Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

25.11.2021/1029

Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011):

1 § (29.12.2022/1321)
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om separat insamling, återanvändning, materialåtervinning och annan avfallshantering av använda förpackningar och av plastmuggar för engångsbruk samt om de krav som gäller egenskaperna hos och märkningen av förpackningar som släpps ut på marknaden i Finland.

2 § (29.12.2022/1321)
Begränsning av tillämpningsområdet

Bestämmelserna i 10, 11–13 samt 16–19, 19 a, 20 och 21 § tillämpas inte på sådana producenter av dryckesförpackningar som fullgör sina producentansvarsskyldigheter i fråga om dryckesförpackningar genom att inrätta ett sådant retursystem för dryckesförpackningar som avses i avfallslagen (646/2011) eller genom att ansluta sig till ett sådant system.

Bestämmelserna i 10 § tillämpas inte på farligt avfall i kategori 15 01 10 enligt den avfallsförteckning som avses i 4 § i statsrådets förordning om avfall (978/2021), nedan avfallsförordningen.

Vad som i denna förordning föreskrivs om förpackningar gäller också sådana plastmuggar för engångsbruk som avses i 48 § 1 mom. 7 punkten i avfallslagen, med undantag för 4 a–4 e § i denna förordning.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förpackningar engångsartiklar eller andra produkter som är avsedda för att förvara eller skydda ett ämne eller föremål, underlätta dess presentation eller möjliggöra hantering eller transport av det från producenten till konsumenten eller andra användare, och som uppfyller de i bilaga 1 angivna tilläggskriterierna för konsument-, grupp- eller transportförpackningar och andra tilläggskriterier,

2) förpackningsavfall förpackningar eller förpackningsmaterial som utgör avfall enligt avfallslagen, med undantag för avfall som uppkommer vid framställningen av förpackningar,

3) använda förpackningar förpackningar som levereras för återanvändning samt förpackningsavfall,

4) återanvändbara förpackningar förpackningar som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för,

5) kompositförpackningar förpackningar med två eller flera skikt av olika material som inte kan separeras för hand och som utgör en integrerad enhet, bestående av en inre behållare och ett yttre hölje, som fylls, lagras, transporteras och töms som sådana,

6) dryckesflaskor sådana flaskor med smal hals eller smal mynning som används för förvaring av drycker, inklusive deras korkar och lock, (29.12.2022/1321)

7) muggar vanligtvis runda och skålformade dryckeskärl som säljs tomma eller fyllda med dryck, inklusive deras korkar och lock. (29.12.2022/1321)

4 § (29.12.2022/1321)

4 § har upphävts genom F 29.12.2022/1321.

4 a § (29.12.2022/1321)
Krav på framställningen av förpackningar och på förpackningarnas sammansättning

Förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att deras volym och vikt minimeras. Det ska dock säkerställas att en tillräcklig säkerhets- och hygiennivå på förpackningarna upprätthålls med tanke på både den förpackade produkten och konsumenterna.

Förpackningarna ska utformas, framställas och saluföras på ett sådant sätt att det är möjligt att återanvända, materialåtervinna eller annars återvinna dem i enlighet med den prioritetsordning som avses i 8 § i avfallslagen och så att den skadliga inverkan på miljön som förorsakas av bortskaffandet av förpackningsavfall eller bortskaffandet av restprodukter från hantering av förpackningsavfall minimeras.

Förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att halten av skadliga ämnen och material och andra farliga ämnen i förpackningsmaterialet och förpackningskomponenterna minimeras så att deponeringen på avstjälpningsplatser eller förbränningen av förpackningsavfall eller restprodukter från hantering av förpackningsavfall inte orsakar skada för miljön.

4 b § (29.12.2022/1321)
Krav på förpackningarnas återanvändbarhet

Återanvändbara förpackningars fysiska egenskaper ska vara sådana att de tål att transporteras och användas flera gånger under normala användningsförhållanden. De använda förpackningarna ska kunna hanteras i enlighet med de krav som gäller arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

När förpackningarna inte längre återanvänds och därmed blir avfall, ska kraven på förpackningarnas återvinningsbarhet enligt 4 c § följas.

4 c § (29.12.2022/1321)
Krav på förpackningarnas återvinningsbarhet

Förpackningar som lämpar sig för materialåtervinning ska framställas på ett sådant sätt att en viss viktprocent av de använda materialen kan materialåtervinnas och användas som råvara i enlighet med de standarder som avses i 4 e § vid framställningen av produkter som släpps ut på marknaden.

Förpackningsavfall som levereras för energiutvinning ska ha ett lägsta nedre värmevärde för att ge optimal energiåtervinning.

Förpackningsavfall som kan återvinnas genom kompostering ska vara biologiskt nedbrytbart i sådan grad att det inte hindrar separat insamling av komposterbart avfall eller den komposteringsprocess eller komposteringsaktivitet som avfallet underkastas.

Biologiskt nedbrytbart förpackningsavfall ska vara av sådan art att det kan underkastas fysisk, kemisk, termisk eller biologisk nedbrytning på ett sådant sätt att det mesta av den färdiga komposten slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten.

4 d § (29.12.2022/1321)
Krav på dryckesförpackningar

Sådana dryckesförpackningar av plast avsedda för engångsbruk som har en kapacitet av högst tre liter och som har korkar eller lock gjorda av plast får släppas ut på marknaden endast om korken eller locket förblir fästa vid dryckesförpackningen under produktens tilltänkta användningsfas.

Korken eller locket behöver dock inte förbli fäst vid dryckesförpackningen under produktens tilltänkta användningsfas, när det är fråga om

1) dryckesförpackningar av glas eller metall med korkar eller lock som är gjorda plast,

2) dryckesförpackningar som är avsedda för och som används för livsmedel i vätskeform avsedda för speciella medicinska ändamål enligt artikel 2.2 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009,

3) metallkapsyler eller metallock med plasttätningar.

4 d § tillämpas fr.o.m. 3.7.2024.

