Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

18.11.2021/978

Statsrådets förordning om avfall

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) spillolja smörjmedel eller industrioljor som helt eller delvis består av mineralolja eller syntetisk olja och som inte längre är lämpliga för det ändamål som de ursprungligen var avsedda för,

2) oljeavfall spillolja eller annat avfall som innehåller olja,

3) kommunalt avloppsslam slam som i reningsverk bildas av kommunalt avloppsvatten eller av annat avloppsvatten som till sin beskaffenhet kan jämföras med kommunalt avloppsvatten, dock inte slam från slamavskiljare och slutna tankar,

4) tätort en grupp av byggnader med minst 200 boende och vanligen högst 200 meter mellan byggnaderna.

2 §
Återvinning och bortskaffande av avfall

I bilaga 1 till denna förordning finns en förteckning över förfaranden som utgör återvinning av avfall och i bilaga 2 en förteckning över förfaranden som utgör bortskaffande av avfall.

3 §
Farliga egenskaper hos avfall

Bestämmelser om de egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt avfall finns i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv, nedan avfallsdirektivet, sådan den lyder i kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv och i rådets förordning (EU) 2017/997 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt.

4 §
Förteckning över avfall och farligt avfall

I bilaga 3 finns en förteckning över typerna av avfall (avfallsförteckning) samt bestämmelser om vilka avfall i avfallsförteckningen som klassificeras som farligt avfall.

5 §
Avfall från fritidsbostäder

Avfall från fritidsbostäder enligt 32 § 1 mom. 1 punkten i avfallslagen är avfall som uppkommer i sommarstugor som är avsedda främst för eget bruk, i semesterstugor som hyrs ut, i tidsdelat boende och i andra motsvarande bostadsbyggnader för fritidsbruk. Som sådant avfall betraktas dock inte avfall från semesterbyar som tillhandahåller hotelliknande service.

6 §
Tillämpning av avfallslagen på försvarsmaktens verksamhet

Under de förutsättningar som anges i 4 § 1 mom. i avfallslagen ska den lagen inte tillämpas på följande verksamheter inom försvarsmakten:

1) verksamheter vid de ledningscentraler samt bevaknings- och signalstationer som hör till övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten,

2) industri-, produktions-, depå- och verkstadsverksamhet,

3) verksamhet som hänför sig till lagring av beredskapsmaterial,

4) militär luftfart och verksamhet i anslutning till den,

5) fartygs- och befästningsverksamhet samt verksamhet som sker i örlogshamnar,

6) försöks- och forskningsverksamhet,

7) skjut- och sprängningsverksamhet,

8) militär övnings- och utbildningsverksamhet,

9) verksamhet som hänför sig till allvarliga störningar under normala förhållanden.

2 kap

Allmänna krav på ordnandet av avfallshantering

7 §
Förpackning och märkning av avfall samt information som ska ges om avfall

Avfall ska efter behov förpackas och märkas och information om avfallet lämnas så att förvaring och transport av avfallet inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön och så att avfallshantering kan ordnas enligt avfallets beskaffenhet.

8 §
Förpackning av farligt avfall

Farligt avfall ska förpackas i ett tätt emballage, som ska kunna tillslutas tätt på nytt och som ska tåla den belastning och de påfrestningar som orsakas av normal användning, flyttning och lagringsförhållandena. Materialet i emballaget och förslutaren får inte reagera med det farliga avfallet så att detta kan medföra fara eller skada för hälsan eller miljön.

Emballaget för farligt avfall uppfyller kraven enligt 1 mom., om det uppfyller de krav på förpackningar för farliga ämnen och blandningar som ställs i artikel 35.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, nedan CLP-förordningen.

9 §
Märkning av farligt avfall

Emballage som innehåller farligt avfall ska märkas med avfallsinnehavarens namn, avfallets namn samt de upplysningar och varningar som behövs för säkerheten och för ordnandet av avfallshanteringen.

Om det farliga avfallet har någon av de farliga egenskaperna HP 1–8, 10, 11 eller 14 enligt de EU-rättsakter som nämns i 3 §, ska emballaget även märkas med uppgift om de ämnen som orsakar avfallets viktigaste farliga egenskaper samt förses med de varningsmärkningar som anges i CLP-förordningen. Om avfallet till sin sammansättning och sina egenskaper inte väsentligt avviker från det ämne som avfallet huvudsakligen består av, och avfallet uppbevaras i ämnets ursprungliga emballage, kan även de motsvarande påskrifter som sedan tidigare finns på emballaget användas, om de kompletteras med de uppgifter som anges i 1 mom.

Om det farliga avfallets sammansättning inte rimligen kan utredas, ska emballaget på finska och svenska förses med

1) påskriften "Vaarallista jätettä, koostumus tuntematon. Farligt avfall, sammansättningen obekant.",

2) följande märkningar enligt CLP-förordningen:

a) faropiktogrammen GHS02 och GHS06,

b) signalordet "Vaara. Fara.",

c) faroangivelserna H225 eller H228 samt H301, H311 och H331,

d) skyddsangivelserna P233, P235, P280, P403 och P405.

De påskrifter och märkningar som avses i 2 och 3 mom. behöver inte göras på sådant emballage till farligt avfall som endast används för transport av avfallet, om emballaget har försetts med påskrifter enligt de bestämmelser som gäller transport av farliga ämnen, och inte heller på emballaget till farligt avfall som förvaras på en ur säkerhetssynpunkt tillräckligt väl utmärkt mottagningsplats.

10 §
Insamling av avfall

Fastighetsinnehavare, kommuner, avfallsinnehavare, producenter, distributörer och andra aktörer ska vid ordnande av insamling av kommunalt avfall och avfall som kan jämställas med kommunalt avfall se till att

1) man obehindrat kan nå mottagningsplatsen för avfallet och att avfallet tryggt kan lastas för bortforsling,

2) det på mottagningsplatsen finns tillräckligt många lockförsedda behållare, underjordsbehållare, avfallsflak eller andra sopkärl som lämpar sig för de avfallstyper som samlas in,

3) det inte finns någon risk för att den som använder eller tömmer sopkärlen skadar sig och att det inte orsakas någon fara eller skada för hälsan eller miljön,

4) det på sopkärlets lock eller främre vägg fästs en tydlig märkning med uppgifter om vilken avfallstyp som får sättas i kärlet och kontaktuppgifter till det företag eller den sammanslutning som ansvarar för insamlingen, och det på ett synligt ställe på sopkärlet eller i dess omedelbara närhet finns sorteringsanvisningar gällande avfallstypen,

5) sopkärlet töms tillräckligt ofta så att det avfall som samlas in ryms i kärlet och att kärlet alltid kan stängas samt att avfallet inte medför förorening eller nedskräpning av omgivningen, lukt eller annan hygienisk olägenhet,

6) sopkärlens fyllningsgrad följs upp på de områdesvisa mottagningsplatserna så att tömningen av kärlen kan göras i god tid och utan att orsaka avbrott i mottagningen av avfall,

7) sopkärlet underhålls och rengörs tillräckligt ofta så att insamlingen inte medför någon fara eller skada för hälsan eller miljön; sopkärl för blandat kommunalt avfall dock minst en gång per år och kärl för bioavfall minst två gånger per år,

8) en mottagningsplats och dess omgivning som blivit nedskräpade på grund av avfallsinsamlingen städas upp utan dröjsmål,

9) mottagningsplatsen har en med beaktande av det insamlade avfallets egenskaper tillräckligt tät botten och behövlig väderbeständig täckning samt behövliga system för vattenledning och vattenhantering och övriga konstruktioner i syfte att förebygga den fara och skada för hälsan eller miljön som insamlingen medför,

10) olovligt lämnande av avfall på mottagningsplatsen vid behov förhindras med byggnadstekniska och andra tekniska metoder.

Den som lämnar avfall på mottagningsplatsen ska sätta avfallet i det sopkärl som är avsett för det och se till att sopkärlet inte på grund av avfallet går sönder eller blir nedsmutsat i onödan. Avfallet ska sorteras i enlighet med den separata insamling som ordnats på fastigheten eller på den områdesvisa mottagningsplatsen.

Den som svarar för mottagningsplatsen samt avfallstransportören ska se till att tidpunkten för lastningen planeras och transporten i övrigt arrangeras så att de som bor och vistas i närheten av mottagningsplatsen inte utsätts för buller eller andra motsvarande olägenheter.

