviljas en fysisk person eller, för näringsverksamhet, en juridisk person eller en enskild näringsidkare som år 2022 har köpt eller förbundit sig att i minst tre år hyra eller under åren 2023 eller 2024 köper eller förbinder sig att i minst tre år hyra en ny el- eller gasdriven paketbil som inte har genomgått en första registrering. (9.12.2022/986)

Anskaffningsstöd kan beviljas, om

1) den paketbil som anskaffas använder el som enda drivkraft eller gas som huvudsaklig drivkraft,

2) man förbinder sig att genomföra den första registreringen av fordonet i Finland,

3) man förbinder sig att i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år efter första registreringen eller, om fordonet långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst tre år efter första registreringen, och

4) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande.

Anskaffningsstöd kan under ett kalenderår beviljas en fysisk person för anskaffning eller långtidshyrning för eget bruk av endast en el- eller gasdriven paketbil och en juridisk person eller enskild näringsidkare för anskaffning av sammanlagt högst fem eldrivna eller gasdrivna paketbilar för näringsverksamhet. Anskaffningsstöd kan beviljas endast en gång för en och samma paketbil.

Anskaffningsstöd beviljas inte företag i svårigheter. Anskaffningsstöd kan beviljas endast om inget annat understöd av statens medel har beviljats för anskaffningen.

5 §
Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för lastbil

Anskaffningsstöd för lastbil kan beviljas en fysisk person eller, för näringsverksamhet, en juridisk person eller en enskild näringsidkare som år 2022 har köpt eller förbundit sig att i minst tre år hyra eller under åren 2023 eller 2024 köper eller förbinder sig att i minst tre år hyra en ny eldriven lastbil, eldriven släpvagn eller gasdriven lastbil som inte har genomgått en första registrering. (9.12.2022/986)

Anskaffningsstöd kan beviljas för anskaffning av en eldriven lastbil eller en eldriven släpvagn, om

1) det tunga fordon som anskaffas använder el som enda drivkraft,

2) man förbinder sig att genomföra den första registreringen av fordonet i Finland,

3) man förbinder sig att i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år efter första registreringen eller, om fordonet långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst tre år efter första registreringen, och

4) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande.

Anskaffningsstöd kan beviljas för anskaffning av en gasdriven lastbil, om

1) det tunga fordon som anskaffas använder gas som huvudsaklig drivkraft,

2) fordonet genomgår första registrering i Finland,

3) man förbinder sig att i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år efter första registreringen eller, om fordonet långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst tre år efter första registreringen, och

4) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande.

Anskaffningsstöd kan under ett kalenderår beviljas en fysisk person för anskaffning eller långtidshyrning för eget bruk av endast en eldriven lastbil eller eldriven släpvagn eller gasdriven lastbil och en juridisk person eller enskild näringsidkare för anskaffning av sammanlagt högst fem eldrivna lastbilar eller eldrivna släpvagnar eller gasdrivna lastbilar för näringsverksamhet. Anskaffningsstöd kan beviljas endast en gång för samma lastbil eller släpvagn.

Anskaffningsstöd beviljas inte företag i svårigheter. Anskaffningsstöd kan beviljas endast om inget annat understöd av statens medel har beviljats för anskaffningen.

6 §
Förutsättningar för beviljande av konverteringsstöd

Konverteringsstöd kan beviljas en fysisk person eller, för näringsverksamhet, en juridisk person eller en enskild näringsidkare som år 2022 har konverterat en personbil så att den blivit gas- eller etanoldriven. (9.12.2022/986)

Konverteringsstöd kan beviljas, om

1) konverteringen till gas- eller etanoldrift har gjorts eller man förbinder sig att göra den i enlighet med 7 § i fordonslagen (82/2021),

2) det i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland antecknas att personbilen använder gas som den ena drivkraften eller som enda drivkraft eller om det vid en ändringsbesiktning till uppgifterna om en bensindriven personbil fogas en anteckning om att också höginblandad etanol kan användas som drivkraft för bilen, och

3) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande.

Konverteringsstöd kan betalas endast en gång för en och samma bil. Konverteringsstöd kan under ett kalenderår beviljas en fysisk person eller, för näringsverksamhet, en juridisk person eller en enskild näringsidkare högst en gång.

