Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

19.11.2021/951

Lag om införande av lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och lagen om försäkringskassor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ikraftträdande

Lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021), lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (951/2021), nedan de nya pensionsanstaltslagarna, samt lagen om försäkringskassor (948/2021), nedan den nya lagen om försäkringskassor, träder i kraft den 1 januari 2022.

Lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor tillämpas också på pensionsstiftelser och pensionskassor som har bildats före ikraftträdandet av lagen och som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor tillämpas också på pensionsstiftelser och pensionskassor som har bildats före ikraftträdandet av lagen och som bedriver tilläggspensionsförsäkringsverksamhet, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Den nya lagen om försäkringskassor tillämpas också på försäkringskassor som har bildats före ikraftträdandet av lagen och som beviljar ersättning till följd av sjukdom, lyte eller skada, avgångsbidrag eller begravningsbidrag eller andra bidrag inom social personförsäkringsverksamhet, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Genom denna lag upphävs lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), lagen om försäkringskassor (1164/1992), nedan den gamla lagen om försäkringskassor, och lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor (173/2009).

2 §
Sampensionsstiftelsers verksamhetskrets

Trots vad som föreskrivs om en pensionsstiftelses verksamhetskrets i 1 kap. 3 § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor tillämpas på en sampensionsstiftelse som är registrerad vid de nya pensionsanstaltslagarnas ikraftträdande, 115 § i lagen om pensionsstiftelser, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Efter det att de nya pensionsanstaltslagarna har trätt i kraft kan till de sampensionsstiftelser som avses i 1 mom. anslutas endast delägare som hör till den verksamhetskrets som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor.

2 a § (20.10.2023/970)
Verksamhetskretsen för sampensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsförsäkringsverksamhet

Trots vad som föreskrivs om en tilläggspensionsstiftelses verksamhetskrets i 1 kap. 5 § 1 mom. i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor tillämpas på en sådan sampensionsstiftelse som bedriver tilläggspensionsförsäkringsverksamhet och som är registrerad vid de nya pensionsanstaltslagarnas ikraftträdande, 115 § i lagen om pensionsstiftelser, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Till de sampensionsstiftelser som avses i 1 mom. kan anslutas endast sådana nya delägare som hör till den verksamhetskrets som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor.

3 §
AB-pensionsstiftelser

En AB-pensionsstiftelse som avses i den vid ikraftträdandet av denna lag gällande 2 § 3 punkten i lagen om pensionsstiftelser och som är registrerad vid de nya pensionsanstaltslagarnas ikraftträdande får fortsätta sin verksamhet och fusioneras med andra AB-pensionsstiftelser som avses ovan. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska på en AB-pensionsstiftelses A-avdelning tillämpas vad som i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor eller någon annanstans i lagstiftningen föreskrivs om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionsanstalter och på en AB-pensionsstiftelses B-avdelning vad som i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor eller någon annanstans i lagstiftningen föreskrivs om pensionsstiftelser och pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring.

På en AB-pensionsstiftelse som avses i 1 mom. tillämpas 6 § 1–5 och 7 mom. och 120 § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser, vilka gällde vid ikraftträdandet av denna lag. En AB-pensionsstiftelse kan från A-avdelningen överföra övertäckning till B-avdelningens tilläggsförsäkringsansvar. I AB-pensionsstiftelsens stadgar ska nämnas hur arbetsgivarnas andel av övertäckningen och den överskjutande delen ska räknas ut i en avdelning som följer det utjämnande systemet och hur övertäckningen eller den överskjutande delen överförs mellan avdelningarna när i dessa ingår olika arbetsgivare. Bestämmelserna om revision i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor ska tillämpas på de i 1 mom. avsedda AB-pensionsstiftelsernas revision.

Till sådana AB-pensionsstiftelser som avses i 1 mom. kan överföras försäkringsbestånd efter det att de nya pensionsanstaltslagarna har trätt i kraft.

4 §
Försäkringskassors verksamhetskrets

Om verksamhetskretsen för en sådan försäkringskassa som är registrerad vid de nya pensionsanstaltslagarnas och den nya lagen om försäkringskassors ikraftträdande har definierats så att det med stöd av 176 § i den gamla lagen om försäkringskassor, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, till kassan har kunnat höra sådana medlemmar och andra försäkrade samt delägare som enligt 4 § i den gamla lagen om försäkringskassor inte skulle kunna höra till försäkringskassans verksamhetskrets, kan dessa medlemmar, försäkrade och delägare fortsätta att höra till försäkringskassans verksamhetskrets också efter det att de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor trätt i kraft, om en bestämmelse om detta tagits in i försäkringskassans stadgar före de nya pensionsanstaltslagarnas och den nya lagen om försäkringskassors ikraftträdande.