De krav som ställs i 1–3 mom. ska i tillämpliga delar även iakttas vid insamling och mottagning av annat avfall än kommunalt avfall och avfall som kan jämställas med kommunalt avfall.

11 §
Transport av avfall

Avfall ska transporteras i ett tätt emballage eller ett slutet transportmedel. Avfallet kan också transporteras övertäckt eller på något annat sätt, om det kan säkerställas att avfall inte kommer ut i miljön under lastningen eller transporten och att avfallet inte medför någon olycksrisk.

12 §
Småskalig behandling av avfall på fastigheten

Den som småskaligt behandlar bioavfall, slam från slamavskiljare och slutna tankar eller annat därmed jämförbart på fastigheten ska se till att

1) behandlingsutrustningen placeras och byggs och dess användning och underhåll sköts så att den inte orsakar nedskräpning eller olägenheter för hälsan eller miljön,

2) behandlingsutrustningens kapacitet planeras och dimensioneras så att den är tillräcklig för behandlingen av det avfall som uppstår på fastigheten med beaktande av den tid behandlingsprocessen kräver,

3) det i behandlingsutrustningen inte placeras avfall för vilket behandlingsprocessen inte är avsedd eller som hindrar användningen av den slutprodukt som uppstår,

4) avfall behandlas enbart i sådan sluten utrustning som är planerad för ändamålet, i vilken skadedjur inte kan komma in och från vilken inget avrinningsvatten kan komma ut till marken och som vid vinteranvändning är värmeisolerad vid behov,

5) avfall från torrtoaletter, slam från slamavskiljare och slutna tankar och annat jämförbart fekalt avfall behandlas så att det till sin hygieniska kvalitet blir ofarligt genom kalkstabilisering, kompostering eller någon annan jämförbar metod; när avfallet komposteras ska behandlingstiden vara minst ett år efter att det senaste fekala avfallet har lagts till, innan komposten kan användas som jordförbättringsmedel på fastigheten,

6) behandlingens slutprodukt återvinns utan fara för hälsan och miljön.

Det som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten tillämpas inte på småskalig behandling av enbart trädgårdsavfall på fastigheten.

Bestämmelser om användningen av slam från slamavskiljare och slutna tankar samt avfall från torrtoaletter i jordbruk finns i lagen om gödselfabrikat (539/2006) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

L om gödselffabrikat har upphävts genom L 8.7.2022/711.

13 §
Stängning av behandlingsanläggningar eller behandlingsplatser

När mottagningen av avfall upphört på en behandlingsanläggning eller behandlingsplats för avfall eller på en del av en sådan ska denna utan dröjsmål försättas i ett sådant skick att den efter stängningen inte medför fara eller skada enligt 13 § 2 mom. i avfallslagen.

Bestämmelser om skyldigheter efter avslutad miljötillståndspliktig verksamhet finns dessutom i 94 § i miljöskyddslagen (527/2014). Bestämmelser om stängande av avstjälpningsplatser finns dessutom i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (331/2013) och bestämmelser om stängning av deponier för utvinningsavfall i statsrådets förordning om utvinningsavfall (190/2013).

3 kap

Myndigheter och sakkunniginrättningar samt deras uppgifter

14 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska, utöver vad som föreskrivs i avfallslagen,

1) svara för kvalitetssäkringen av de uppgifter om avfall som registrerats i det i 222 § i miljöskyddslagen avsedda datasystemet för miljövårdsinformation,

2) samla in och inhämta sådana uppgifter om avfall och avfallshantering som berör centralens verksamhetsområde,

3) se till att utbildning, rådgivning, information och uppföljning i fråga om avfall och avfallshantering ordnas på dess verksamhetsområde.

15 §
Finlands miljöcentrals uppgifter

Finlands miljöcentral ska, utöver vad som föreskrivs i avfallslagen,

1) bedriva forskning och uppföljning med avseende på en minskning av avfallets mängd och skadlighet och på avfallshanteringen samt ordna utbildning, rådgivning och information i anslutning till dessa verksamhetsfält,

2) delta i utarbetandet av den riksomfattande avfallsplanen samt i beredningen av de bestämmelser som utfärdas med stöd av avfallslagen och av anvisningar om avfallsfrågor samt följa genomförandet av den riksomfattande avfallsplanen,

3) delta i utvecklandet av kvalitetssäkringen av de uppgifter om avfall som registrerats i datasystemet för miljövårdsinformation.

16 §
Expertmyndigheter och sakkunniginrättningar

I 27 § i avfallslagen avsedda expertmyndigheter och sakkunniginrättningar är inom respektive verksamhetsområde Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd, Livsmedelsverket, Tullen samt Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

4 kap

Separat insamling och återvinning av avfall

17 §
Fastighetsvis separat insamling av bioavfall från boende

Kommunen ska ordna separat insamling av annat bioavfall från boende än trädgårds- eller parkavfall åtminstone från varje sådan fastighet i en tätort där det finns fem eller fler bostadslägenheter.

I tätorter med mer än 10 000 invånare ska kommunen ordna i 1 mom. avsedd separat insamling från varje fastighet där det finns minst en bostadslägenhet.

Skyldigheten enligt 1 och 2 mom. tillämpas inte i fråga om fastigheter vilkas bioavfall behandlas småskaligt i enlighet med 41 a § i avfallslagen.

18 §
Fastighetsvis separat insamling av förpackningsavfall från boende

Kommunen ska i enlighet med 49 a § i avfallslagen i samarbete med producentsammanslutningen för förpackningsproducenter ordna separat insamling av glas-, metall- och plastförpackningsavfall samt pappers- och kartongförpackningsavfall från boende åtminstone från varje sådan fastighet i en tätort där det finns fem eller fler bostadslägenheter.

19 §
Fastighetsvis separat insamling av annat avfall från boende

Kommunen ska ordna separat insamling av sådant metallavfall av liten storlek från boende som inte är förpackningsavfall enligt 18 §, och om möjligt sådant plastavfall av liten storlek från boende som inte är förpackningsavfall enligt 18 §, åtminstone från varje sådan fastighet i en tätort där det finns fem eller fler bostadslägenheter.

20 §
Kommunalt ordnad områdesvis mottagning av avfall

Kommunen ska med hänsyn till befolkningstätheten och andra lokala förhållanden samt mängden och kvaliteten av det avfall som uppstår ordna ett tillräckligt antal områdesvisa mottagningsplatser för åtminstone följande avfall från boende:

1) pappers-, kartong-, glas-, metall-, plast- och träavfall, dock inte förpackningsavfall, i 19 § avsett avfall av mindre storlek eller i 48 § 1 mom. 5 punkten i avfallslagen avsedda pappersprodukter,

2) trädgårdsavfall,

3) textilavfall,

4) stora kasserade föremål,

5) farligt avfall, specificerat enligt avfallstyp.

Kommunen ska dessutom ordna ett tillräckligt antal områdesvisa mottagningsplatser för följande avfall:

1) avfall som sorterats i enlighet med 1 mom. eller 26 § samt blandat avfall från småskalig bygg- och rivningsverksamhet som hushållen själva utför,

2) i 32 § 2 mom. 3 punkten i avfallslagen avsett farligt avfall från jord- och skogsbruket, specificerat enligt avfallstyp.

21 §
Separat insamling av annat avfall än avfall från boende

Avfallsinnehavaren ska ordna separat insamling av kommunalt avfall från varje fastighet i tätorter eller på detalj- eller generalplanerade områden för service, turism och arbetsplatser åtminstone enligt följande:

1) annat bioavfall än trädgårds- och parkavfall, om det uppstår minst tio kilogram av det per vecka och det inte behandlas småskaligt på fastigheten enligt 12 §,

2) plastförpackningsavfall samt pappers- och kartongförpackningsavfall, om det uppstår minst fem kilogram av det per vecka,

3) glasförpackningsavfall, om det uppstår minst två kilogram av det per vecka,

4) metallförpackningsavfall och annat metallavfall av liten storlek, om det uppstår sammanlagt minst två kilogram av det per vecka,

5) i den utsträckning det är möjligt, annat plast-, pappers-, kartong-, glas- och metallavfall än sådant som avses i 2–4 punkten samt trädgårds- och parkavfall, textilavfall och kasserade föremål som är skrymmande.