Konverteringsstöd beviljas inte företag i svårigheter. Konverteringsstöd kan beviljas endast om inget annat understöd av statens medel har beviljats för konverteringen.

3 kap

Stödets belopp

7 §
Beloppet av anskaffningsstöd för renodlade elbilar

Anskaffningsstöd för renodlade elbilar kan beviljas till ett belopp av 2 000 euro.

8 §
Beloppet av anskaffningsstöd för eldrivna paketbilar

Anskaffningsstöd för paketbilar kan beviljas för anskaffning av en ny paketbil som använder el som drivkraft, till ett belopp av

1) 2 000 euro, om det är fråga om en liten paketbil som antecknas som paketbil i trafik- och transportregistret och som utöver förarsitsen är utrustad med högst sitsar bredvid denna; anskaffningspriset för en liten paketbil får vara högst 50 000 euro,

2) 4 000 euro, om det är fråga om en medelstor paketbil som antecknas som paketbil i trafik- och transportregistret, som utöver förarsitsen är utrustad med högst sitsar bredvid denna eller anordningar för fastgörande av sådana sitsar, vars totalmassa är större än 2 500 kilogram och vars skillnad mellan totalmassan och egenmassan (bärförmågan) är minst 680 kilogram, eller

3) 6 000 euro, om det är fråga om en stor paketbil som antecknas som paketbil i trafik- och transportregistret, som utöver förarsitsen är utrustad med högst sitsar bredvid denna eller anordningar för fastgörande av sådana sitsar, vars totalmassa är större än 2 500 kilogram, vars bärförmåga är minst 680 kilogram och vars axelavstånd är minst 3,5 meter.

Det maximala beloppet av anskaffningsstöd som beviljas juridiska personer och enskilda näringsidkare för näringsverksamhet får dock inte överstiga 40 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stödberättigande kostnader är sådana kostnader som anskaffningen av en eldriven paketbil medför för skyddet av miljön och som specificeras genom en jämförelse med en liknande, mindre miljövänlig investering som skulle ha gjorts utan stöd.

9 §
Beloppet av anskaffningsstöd för gasdrivna paketbilar

Anskaffningsstöd för paketbil kan beviljas till ett belopp av 2 000 euro för anskaffning av en ny paketbil som använder gas som huvudsaklig drivkraft, om det är fråga om en paketbil som antecknas som paketbil i trafik- och transportregistret, som utöver förarsitsen är utrustad med högst sitsar bredvid denna eller anordningar för fastgörande av sådana sitsar och vars bärförmåga är minst 680 kilogram.

Det maximala beloppet av anskaffningsstöd som beviljas juridiska personer och enskilda näringsidkare för näringsverksamhet får dock inte överstiga 40 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stödberättigande kostnader är sådana kostnader som anskaffningen av en gasdriven paketbil medför för skyddet av miljön och som specificeras genom en jämförelse med en liknande, mindre miljövänlig investering som skulle ha gjorts utan stöd.

10 §
Beloppet av anskaffningsstöd för eldrivna lastbilar och eldrivna släpvagnar

Anskaffningsstöd för lastbilar kan beviljas för anskaffning av en lastbil eller en släpvagn som använder el som drivkraft, till ett belopp av

1) 6 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 3 501 kilogram,

2) 12 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 6 000 kilogram,

3) 18 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 16 000 kilogram,

4) 25 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 26 000 kilogram,

5) 40 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 18 000 kilogram och kombinationsmassan är minst 40 000 kilogram, eller om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 38 000 kilogram,

6) 50 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 26 000 kilogram och kombinationsmassan är minst 60 000 kilogram, eller

7) 10 000 euro, om det är fråga om en släpvagn vars största tillåtna massa i vägtrafik är minst 18 000 kilogram och som har en elektrisk drivlina som kan laddas med stickpropp och vars batteri har en nettokapacitet på minst 20 kilowattimmar och som kan generera en effekt på minst 50 kilowatt till vagnens axel utan avbrott i minst 2 minuter.

Det maximala beloppet av anskaffningsstöd som beviljas juridiska personer och enskilda näringsidkare för näringsverksamhet får dock inte överstiga 40 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stödberättigande kostnader är sådana kostnader som anskaffningen av en eldriven lastbil eller en eldriven släpvagn medför för skyddet av miljön och som specificeras genom en jämförelse med en liknande, mindre miljövänlig investering som skulle ha gjorts utan stöd.