4 e § (29.12.2022/1321)
Förpackningarnas överensstämmelse med standarder

En förpackning anses uppfylla de krav som avses i 4 a–4 d §, om den överensstämmer med en harmoniserad standard eller med en standard som har anmälts till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall eller Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, och standardens referensnummer har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5 §
Tungmetallhalten i förpackningar

Den sammanlagda halten av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärdigt krom i förpackningar som släpps ut på marknaden eller i förpackningskomponenter som lösgörs manuellt eller med enkla fysikaliska metoder får inte överstiga 100 milligram per kilogram av förpackningens eller förpackningskomponentens vikt.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock inte på

1) förpackningar som är framställda uteslutande av kristallglas som avses i rådets direktiv 69/493/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas,

2) lådor, backar och pallar av plast som i enlighet med kommissionens beslut 2009/292/EG om villkoren för ett undantag för lådor, backar och pallar av plast avseende de koncentrationer av tungmetaller som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall införs i och kvarstår i en sluten och kontrollerad produktcykel och vid användningen av vilka de krav som fastställts i det beslutet även i övrigt iakttas,

3) glasförpackningar som omfattas av tillämpningsområdet för kommissionens beslut 2001/171/EG om villkor för att bevilja undantag för glasförpackningar avseende de halter av tungmetaller som fastställs i direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.

Den som släpper ut förpackningar på marknaden ska se till att det, för den tillsyn som avser undantagen enligt 2 mom., till Säkerhets- och kemikalieverket

1) årligen före utgången av mars månad lämnas en rapport om lådor, backar och pallar av plast i enlighet med det beslut som nämns i 2 mom. 2 punkten,

2) vid behov lämnas en rapport om glasförpackningar i enlighet med det beslut som nämns i 2 mom. 3 punkten.

6 §
Märkning av förpackningar

Förpackningar som släpps ut på marknaden får förses med märkningar för identifiering av de material som använts i förpackningarna. Märkningen ska göras på själva förpackningen eller på etiketten i överensstämmelse med bilaga 3. Märkningen ska vara tydlig och lätt att läsa också efter det att förpackningen har öppnats.

Dessutom får förpackningen förses med märkningar som underlättar förpackningens återanvändning samt sorteringen och återvinningen av en kasserad förpackning enligt prioriteringsordningen.

Bestämmelser om märkningskraven för vissa plastprodukter för engångsbruk och för konsument- och gruppförpackningar för dem finns i statsrådets förordning om vissa plastprodukter (1318/2022). (29.12.2022/1321)

6 a § (29.12.2022/1321)
Minimiandel materialåtervunnen plast i dryckesflaskor

Producenter av förpackningar och medlemmar i ett retursystem för dryckesförpackningar ska se till att andelen materialåtervunnen plast

1) från och med den 1 januari 2025 är i medeltal minst 25 viktprocent av alla dryckesflaskor för engångsbruk med en kapacitet av högst tre liter som årligen släppts ut på marknaden i Finland och som tillverkats med polyetentereftalat som huvudsakligt material (PET-dryckesflaskor),

2) från och med den 1 januari 2030 är i medeltal minst 30 viktprocent av alla plastdryckesflaskor för engångsbruk med en kapacitet av högst tre liter som årligen släppts ut på marknaden i Finland.

De krav som avses i 1 mom. gäller inte

1) dryckesflaskor av glas eller metall med korkar eller lock som är gjorda av plast,

2) dryckesflaskor som är avsedda för och som används för sådana livsmedel i vätskeform avsedda för speciella medicinska ändamål enligt artikel 2.2 g i den förordning av Europaparlamentet och rådet som nämns i 4 d § 2 mom. 2 punkten.

7 §
Övergripande mål för återanvändning och materialåtervinning av använda förpackningar

Producenter av förpackningar och ansvariga för retursystem för dryckesförpackningar ska se till att följande mål uppnås årligen:

1) i fråga om använda förpackningar återanvänds eller materialåtervinns sammanlagt minst 90 viktprocent av den totala mängden förpackningar som släppts ut på marknaden och levererats för återanvändning,

2) senast den 1 januari 2025 materialåtervinns minst 65 viktprocent av mängden förpackningsavfall som motsvarar den mängd förpackningar som släpps ut på marknaden (materialåtervinningsgrad),

3) senast den 1 januari 2030 materialåtervinns minst 70 viktprocent av mängden förpackningsavfall som motsvarar den mängd förpackningar som släpps ut på marknaden.

När uppnåendet av målen i 1 mom. 2 och 3 punkten bedöms, får målnivån justeras med högst 5 procentenheter genom att avdra den genomsnittliga andelen, under de föregående tre åren, återanvändbara konsumentförpackningar som släppts ut på marknaden för första gången av alla konsumentförpackningar som släppts ut på marknaden.

En i 68 § i avfallslagen avsedd ansvarig för ett retursystem för dryckesförpackningar anses uppfylla målen enligt 1 mom., om den ansvarige uppfyller materialåtervinningsskyldigheterna enligt statsrådets förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar (526/2013). Andra förpackningsproducenter än sådana som hör till ett retursystem för dryckesförpackningar ska se till att de i 1 mom. ställda materialåtervinningsmålen uppnås.

8 §
Materialåtervinningsmål för förpackningsavfallet enligt förpackningsmaterial

Producenter av förpackningar och ansvariga för retursystem för dryckesförpackningar ska ordna separat insamling och materialåtervinning av förpackningsavfall enligt förpackningsmaterial så att mängden materialåtervunnet förpackningsavfall, i förhållande till den totala mängd förpackningar av samma material som släppts ut på marknaden, årligen

1) från och med den 1 januari 2025

a) i fråga om avfall från plastförpackningar är minst 50 viktprocent,

b) i fråga om avfall från träförpackningar är minst 25 viktprocent,

c) i fråga om avfall från järnmetallförpackningar är minst 70 viktprocent,

d) i fråga om avfall från aluminiummetallförpackningar är minst 70 viktprocent,

e) i fråga om avfall från glasförpackningar är minst 70 viktprocent,

f) i fråga om avfall från pappers- och kartongförpackningar är minst 75 viktprocent,

2) från och med den 1 januari 2030

a) i fråga om avfall från plastförpackningar är minst 55 viktprocent,

b) i fråga om avfall från träförpackningar är minst 30 viktprocent,

c) i fråga om avfall från järnmetallförpackningar är minst 80 viktprocent,

d) i fråga om avfall från aluminiummetallförpackningar är minst 80 viktprocent,

e) i fråga om avfall från glasförpackningar är minst 75 viktprocent,

f) i fråga om avfall från pappers- och kartongförpackningar är minst 85 viktprocent.

