Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

9.12.2021/1107

Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 151 § 4 mom. och 152 § 5 mom. i miljöskyddslagen (527/2014), av dem den sistnämnda bestämmelsen sådan den lyder i lag 1018/2018:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar miljöskyddslagen (527/2014) i syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire), nedan Inspire-direktivet, kommissionens delegerade direktiv (EU) 2021/1226 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG i fråga om gemensamma bedömningsmetoder för buller, nedan 2021 års ändringsdirektiv, samt kommissionens direktiv (EU) 2020/367 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG vad gäller fastställande av bedömningsmetoder för skadliga effekter av omgivningsbuller, nedan 2020 års ändringsdirektiv.

Denna förordning tillämpas vid utarbetande av sådana bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som avses i 151 § i miljöskyddslagen för de områden som anges i den paragrafen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) omgivningsbuller buller från fortskaffningsmedel, väg-, spår- och flygtrafik samt från områden med industriell verksamhet och annat motsvarande oönskat eller skadligt utomhusljud som orsakas av människors verksamhet,

2) olägenheter negativa effekter på människors hälsa,

3) störning en negativ upplevelse orsakad av buller,

4) bullermått en storhet som beskriver bullrets fysikaliska styrka och som används för att mäta störningen eller någon annan olägenhet av buller,

5) tyst område i en befolkningskoncentration ett område där bullernivån från vilken som helst bullerkälla under dagen mellan klockan 07.00 och 22.00 inte överstiger 50 decibel och under natten mellan klockan 22.00 och 07.00 inte överstiger 45 decibel.

3 §
Innehållet i bullerutredningar

Bullerutredningar ska innehålla

1) en allmän beskrivning av befolkningskoncentrationen eller av den omgivning där vägar, järnvägar eller flygfält finns gällande uppgifter om läge, storlek, befolkningstal och trafikmängd samt av markanvändningen och bullerkällorna i området,

2) uppgifter om vem som gjort utredningen,

3) uppgifter om tidigare bullerbekämpningsprogram och nuvarande bullerbekämpningsåtgärder,

4) uppgifter om de metoder som använts vid bedömningen av bullret,

5) ett sammandrag av resultaten av utredningen.

Bullerutredningen kan presenteras i form av tabeller, scheman eller kartor i sådan digital form som förutsätts i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1967 om inrättande av ett obligatoriskt centralt dataregister och en obligatorisk mekanism för digitalt informationsutbyte i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG. Uppgifterna i utredningen ska sändas till det digitala informationssystem som förutsätts i genomförandebeslut (EU) 2021/1967.

4 §
Bullermått i bullerutredningar

I bullerutredningar ska som bullermått användas ljudnivån dag-, kvälls- och nattetid Lden (dB) för att ange bullrets allmänna störande verkan enligt följande:

Bullermåtten för bullrets störande verkan är de A-frekvensvägda medelljudnivåerna Ldag för dagtid, Lkväll för kvällstid och Lnatt för nattetid. Bullermåtten ska bestämmas på basis av all dag-, kvälls- och nattetid samt vädret under ett genomsnittligt år.

I bullerutredningar används som bullermått för buller som orsakar sömnstörningar nattetid nattljudnivån Lnatt.

Dagtiden varar tolv timmar från klockan 07.00 till klockan 19.00, kvällstiden tre timmar från klockan 19.00 till klockan 22.00 och nattetiden nio timmar från klockan 22.00 till klockan 7.00.

I bullerutredningar beaktas inte ljud som reflekteras från byggnaders ytterväggar. Omgivningsbuller kartläggs på fyra meters höjd från markytan intill ytterväggen på det ställe där bullernivån är högst.

 5 §
Beräkningsmetod i bullerutredningar samt rumsliga data

I bullerutredningar ska användas de beräkningsmetoder som fastställs i kommissionens direktiv (EU) 2015/996 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG och i 2021 års ändringsdirektiv.

Rumsliga data i bullerutredningar ska grunda sig Inspire-direktivet.

6 §
Bedömningar av bullersituationen och antalet exponerade i bullerutredningar

I bullerutredningar ska ljudnivån dag-, kvälls- och nattetid Lden och ljudnivån nattetid Lnatt bedömas separat i fråga om väg-, spår- och flygtrafik samt industriell verksamhet.