11 §
Beloppet av anskaffningsstöd för gasdrivna lastbilar

Anskaffningsstöd för lastbilar kan beviljas för anskaffning av en lastbil som använder komprimerad gas som drivkraft, till ett belopp av

1) 2 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 3 501 kilogram,

2) 4 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 6 000 kilogram, eller

3) 6 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 16 000 kilogram.

Anskaffningsstöd för lastbilar kan beviljas till ett belopp av 14 000 euro för anskaffning av en lastbil som använder flytande gas som drivkraft.

Det maximala beloppet av anskaffningsstöd som beviljas juridiska personer och enskilda näringsidkare för näringsverksamhet får dock inte överstiga 40 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stödberättigande kostnader är sådana kostnader som anskaffningen av en gasdriven lastbil medför för skyddet av miljön och som specificeras genom en jämförelse med en liknande, mindre miljövänlig investering som skulle ha gjorts utan stöd.

12 §
Konverteringsstödets belopp

Konverteringsstöd kan beviljas till ett belopp av 1 000 euro för konvertering av en personbil så att den blir gasdriven eller 200 euro för konvertering av en personbil så att den blir etanoldriven.

4 kap

Ansökan om och utbetalning av stöd

13 §
Ansökan om anskaffningsstöd för renodlade elbilar

Anskaffningsstöd för renodlade elbilar söks hos Transport- och kommunikationsverket efter det att fordonet anskaffats eller ett avtal om långtidshyrning ingåtts. I ansökan ska en specificerad redogörelse för den renodlade elbil som anskaffats eller långtidshyrts läggas fram.

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja sökanden anskaffningsstöd om de förutsättningar som anges i 3 § uppfylls.

Sökanden ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om att den första registreringen av fordonet har fördröjts eller inte har genomförts, omedelbart efter att ha fått kännedom om detta, dock senast två månader efter den uppskattade dagen för den första registreringen. Om sökanden inte inom föreskriven tid underrättar Transport- och kommunikationsverket om att den första registreringen fördröjts eller inte genomförts, avslår Transport- och kommunikationsverket ansökan.

14 §
Ansökan om anskaffningsstöd för paketbilar och lastbilar

Anskaffningsstöd för paketbilar och lastbilar söks hos Transport- och kommunikationsverket. Den som ansöker om stöd ska till Transport- och kommunikationsverket lämna in en ansökan för beviljande av stöd före en bindande anskaffning eller långtidshyrning av ett fordon.

En specificerad plan för eller en specificerad beskrivning av anskaffningen eller långtidshyrningen av fordonet ska anges i ansökan om anskaffningsstöd. Om sökanden är en juridisk person eller en enskild näringsidkare, ska ansökan om anskaffningsstöd dessutom innehålla en tillräcklig utredning om annat offentligt stöd eller understöd som sökanden fått samt uppges beloppet av det stöd som söks enligt denna lag.

Om de förutsättningar som anges i 4 eller 5 § uppfylls, fattar Transport- och kommunikationsverket ett villkorligt beslut i ärendet. Sökanden ska till Transport- och kommunikationsverket lämna in uppgifter om bindande anskaffning eller långtidshyrning av det fordon som ansökan gäller inom två månader från delfåendet av det villkorliga beslutet. I det villkorliga beslutet får ändring inte sökas.

Om den som ansöker om anskaffningsstöd inte inom föreskriven tid har lämnat in de uppgifter som avses i 3 mom. eller om Transport- och kommunikationsverket med anledning av uppgifterna inte anser sig kunna fastställa det villkorliga beslutet, avslår Transport- och kommunikationsverket ansökan.

Sökanden ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om att den första registreringen av fordonet har fördröjts eller inte har genomförts, omedelbart efter att ha fått kännedom om detta, dock senast två månader efter den uppskattade dagen för den första registreringen. Om sökanden inte inom föreskriven tid underrättar Transport- och kommunikationsverket om att den första registreringen fördröjts eller inte genomförts, avslår Transport- och kommunikationsverket ansökan.

Transport- och kommunikationsverket fastställer beviljandet av anskaffningsstöd när sökanden har lämnat de uppgifter som avses i 3 mom. och låtit förstagångsregistrera fordonet.

