Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

16.12.2021/1123

Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar 2022–2024

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökningsavgifter i vissa ärenden som inleds vid tingsrätten, hovrätten och marknadsdomstolen genom ansökan.

2 §
Ansökningsavgifter vid tingsrätten

För behandlingen vid tingsrätten av ett ärende som inleds genom ansökan tas det ut 270 euro, om inte något annat föreskrivs nedan.

För behandlingen av följande ansökningsärenden tas ansökningsavgifter ut som följer:

1) äktenskapsskillnad:

a) ansökan om upplösning av äktenskap 210 euro, om inte något annat föreskrivs i underpunkt b,

b) om ärendet överförs till behandling vid sammanträde, på samma sätt som i tvistemål,

c) fortsatt behandling efter betänketiden 100 euro,

2) medling i domstol:

a) om medling inte inleds 100 euro,

b) om medling inleds 270 euro,

3) konkurs:

a) i ett ärende som gäller försättande i konkurs 320 euro av sökanden, om inte gäldenären försätts i konkurs,

b) i ett ärende som gäller försättande i konkurs 690 euro av konkursboet,

c) i ett konkursärende som avslutas genom fastställande av utdelningsförteckningen 800 euro,

d) i ett konkursärende som avslutas på något annat sätt än genom fastställande av utdelningsförteckningen 320 euro; avgift tas dock inte ut, om konkursen fortsätter som offentlig utredning,

e) i ett annat än i underpunkterna a–d avsett ärende som bygger på konkurslagen (120/2004) och som behandlas separat på ansökan 320 euro av sökanden; avgift tas dock inte ut i ett ärende som gäller säkringsåtgärder eller tvångsmedel, bestyrkande av boförteckning eller någon annan av gäldenärens skyldigheter, efterbevakning eller rättelse eller ändring av en fastställd utdelningsförteckning,

f) för behandlingen av ett ärende som gäller en fordran som har bestridits, på samma sätt som i tvistemål hos den som har bestridit fordran, om ärendet överförs som tvistigt till behandling vid sammanträde,

4) saneringsförfarande:

a) ett ärende som leder till beslut om att inte inleda saneringsförfarande 320 euro,

b) ett ärende som leder till beslut om att inleda saneringsförfarande 1 060 euro,

c) ett annat än i underpunkt a eller b avsett ärende som hänför sig till saneringsförfarande och som behandlas separat på ansökan 320 euro,

5) ett ärende enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 270 euro; om gäldenären är sökande är ärendet dock avgiftsfritt.

3 §
Ansökningsavgift vid hovrätten

För behandlingen vid hovrätten av ett ansökningsärende tas 270 euro ut i ansökningsavgift.

4 §
Ansökningsavgift vid marknadsdomstolen

För behandlingen vid marknadsdomstolen av ett annat ansökningsärende än ett marknadsrättsligt ärende tas 270 euro ut i ansökningsavgift.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2024.

På uttagande av avgift för en prestation vars betalningsgrund har uppstått före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.