Den i 1 mom. avsedda separata insamlingen kan ordnas gemensamt med avfallsinnehavare som finns på samma fastighet.

Av det i 1 mom. 2−4 punkten avsedda avfallet av ett visst material ska vid behov avfall av jämn kvalitet som uppkommer i märkbart stora mängder sorteras separat, om det bästa resultatet med tanke på främjandet av materialåtervinning och det övriga genomförandet av prioriteringsordningen uppnås genom separat insamling som ordnas på detta sätt.

Separat insamling av i 1 mom. avsett avfall från kommunens förvaltning och servicefunktioner ordnas av kommunen i enlighet med 32 § i avfallslagen.

Avfallsinnehavaren ska iaktta de ovan i denna paragraf avsedda kraven också vid separat insamling av annat avfall än kommunalt avfall.

22 §
Särskilda bestämmelser om separat insamling av kommunalt avfall och om områdesvis mottagning

Avfall som insamlats separat enligt 17–21 § ska sändas till behandling där en så stor andel av det som möjligt förbereds för så högklassig återanvändning eller materialåtervinning som möjligt.

Om möjligt ska förpackningsavfall samlas in tillsammans med annat avfall av samma material. Då ska det i vid behov i samråd med producenten säkerställas att den gemensamma insamlingen inte leder till sämre kvalitet på avfallet eller till att möjligheterna till förberedelse för återanvändning av avfallet eller möjligheten att materialåtervinna avfallet blir sämre på något annat sätt.

23 §
Mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall

Målet är att man av det kommunala avfallet, på riksnivå kalenderårsvis, ska förbereda för återanvändning och materialåtervinna minst

1) 55 viktprocent senast från den 1 januari 2025,

2) 60 viktprocent senast från den 1 januari 2030,

3) 65 viktprocent senast från den 1 januari 2035.

24 §
Beräkning av målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall

När uppnåendet av målen enligt 23 § bedöms kan som kommunalt avfall som förberetts för återanvändning eller materialåtervunnits räknas bara en sådan mängd kommunalt avfall som uppstått i Finland och som verkligen förbereds för återanvändning eller materialåtervinns i Finland eller i ett annat land, enligt följande:

1) vikten av det kommunala avfall som förberetts för återanvändning beräknas som vikten av produkter eller produktkomponenter som har blivit kommunalt avfall och som har genomgått all nödvändig kontroll, rengöring eller reparation för att möjliggöra återanvändning,

2) vikten av det kommunala avfall som materialåtervunnits beräknas som vikten av sådant avfall som i återvinningsprocessen faktiskt upparbetas till nya produkter, material eller ämnen och ur vilken det med nödvändiga förberedande förfaranden har avlägsnats avfallsmaterial som inte lämpar sig för materialåtervinning,

3) som materialåtervunnet kommunalt avfall kan bara räknas sådant bioavfall som klassificeras som kommunalt avfall och som har sorterats på uppkomstplatsen och har samlats in separat enligt 15 § i avfallslagen,

4) i vikten av det materialåtervunna kommunala avfallet kan inräknas vikten av materialåtervunna metaller som sorterats ut från avfall som uppstår vid förbränningen av kommunalt avfall,

5) kommunalt avfall som har exporterats till en stat utanför Europeiska unionen för förberedelse för återanvändning eller för materialåtervinning får tillgodoräknas vid beräkningen av vikten av kommunalt avfall som förberetts för återanvändning eller som materialåtervunnits, om de uppgifter som avses i 39 § erhålls om avfallet och exportören i enlighet med 117 b i avfallslagen kan påvisa lämpligheten av transporten av avfallet.

Vid beräkningen av vikten av kommunalt avfall som har förberetts för återanvändning och materialåtervunnits ska dessutom iakttas bestämmelserna i artikel 11 a i avfallsdirektivet och i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1004 om fastställande av regler för beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter om avfall i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut C(2012) 2384.

25 §
Minskning av mängden av och skadligheten hos bygg- och rivningsavfall

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att projektet planeras och genomförs så att användbara byggnadsdelar och byggmaterial tas till vara och återanvänds i enlighet med 8 § i avfallslagen och att det i verksamheten uppkommer så små mängder och så oskadligt bygg- och rivningsavfall som möjligt.

26 §
Separat insamling av bygg- och rivningsavfall

Innehavare av bygg- och rivningsavfall ska ordna separat insamling för åtminstone följande avfallstyper:

1) betong, tegel, mineralplattor och keramik, om möjligt sorterade enligt avfallstyp,

2) asfalt,

3) bitumen och takfilt,

4) gips,

5) oimpregnerat trä,

6) metall,

7) glas,

8) plast,

9) papper och kartong,

10) mineralullsisolering,

11) mark- och stensubstans.

Separat insamlat avfall ska levereras till sådan behandling där en så stor del av avfallet som möjligt kan förberedas för återanvändning eller annars materialåtervinnas eller resursåtervinnas med så hög kvalitet som möjligt.

Av det i 1 mom. 6–9 punkten avsedda avfallet av ett visst material ska vid behov avfall av jämn kvalitet som uppkommer i märkbart stora mängder sorteras separat, om det bästa resultatet med tanke på främjandet av materialåtervinning och det övriga genomförandet av prioriteringsordningen uppnås genom separat insamling som ordnas på detta sätt.

Bestämmelser om att hålla farligt avfall åtskilt och om förbud mot uppblandning finns i 17 § i avfallslagen. Bestämmelser om att hålla POP-avfall åtskilt och om avfallshanteringen av POP-avfall finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar, nedan POP-förordningen.

27 §
Mål för återvinning av bygg- och rivningsavfall

Målet är att man genom åtgärder som avses i 25 och 26 §, på riksnivå kalenderårsvis, på annat sätt än genom energiåtervinning och upparbetning till bränsle ska återvinna minst 70 viktprocent av bygg- och rivningsavfallet, med undantag för mark- och stensubstans som lösgjorts från berggrunden eller marken samt farligt avfall.

28 §
Särskilda begränsningar som gäller återvinning av avfall vid återfyllnad

När avfall återvinns vid återfyllnad eller annars så att avfallet placeras eller sprids i eller på marken, ska avfallet i tekniskt hänseende och med avseende på miljöverkningarna lämpa sig för ändamålet, och får endast den mängd avfall användas som är absolut nödvändig för utjämning av markkonstruktionen samt för markkonstruktionens bärförmåga och hållbarhet.

Kommunalt avfall och bygg- och rivningsavfall samt avfall som uppkommer vid behandling av dem får återvinnas i vallar, schaktfyllning och annan motsvarande återfyllnad endast om halten av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt material i avfallet bestämt som totalt organiskt kol eller glödförlust är högst 10 procent. Detta gäller inte flyg- och bottenaska som uppkommer vid förbränning av avfall, om koncentrationen av löst organiskt kol är under 800 milligram per kilogram när den bestäms så att förhållandet mellan vätska och fast material är 10 liter per kilogram torrsubstans antingen vid avfallets eget pH-värde eller vid pH 7,5–8, och inte heller mark- och stensubstansavfall.

Bestämmelser om godkännande av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt avfall på avstjälpningsplatser finns i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser.

Bestämningen av totalt organiskt kol, glödförlust och löst organiskt kol samt provtagning ska utföras i enlighet med bestämmelserna i den förordning som nämns i 3 mom.

29 §
Lämnande av överskottslivsmedel till redistribution

En livsmedelsföretagare som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten i livsmedelslagen (297/2021) ska lämna överskottslivsmedel till redistribution så att de i första hand används som mat till människor, om detta kan göras utan att livsmedelssäkerheten äventyras samt till rimlig kostnad.

30 §
Oljeavfall

Avfallsinnehavaren ska ordna separat insamling av oljeavfall av olika beskaffenhet, om dess ordnande inte är tekniskt omöjligt med beaktande av god praxis för avfallsinsamling.

Vid behandlingen av oljeavfall ska prioriteras regenerering av spilloja eller annan sådan återvinning av spillolja som med tanke på miljön leder till ett minst lika bra slutresultat som regenerering.

Bestämmelser om förbränning av oljeavfall finns dessutom i statsrådets förordning om avfallsförbränning (151/2013).