15 §
Utbetalning av anskaffningsstöd

Transport- och kommunikationsverket betalar ut anskaffningsstödet till stödmottagaren på basis av ett positivt stödbeslut efter det att det fordon som ansökan gäller registreras för första gången i stödmottagarens namn i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland.

16 §
Ansökan om konverteringsstöd

Konverteringsstöd söks hos Transport- och kommunikationsverket.

Om den som ansöker om konverteringsstöd är en fysisk person, ska i ansökan om konverteringsstöd lämnas uppgifter om den använda ändringsserien, om vem som utfört ändringen och om den godkända ändringsbesiktningen. Om de förutsättningar som anges i 6 § är uppfyllda, kan Transport- och kommunikationsverket bevilja sökanden konverteringsstöd.

Om den som ansöker om konverteringsstöd är en juridisk person eller en enskild näringsidkare, ska sökanden till Transport- och kommunikationsverket lämna in en ansökan för beviljande av stöd innan konverteringen genomförs. I ansökan om konverteringsstöd ska den sökande uppge en plan över eller beskrivning av den ändringsserie som används, uppgifter om vem som utför ändringen och en tillräcklig utredning om annat offentligt stöd eller understöd som sökanden fått samt beloppet av det stöd som söks enligt denna lag. Om förutsättningarna enligt 6 § är uppfyllda, fattar Transport- och kommunikationsverket ett villkorligt beslut i ärendet. Sökanden ska genomföra konverteringen enligt planen eller beskrivningen och lämna in uppgifter om den godkända ändringsbesiktningen till Transport- och kommunikationsverket inom två månader från delfåendet av det villkorliga beslutet. I det villkorliga beslutet får ändring inte sökas.

Om den som ansöker om stöd och som avses i 3 mom. inte inom föreskriven tid har lämnat in de uppgifter som förutsätts för beviljande av stöd eller om Transport- och kommunikationsverket med anledning av uppgifterna inte anser sig kunna fastställa det villkorliga beslutet, avslår Transport- och kommunikationsverket ansökan. I övriga fall fastställer Transport- och kommunikationsverket beviljandet av konverteringsstöd.

17 §
Utbetalning av konverteringsstöd

Transport- och kommunikationsverket betalar ut konverteringsstödet till stödmottagaren på basis av ett positivt stödbeslut.

5 kap

Särskilda bestämmelser

18 §
Stödmottagarens skyldighet att lämna uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i 14 § i statsunderstödslagen ska stödmottagaren underrätta Transport- och kommunikationsverket om sådana förändringar i förhållandena som påverkar ett stödbeslut som gäller anskaffningsstöd eller konverteringsstöd, omedelbart efter händelsen, dock senast inom två månader från händelsen. Dessutom ska stödmottagaren omedelbart underrätta Transport- och kommunikationsverket om avtalet om långtidshyrning för det anskaffade fordonet upphör innan tidsfristen på tre år löper ut eller om det anskaffade eller långtidshyrda fordonet avregistreras innan det hållits i registret i stödmottagarens namn den föreskrivna tiden på ett år.

19 §
Uppgifter om stöden

Uppgifter om stöden förs in och samlas av Transport- och kommunikationsverket med iakttagande av 233 § i lagen om transportservice (320/2017). Bestämmelser om erhållande av uppgifter finns dessutom i 31 § i statsunderstödslagen.

20 §
Tillsyn och återkrav

Transport- och kommunikationsverket svarar för tillsynen över och återkrav av det stöd som avses i denna lag. Bestämmelser om tillsyn över och återkrav av sådana stöd som det föreskrivs om i lag finns i statsunderstödslagen.

21 §
Ändringssökande

Omprövning får begäras av beslut som avses i denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

22 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om ansökan om och utbetalning av stöd får utfärdas genom förordning av statsrådet. Dessutom får Transport- och kommunikationsverket meddela närmare föreskrifter om förfarandet för ansökan om stöd.

6 kap

Ikraftträdande

23 § (9.12.2022/986)
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2026.

Genom denna lag upphävs lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift (971/2017). På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 215/2021, KoUB 26/2021, RSv 220/2021

Ikraftträdelsestadganden:

9.12.2022/986:

Denna lag träder i kraft den 12 december 2022.

RP 171/2022, KoUB 11/2022, RSv 147/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.