Trots vad som i 1 kap. 3 § 2–4 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor föreskrivs om en pensionskassas verksamhetskrets, ska en pensionskassa som är registrerad vid de nya pensionsanstaltslagarnas ikraftträdande få fortsätta sin verksamhet.

Trots vad som i 1 kap. 6 § 1–3 mom. i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor föreskrivs om en tilläggspensionskassas verksamhetskrets, ska en sådan tilläggspensionskassa som är registrerad vid de nya pensionsanstaltslagarnas ikraftträdande få fortsätta sin verksamhet. (20.10.2023/970)

5 §
Pensionskassor och den avdelning i en pensionskassa som beviljar frivilliga förmåner

En pensionskassa som avses i den vid ikraftträdandet av denna lag gällande 3 § 1 punkten i den gamla lagen om försäkringskassor och som är registrerad vid de nya pensionsanstaltslagarnas ikraftträdande och i vilken det finns en sådan avdelning som beviljar frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner som avses i 3 § 3 punkten i den gamla lagen om försäkringskassor, vilken gällde vid ikraftträdandet av denna lag, får fortsätta sin verksamhet och fusioneras med andra pensionskassor som avses ovan. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska på en avdelning som beviljar frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner tillämpas vad som i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor föreskrivs om tilläggspensionskassor och tilläggspensionsanstalter, och på en avdelning som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring vad som i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor eller någon annanstans i lagstiftningen föreskrivs om pensionskassor eller pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring.

På en pensionskassa som avses i 1 mom. tillämpas 8 a § 1–5 och 7 mom. i den gamla lagen om försäkringskassor, vilka gällde vid ikraftträdandet av denna lag. En pensionskassa som avses i 1 mom. kan från en avdelning som beviljar tilläggsförmåner överföra övertäckning till tilläggsförsäkringsansvaret för en avdelning som bedriver lagstadgad verksamhet. Bestämmelserna om revision i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor ska tillämpas på i 1 mom. avsedda pensionskassors revision.

Nya delägare kan anslutas och försäkringsbestånd kan överföras till de pensionskassor som avses i 1 mom. efter det att de nya pensionsanstaltslagarna har trätt i kraft. Om en pensionskassa som avses i 1 mom. delas i flera pensionskassor, ska 1 mom. tillämpas också på dessa pensionskassor.

6 §
Åtskiljande av den lagstadgade verksamhetens och den övriga verksamhetens tillgångar

Om en AB-pensionsstiftelse som avses i 3 § eller en pensionskassa som avses i 5 § 1 mom. anlitar en utomstående för förvaltningen eller förvaringen av sina tillgångar, ska den lagstadgade verksamhetens och den övriga verksamhetens tillgångar skötas separat. De konton som används för förvaltandet av egendomen och förvaringen av tillgångar ska åtskiljas avdelningsvis.

Den lagstadgade verksamheten och den övriga verksamheten ska ha separata värdeandelskonton och separata investeringskonton för behandling av investeringsverksamhetens intäkter och kostnader.

Den lagstadgade verksamheten och den övriga verksamheten får ha ett gemensamt brukskonto för utbetalning av pensionsutgifter och avdelningarnas gemensamma utgifter och för inbetalning av arbetsgivarnas försäkringsavgifter. Brukskontot ska clearas avdelningsvis minst var tredje månad.

7 § (20.10.2023/970)
Pensionsanstalters och försäkringskassors minsta storlek

Trots vad som i 2 kap. 3 § och 12 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor föreskrivs om en tilläggspensionsstiftelses minsta storlek, får de A-pensionsstiftelser som avses i den vid ikraftträdandet av denna lag gällande 2 § 1 punkten i lagen om pensionsstiftelser, och som är registrerade vid ikraftträdandet av denna lag, fortsätta sin verksamhet, om de fortsätter den försäkringsverksamhet som de bedrev när lagen om pensionsstiftelser var i kraft. Om försäkringsverksamheten utvidgas från det som den var vid ikraftträdandet av lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor så att den grupp personer som enligt stadgarna kan vara försäkrade i pensionsstiftelsen utvidgas eller förmånerna utökas, ska en A-pensionsstiftelse inom den tid som avses i 12 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor uppfylla kraven på pensionsanstaltens minsta storlek enligt 2 kap. 3 § i den lagen. A-pensionsstiftelser som inte uppfyller kraven i detta moment ska försättas i likvidation och upplösas.