När uppnåendet av målen i 1 mom. bedöms, får målnivån justeras med högst 5 procentenheter genom att avdra andelen, under de föregående tre åren, återanvändbara konsumentförpackningar som släppts ut på marknaden för första gången av alla konsumentförpackningar som innehåller materialet i fråga och som släppts ut på marknaden.

En i 68 § i avfallslagen avsedd ansvarig för ett retursystem för dryckesförpackningar anses uppfylla målen enligt 1 mom., om den ansvarige uppfyller materialåtervinningsskyldigheterna enligt statsrådets förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar. Andra förpackningsproducenter än sådana som hör till ett retursystem för dryckesförpackningar ska se till att de i 1 mom. ställda materialåtervinningsmålen uppnås.

9 §
Beräkning av materialåtervinningsgraden

När uppnåendet av målen enligt 7 § 1 mom. och 8 § 1 mom. enligt vikten av det materialåtervunna förpackningsavfallet bedöms, får bara sådana i Finland kasserade förpackningar beaktas som faktiskt materialåtervinns och upparbetas till nya produkter, material eller ämnen i Finland eller i ett annat land och ur vilka det med nödvändiga förberedande förfaranden har avlägsnats avfallsmaterial som inte lämpar sig för materialåtervinning. Vid beräkningen får dock hänsyn tas till vikten av träförpackningar som repareras för återanvändning samt vikten av metall som separerats och materialåtervunnits efter avfallsförbränning, enligt förpackningsavfallets andel av det förbrända avfallet.

Kompositförpackningar och andra förpackningar som tillverkats av fler än ett material ska beräknas och anmälas enligt varje material som förpackningen innehåller. Avvikelse från detta får göras, om andelen av ett visst material i förpackningen är högst 5 viktprocent av förpackningens totalmassa. Då beräknas och anmäls förpackningens totalvikt enligt förpackningens huvudsakliga material.

Förpackningsavfall som har exporterats till ett land utanför Europeiska unionen för förberedelse för återanvändning eller för materialåtervinning får beaktas vid beräkningen av vikten av förpackningsavfall som förberetts för återanvändning eller som materialåtervunnits, om de uppgifter som behövs för beräkningen av materialåtervinningsgraden erhålls om avfallet och exportören i enlighet med 117 b § i avfallslagen kan påvisa lämpligheten av transporten av avfallet.

Vid beräkningen av materialåtervinningsgraden ska dessutom iakttas beräkningsreglerna i artikel 6a i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall samt beräkningsreglerna i kommissionens beslut 2005/270/EG om fastställande av tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, nedan kommissionens beslut om databastabeller. (29.12.2022/1321)

10 §
Ordnande av mottagningen

När en producent ordnar mottagning enligt 49 § 1 mom. i avfallslagen av förpackningsavfall som uppkommer vid boende, ska producenten se till att följande minimikrav på servicenivå och tillgänglighet uppfylls:

1) nätverket av mottagningsplatser ska täcka hela landet så att det också finns mottagningsplatser utanför de områden där insamlingen och avfallshanteringen är mest lönsam,

2) mottagningsplatserna ska vara områdesvis jämnt fördelade med hänsyn till befolkningstätheten och den fastighetsvisa separata insamling av förpackningsavfall i området som ordnats enligt 49 a § i avfallslagen,

3) mottagningsplatserna ska placeras i samband med dagligvarubutiker eller andra sedvanliga tjänster eller vid kommunikationsleder som används allmänt,

4) för separat insamling av avfall från glas-, metall-, plast- samt pappers- och kartongförpackningar ska det finnas minst 1 000 mottagningsplatser så att de så väl som möjligt betjänar fastigheter som står utanför den fastighetsvisa separata insamling som sker med stöd av 18 § i avfallsförordningen eller 91 § 3 mom. i avfallslagen.

En producent ska dessutom i enlighet med 49 § i avfallslagen i hela landet ordna ett tillräckligt antal mottagningsplatser för separat insamling av annat förpackningsavfall än sådant som uppkommer vid boende samt för mottagning av separat insamlat förpackningsavfall från bostadsfastigheter. Mottagningsplatserna ska vara områdesvis jämnt fördelade så att de betjänar mottagningen av förpackningsavfall som samlas in på fastigheterna väl.

Bestämmelser om skyldigheten för kommuner och producentsammanslutningar att ordna fastighetsvis separat insamling av förpackningsavfall finns i 49 a § i avfallslagen och 18 § i avfallsförordningen. Bestämmelser om allmänna krav på inrättande, underhåll och skötsel av mottagningsplatser för avfall finns i 10 § i avfallsförordningen.

10 § tillämpas fr.o.m 1.7.2023.

10 a § (29.12.2022/1321)
Skyldighet att ordna separat insamling av dryckesflaskor

Producenter ska ordna separat insamling för materialåtervinning av plastdryckesflaskor för engångsbruk med en kapacitet av högst tre liter och av deras korkar och lock, så att den årliga insamlingsgraden från och med den 1 januari 2025 är minst 77 viktprocent och från och med den 1 januari 2029 minst 90 viktprocent av den mängd som släppts ut på marknaden under året i fråga. Skyldigheten att ordna separat insamling gäller inte för glas- och metallflaskor som används för dryck och har kork eller lock av plast och inte heller för dryckesflaskor som är avsedda för och som används för sådana livsmedel i vätskeform avsedda för speciella medicinska ändamål som definieras i artikel 2.2 g i den förordning av Europaparlamentet och rådet som nämns i 4 d § 2 mom. 2 punkten.

