Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

16.12.2021/1155

Lag om Salla nationalpark

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (5.1.2023/61)
Inrättandet av nationalparken

För att skydda landskapet av skogklädda höjder i Östra Lappland, dess skogar, myrar och åsar samt de arter som förekommer där, för allmän rekreation och allmänt friluftsliv, för att främja intresset för naturen samt för forskning och undervisning finns Salla nationalpark, som är en sådan nationalpark som avses i 1996 års naturvårdslag (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Salla nationalpark omfattar cirka 9 983 hektar statsägda områden i Salla kommun. Gränserna har märkts ut med en röd linje på kartorna i bilaga 1 och 2.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om verksamhet som är förbjuden i Salla nationalpark finns i 49 § i naturvårdslagen (9/2023) och bestämmelser om undantag från fridlysningsbestämmelserna i 50 och 51 § i den lagen. (5.1.2023/61)

De som har sin hemkommun i Salla kommun har rätt att jaga i Salla nationalpark med stöd av 8 § i jaktlagen (615/1993), trots vad som föreskrivs i 49 § i naturvårdslagen. Rätt till sådant avlägsnande av en individ av viltarter som avses i 51 § 1 mom. 3 punkten i naturvårdslagen har dessutom delägarna i de renbeteslag som är verksamma i nationalparken och de personer som Finlands viltcentral särskilt har utsett för ändamålet, oberoende av hemkommun. (5.1.2023/61)

En medlem av en sådan jaktförening som är registrerad när lagen träder i kraft har rätt att oberoende av hemkommun jaga älg på nationalparkens område, om föreningen har Salla kommun som hemort och nationalparken hör till jaktföreningens jaktområde.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. får jakt inte, med undantag för älgdrev, bedrivas i nationalparken inom det område som har markerats med raster på kartan i bilaga 1.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 104/2021, MiUB 9/2021, RSv 165/2021

Ikraftträdelsestadganden:

5.1.2023/61:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 76/2022, MiUB 17/2022, RSv 227/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.