Trots vad som i 2 kap. 4 § och 13 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor föreskrivs om en pensionsanstalts minsta storlek, får före den 1 juli 1976 registrerade B-pensionsstiftelser som avses i den 2 § 2 punkten i lagen om pensionsstiftelser, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, och AB-pensionsstiftelser som avses i den 2 § 3 punkten i lagen om pensionsstiftelser, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, fortsätta sin verksamhet, om de har minst 50 arbetstagare som har försäkrats med stöd av lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Om en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelse som avses i detta moment har färre än 50 försäkrade, ska B-pensionsstiftelsen eller AB-pensionsstiftelsen inom den tid som anges i 13 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor höja antalet försäkrade till det antal som nämns ovan. B-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelser som inte uppfyller kraven i detta moment ska träda i likvidation och upplösas.

Trots vad som i 2 kap. 4 § och 13 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, i 2 kap. 3 § och 12 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor samt i 2 kap. 2 § och 9 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i den nya lagen om försäkringskassor föreskrivs om en pensionsanstalts, en tilläggspensionsanstalts och en försäkringskassas minsta storlek, får en försäkringskassa som är registrerad vid de nya pensionsanstaltslagarnas och den nya lagen om försäkringskassors ikraftträdande fortsätta sin verksamhet, om den fortsätter den försäkringsverksamhet som den bedrev när den gamla lagen om försäkringskassor var i kraft och uppfyller de krav på minsta medlemsantal som fastställdes i stadgarna när lagen om understödskassor (471/1942) eller den gamla lagen om försäkringskassor var i kraft. Om medlemsantalet sjunker under det i stadgarna fastställda minimiantalet eller om den försäkringsverksamhet som den ovannämnda försäkringskassan bedriver förändras till sin karaktär eller om kassans verksamhetskrets eller förmåner förändras, ska en pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet uppfylla kraven i 2 kap. 4 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, en tilläggspensionskassa som bedriver tilläggspensionsverksamhet uppfylla kraven i 2 kap. 3 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor samt en sjuk-, begravnings- och avgångsbidragskassa uppfylla kraven i 2 kap. 2 § i den nya lagen om försäkringskassor inom två år från det att medlemsantalet sjunkit under det i stadgarna förutsatta antalet eller från det att den ändring av stadgarna som inneburit ändringar i försäkringsverksamhetens art, verksamhetskrets eller förmåner har godkänts vid kassamötet. Pensions-, tilläggspensions-, sjuk-, begravnings- och avgångsbidragskassor som inte uppfyller kraven enligt detta moment ska försättas i likvidation och upplösas.

8 §
Behandling av anhängig registrering

På bildande, fastställelse av stadgarna och registrering av en sådan pensionsstiftelse som anmälts för registrering före de nya pensionsanstaltslagarnas ikraftträdande men som inte hunnit registreras före lagarna trätt i kraft, tillämpas de bestämmelser i lagen om pensionsstiftelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

På bildande, fastställelse av stadgarna och registrering av en sådan försäkringskassa som anmälts för registrering före de nya pensionsanstaltslagarnas och den nya lagen om försäkringskassors ikraftträdande men som inte hunnit registreras före lagarna trätt i kraft, tillämpas de bestämmelser i den gamla lagen om försäkringskassor som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Bestämmelserna i 3–7 och 10 § ska tillämpas på de pensionsstiftelser och försäkringskassor som avses i 1 och 2 mom.

9 §
Stadgar

Om inte något annat följer av denna lag, ska de nya pensionsanstaltslagarna iakttas i stället för sådana bestämmelser i pensionsstiftelsernas, pensionskassornas, tilläggspensionsstiftelsernas och tilläggspensionskassornas stadgar som strider mot de nya pensionsanstaltslagarna. I stället för sådana bestämmelser i försäkringskassornas stadgar som strider mot den nya lagen om försäkringskassor ska den nya lagen om försäkringskassor iakttas, om inte något annat följer av denna lag. För en ändring av de bestämmelser i stadgarna som strider mot de nya pensionsanstaltslagarna eller den nya lagen om försäkringskassor så att stadgarna stämmer överens med de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor ska Finansinspektionens fastställelse sökas samtidigt som fastställelse av en annan ändring av stadgarna söks, dock inom två år efter ikraftträdandet av de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor.