Som separat insamlade dryckesflaskor kan räknas den sammanlagda mängd dryckesflaskor av plast som producenterna separat samlar in för materialåtervinning. När andelen separat insamling beräknas ska de beräkningsmetoder iakttas som anges i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1752 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 vad gäller beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter om separat insamling av avfall i form av plastdryckesflaskor för engångsbruk.

En i 68 § i avfallslagen avsedd ansvarig för ett retursystem för dryckesförpackningar anses uppfylla målen enligt 1 mom. om den ansvarige uppfyller skyldigheterna i fråga om återanvändning och materialåtervinning enligt statsrådets förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar. Andra producenter av dryckesflaskor än sådana som hör till ett retursystem för dryckesförpackningar ska för sin del se till att skyldigheterna att ordna separat insamling fullgörs.

11 §
Skyldigheter att hålla använda förpackningar åtskilt

Separat insamling av använda förpackningar ska ordnas så att

1) förpackningar som lämnas till separat insamling töms och vid behov rengörs så att de inte innehåller nämnvärda mängder rester av livsmedel eller andra ämnen,

2) andra avfall inkluderas i den separata insamlingen endast om den producent som tar emot använda förpackningar har tillåtit att sådant avfall tas emot.

12 §
Producenternas betalningsandelar

Alla i 63 a § i avfallslagen avsedda betalningsandelar som en producent har betalat för att fullgöra producentansvarsskyldigheten ska i den mån det är möjligt bestämmas enligt förpackningsmaterial och följande grundläggande principer:

1) avgifterna bestäms i förhållande till mängden förpackningar som producenten släppt ut på marknaden så att den totala mängden förpackningar som producenten släppt ut på marknaden inte påverkar den avgift per enhet som betalas för produkten,

2) avgifterna sporrar till främjandet av prioritetsordningen enligt 8 § i avfallslagen i synnerhet genom att sporra till en minskning av avfallsmängden så att betalningsandelarna är mindre för förpackningar som är hållbara, reparerbara och återanvändningsbara,

3) när betalningsandelarna bestäms ska även möjligheten att materialåtervinna kasserade förpackningar och andra egenskaper hos förpackningarna beaktas,

4) avgifterna är högre för förpackningar som har faktorer som försvårar sorteringen, som inte kan materialåtervinnas, som bara kan materialåtervinnas delvis eller som innehåller farliga ämnen eller försvårar verksamheten för de befintliga systemen för materialåtervinning,

5) avgifterna är lägre för förpackningar som innehåller materialåtervunnet material, dock med beaktande av förpackningens övriga egenskaper enligt principerna i 1−4 punkten,

6) avgift tas ut för en återanvändbar förpackning endast när förpackningen släpps ut på marknaden för första gången,

7) det totala beloppet av betalningsandelarna från alla producenter som hör till en producentsammanslutning för varje förpackningsmaterial täcker de totala kostnaderna för fullgörandet av producentsammanslutningens skyldigheter när det gäller förpackningsmaterialet i fråga,

8) de kriterier som används som grund för betalningsandelarna är offentliga, transparenta och klart verifierbara enligt produkt.

På administrativa avgifter tillämpas inte 1 mom. 2–5 punkten.

När det gäller administrativa avgifter får avvikelse göras från bestämmelserna i 1 mom. 1 punkten om bestämmande av avgifter i förhållande till mängden förpackningar som producenten släppt ut på marknaden. De administrativa avgifterna ska då bestämmas så att deras andel inte är orimligt stor jämfört med mängden förpackningar som producenten släppt ut på marknaden och jämfört med avgifterna för avfallshanteringen för förpackningarna och de avgifter som följer av andra producentansvarsskyldigheter.

Bestämmelser om producentens kostnadsansvar för vissa kommunala avfallshanterings- och uppstädningsåtgärder finns i 48 b § i avfallslagen. (29.12.2022/1321)

13 §
Information om förpackningar och använda förpackningar

En producent ska genom offentliga informationskampanjer och annan informationsspridning se till att de som använder förpackningar och konsumenterna får behövlig information om

1) de skyldigheter och anvisningar som gäller separat insamling av använda förpackningar samt om tillgängliga system för separat insamling, återanvändning och återvinning,

2) vikten av att delta i separat insamling, återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av använda förpackningar,

3) de märkningar som avses i 6 §,

4) möjligheterna att minska mängden av och skadligheten hos avfallet samt förebygga nedskräpning.

En producent ska dessutom ge aktörer som samlar in använda förpackningar de uppgifter om separat insamling, transport och behandling av använda förpackningar och om kvalitetskontroller och andra förfaranden avseende mottagningen som behövs för att mottagningen ska fungera bra.

Bestämmelser om producentens skyldigheter att offentliggöra uppgifter om fullgörandet av skyldigheterna i fråga om separat insamling och återvinning finns i 54 § i avfallslagen. Bestämmelser om producentsammanslutningens skyldighet att offentliggöra uppgifter om sina ägare och medlemmar samt de allmänna principer och förfaranden som iakttas vid dess tjänsteupphandlingar finns i 63 och 66 § i den lagen.

14 § (29.12.2022/1321)
Behöriga ombuds skyldighet att informera

Ett behörigt ombud som har fått fullmakt av en sådan i en annan stat etablerad aktör som tillhandahåller förpackade produkter, serviceförpackningar eller odlarförpackningar på marknaden i Finland på annat sätt än genom distansförsäljning direkt till slutanvändaren, ska utan dröjsmål informera den producent som utan den erhållna fullmakten skulle svara för producentansvarsskyldigheterna i fråga om dessa förpackningar om sin fullmakt och sitt godkännande för anteckning i producentregistret eller anslutningen till en producentsammanslutning samt om ändring eller återkallande av fullmakten eller godkännandet. Om en sådan producent, i vars ställe det behöriga ombudet sköter producentansvarsskyldigheterna i fråga om de aktuella förpackningarna, är medlem i en producentsammanslutning ska det behöriga ombudet dessutom utan dröjsmål informera producentsammanslutningen om fullmakten och tidpunkten för utfärdandet av fullmakten.

