Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

16.12.2021/1121

Justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 2022–2024

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för domstolarnas, stämningsmännens, Åklagarmyndighetens och rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens prestationer och om ersättning för särskilda kostnader, till den del det inte föreskrivs om dem någon annanstans i lag eller förordning.

I fråga om avgifterna för prestationer av sådana tjänstemän med rätt att verkställa delgivning som avses i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) tillämpas vad som föreskrivs om prestationer av stämningsmän.

2 §
Delgivning som verkställs av en stämningsman

För delgivning som verkställs av en stämningsman, inklusive det bevis som ges över delgivningen, tas 85 euro ut i avgift. Samma avgift gäller för delgivningsförsök.

Avgift tas inte ut om domstolen har hand om delgivningen.

Ingen avgift tas ut av polisen för delgivning som verkställs av en stämningsman.

3 §
Delgivning till utlandet

För expedition av en handling för delgivning till utlandet tas 85 euro ut i avgift. Avgift tas inte ut om domstolen har hand om delgivningen.

4 §
Intygsavgifter

För intyg som utfärdas på beställning tas det ut en intygsavgift på 32 euro. I intygsavgiften ingår inte den avgift som tas ut för eventuella kopior.

Intygsavgift tas dock inte ut för

1) intyg som utan särskild begäran tecknas på en handling som ges till kunden,

2) bevis som en myndighet i egenskap av offentligt köpvittne tecknar på handlingar som gäller fastighetsöverlåtelse,

3) intyg som en domare utfärdar om bibehållen talerätt,

4) intyg som utfärdas i ett ärende som ska behandlas avgiftsfritt.

5 §
Utdragsavgifter och kopieringsavgifter

För utdrag och kopior som på beställning framställs av handlingar som förvaras i myndighetens arkiv tas avgifter ut som följer:

1) för ett styrkt utdrag eller en styrkt kopia som framställs på basis av en sedvanlig begäran om handlingar tas det ut 2,60 euro per sida i utdrags- eller kopieringsavgift; för en obestyrkt kopia i format A4 av en handling tas det ut 0,60 euro per sida och i format A3 tas det ut 1,20 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos en part får dock inte överstiga 92 euro per handling,

2) för ett utdrag eller en kopia som framställs på basis av en begäran som kräver att sekretessbelagda delar avlägsnas på något särskilt besvärligt sätt eller andra liknande särskilda åtgärder tas det ut 3,70 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos en part får dock inte överstiga 193 euro per handling.

För ett utdrag eller en kopia som framställs på beställning tas det alltid ut en avgift på minst 10 euro per beställning.

För en skannad handling som sänds per e-post och för en kopia som sänds per telefax tas avgift ut enligt 1 och 2 mom. För en kopia av intyg som sänds per e-post eller per telefax tas dock avgift ut så som för intyg.

Bestämmelser om avgiftsfritt sändande av en handling som lagrats i elektronisk form finns i 34 § 1 och 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

6 §
Befrielse från utdrags- och kopieringsavgifter

Avgift enligt 5 § tas inte ut för en handling som ges till en part utan särskild beställning.

Avgift tas inte heller ut för följande handlingar:

1) expedition för målsäganden i ett brottmål som drivs av allmänna åklagaren,

2) kopia av protokollet över muntlig förberedelse och huvudförhandling för käranden i ett tvistemål eller sökanden i ett ansökningsärende,

3) separat förordnande eller annan motsvarande till ett ärende hörande expedition för en god man eller för en boförvaltare för ett konkursbo,

4) matrikelutdrag för tjänstebruk,

5) i saneringsförfarande kopior av ansökningens bilagor för en part som domstolen har gett en möjlighet att yttra sig,

6) kopior enligt 5 § i förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/1993),

7) expedition för parten i ett ärende som gäller förvandlingsstraff för böter,

8) handlingar som utrikesministeriet behöver i ärenden som behandlas i ett internationellt rättskipnings- eller undersökningsorgan,

9) handlingar som Statskontoret behöver i ärenden om ersättning av brottsskador med statens medel,

10) handlingar som är avgiftsfria enligt bestämmelser annanstans i lag eller förordning.

Avgift behöver inte tas ut av en högskola för en kopia som sänds för vetenskapliga forskningsbehov.

7 §
Ed och försäkran

För mottagande av ed eller försäkran, inklusive de intyg som ges över detta, tas det ut 104 euro, med undantag för domarförsäkran samt sådan försäkran av en tjänsteman vid domstol som motsvarar domarförsäkran.

8 §
Kostnader för kungörelse och vissa andra kostnader

För kungörelse i officiella tidningen eller i någon annan tidning tas det ut 181 euro i ersättning för kostnaderna för kungörelsen.

Om en part har åsidosatt en föreskriven skyldighet att lämna in en kopia till en myndighet, framställs den på partens bekostnad. Då tas kopieringsavgift ut till det belopp som anges i 5 §.

För en ljud- eller videoinspelning eller upptagning som innehåller behandlingen av ett ärende tas det hos den som beställer den utöver band- eller upptagningskostnaderna dessutom ut 29 euro i expeditionsavgift. Om expedieringen av bandet eller upptagningen kräver mer än två timmars arbete, tas 24 euro ut i expeditionsavgift för varje hel timme som överskrider två timmar, dock högst 585 euro.

Avgiften för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet bestäms av den myndighet som tagit fram uppgiften så att den motsvarar de kostnader som orsakats.

9 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som myndigheten prissätter enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är publikationer, sakkunnigtjänster och lokalhyror.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2024.

På uttagande av avgift för en prestation vars betalningsgrund har uppstått före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.