I bullerutredningar ska dessutom anges följande bullerzoner för ljudnivån dag-, kvälls- och nattetid Lden och ljudnivån nattetid Lnatt:

BullermåttBullerzon (dB)
Lden-55–5960–6465–6970–74≥ 75
Lnatt50–5455–5960–6465–69≥ 70-

Bullerutredningar ska för de i 2 mom. avsedda bullerzonerna visa

1) antalet personer som bor i de bullerexponerade byggnaderna avrundat till närmaste jämna hundratal, separat enligt dag-kväll-nattljudnivån Lden och nattljudnivån Lnatt samt separat i fråga om väg-, spår- och flygtrafik samt industriell aktivitet,

2) hur många av de i 1 punkten avsedda personerna som bor i byggnader med särskild ljudisolering mot omgivningsbuller och hur många i hus med tysta ytterväggar, om dessa uppgifter är tillgängliga,

3) en uppskattning av antalet bostadshus samt vård- och läroanstalter i olika bullerzoner.

7 §
Bedömningar av hälsoeffekter i bullerutredningar

I bullerutredningar ska beräkningen av hälsoeffekter utföras i enlighet med de förfaranden som anges i 2020 års ändringsdirektiv.

8 §
Innehållet i handlingsplaner för bullerbekämpning

Handlingsplaner för bullerbekämpning ska innehålla följande uppgifter:

1) vem som utarbetat handlingsplanen,

2) ett sammandrag av resultaten av bullerutredningen,

3) vilka bullermått som använts för bullernivån,

4) en uppskattning av antalet personer som exponeras för bullret,

5) en specificering av problem och situationer som måste åtgärdas,

6) en beskrivning av det område eller de områden som handlingsplanen gäller,

7) uppgifter om bullerbekämpningsåtgärder som vidtas eller bereds,

8) uppgifter om bullerbekämpningsåtgärder under de fem följande åren,

9) en långsiktsplan för att minska olägenheter av buller,

10) en uppskattning av tysta områden i befolkningskoncentrationer,

11) uppgifter om finansieringen,

12) en plan för verkställigheten och utvärderingen av resultaten,

13) en uppskattning av hur bekämpningsåtgärderna enligt handlingsplanen påverkar antalet personer som exponeras för buller,

14) uppgifter om hörande av allmänheten i enlighet med 152 § i miljöskyddslagen,

15) ett sammandrag av handlingsplanen.

Handlingsplanen för bullerbekämpning kan omfatta åtgärder i anslutning till trafikplanering, planering av markanvändningen, tekniska åtgärder kring bullerkällorna, val av tystare bullerkällor, tidsmässig eller regional begränsning av bullerspridningen samt ekonomisk styrning och andra likadana åtgärder för att begränsa bullret.

9 §
Tidtabellen för utarbetande av bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning

Bullerutredningar ska utarbetas vart femte år senast den 30 juni. Utredningarna ska basera sig på uppgifterna om trafikmängd och befolkning från föregående kalenderår. Följande bullerutredningar ska utarbetas år 2022.

Handlingsplaner för bullerbekämpning ska utarbetas vart femte år senast den 18 juli. Följande handlingsplaner ska utarbetas år 2024.

Bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning ska föras in i datasystemet för miljövårdsinformation.

10 §
Anslående av uppgifter samt insändande av uppgifter till kommissionen

Bullerkartor i bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning ska göras tillgängliga för allmänheten och deras tillgänglighet ska främjas.

Miljöministeriet sänder kommissionen vart femte år

1) senast den 31 december ett meddelande om områden som avses i 151 § i miljöskyddslagen; följande meddelande sänds år 2023,

2) senast den 30 december sammandrag av bullerutredningar för områden som avses i 1 punkten, så att följande sammandrag sänds år 2022,

3) senast den 18 januari sammandrag av handlingsplaner för bullerbekämpning för områden som avses i 1 punkten, så att följande sammandrag sänds år 2024.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning (823/2018).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller (32002L0049), EUT L 189, 18.7.2002, s. 12–25, Kommissionens direktiv (EU) 2015/996 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG (32015L0996), EUT L 168, 1.7.2015, s. 1–823, Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2021/1226 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG i fråga om gemensamma bedömningsmetoder för buller (32021L1226), EUT L 269, 28.7.2021, s. 65–142, Kommissionens direktiv (EU) 2020/367 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG vad gäller fastställande av bedömningsmetoder för skadliga effekter av omgivningsbuller (32020L0367), EUT L 67, 5.3.2020, s. 132–136

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.