Den information som lämnas enligt 1 mom. ska innehålla uppgifter om fullmaktsgivaren, om typen och mängden av samt egenskaperna hos de produkter som har tillhandahållits på marknaden samt uppgifter om hur fullgörandet av producentansvarsskyldigheterna har ordnats. Producentsammanslutningen ska dessutom underrättas om vem som skulle ha svarat för producentansvarsskyldigheterna i fråga om de aktuella produkterna, om fullmakt inte hade getts.

15 §
Redogörelse för ekonomiska arrangemang och verksamhetsplan som gäller ordnandet av återanvändning och avfallshantering

En producentsammanslutning eller en producent som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland bestämmer med stöd av 64 § 2 mom. ska varje år före utgången av juni månad lämna Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland en i 1 mom. i den paragrafen avsedd redogörelse för sina tillräckliga ekonomiska arrangemang och en verksamhetsplan för ordnandet av återanvändning och avfallshantering.

Redogörelsen för ekonomiska arrangemang ska omfatta det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden, budgeten för den inledda räkenskapsperioden samt vid behov mellanbokslut eller bokslutsprognos. Om dessa handlingar inte kan lämnas, ska de tillräckliga ekonomiska arrangemangen visas på något annat tillförlitligt sätt.

16 § (29.12.2022/1321)
En producents ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret

En producents ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska innehålla

1) producentens namn, kontaktinformation samt företags- och organisationsnummer,

2) kontaktpersonens namn och kontaktinformation,

3) uppgifter om de förpackningar som producenten släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden uttryckt i ton per år och specificerad enligt förpackningsmaterial,

4) uppgifter om de plastmuggar för engångsbruk och de i bilagan till avfallslagen avsedda plastförpackningar för engångsbruk som producenten släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden uttryckt i ton,

5) uppgifter om det nätverk av platser för separat insamling och mottagning av använda förpackningar som arrangeras av producenten och om den transport, förbehandling, återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning och det bortskaffande av förpackningarna som ordnas av producenten, specificerade enligt förpackningsmaterial,

6) uppgifter om sådan separat insamling av dryckesflaskor enligt 10 a § som ordnas av producenten,

7) en uppskattning av den mängd använda förpackningar som årligen omfattas av den återanvändning och avfallshantering som ordnas av producenten, uttryckt i ton och enligt förpackningsmaterial i enlighet med kommissionens beslut om databastabeller,

8) en redogörelse för den informationsspridning som gäller förpackningar och använda förpackningar,

9) en redogörelse för de avtal som hänför sig till ordnandet av återanvändningen och avfallshanteringen samt för avtalsparternas miljötillstånd och eventuella miljöledningssystem,

10) en förteckning över de medlemsstater till vilka producenten genom distansförsäljning säljer förpackade produkter direkt till användare samt namnen på eventuella behöriga ombud i de medlemsstaterna,

11) en plan för egenkontroll,

12) datum för ansökan,

13) försäkran om att den lämnade informationen är korrekt.

En ansökan av ett behörigt ombud ska utöver de uppgifter som avses i 1 mom. innehålla uppgifter om fullmaktsgivaren och om de producenter som utan fullmakten skulle svara för producentansvarsskyldigheterna i fråga om de produkter som fullmakten gäller. Ansökan ska dessutom innehålla en försäkran om att det behöriga ombudet har utsetts genom en skriftlig fullmakt i enlighet med 66 b § 1 mom. i avfallslagen.

17 § (29.12.2022/1321)
En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret

En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska innehålla

1) de uppgifter om producentsammanslutningen och dess verksamhet som motsvarar uppgifterna i 16 § 1 mom. 1 och 2 samt 5–13 punkten,

2) uppgifter om förpackningar som de producenter som hör till producentsammanslutningen släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden uttryckt i ton per år och specificerad enligt förpackningsmaterial,

3) uppgifter om de plastmuggar för engångsbruk och de i bilagan till avfallslagen avsedda plastförpackningar för engångsbruk som de producenter som hör till producentsammanslutningen släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden uttryckt i ton,

4) namn, företags- och organisationsnummer samt bransch för varje grundande medlem i producentsammanslutningen,

5) namn, företags- och organisationsnummer samt anslutningsdatum för de producenter som hör till producentsammanslutningen,

6) namn, företags- och organisationsnummer samt anslutningsdatum för de behöriga ombud som hör till producentsammanslutningen samt uppgifter om fullmaktsgivaren och om de producenter som utan fullmakten skulle svara för producentansvarsskyldigheterna i fråga om de produkter som fullmakten gäller,

7) en redogörelse för hur skyldigheterna fördelas mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

8) en redogörelse enligt 15 § för producentsammanslutningens tillräckliga ekonomiska arrangemang för att organisera verksamheten på behörigt sätt.

18 §
Anmälan om förändringar i verksamheten

Den anmälan om väsentliga förändringar i verksamheten samt om förändringar i producentsammanslutningens medlemskår som avses i 106 § i avfallslagen ska göras inom en månad från förändringen.

Bestämmelser om tidpunkten för när redogörelsen och planen för visande av tillräckliga ekonomiska arrangemang och tryggande av verksamheten ska lämnas om producentsammanslutningens verksamhet förändras väsentligt finns i 64 § i avfallslagen.