Efter det att de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor har stadfästs och publicerats, men innan de har trätt i kraft, får pensionsstiftelser och pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor samt försäkringskassor, med iakttagande av de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor, besluta att ändra sina stadgar i överensstämmelse med de nya lagarna. Finansinspektionens fastställelse av de ändrade stadgarna kan sökas före ikraftträdandet av de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor och Finansinspektionen kan fastställa att ändringen av stadgarna ska träda i kraft samma dag som de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor träder i kraft.

10 §
Garantikapital och grundfond

Om en försäkringskassa som är registrerad vid ikraftträdandet av de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor, enligt sina stadgar har ett garantikapital eller en grundfond, ska 16 § 3 mom., 76 § 1 mom., 83 b § 2 mom. 1 punkten, 83 s § 3 mom. 1 punkten och 111 § 1 mom. 2 punkten i den gamla lagen om försäkringskassor, vilka gällde vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på garantikapitalet och grundfonden. På garantikapitalet tillämpas dessutom den 12 § 4 punkten i den gamla lagen om försäkringskassor, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag och på grundfonden tillämpas den 12 § 5 punkten i den gamla lagen om försäkringskassor, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Vid likvidation av en pensionskassa och en tilläggspensionskassa ska garantikapitalet betalas tillbaka med ränta efter det att skulderna är betalda eller de tillgångar som behövs har avskilts på det sätt som avses i 13 kap. 32 § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor. Vid likvidation av en försäkringskassa ska garantikapitalet betalas tillbaka med ränta efter det att skulderna är betalda eller de tillgångar som behövs har avskilts på det sätt som avses i 9 kap. 11 § 1 mom. i den nya lagen om försäkringskassor.

11 §
Styrelseledamöter

Trots vad som föreskrivs om ledamöter och ersättare i samt ordförande för styrelsen i 4 kap. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, i 3 kap. i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och i 3 kap. i den nya lagen om försäkringskassor, kan styrelseledamöterna i en pensionsstiftelse, pensionskassa, tilläggspensionsstiftelse, tilläggspensionskassa samt en försäkringskassa, när de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor träder i kraft, fortsätta till utgången av den mandattid som först löper ut efter det att de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor har trätt i kraft.

12 §
Förvaltningsråd

Trots vad som i 4 kap. 1 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor föreskrivs om pensionsanstaltens ledning, får pensionsstiftelser, pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor samt försäkringskassor med stöd av sina stadgar ha ett förvaltningsråd, om Finansinspektionen har godkänt stadgarna före de nya pensionsanstaltslagarnas och den nya lagen om försäkringskassors ikraftträdande.

Det som föreskrivs i 9 § 12 punkten och 29 § 2 och 3 mom. i lagen om pensionsstiftelser, vilka gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska tillämpas på pensionsstiftelsernas och tilläggspensionsstiftelsernas förvaltningsråd. Vad som föreskrivs om skadestånd i 2 kap. 15 §, 4 kap. 8 § 4 mom. och 11 § samt 15 kap. 1, 4, 5, 7 och 8 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor och vad som föreskrivs om delgivningar till pensionsanstalter i 17 kap. 3 § i den lagen och om sekretess i 4 och 5 § i det kapitlet ska tillämpas på pensionsstiftelsernas och tilläggspensionsstiftelsernas förvaltningsråd.

Trots vad som i 5 kap. 2 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor föreskrivs om revisorsval, ska förvaltningsrådet utse en revisor eller revisorer på framställning av en delägare, om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd. Utöver vad som föreskrivs i 5 kap. 3 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor gäller att den som är i en underordnad eller beroende ställning i förhållande till en medlem i förvaltningsrådet får inte vara revisor.

Trots vad som i 4 kap. 5 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor föreskrivs om revisorsval, ska förvaltningsrådet utse en revisor eller revisorer på framställning av en delägare, om tilläggspensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd.

Trots vad som föreskrivs i 4 kap. 9 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor får en pensionsstiftelses och en tilläggspensionsstiftelses förvaltningsråd välja alla styrelseledamöter på framställning av delägarna och de försäkrade, om så bestäms i stadgarna.

