Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

9.12.2021/1081

Statsrådets förordning om ursprungsgarantier för energi

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4, 6 och 14 § i lagen om ursprungsgarantier för energi (1050/2021):

1 §
Uppgifter i en ursprungsgaranti för el

En ursprungsgaranti för el ska innehålla följande uppgifter:

1) energiproduktionsanläggningens namn, placering, typ och kapacitet samt datum när anläggningen togs i drift,

2) uppgift om att ursprungsgarantin gäller el,

3) den energikälla från vilken elen producerades samt datum när produktionen inleddes och avslutades,

4) om elen har producerats med högeffektiv kraftvärme, uppgift om detta samt de uppgifter som avses i 2 § 4–8 punkten,

5) om energiproduktionsanläggningen efter den 4 december 2010 har mottagit investeringsstöd eller dragit nytta av något annat nationellt stödsystem, uppgift om detta och om typen av stödsystem,

6) datum när ursprungsgarantin utfärdades och i vilken stat den utfärdades samt ett unikt identifieringsnummer.

2 §
Uppgifter i en ursprungsgaranti för el som producerats med högeffektiv kraftvärme

En ursprungsgaranti för el som producerats med högeffektiv kraftvärme ska innehålla följande uppgifter:

1) energiproduktionsanläggningens namn, placering, typ och kapacitet samt datum när anläggningen togs i drift,

2) uppgift om att ursprungsgarantin gäller el som producerats med högeffektiv kraftvärme,

3) datum när produktionen inleddes och avslutades,

4) det lägre värmevärdet för den bränslekälla från vilken elen producerades,

5) mängden och användningen av den värme som producerades tillsammans med elen,

6) den mängd el från högeffektiv kraftvärme som omfattas av ursprungsgarantin,

7) primärenergibesparingar som beräknats på grundval av de harmoniserade referensvärden för effektivitet som avses i led f i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG,

8) energiproduktionsanläggningens nominella eleffektivitet och värmeeffektivitet,

9) om energiproduktionsanläggningen efter den 4 december 2010 har mottagit investeringsstöd eller dragit nytta av något annat nationellt stödsystem, uppgift om detta och om typen av stödsystem,

10) datum när ursprungsgarantin utfärdades och i vilken stat den utfärdades samt ett unikt identifieringsnummer.

3 §
Uppgifter i en ursprungsgaranti för gas

En ursprungsgaranti för gas ska innehålla följande uppgifter:

1) energiproduktionsanläggningens namn, placering, typ och kapacitet samt datum när anläggningen togs i drift,

2) uppgift om att ursprungsgarantin gäller gas,

3) den energikälla från vilken gasen producerats samt datum när produktionen inleddes och avslutades,

4) om energiproduktionsanläggningen efter den 29 juni 2021 har mottagit investeringsstöd eller dragit nytta av något annat nationellt stödsystem, uppgift om detta och om typen av stödsystem,

5) datum när ursprungsgarantin utfärdades och i vilken stat den utfärdades samt ett unikt identifieringsnummer.

4 §
Uppgifter i en ursprungsgaranti för väte

En ursprungsgaranti för väte ska innehålla följande uppgifter:

1) energiproduktionsanläggningens namn, placering, typ och kapacitet samt datum för när anläggningen togs i drift,

2) uppgift om att ursprungsgarantin gäller väte,

3) den energikälla från vilken vätet producerats samt datum när produktionen inleddes och avslutades,

4) om energiproduktionsanläggningen efter den 29 juni 2021 har mottagit investeringsstöd eller dragit nytta av något annat nationellt stödsystem, uppgift om detta och om typen av stödsystem,

5) datum när ursprungsgarantin utfärdades och i vilken stat den utfärdades samt ett unikt identifieringsnummer.

5 §
Uppgifter i en ursprungsgaranti för värme och kyla

En ursprungsgaranti för värme och kyla ska innehålla följande uppgifter:

1) energiproduktionsanläggningens namn, placering, typ och kapacitet samt datum när anläggningen togs i drift,

2) uppgift om huruvida ursprungsgarantin gäller värme eller kyla,

3) den energikälla från vilken energin producerats samt datum när produktionen inleddes och avslutades,

4) om energiproduktionsanläggningen efter den 29 juni 2021 har mottagit investeringsstöd eller dragit nytta av något annat nationellt stödsystem, uppgift om detta och om typen av stödsystem,

5) datum när ursprungsgarantin utfärdades och i vilken stat den utfärdades samt ett unikt identifieringsnummer.