19 § (29.12.2022/1321)
Lämnande av uppföljningsuppgifter

En producent eller en producentsammanslutning på de anslutna producenternas vägnar ska varje år före utgången av juni månad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksamheten under det föregående året:

1) mängden förpackningar som släppts ut på marknaden Finland, uttryckt i ton och specificerad enligt konsumentförpackningar och övriga förpackningar,

2) mängden sådana för engångsbruk avsedda och av flexibelt material tillverkade plastförpackningar och plastomslag samt mängden sådana för engångsbruk avsedda dryckesförpackningar av plast med en kapacitet av högst tre liter som avses i 2 och 3 punkten i bilagan till avfallslagen och som släppts ut på marknaden i Finland, uttryckt i ton,

3) mängden livsmedelsförpackningar av plast för engångsbruk samt plastmuggar för engångsbruk som avses i 1 och 4 punkten i bilagan till avfallslagen och som släppts ut på marknaden i Finland, uttryckt i ton och specificerad enligt vikten av plasten som dessa produkter innehåller och produktens totalvikt,

4) mängden använda förpackningar som har insamlats separat i Finland, uttryckt i ton,

5) mängden återanvända förpackningar, uttryckt i ton så att följande specificeras separat:

a) mängden återanvändbara förpackningar som släppts ut på marknaden för första gången,

b) antalet återanvändningsgånger,

c) mängden återanvändbara konsumentförpackningar,

d) den totala mängden återanvändbara förpackningar,

6) i fråga om kasserade förpackningar som levererats till avfallshantering som producenten ordnar, den i enlighet med 9 § beräknade mängden använda förpackningar som har materialåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats, uttryckt i ton och specificerad enligt förpackningsmaterial och enligt behandlingsanläggning, samt behandlingsanläggningens namn och placeringsort,

7) uppnådd återanvändningsgrad, materialåtervinningsgrad och annan återvinningsgrad samt en uppskattning av materialåtervinningsgraden hos kasserade konsumentförpackningar,

8) bedömnings- och beräkningsgrunderna för de uppgifter som avses i 1−7 punkten samt en uppskattning av uppgifternas tillförlitlighet,

9) informationsspridningen om förpackningar och använda förpackningar,

10) uppgifter om de åtgärder och granskningar som krävs enligt planen för egenkontroll,

11) uppgifter om ändringar i ordnandet av mottagning enligt 10 § 1 och 2 mom.

Producenter av plastbärkassar ska rapportera antalen plastbärkassar för engångsbruk som de har släppt ut på marknaden specificerade enligt kassar med en väggtjocklek under 15 mikrometer, en väggtjocklek av 15–50 mikrometer och en väggtjocklek över 50 mikrometer. Som sådana plastbärkassar betraktas bärkassar med eller utan handtag, som är gjorda av plast och som tillhandahålls konsumenter på försäljningsställen för varor eller produkter.

En producent av dryckesflaskor eller en producentsammanslutning på de anslutna producenternas vägnar ska årligen före utgången av juni månad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland lämna uppgifter om vikten av sådana dryckesflaskor för engångsbruk med en kapacitet av högst tre liter som de släppt ut på marknaden föregående år, inklusive korkar och lock, och om andelen materialåtervunnen plast specificerad enligt PET-dryckesflaskor och andra plastdryckesflaskor, samt om mängden kasserade plastdryckesflaskor som har samlats in separat. Bestämmelser om specificeringen vid lämnandet av de ovan avsedda uppgifterna och om kvalitetsgranskningen av uppgifterna finns i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1752 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 vad gäller beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter om separat insamling av avfall i form av plastdryckesflaskor för engångsbruk.

De uppgifter som avses i 1 mom. 1, 4, 5, 7 och 8 punkten ska specificeras enligt förpackningsmaterial. Bestämmelser om specificeringen vid den i 1 och 2 mom. avsedda rapporteringen och om kvalitetskontrollen av uppgifterna finns dessutom i kommissionens beslut om databastabeller, och bestämmelser om specificeringen vid den rapportering som avses i 1 mom. 3 punkten och om kvalitetskontroll av uppgifterna finns i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/162 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 vad gäller beräkning, verifiering och rapportering av den minskade förbrukningen av vissa plastprodukter för engångsbruk och de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna för att uppnå denna minskning.

19 a § (29.12.2022/1321)
Förenklad rapportering av uppföljningsuppgifter

En producentsammanslutning ska tillåta förenklad rapportering av uppföljningsuppgifter för sådana producenter av förpackningar som årligen släpper ut mindre än 50 ton förpackningar på marknaden. Producenten ska då lämna producentsammanslutningen följande uppgifter om sin verksamhet under det föregående året:

1) mängden förpackningar som släppts ut på marknaden i Finland, uttryckt i ton och specificerad enligt material,

2) mängden sådana plastprodukter för engångsbruk och plastmuggar för engångsbruk som avses i bilagan till avfallslagen och som släppts ut på marknaden i Finland, specificerad i enlighet med 19 § 1 mom. 2 och 3 punkten.

Med avvikelse från de grunder för betalningsandelar som anges i 12 § 1 mom. 2–5 punkten kan en producentsammanslutning ta ut producentansvarsavgifter hos en producent av en produkt som avses i 1 mom 1 punkten utifrån den genomsnittliga betalningsandelen för produkter som framställts av motsvarande förpackningsmaterial. De minskade administrativa kostnaderna till följd av förenklad rapportering av uppföljningsuppgifter ska beaktas som avgiftssänkande faktor när de administrativa avgifterna enligt 12 § bestäms.

I rapporteringen av uppföljningsuppgifter ska producentsammanslutningen uppskatta mängden förpackningar som släppts ut på marknaden av de i 1 mom. avsedda producenterna i enlighet med vad som föreskrivs i 19 §. Uppskattningen kan göras kalkylmässigt på basis av uppföljningsuppgifter från andra producenter.

20 § (29.12.2022/1321)
Egenkontroll

Den plan för egenkontroll som avses i 53 a § i avfallslagen ska innehålla

1) en redogörelse för insamlandet av de uppföljningsuppgifter som avses i 19 § i denna förordning, specificerad enligt förpackningsmaterial, och en uppskattning av uppgifternas tillförlitlighet samt en plan för utveckling av uppgifternas tillförlitlighet,

2) en redogörelse för insamlandet av uppföljningsuppgifter om separat insamling av dryckesflaskor enligt 10 a § i denna förordning och en uppskattning av uppgifternas tillförlitlighet samt en redogörelse för kvalitetssäkringssystemet hos de aktörer inom avfallshanteringen som lämnar uppgifterna,

3) en bedömning av hur producentens kostnadsansvar enligt 46 och 49 b § i avfallslagen har uppfyllts, specificerad enligt förpackningsmaterial,

4) en redogörelse för hur kostnadsansvaret enligt 48 b § i avfallslagen har uppfyllts, specificerad enligt produktgrupp, samt en plan för uppföljning av kostnaderna och utveckling av förfarandet,

5) en redogörelse för producenternas betalningsandelar enligt 63 a § i avfallslagen och 12 § i denna förordning samt för jämkningsgrunderna för och uppföljningen av dem,

6) uppgifter om förfarandena för regelbunden omvärdering och utveckling av de betalningsandelar som avses i 3 punkten samt av jämkningsgrunderna för dem,

7) en plan för genomförande och organisering av egenkontrollen samt för de granskningar som ska genomföras till stöd för egenkontrollen.