31 §
Uppföljning av det kommunala avloppsslammets kvalitet

Den som producerar kommunalt avloppsslam ska se till att slammets kvalitet bestäms i enlighet med bilaga 4.

32 §
Asbestavfall

Avfallsinnehavaren ska se till att asbestavfall som uppkommer i verksamheten samlas in och utan dröjsmål transporteras för behandling åtskilt från annat avfall. Vid förvaring och transport av asbestavfall ska det användas hållbara emballage som kan förslutas tätt och som försetts med information om att de innehåller asbest. Emballagen ska hanteras med försiktighet och omsorg så att de inte går sönder.

Bestämmelser om behandling av asbest på avstjälpningsplatser finns i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser.

5 kap

Bokförings- och uppgiftsskyldighet som gäller avfall samt transportdokument

33 §
Avfallsproducentens bokförings- och uppgiftsskyldighet

Över avfall som uppkommer i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 1 och 4 punkten i avfallslagen och över farligt avfall och POP-avfall som uppkommer i verksamhet som avses i 2 punkten i det momentet ska det föras bok i tidsföljd. Bokföring ska om möjligt upprättas separat för varje verksamhetsställe.

Bokföringen ska innehålla följande uppgifter om det avfall som uppkommit antecknade och specificerade enligt bilaga 5:

1) avfallsmängd,

2) avfallskategori och beskrivning av avfallstyp,

3) avfallets slag,

4) uppgift om den verksamhet där avfallet har uppkommit,

5) i fråga om farligt avfall de farliga egenskaperna och i fråga om POP-avfall vilka långlivade organiska föroreningar det innehåller,

6) avfallsmottagarens och avfallstransportörens identifieringsuppgifter, platsen där avfallet behandlas och behandlingssättet, om avfallet förs någon annanstans för behandling.

Den specifika avfallsmängden ska uppges både som total mängd avfall och som mängd för verksamheten i fråga typiskt avfall i förhållande till en variabel som så väl som möjligt beskriver verksamhetens omfattning. Sådana variabler är, beroende på verksamhetsområde, antalet årsverken, omsättningen, produktionsmängden, antalet vårddygn, antalet övernattningar och affärslokalens yta.

Den som utövar i 118 § 1 mom. 4 punkten i avfallslagen avsedd verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen ska årligen före utgången av februari månad eller vid den tidpunkt som anges i miljötillståndet lämna tillsynsmyndigheten ett sammandrag av de i 2 och 3 mom. avsedda uppgifterna för föregående kalenderår. Uppgifterna ska lämnas till tillsynsmyndighetens informationssystem eller på ett med tillsynsmyndigheten separat överenskommet sätt.

Om avfallet skickas annanstans för behandling, ska avfallsproducenten lämna de i 2 mom. avsedda uppgifterna till avfallsbehandlaren.

34 §
En livsmedelsföretagares bokförings- och uppgiftsskyldighet i fråga om livsmedelsavfall

Över livsmedelsavfall som uppkommer i verksamhet som avses i 118 a § i avfallslagen ska det föras bok i tidsföljd. Bokföringen ska innehålla följande uppgifter antecknade och specificerade enligt bilaga 5:

1) totalmängden livsmedelsavfall som uppstår i verksamheten,

2) huvudsakliga avfallstyper av vilka livsmedelsavfallet består samt om möjligt deras avfallskategorier,

3) i den mån det är möjligt en uppskattning av den totala mängden ätbara livsmedel som kasserats som avfall,

4) avfallsmottagarens identifieringsuppgifter och behandlingssättet, om avfallet förs någon annanstans för behandling.

En livsmedelsföretagare som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt miljöskyddslagen ska årligen före utgången av februari månad eller vid den tidpunkt som anges i miljötillståndet eller beslutet med anledning av anmälan lämna tillsynsmyndigheten ett sammandrag av de i 1 mom. avsedda uppgifterna för föregående kalenderår. Uppgifterna ska lämnas till tillsynsmyndighetens informationssystem eller på ett med tillsynsmyndigheten separat överenskommet sätt.

35 §
Bokförings- och uppgiftsskyldighet som gäller kommunalt avloppsslam

Utöver det som i 33 § föreskrivs om avfallsproducenters bokföringsskyldighet ska den som producerar kommunalt avloppsslam i tidsföljd föra bok över följande uppgifter, antecknade och specificerade enligt bilaga 5:

1) slammets kvalitet,

2) vid leverans av hygieniserat slam till jordbruksanvändning, slammets hygieniseringssätt för minskning av sjukdomsalstrare och växtskadegörare samt den mottagande jordbruksidkarens identifieringsuppgifter.

Den som producerar kommunalt avloppsslam ska årligen före utgången av februari månad eller vid den tidpunkt som anges i miljötillståndet lämna tillsynsmyndigheten ett sammandrag av de i 1 mom. avsedda uppgifterna för föregående kalenderår. Uppgifterna ska lämnas till tillsynsmyndighetens informationssystem eller på ett med tillsynsmyndigheten separat överenskommet sätt.

36 §
Avfallsbehandlarens bokförings- och uppgiftsskyldighet

Över avfall som har behandlats i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 3 och 4 punkten i avfallslagen ska det föras bok i tidsföljd. Bokföringen ska om möjligt upprättas separat för varje verksamhetsställe.

Bokföringen ska innehålla följande uppgifter om det behandlade avfallet, antecknade och specificerade enligt bilaga 5:

1) avfallsmängd,

2) avfallskategori och beskrivning av avfallstypen,

3) avfallets slag,

4) avfallets ursprungsland,

5) i fråga om avfall av finländskt ursprung uppgift om den verksamhet där avfallet har uppkommit,

6) i fråga om farligt avfall de farliga egenskaperna och i fråga om POP-avfall vilka långlivade organiska föroreningar det innehåller,

7) den föregående avfallsinnehavarens och avfallstransportörens identifieringsuppgifter, om avfallet kommer från något annat ställe,

8) avfallets behandlingssätt,

9) produkter och material som uppkommer vid förberedelse av avfallet för återanvändning, vid materialåtervinning eller annan återvinning samt mängd och användningsändamål för varje produkt och varje material,

10) uppgifter enligt 33 § 2 mom. om det avfall som uppstår vid avfallsbehandlingen.

Utöver det som föreskrivs i 2 mom. ska bokföringen innehålla följande uppgifter:

1) om det är fråga om en anläggning för förbehandling av kommunalt avfall före återvinning av avfallet, en uppskattning av hur stor andel av det avfall som uppstår vid avfallsbehandlingen som härstammar från det kommunala avfallet,

2) om det är fråga om en avfallsförbränningsanläggning där högst 75 procent av det avfall som förbränns är kommunalt avfall, uppgifter om koncentrationen av metaller i allt avfall som lämnas till förbränning samt om koncentrationen av metaller i det kommunala avfall som lämnas för förbränning utrett genom stickprovsundersökningar minst vart femte år eller alltid när det finns skäl att anta att sammansättningen i det avfall som förbränns förändrats väsentligt,

3) om det är fråga om en behandlare av bottenaska eller bottenslagg som uppkommer vid förbränning av kommunalt avfall, uppgift om från vilken avfallsförbränningsanläggning bottenaskan eller bottenslagget härstammar samt uppgift om mängden metallkoncentrat som separerats ur varje förbränningsanläggnings bottenaska och bottenslagg och koncentrationen av metaller i dem.

Avfallsbehandlaren ska årligen före utgången av februari månad eller vid den tidpunkt som anges i miljötillståndet lämna tillsynsmyndigheten ett sammandrag av de i 2 och 3 mom. avsedda uppgifterna för föregående kalenderår. Uppgifterna ska lämnas till tillsynsmyndighetens informationssystem eller på ett med tillsynsmyndigheten separat överenskommet sätt.

Om avfallsbehandlaren är huvudman för en avstjälpningsplats iakttas utöver 1 och 2 mom. det som föreskrivs i 49 § i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (331/2013).