Trots vad som föreskrivs i 4 kap. 10 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor ska Finansinspektionen innan den förordnar en syssloman att sköta en pensionsstiftelses eller pensionskassas, tilläggspensionsstiftelses, tilläggspensionskassas eller försäkringskassas ärenden uppmana förvaltningsrådet att välja en styrelse för pensionsstiftelsen, pensionskassan, tilläggspensionsstiftelsen, tilläggspensionskassan eller försäkringskassan, om valet enligt stadgarna hör till förvaltningsrådets uppgifter.

Trots vad som föreskrivs i 4 kap. 16 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor ska förvaltningsrådet utse pensionsstiftelsens, pensionskassans, tilläggspensionsstiftelsens och tilläggspensionskassans samt försäkringskassans verkställande direktör, om så bestäms i stadgarna. Pensionskassans, tilläggspensionskassans och försäkringskassans verkställande direktör får vara styrelseordförande, om kassan har ett förvaltningsråd.

Trots vad som föreskrivs i 4 kap. 16 § 4 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor ska Finansinspektionen innan den förordnar en syssloman att sköta en pensionsstiftelses pensionskassas, tilläggspensionsstiftelses, tilläggspensionskassas eller försäkringskassas ärenden uppmana förvaltningsrådet att välja en verkställande direktör för pensionsstiftelsen, pensionskassan, tilläggspensionsstiftelsen, tilläggspensionskassan eller försäkringskassan, om valet enligt stadgarna hör till förvaltningsrådets uppgifter.

Bestämmelserna i 12 § 18 punkten, 44 § 2 mom., 44 § 3 mom. 3 punkten, 45 § 1 mom. och 47 § i den gamla lagen om försäkringskassor, vilka gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska tillämpas på pensionskassornas, tilläggspensionskassornas samt sjuk-, begravnings- och avgångsbidragskassornas förvaltningsråd. Vad som föreskrivs om skadestånd i 3 kap. 24 §, 4 kap. 8 § 4 mom. och 11 § samt 15 kap. 1, 4, 5, 7 och 8 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor och om delgivningar till pensionsanstalter i 17 kap. 3 § i den lagen och om sekretess i 4 och 5 § i det kapitlet ska tillämpas på pensionskassornas, tilläggspensionskassornas samt sjuk-, begravnings- och avgångsbidragskassornas förvaltningsråd.

Trots vad som föreskrivs i 4 kap. 9 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor ska den 38 § i den gamla lagen om försäkringskassor, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på pensionskassornas och försäkringskassornas förvaltningsråd.

13 §
Kassamöte

På de kallelser till kassamöte som har sänts innan de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor har trätt i kraft ska den gamla lagen om försäkringskassor tillämpas.

En talan eller något annat krav som gäller ogiltighet av beslut av kassamötet före de nya pensionsanstaltslagarnas och den nya lagen om försäkringskassors ikraftträdande och som har väckts inom föreskriven tid ska avgöras enligt den gamla lagen om försäkringskassor.

14 §
Lån utan säkerhet

På de lån som en A-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelse beviljat arbetsgivare före den 1 april 1991 tillämpas den 144 § i lagen om pensionsstiftelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

15 §
Retroaktiv minskning och slopande av förmåner

Bestämmelserna i den 11 § i lagen om pensionsstiftelser, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska tillämpas på tilläggspensionsarrangemang i pensionsstiftelser vilka har bildats före de nya pensionsanstaltslagarna har trätt i kraft.

Bestämmelserna i de 52 och 53 § i den gamla lagen om försäkringskassor, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska tillämpas på tilläggspensionsarrangemang i pensionskassor som har bildats före de nya pensionsanstaltslagarna har trätt i kraft.

16 §
Ansökan om och retroaktiv utbetalning av tilläggspension

Bestämmelsen i det 53 § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska tillämpas på ansökan om och retroaktiv utbetalning av tilläggspension, om tilläggspension har sökts hos en pensionsstiftelse före de nya pensionsanstaltslagarnas ikraftträdande och det 89 § 1 mom. i den gamla lagen om försäkringskassor, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska tillämpas om tilläggspension har sökts hos en försäkringskassa före de nya pensionsanstaltslagarnas ikraftträdande.

17 §
Fribrev

Bestämmelserna i den 93 § i den gamla lagen om försäkringskassor, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska tillämpas på tilläggspensionsarrangemang i pensionskassor där det enligt kassans stadgar inte har varit möjligt att försäkra nya personer efter den 19 maj 2014.