Den som utför en granskning enligt 53 a § i avfallslagen ska ha de kunskaper, de färdigheter och den övriga kompetens som fullgörandet av uppgiften kräver. Granskningen kan genomföras i flera delar med beaktande av granskarens specialkunnande eller göras i anslutning till en annan motsvarande utomstående granskning av producentsammanslutningens verksamhet. Om producenten använder ett certifierat ledningssystem, kan granskningen kopplas till systemet.

21 §
Lämnande av sammanfattningar av avtal mellan producentsammanslutningar och kommuner

En producentsammanslutning ska varje år före utgången av juni månad lämna Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland en i 49 d § i avfallslagen avsedd sammanställning av avtalen som ingåtts med kommuner under det föregående kalenderåret och fullföljandet av avtalen, specificerad enligt förpackningsmaterial.

Den granskare som avses i 49 d § 1 mom. i avfallslagen ska vara en tredje part som är oberoende och opartisk i förhållande till producentsammanslutningen och dess ägare samt kommunerna. Granskaren ska ha de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som fullgörandet av uppgiften kräver.

22 § (29.12.2022/1321)
Insamling av uppföljningsuppgifter och lämnande av dem till kommissionen

För uppföljning och övervakning av att skyldigheterna enligt denna förordning följs ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland årligen sammanställa och granska de uppföljningsuppgifter som avses i 19 § samt bedöma mängden använda förpackningar som uppkommer i Finland och den uppnådda återanvändningsgraden, materialåtervinningsgraden och återvinningsgraden samt andelen separat insamling av plastdryckesflaskor med en kapacitet av högst tre liter och andelen materialåtervunnen plast i proportion till alla dryckesflaskor av denna typ som släppts ut på marknaden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska årligen lämna uppgifterna i enlighet med kommissionens beslut om databastabeller samt de genomförandebeslut av komissionen som nämns i 10 a § 2 mom. och 19 § 4 mom. till Europeiska komissionen. Uppgifterna ska lämnas inom 18 månader från utgången av det kalenderår för vilket uppgifterna har samlats in.

23 §
Marknadskontroll

Tillsynen över efterlevnaden av 4 a–4 e §, 5 och 6 § i denna förordning utövas av den marknadskontrollmyndighet för förpackningar som avses i 24 a § i avfallslagen. (29.12.2022/1321)

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 samt i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).

24 §
Samarbete och utbyte av information med andra medlemsstater i Europeiska unionen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska för att säkerställa en ändamålsenlig verkställighet av 66 a § i avfallslagen och av bestämmelserna i denna förordning för sin del sörja för samarbetet och ett tillräckligt informationsutbyte med berörda myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen. Samarbetet ska inbegripa att tillgång ges till relevanta dokument, uppgifter samt resultat från inspektioner, om inte något annat följer av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dataskyddslagen (1050/2018) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska för att främja verkställandet och kontrollen av registreringsförfarandet på sin webbsida publicera länkar till producentregistren i de andra medlemsstaterna i Europeiska unionen eller till webbplatsen för den myndighet som där övervakar producentansvaret.

25 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021. Förordningens 10 § tillämpas dock först från och med den 1 juli 2023 och 23 § från och med den 1 januari 2022.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (518/2014), dock så att upphävandet av 9 § i den förordningen träder i kraft den 1 juli 2023, upphävandet av 7 § 2 och 3 punkten och 8 § i den förordningen träder i kraft den 1 januari 2025 och upphävandet av 21 § i den förordningen träder i kraft den 1 januari 2022.

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till den statsrådsförordning om förpackningar och förpackningsavfall som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning, ska i stället denna förordning tillämpas.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (31994L0062); EGT L 365, 31.12.1994, s. 10, Kommissionens direktiv 2013/2/EU (32013L0002); EUT L 37, 8.2.2013, s. 10, Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/720/EU (32015L0720); EUT L 115, 6.5.2015, s. 11, Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/852/EU (32018L0852); EUT L 150, 14.6.2018, s. 141, Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1

Bilaga 1

TILLÄGGSKRITERIER FÖR DEFINITIONEN AV FÖRPACKNING

Konsumentförpackningar är avsedda för förvaring på försäljningsstället av en enhet som säljs (säljenhet) till den slutliga användaren eller konsumenten.

Gruppförpackningar är förpackningar som används utöver konsumentförpackningar och som är avsedda för förvaring på försäljningsstället av en grupp bestående av ett visst antal säljenheter, oavsett om de säljs som en sådan grupp till den slutliga användaren eller konsumenten eller om förpackningarna endast används på försäljningsstället, och kan avlägsnas utan att detta påverkar säljenhetens egenskaper.

Transportförpackningar är förpackningar som används utöver konsumentförpackningar eller gruppförpackningar och som avser att underlätta hantering och transport av säljenheter så att fysisk hantering av dem och transportskador kan förhindras. Transportförpackningar omfattar dock inte väg-, järnvägs-, fartygs- och flygfraktcontainrar.

Vid definitionen av förpackning ska även följande tilläggskriterier beaktas:

Tilläggskriterium 1

En artikel ska räknas som förpackning om den uppfyller definitionen av förpackning i 3 § 1 punkten, oberoende av övriga funktioner som förpackningen eventuellt har, såvida inte artikeln är en fast del av en produkt och den behövs för att omfatta, stödja eller bevara produkten under hela dess livslängd och alla delar är avsedda att användas, konsumeras eller bortskaffas tillsammans.