37 §
Bokförings- och uppgiftsskyldighet för behandlare av spillolja

När det gäller en behandlare av spillolja ska bokföringen omfatta de i 36 § 2 mom. avsedda uppgifterna, med undantag för de uppgifter som avses i 9 punkten. Dessutom ska bokföringen innehålla följande uppgifter om den behandlade spilloljan, antecknade och specificerade enligt bilaga 5:

1) spilloljans typ,

2) mängden spillolja som återvunnits i anläggningens egen energikonsumtion,

3) produkter som uppstått vid behandlingen av spillolja samt mängd och användningsändamål för varje produkt.

Den som behandlar spillolja ska årligen före utgången av februari månad eller vid den tidpunkt som anges i miljötillståndet lämna tillsynsmyndigheten ett sammandrag av de i 1 mom. avsedda uppgifterna för föregående kalenderår. Uppgifterna ska lämnas till tillsynsmyndighetens informationssystem eller på ett med tillsynsmyndigheten separat överenskommet sätt.

38 §
Avfallstransportörers, avfallsmäklares och avfallsinsamlares bokföringsskyldighet

Bokföringen över avfall som transporterats, förmedlats eller samlats in i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 6 punkten i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter, antecknade och specificerade enligt bilaga 5:

1) avfallsmängd,

2) avfallskategori och beskrivning av avfallstypen,

3) avfallets slag,

4) i fråga om farligt avfall de farliga egenskaperna och i fråga om POP-avfall vilka långlivade organiska föroreningar det innehåller,

5) identifieringsuppgifter för den fastighetsinnehavare eller avfallsinnehavare som har överlämnat avfallet,

6) datum för avfallstransporten eller för mottagandet och överlämnandet av avfallet,

7) avfallsmottagarens identifieringsuppgifter.

39 §
Bokförings- och uppgiftsskyldighet för den som transporterar avfall till ett annat land

En aktör som avses i 117 c § i avfallslagen ska föra bok över kommunalt avfall, spillolja samt bygg- och rivningsavfall som transporteras till ett annat land för återvinning. Bokföringen ska omfatta de uppgifter som behövs för lämnandet av det i 2 mom. avsedda sammandraget.

Ett sammandrag av bokföringsuppgifterna för det föregående kalenderåret ska årligen före utgången av februari månad lämnas till Finlands miljöcentral. Sammandraget ska innehålla följande uppgifter, antecknade och specificerade enligt bilaga 5:

1) mängden avfall som har transporterats till ett annat land,

2) avfallskategori och beskrivning av avfallstypen,

3) avfallets slag,

4) uppgift om den verksamhet där avfallet har uppkommit,

5) identifieringsuppgifter för avfallsinnehavaren, den som transporterar avfallet till ett annat land och den som återvinner avfallet i ett annat land,

6) avfallets målland.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. ska sammandraget innehålla följande uppgifter, antecknade och specificerade enligt bilaga 5:

1) i fråga om spillolja spilloljans typ,

2) i fråga om kommunalt avfall mängden avfall som har förberetts för återanvändning och materialåtervunnits beräknat enligt 24 §, avfallets behandlingssätt och uppgifter enligt 2 mom. om det avfall som uppstår i behandlingsverksamheten och deponeras på en avstjälpningsplats eller bortskaffas genom förbränning.

3) i fråga om bygg- och rivningsavfall mängden avfall som förberetts för återanvändning, materialåtervunnits, återvunnits vid återfyllnad och som på annat sätt resursåtervunnits och avfallets behandlingssätt.

Vad som föreskrivs i ovan denna paragraf gäller inte bokföring om sådant kommunalt avfall eller bygg- och rivningsavfall som transporteras till ett annat land i fråga om vilket producenten enligt 46 § i avfallslagen svarar för ordnandet av avfallshanteringen.

40 §
Uppgifter som ska antecknas i transportdokumentet

Ett transportdokument som avses i 121 § i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter, antecknade och specificerade enligt bilaga 5:

1) identifieringsuppgifter för avfallsproducenten eller avfallsinnehavaren och för avfallstransportören och avfallsmottagaren,

2) tidpunkten för transporten av avfallet och var transporten har inletts och avslutats,

3) avfallskategori och beskrivning av avfallstypen,

4) avfallsmängd,

5) avfallets slag,

6) uppgift om den verksamhet där avfallet har uppkommit,

7) i mån av möjlighet fordonets registreringstecken,

8) avfallets behandlingssätt på leveransplatsen,

9) avfallsinnehavarens bekräftelse av att de uppgifter som lämnats är riktiga,

10) avfallstransportörens bekräftelse av att avfall tagits emot för transport,

11) efter slutförd transport avfallsmottagarens bekräftelse av att avfallet tagits emot samt uppgifter om mottagen avfallsmängd.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska transportdokumentet innehålla följande uppgifter, antecknade och specificerade enligt bilaga 5:

1) i fråga om farligt avfall avfallets sammansättning, fysiska form och farliga egenskaper samt avfallets förpacknings- och transportsätt,

2) i fråga om POP-avfall de långlivade organiska föroreningar som avfallet innehåller samt avfallets förpacknings- och transportsätt,

3) i fråga om spillolja spilloljans typ, (30.6.2022/526)

4) i fråga om slam från slamavskiljare och slutna tankar fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter, fastighetens adress, fastighets- eller byggnadsbeteckning samt uppgift om typen av slamtank. (30.6.2022/526)

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom., med undantag av de uppgifter om bekräftelse som avses i 1 mom. 9–11 punkten, ska lämnas in till det register som avses i 142 § 1 mom. 4 punkten i avfallslagen. (30.6.2022/526)

41 §
Plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen

Den plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen som avses i 120 § 2 mom. i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter:

1) vilket avfall som tas emot för behandling,

2) åtgärder för kontroll av beskaffenheten hos det avfall som tas emot,

3) åtgärder för att identifiera POP-avfall,

4) beskrivning av behandlingsprocessen, inbegripet en redogörelse för eventuella störningar samt farliga och exceptionella situationer i samband med behandlingen och de viktigaste behandlingsfaserna med tanke på kontrollen,

5) åtgärder för kontroll av utsläppen och av det avfall som uppstår vid behandlingen,

6) åtgärder vid störningar och i farliga och exceptionella situationer, inbegripet korrigerande åtgärder,

7) åtgärder för bestämning av beskaffenheten hos det avfall som uppstår vid behandlingen,

8) metoder och platser för behandling av det avfall som uppstår vid behandlingen,

9) de personer som är ansvariga för behandlingen och hur personalen introduceras i sina uppgifter,

10) andra motsvarande uppgifter som behövs för uppföljningen och kontrollen.

42 §
Uppgifter om fastighetsvis avfallstransport som ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten

Avfallstransportören ska i enlighet med 39 § 2 mom. i avfallslagen lämna den kommunala avfallshanteringsmyndigheten minst följande uppgifter om varje fastighet på vilken avfallstransportören har avhämtat avfall under uppföljningsperioden:

1) fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt fastighetens adress och fastighets- eller byggnadsbeteckning,

2) storleken på de sopkärl som omfattas av avfallstransporten och deras antal enligt avfallstyp,

3) datum för tömning av sopkärlen eller antalet tömningar och tömningsintervaller enligt avfallstyp,

4) om det är fråga om slam från slamavskiljare och slutna tankar, i stället för de uppgifter som avses i 2 och 3 punkten typen av slamtank antecknad och specificerad enligt bilaga 5 och vilka datum den tömts. (30.6.2022/526)

Det sammandrag som avses i 39 § 2 mom. i avfallslagen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) mängden avfall enligt avfallstyp som har samlats in på de fastigheter som är belägna på kommunens område,

2) avfallsmottagarnas namn och kontaktuppgifter och mängden avfall enligt avfallstyp som har levererats till dem.

43 §
Uppgifter om småskalig behandling av bioavfall på fastigheten som ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten

Avfallsinnehavaren ska lämna den kommunala avfallshanteringsmyndigheten minst följande uppgifter om småskalig behandling av bioavfall på fastigheten som avses i 41 a § 2 mom. i avfallslagen:

1) fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt fastighetens adress och om möjligt fastighets- eller byggnadsbeteckning,

2) byggnadstyp och i fråga om andra hus än egnahemshus antalet bostadslägenheter,

3) namn på och kontaktuppgifter för den som ansvarar för avfallsbehandlingen,

4) behandlingsutrustningens driftsvolym och antalet driftsmånader per år.