6 §
Verifiering av en energiproduktionsanläggnings produktionssätt och energikällor

Ett bedömningsorgans verifiering av en energiproduktionsanläggnings produktionssätt och energikällor gäller i fem år från utfärdandet av verifieringsintyget. Av särskilda skäl kan verifieringen också utföras för en viss tid som är kortare än fem år.

En verifiering inom ramen för det europeiska systemet med ursprungscertifikat för energi jämställs med den verifiering som avses i lagen om ursprungsgarantier för energi (1050/2021), nedan ursprungsgarantilagen. Verifieringen gäller då i fem år från utfärdandet av verifieringsintyget.

Ett beslut om godkännande enligt 15 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) jämställs med en verifiering som avses i ursprungsgarantilagen. Verifieringen gäller då enligt vad som anges om giltigheten för beslutet om godkännande.

En verksamhetsutövares ansökan enligt artikel 4.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG jämställs med en verifiering som avses i ursprungsgarantilagen. Verifieringen gäller då i fem år från det att ansökan har lämnats in.

7 §
Uppgifter i ett verifieringsintyg

Ett verifieringsintyg eller dess bilagor ska innehålla följande uppgifter:

1) energiproduktionsanläggningens namn och placering samt tidpunkten för anläggningen togs i drift,

2) adress, telefonnummer och e-postadress till energiproduktionsanläggningens innehavare,

3) energiproduktionsanläggningens kapacitet,

4) uppgifter om energiproduktionsanläggningens produktionssätt och om de energikällor den använder samt om sättet för att bestämma och mäta energikällornas produktionsandelar,

5) om det är fråga om en flerbränsleenhet, sättet för att bestämma de olika bränslenas produktionsandelar samt sättet för att mäta bränsleflödena,

6) uppgifter om sättet att mäta den energi som energiproduktionsanläggningen har producerat så att det av dem framgår mätningsplatser, metod för bestämning av anläggningens egen förbrukning av energi, sättet att säkerställa mätningsuppgifternas tillförlitlighet samt sättet att anmäla mätningsuppgifterna.

Verifieringsintyget eller bilagorna till det ska dessutom innehålla uppgifter om eventuell anslutning till nätet samt om nätinnehavarens mätningar.

Om det är fråga om en andelsproduktionsanläggning ska verifieringsintyget eller bilagorna till det även innehålla uppgifter om andelsinnehavarna samt uppgift om hur den energi som produktionsanläggningen producerar fördelas mellan andelsinnehavarna.

8 §
Beräkningen av residualmixen för el

Elens residualmix beräknas för ett visst kalenderår på basis av den totala energimixen under kalenderåret i fråga. Den del som omfattas av annullerade ursprungsgarantier räknas dock inte med i residualmixen. Residualmixen ska innehålla de ursprungsgarantier som registerföraren för ursprungsgarantiregistret har ogiltigförklarat enligt 13 § 1 mom. i ursprungsgarantilagen. I beräkningen av residualmixen ska dubbelräkning av den el som producerats med förnybara energikällor och kärnkraft förhindras.

Residualmixen för el ska beräknas utifrån bästa tillgängliga uppgifter.

Om den mängd olika energikällor som använts för produktion av el och beräknats enligt 1 mom. skiljer sig från den mängd el som under kalenderåret sålts till elförbrukarna, utjämnas mängden energikällor och såld el i första hand med hjälp av den europeiska residualmixen. Om den europeiska residualmixen inte kan utnyttjas, används i stället de andelar enligt 1 mom. som av de nationella energikällorna använts för produktion av el eller någon annan räknemetod som inte ger upphov till en dubbelräkning av den el som producerats med förnybara energikällor och kärnkraft.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 december 2021.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUT L 328, 21.12.2018, s. 82

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.