Förpackningar enligt tilläggskriterium 1 är t.ex.:

– konfektaskar,

– plastfolien kring cd-fodral,

– postpåsar för kataloger och tidskrifter (innehållande en tidskrift),

– tårtpapper saluförda med ett bakverk,

– rullar, tuber och cylindrar på vilka böjligt material (t.ex. plastfolie, aluminium eller papper) är upprullat, med undantag för rullar, tuber och cylindrar som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet,

– blomkrukor endast avsedda för försäljning och transport av växter och inte avsedda att följa med växten under hela dess livstid,

– glasflaskor för injektionslösningar,

– cd-spindlar (saluförda med cd-skivor, inte avsedda för förvaring),

– klädhängare (saluförda med ett klädesplagg),

– tändsticksaskar,

– sterilbarriärsystem (påsar, brickor och material som krävs för att bevara produktens sterilitet),

– kapslar för dryckessystem (t.ex. kaffe, kakao, mjölk) som lämnas tomma efter användning,

– återfyllbara stålcylindrar för olika sorters gas, dock ej brandsläckare.

Förpackningar enligt tilläggskriterium 1 är inte t.ex.:

– blomkrukor avsedda att följa med växten under hela dess livstid,

– verktygslådor,

– tepåsar,

– vaxskikt runt ost,

– korvskinn,

– klädhängare (saluförda separat),

– kaffekapslar för dryckessystem, foliepåsar för kaffe och kaffekuddar av filterpapper som slängs tillsammans med den använda kaffeprodukten,

– skrivarpatroner,

– cd-, dvd- och videofilmfodral (saluförda innehållande en cd-skiva, dvd-skiva eller videofilm),

– cd-spindlar (saluförda tomma, avsedda för förvaring),

– vattenlösliga påsar för rengöringsmedel,

– gravlyktor (behållare för ljus),

– mekaniskt kvarnsystem (integrerat i återfyllbar behållare, t.ex. återfyllbar pepparkvarn).

Tilläggskriterium 2

En artikel som är konstruerad och avsedd att fyllas vid försäljningsstället och engångsartiklar som säljs, fylls eller är konstruerade och avsedda att fyllas vid försäljningsstället ska räknas som förpackningar, förutsatt att de fyller en förpackningsfunktion.

Förpackningar enligt tilläggskriterium 2 är, om de är konstruerade och avsedda att fyllas vid försäljningsstället, t.ex.:

– bärkassar av papper eller plast,

– engångstallrikar och engångskoppar,

– plastfolie,

– smörgåspåsar,

– aluminiumfolie,

– plastfolie för tvättade kläder i tvätterier.

Förpackningar enligt tilläggskriterium 2 är inte t.ex.:

– omrörare,

– engångsbestick,

– omslagspapper (salufört separat),

– bakformar av papper (saluförda utan innehåll),

– tårtpapper saluförda utan bakverk.

Tilläggskriterium 3

Förpackningskomponenter och underordnade element som är integrerade i en förpackning ska räknas som en del av den förpackning i vilken de är integrerade. Underordnade element som är hängda på eller fästa vid en produkt och som fyller en förpackningsfunktion ska räknas som förpackningar, såvida de inte är en fast del av denna produkt och alla delar är avsedda att konsumeras eller bortskaffas tillsammans.

Förpackningar enligt tilläggskriterium 3 är t.ex.:

– etiketter hängda direkt på eller fästa på en vara.

Delar av förpackningar enligt tilläggskriterium 3 är t.ex.:

– mascaraborste som utgör en del av förpackningens tillslutning,

– självhäftande etiketter fästa på förpackningen,

– häftklamrar,

– plastmanschetter,

– doseringsmått som utgör en del av tillslutningen av förpackningen för rengöringsmedel,

– mekaniskt kvarnsystem (integrerat i en engångsbehållare, fylld med en produkt, t.ex. en pepparkvarn fylld med peppar).

Förpackningar enligt tilläggskriterium 3 är inte t.ex.:

– radiofrekvensidentifieringsetiketter (RFID-taggar).

Bilaga 2 har upphävts genom F 29.12.2022/1321. (29.12.2022/1321).

Bilaga 3

MÄRKNING AV FÖRPACKNINGAR

I denna bilaga fastställs numreringen och förkortningarna i identifieringssystemet för förpackningsmaterial. Med hjälp av numreringen och förkortningarna kan typen av de förpackningsmaterial som använts påvisas. I bilagan anges även de material som omfattas av identifieringssystemet.

Numreringen och förkortningarna i identifieringssystemet

MaterialFörkortning(*)Numrering
1. Plast
PolyetentereftalatPET1
Polyeten högdensitetHDPE2
PolyvinylkloridPVC3
Polyeten lågdensitetLDPE4
PolypropenPP5
PolystyrenPS6
2. Papper, kartong och papp
WellpappPAP20
Annan kartong och pappPAP21
PapperPAP22
3. Metall
StålFE40
AluminiumALU41
4. Trämaterial
TräFOR50
KorkFOR51
5. Textiler
BomullTEX60
JuteTEX61
6. Glas
Ofärgat glasGL70
Grönt glasGL71
Brunt glasGL72
7. Kompositmaterial
Papper, kartong och papp/vissa metaller(**)80
Papper, kartong och papp/plast81
Papper, kartong och papp/aluminium82
Papper, kartong och papp/bleckplåt83
Papper, kartong och papp/plast/aluminium84
Papper, kartong och papp/plast/aluminium/bleckplåt85
Plast/aluminium90
Plast/bleckplåt91
Plast/vissa metaller92
Glas/plast95
Glas/aluminium96
Glas/bleckplåt97
Glas/vissa metaller98

(*) Endast versaler används

(**) C samt en förkortning som motsvarar det dominerande materialet (C/ )

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2022/1321:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Förordningens 4 d § tillämpas dock först från och med den 3 juli 2024, och det rapporteringskrav som avses i 19 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt i 19 § 3 mom tillämpas första gången på rapporteringen av sådana produkter som släppts ut på marknaden 2023.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 (32019L0904); EUT L 155, 12.6.2019, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (31994L0062); EGT L 365, 31.12.1994, s. 10, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852 (32018L0852); EUT L 150, 14.6.2018, s. 141, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.