De uppgifter som avses i 1 mom. behöver dock inte lämnas för småskalig behandling av enbart trädgårdsavfall på fastigheten.

De uppgifter som avses i 1 mom. ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten inom två månader från inledandet av den småskaliga behandlingen av bioavfall. Om den småskaliga behandlingen avslutas ska den kommunala avfallshanteringsmyndigheten underrättas om saken inom två månader från det att verksamheten avslutades. Uppgift om fortsatt småskalig behandling och om väsentliga förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. ska uppdateras minst vart femte år.

44 §
Sammanställande och lämnande av uppföljningsuppgifter till kommissionen

Finlands miljöcentral ska, för uppföljning och bedömning av åtgärderna för genomförande av avfallsdirektivet, i samarbete med Statistikcentralen sammanställa de uppföljningsuppgifter som avfallsdirektivet förutsätter och årligen se till att uppgifterna lämnas till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 37 i avfallsdirektivet. Finlands miljöcentral ska dessutom sammanställa de uppgifter om slam och dess användning som avses i artikel 10 i rådets direktiv 86/278/EEG om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, samt lämna dessa uppgifter till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 17 i det direktivet.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska Naturresursinstitutet sammanställa uppgifter om förebyggandet av livsmedelsavfall enligt artikel 9.5 i avfallsdirektivet och om mängden, användningen och hanteringen av ätbara livsmedel som kasserats som avfall och andra livsmedelsförluster samt lämna uppgifterna till Europeiska kommissionen i enlighet artikel 9.5 och artikel 37.3 i avfallsdirektivet.

6 kap

Godkännande- och anmälningsförfaranden

45 § (30.6.2022/526)
Ansökan om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret

En i 94 § 1 mom. i avfallslagen avsedd ansökan om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) en redogörelse för verksamhetsutövarens yrkesskicklighet,

4) uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas,

5) en redogörelse för transportmaterielen,

6) avfallskategorierna för det avfall som kommer att transporteras eller förmedlas för behandling, avfallets slag och beskrivning av avfallets typ antecknade och specificerade enligt bilaga 5,

7) huvudsakligt verksamhetsområde och övriga verksamhetsområden,

8) uppgift om huruvida verksamheten kräver trafiktillstånd.

Ansökan av en sökande som är etablerad utanför Finland ska innehålla

1) de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten samt en utländsk beteckning som motsvarar företags- och organisationsnumret,

2) de uppgifter som avses i 1 mom. 4–7 punkten till den del verksamheten bedrivs i Finland,

3) intyg över registrering i ett register som motsvarar handelsregistret,

4) uppgifter om trafiktillståndet, om verksamheten kräver trafiktillstånd, samt uppgift om den myndighet som beviljat tillståndet,

5) ett registerutdrag eller motsvarande intyg som visar att verksamhetsutövaren inte anses vara otillförlitlig på det sätt som avses i 95 § 2 mom. i avfallslagen, om sökanden inte har gemenskapstillstånd.

45 a § (30.6.2022/526)
Intyg och uppgifter som ska lämnas för ömsesidigt erkännande

Ett sådant intyg över registrering i en annan stat som avses i 95 a § i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, beteckning som motsvarar företags- och organisationsnumret samt hemort,

2) registreringsmyndighetens namn och kontaktuppgifter,

3) start- och slutdatum för registreringen.

Dessutom ska den som ansöker om ömsesidigt erkännande lämna följande uppgifter:

1) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

2) avfallskategorierna för det avfall som kommer att transporteras, avfallets slag och beskrivning av avfallets typ antecknade och specificerade enligt bilaga 5 till den del verksamheten bedrivs i Finland,

3) huvudsakligt verksamhetsområde och övriga verksamhetsområden i Finland.

46 § (30.6.2022/526)
Innehållet i beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret

Ett i 96 § i avfallslagen avsett beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer eller en motsvarande beteckning, samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) de uppgifter som avses i 45 § 1 mom. 4–7 punkten,

4) uppgifter om trafiktillstånd,

5) beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret eller om att verksamheten inte godkänns,

6) eventuella villkor,

7) motiveringen till beslutet och de bestämmelser som tillämpats.

47 § (30.6.2022/526)
Uppgifter som ska ingå i utdrag ur avfallshanteringsregistret

Ett i 98 § i avfallslagen avsett utdrag ur avfallshanteringsregistret ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer eller en motsvarande beteckning, samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) datum och identifieringsuppgifter för beslutet om godkännande eller anteckningen om ömsesidigt erkännande,

4) vilken myndighet som fattat beslutet eller gjort anteckningen och myndighetens kontaktuppgifter,

5) vilka verksamhetsområden, transportmedel och avfall som godkännandet eller anteckningen gäller,

6) med beslutet förenade villkor,

7) datum före vilket utdraget ska kontrolleras.

48 § (30.6.2022/526)
Anmälan om insamlingsverksamhet till avfallshanteringsregistret

En i 100 § i avfallslagen avsedd anmälan om yrkesmässig avfallsinsamling för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter och företags- och organisationsnummer,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) besöksadress till mottagningsplatsen för avfall och platsens fastighetsbeteckning,

4) avfallskategorierna enligt avfallsförteckningen för de avfall som kommer att samlas in,

5) en uppskattning enligt avfallskategori av den årliga mängd avfall som kommer att samlas in,

6) en uppskattning av under hur lång tid annan insamlingsverksamhet än fortlöpande insamling kommer att pågå,

7) uppgift om vilket slags sopkärl som kommer att användas på mottagningsplatsen,

8) en redogörelse för hur insamlingen kommer att ordnas i enlighet med 10 § och uppgifter om andra åtgärder för att förhindra att insamlingen och mottagningsplatsen medför fara eller skada för hälsan eller miljön,

9) en redogörelse för hur avfallet kommer att transporteras för behandling och om det behandlingssätt och den behandlingsplats som planeras.

I samma anmälan får det ingå uppgifter om alla de mottagningsplatser för avfall i kommunen som omfattas av den insamlingsverksamhet som verksamhetsutövaren kommer att bedriva.

De uppgifter som avses i 1 mom. 1–4 punkten ska antecknas i avfallshanteringsregistret.

49 §
Innehållet i ansökningar om förhandsgodkännande av avfallsåtervinningsanläggningar

En i 114 § i avfallslagen avsedd ansökan om förhandsgodkännande av en avfallsåtervinningsanläggning ska innehålla följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter och kontaktperson samt anläggningens namn och besöksadress,

2) en kopia av handelsregisterutdraget, om verksamheten kräver en anteckning i handelsregistret,

3) uppgift om gällande miljötillstånd och uppgift om miljöledningssystem som avses i 114 § 2 mom. 3 punkten i avfallslagen,

4) en beskrivning av det avfall för vilket förhandsgodkännande söks, inbegripet avfallets fysiska form, föroreningar och variationer i egenskaperna,

5) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och avfallets klassificering enligt bilagorna IV och IV A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall,

6) en beskrivning av den metod för återvinning som kommer att användas, inbegripet återvinningsförfarandets klassificering enligt bilaga 1,

7) den totala årliga mängden avfall som kommer att återvinnas och mängderna enligt avfallstyp samt en uppskattning av den andel avfall som kommer att införas i landet med stöd av förhandsgodkännandet,

8) den tidsperiod för vilken förhandsgodkännandet söks,

9) kvalitetssäkring och bokföring av avfallet och vilka åtgärder som vidtas om avfallet inte tas emot på grund av fel sammansättning eller någon annan orsak, samt andra förfaranden vid mottagning av avfallet,

10) en redogörelse för tidigare avfallstransporter där verksamhetsutövaren har varit delaktig, eventuella problem som förekommit och hur dessa har lösts.

7 kap

Särskilda bestämmelser

50 §
Innehållet i den riksomfattande avfallsplanen

Den i 87 § i avfallslagen avsedda riksomfattande avfallsplanen ska innehålla följande uppgifter om avfallshanteringen, som vid behov ska särskiljas enligt område:

1) slutsatser av utvärderingen av genomförandet och effekterna av den gällande riksomfattande avfallsplanen,

2) mängden och typen av samt ursprunget till det avfall som uppkommit i Finland, importerats till Finland och exporterats från Finland samt en bedömning av den framtida utvecklingen när det gäller dessa,

3) en beskrivning av systemen för insamling av avfall, inbegripet den geografiska täckningen av den separata insamlingen enligt avfallstyp och en bedömning av tillämpningen av undantagen från skyldigheten att samla in avfall separat enligt 15 § 2 mom. i avfallslagen,

4) de viktigaste befintliga anläggningarna för återvinning och bortskaffande av avfall, inbegripet eventuella särskilda lösningar för oljeavfall, farligt avfall, avfall som innehåller betydande mängder råvaror av avgörande betydelse eller avfall som omfattas av Europeiska unionens lagstiftning, samt anläggningar och sammanslutningar som ordnar återanvändning av produkter,

5) en utvärdering av de åtgärder som behövs för att förbättra funktionen och effektiviteten av de avfallsinsamlingssystem som avses i 3 punkten samt av behovet av nya insamlingssystem,

6) en utvärdering av behovet att förnya de avfallsbehandlingsanläggningar som avses i 4 punkten samt av behovet av nya avfallsbehandlingsanläggningar, inbegripet mängden avfall som ska behandlas i dessa och de investeringskostnader och andra kostnader som krävs, samt en beskrivning av principerna för anläggningarnas placering,

7) åtgärder för att förebygga att avfall som kan återvinnas deponeras på en avstjälpningsplats,

8) målen för utvecklande av avfallshanteringen, som om möjligt ska inbegripa kvantitativa mål för materialåtervinning och annan återvinning,

9) avfall som ger upphov till särskilda problem inom avfallshanteringen och åtgärder för att förebygga problem,

10) åtgärder för att förebygga alla former av nedskräpning och för att städa områden som har blivit nedskräpade,

11) andra än i 5–10 punkten avsedda åtgärder för att lösa identifierade problem, inbegripet åtgärder för att ordna behövlig upplysning och information,

12) en utvärdering av huruvida ekonomiska och andra styrmedel kan vara användbara och lämpliga, med beaktande av vikten av att upprätthålla en väl fungerande inre marknad,

13) en utvärdering av de i planen presenterade åtgärdernas verkningsfullhet när det gäller att nå de mål som ställts i planen, att nå syftet med avfallslagen och att främja verkställandet av bestämmelserna,

14) indikatorer och mål beskrivande kvalitet eller mängd som behövs för uppföljning och utvärdering av planen, inbegripet indikatorer och mål som gäller mängden avfall som genererats och behandlingen av det samt kommunalt avfall som bortskaffats eller blivit föremål för energiåtervinning.

Den del av den riksomfattande avfallsplanen som gäller minskning av avfallets mängd och skadlighet ska innehålla följande uppgifter:

1) en sådan beskrivning av förändringen i avfallets mängd och skadlighet som omfattar åtminstone den senaste tioårsperioden samt en bedömning av den framtida utvecklingen,

2) en beskrivning av de åtgärder som för närvarande vidtas för att minska avfallets mängd och skadlighet och en bedömning av deras effekter,

3) målen för minskning av avfallets mängd och skadlighet,

4) de planerade åtgärderna för att främja minskningen av avfallets mängd och skadlighet med hänsyn till omsorgsplikten och förbuden som gäller produkter enligt 9 § i avfallslagen samt skyldigheterna enligt artikel 9.1 i avfallsdirektivet och exemplen på åtgärder i bilagorna IV och IV a till det direktivet samt en utvärdering av åtgärdernas verkningsfullhet för att nå målen för minskning av avfallets mängd och skadlighet,

5) de planerade åtgärderna för att minska förbrukningen av sådana plastprodukter för engångsbruk som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön,

6) en särskild plan för minskning av mängden livsmedelsavfall,

7) kvalitativa och kvantitativa indikatorer för att följa hur åtgärderna för minskning av avfallets mängd och skadlighet har utvecklats.

Den riksomfattande avfallsplanen ska omfatta en del som gäller förpackningar och förpackningsavfall i vilken det redogörs för uppnåendet av de mål som föreskrivits med stöd av avfallslagen för minskning av mängden förpackningar, återanvändning av förpackningar och materialåtervinning och annan återvinning av förpackningsavfall ska nås.

51 §
Inspektioner av avfallstransporter

Vid inspektioner av sådana anläggningar och företag enligt 124 § 1 mom. 3–5 punkten i avfallslagen som bedriver verksamhet där avfall transporteras eller insamlas yrkesmässigt, verksamhet som avfallsmäklare eller verksamhet med internationella avfallstransporter ska den behöriga tillsynsmyndigheten behandla och granska uppgifter och omständigheter som hänför sig till ursprunget, typen, mängden, leveransplatsen och mottagaren i fråga om det avfall som transporteras.

52 §
Uppgifter som ska ingå i en sådan anbudsbegäran och begäran om kommunal avfallshantering i andra hand som ska publiceras i dataplattformen för avfall och biflöden

En anbudsbegäran enligt 33 § 2 mom. i avfallslagen som publiceras i dataplattformen för avfall och biflöden ska innehålla följande uppgifter:

1) namn och kontaktuppgifter för avfallsinnehavaren eller en i 33 § 1 mom. i avfallslagen avsedd avfallstransportör eller annan aktör,

2) avfallets typ, egenskaper och mängd,

3) avfallets placering, så långt möjligt angivet enligt kommun,

4) den avfallshantering som söks och dess varaktighet,

5) tidsfristen för lämnande av anbud.

En sådan begäran om kommunal avfallshantering i andra hand som avses i 33 § 2 mom. i avfallslagen ska utöver de uppgifter som avses i 1 mom. 1–4 punkten innehålla uppgift om ett konstaterande av bristande utbud av andra tjänster i dataplattformen för avfall och biflöden eller, om den som begär tjänsten är en upphandlande enhet, på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi.

53 §
Väsentliga uppgifter om avtal om kommunal avfallshantering i andra hand

Sådana i 33 § 3 mom. i avfallslagen avsedda väsentliga uppgifter som ska lämnas till dataplattformen för avfall och biflöden och som gäller avtal om kommunal avfallshantering i andra hand är

1) avtalsparternas namn, kontaktuppgifter och företags- och organisationsnummer,

2) avfallets typ, egenskaper och mängd,

3) avfallets placering, så långt möjligt angivet enligt kommun,

4) avfallshanteringens karaktär och varaktighet,

5) tjänstens pris.

8 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

54 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om avfall (179/2012), dock så att upphävandet av 16 § 1 mom. i den förordningen träder i kraft först den 1 juli 2022, upphävandet av 20–23 § i den förordningen träder i kraft först den 1 januari 2022 och upphävandet av 24 § 1 och 2 mom. i den förordningen träder i kraft först den 1 september 2022.

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till den statsrådsförordning om avfall som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning, ska i stället denna förordning tillämpas.

De i 33–39 § avsedda bokförings- och uppgiftsskyldigheterna tillämpas enligt följande:

1) skyldigheten enligt 33 § för avfallsproducenter tillämpas från och med den 1 januari 2022,

2) skyldigheten enligt 34 § för livsmedelsföretagare tillämpas från och med den 1 januari 2022, dock så att det sammandrag som avses i paragrafens 2 mom. första gången ska lämnas till tillsynsmyndigheten före utgången av februari månad eller den tidpunkt år 2024 som anges i miljötillståndet eller beslutet med anledning av anmälan,

3) skyldigheten enligt 35 § för den som producerar kommunalt avloppsslam tillämpas från och med den 1 januari 2022,

4) skyldigheten enligt 36 § för avfallsbehandlare tillämpas från och med den 1 januari 2022, dock så att de skyldigheter som avses i paragrafens 3 mom. tillämpas först från och med den 1 januari 2023,

5) skyldigheten enligt 37 § för behandlare av spillolja tillämpas från och med den 1 januari 2022,

6) skyldigheten enligt 38 § för avfallstransportörer, avfallsmäklare och avfallsinsamlare tillämpas från och med den 1 januari 2022,

7) skyldigheten enligt 39 § för den som transporterar avfall till ett annat land tillämpas från och med den 1 januari 2022, dock så att det sammandrag som avses i den paragrafen första gången ska lämnas till Finlands miljöcentral före utgången av februari 2023.

55 §
Övergångstider för vissa skyldigheter

Kommunen ska ordna i 17 § 1 mom. avsedd separat insamling av bioavfall från boende senast från och med den 1 juli 2022 och i 17 § 2 mom. avsedd separat insamling senast från och med den 19 juli 2024.

Kommunen ska ordna i 18 § avsedd separat insamling av förpackningsavfall från boende i samarbete med producentsammanslutningen för förpackningsproducenter samt i 19 § avsedd separat insamling av annat avfall från boende senast från och med den 1 juli 2023.

Kommunen ska ordna i 21 § 1 mom. avsedd separat insamling av bioavfall från kommunens förvaltning och servicefunktioner senast från och med den 1 juli 2022 och separat insamling av annat avfall än bioavfall senast från och med den 1 juli 2023.

Kommunen ska ordna i 20 § 1 mom. 3 punkten avsedd områdesvis mottagning av textilavfall senast från och med den 1 januari 2023.

Avfallsinnehavaren ska ordna i 21 § 1 mom. avsedd separat insamling av avfall senast från och med den 1 juli 2022.

Innehavare av bygg- och rivningsavfall ska ordna i 26 § 1 mom. avsedd separat insamling av bygg- och rivningsavfall senast från och med den 1 juli 2022.

Uppgifterna enligt 40 § ska antecknas i transportdokumenten senast från och med den 1 september 2022.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3, Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109, Komissionens beslut 2000/532/EG (32000D0532); EGT L 226, 6.9.2000, s. 3, Komissionens beslut 2014/955/EU (32014D0955); EUT L 370, 30.12.2014, s. 44, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (32006R1013); EUT L 190, 12.7.2006, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EUT L 102, 11.4.2006, s. 15, Rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT L 182, 16.7.1999, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/850/EU (32018L0850); EUT L 150, 14.6.2018, s. 100, Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/852/EU (32018L0852); EUT L 150, 14.6.2018, s. 141, Rådets direktiv 86/278/EEG (31986L0278); EGT L 181, 4.7.1986, s. 6, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1010 (32019R1010); EUT L 170, 25.6.2019, s. 115, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG (32009L0148); EUT L 330, 16.12.2009, s. 28, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1021/2019 (32019R1021); EUT L 169, 25.6.2019, s. 45

Bilaga 5 (30.6.2022/526)

ANTECKNINGSSÄTT OCH SPECIFICERING AV BOKFÖRINGSUPPGIFTER, UPPGIFTER I TRANSPORTDOKUMENT OCH UPPGIFTER SOM LÄMNAS TILL TILLSYNSMYNDIGHETER
UppgiftAnteckningssätt och specificeringParagraf/paragrafer med bestämmelser om skyldigheten i anknytning till uppgiften
Aktörernas identifieringsuppgifterI fråga om företag eller annan sammanslutning:33, 34, 35, 36, 38, 39 och 40 §
Namn
Företags- och organisationsnummer eller motsvarande beteckning
Kontaktuppgifter
I fråga om fysisk person:
Namn
Kontaktuppgifter
Avfallets eller produktens mängdMassa i ton eller kilogram (i transportdokument kan kubik användas som enhet)33, 34, 36, 37, 38, 39 och 40 §
AvfallskategoriAvfallskategori och dess identifieringsnummer enligt avfallsförteckningen i bilaga 333, 34, 36, 38, 39 och 40 §
Beskrivning av avfallstypVerbal beskrivning som till exempel kan bestå av följande uppgifter:33, 36, 38, 39 och 40 §
Namn under vilket avfallet är allmänt känt
Sammansättning i fråga om blandningar
Fysiska form och vid behov torrsubstanshalt
Andra egenskaper
Fysiska formStoft/pulver40 §
Fast form
Tjockflytande/pasta
Slam
Flytande
Gasform
Övrigt (specificera)
Avfallets slag1)Icke-farligt avfall33, 36, 38, 39 och 40 §
Farligt avfall
POP-avfall
Inert avfall (bara om avfall som deponeras på avstjälpningsplats)
Farliga egenskaperHuvudsakliga farliga egenskaper enligt bilaga III till avfallsdirektivet, såsom det föreskrivs om dem i de EU-rättsakter som avses i 3 §33, 36, 38 och 40 §
Långlivade organiska föroreningarÄmnen som POP-avfallet innehåller och som anges i bilaga IV till POP-förordningen 33, 36, 38 och 40 §
Verksamhet där avfallet uppkommitJord- och skogsbruk samt fiskeri33, 36, 39 och 40 §
Industri
Byggande (inkl. nybyggnad, reparationsbyggnad och rivning)
Samhällen (boende, förvaltning, handel och tjänster)
Gruvdrift
Energiförsörjning
Avfallshantering och materialåtervinning
Övrigt (specificera)
Avfallets behandlingssättVerbal beskrivning av avfallets behandlingssätt och behandlingsförfarandets klassificering enligt bilaga 1 eller 233, 34, 36, 39 och 40 §
Produkter och material som uppkommer vid förberedelse av avfall för återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning samt varje produkts eller materials användningsändamålVerbal beskrivning av produkten eller materialet36 §
Verbal beskrivning av produktens eller materialets användningsändamål
Särskilda uppgifter som gäller kommunalt avloppsslam
Slammets hygieniseringssätt för att minska sjukdomsalstrare och växtskadegörareRötning35 §
Kompostering
Kalkstabilisering eller annan kemisk behandling
Termisk behandling
Övrigt (specificera)
Slammets kvalitetUppgifter om kvaliteten på det slam som uppstår specificerat enligt bilaga 435 §
Halterna av åtminstone följande ämnen ska bestämmas om slammet
torrsubstans (%),
totalkväve (Ntot),
totalfosfor (Ptot),
kadmium, krom, koppar, nickel, bly och zink,
kvicksilver.
Särskilda uppgifter som gäller transportdokumentet
Tidpunkt för avfallstransportenDatum då avfallstransporten har inletts och avslutats40 §
Plats där avfallstransporten har inletts och avslutatsAdress eller koordinat från vilken avfallstransporten har inletts och till vilken transporten har avslutats40 §
Platsen kan därtill anges med fastighets- eller byggnadsbeteckning. Uppgiften är obligatorisk för slam från slamavskiljare och slutna tankar
Fordonets registreringsteckenBokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet enligt 2 § i fordonslagen 82/202140 §
BekräftelsePersonens namnteckning, elektronisk namnteckning, stämpel eller annan verifieringsmetod 40 §
Avfallets förpackningssättFat40 §
Trätunna
Dunk
Låda
Säck
Kompositemballage
Tryckbehållare
Bulk
Övrigt (specificera)
Avfallets transportmedelVägtransport40 §
Järnvägstransport
Sjötransport
Flygtransport
Inlandssjöfart
Övrigt (specificera)
Uppgifter som gäller transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar
Typ av slamtankSlamavskiljare eller minireningsverk som innehåller endast tvättvatten40 och 42 §
Slamavskiljare eller minireningsverk som innehåller toalettavfall och tvättvatten
Sluten tank som innehåller toalettavfall och tvättvatten
Sluten tank som innehåller toalettavfall
Övrigt (specificera)
Särskilda uppgifter som gäller spillolja
Spilloljans typMotor- och transmissionsoljeavfall37, 39 och 40 §
Industrioljeavfall
Kasserade industriella emulsioner
Olja och koncentrat från oljeavskiljning som ingår i kategori 19 02 07* i avfallsförteckningen i bilaga 3.
Produkter som uppstått vid behandlingen av spillolja och deras användningsändamålProdukter:37 §
basolja
tunn eldningsolja
tjock eldningsolja
dieselolja
behandlad spillolja som lämpar sig som bränsle2)
annan produkt (specificera)
Användningsändamål
tillverkning av smörjmedel eller industrioljor
bränsle eller tillverkning av bränsle
annat användningsändamål (specificera)

1) Ett och samma avfall kan vara av flera olika slag. Till exempel POP-avfall kan vara antingen farligt eller icke-farligt avfall och icke-farligt avfall kan också vara inert avfall.

2) Specificera produkten.

Bilaga 5 har ändrats genom F 526/2022.

Ikraftträdelsestadganden:

30.6.2022/526:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022. Bestämmelserna i 40 § 2 mom., 42, 45, 45 a och 46–48 § träder dock i kraft först den 1 januari 2023.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 (32019R1021); EUT L 169, 25.6.2019, s. 45

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.