18 §
Delning, fusion, överlåtelse av ett försäkringsbestånd, likvidation och konkurs

Ärenden som gäller pensionsstiftelsers delning, fusion och överlåtelse av ett försäkringsbestånd ska behandlas och avgöras enligt de bestämmelser i lagen om pensionsstiftelser som gällde vid ikraftträdande av denna lag, om den ursprungliga pensionsstiftelsen, den överlåtande pensionsstiftelsen eller den pensionsstiftelse som övertar den överlåtande pensionsstiftelsen, eller den pensionsstiftelse som överlåter ett försäkringsbestånd eller den övertagande pensionsanstalten, det övertagande försäkringsbolaget eller arbetspensionsförsäkringsbolaget har godkänt avtalet om ärendet före de nya pensionsanstaltslagarnas ikraftträdande.

Ärenden som gäller försäkringskassors delning, fusion och överlåtelse av ett försäkringsbestånd ska behandlas och avgöras enligt de bestämmelser i den gamla lagen om försäkringskassor som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, om den ursprungliga försäkringskassan, den överlåtande försäkringskassan eller den försäkringskassa som övertar den överlåtande försäkringskassan eller den försäkringskassa som överlåter ett försäkringsbestånd eller den övertagande pensionsanstalten, det övertagande försäkringsbolaget eller arbetspensionsförsäkringsbolaget har godkänt avtalet om ärendet före de nya pensionsanstaltslagarnas och den nya lagen om försäkringskassors ikraftträdande.

Om en pensionsstiftelse som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet, har fattat beslut om att försätta sig i likvidation eller Finansinspektionen har förordnat om upplösning av pensionsstiftelsen före de nya pensionsanstaltslagarnas ikraftträdande, ska på likvidationen och upplösningen av pensionsstiftelsen tillämpas 13 kap. 17–19 och 24 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor och i övrigt de bestämmelser i lagen om pensionsstiftelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Om en pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet, har beslutat att försätta sig i likvidation eller Finansinspektionen har förordnat om upplösning av pensionskassan före de nya pensionsanstaltslagarnas och den nya försäkringskassalagens ikraftträdande, ska på likvidationen och upplösningen av pensionskassan tillämpas 13 kap. 17–19 och 24 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor och i övrigt de bestämmelser i den gamla lagen om försäkringskassor som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Bestämmelserna i 13 kap. 17–19 och 24 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor tillämpas också vid en lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet bedrivande pensionsstiftelses eller pensionskassas konkurs där pensionsstiftelsen eller pensionskassan har försatts i konkurs före de nya pensionsanstaltslagarnas ikraftträdande.

19 §
Forum och avgörande av tvister

Vad som i 8 kap. 13 § 2 mom. i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor föreskrivs om behörig domstol ska tillämpas på behandlingen av ett sådant tvistemål där lagen om pensionsstiftelser, 1955 års lag om pensionsstiftelser (469/1955), den gamla lagen om försäkringskassor eller lagen om understödskassor åberopas och som inleds efter de nya pensionsanstaltslagarnas och den nya lagen om försäkringskassors ikraftträdande.

Bestämmelserna i 17 kap. 2 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor ska inte tillämpas på skiljeförfaranden som har inletts före de nya pensionsanstaltslagarnas ikraftträdande.

20 §
Ogiltighet av beslut

Lagen om pensionsstiftelser eller den gamla lagen om försäkringskassor ska tillämpas på behandlingen och avgörandet av en klandertalan eller något annat krav som gäller ogiltighet av beslut som har fattats före ikraftträdandet av de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor.

21 §
Skadestånd

Lagen om pensionsstiftelser eller den gamla lagen om försäkringskassor ska tillämpas på skadestånd på grundval av gärningar som begåtts och försummelser som skett före ikraftträdandet av de nya pensionsanstaltslagarna och den nya lagen om försäkringskassor.

22 §
Finansinspektionens behörighet

Vad som i lagen om pensionsstiftelser föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller det ministerium som är behörigt ska tillämpas på Finansinspektionen. På Finansinspektionen ska dock inte tillämpas vad som föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet i de 88 § 5 och 6 mom. i lagen om pensionsstiftelser vilka gällde vid ikraftträdande av denna lag.

Vad som i den gamla lagen om försäkringskassor föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller det ministerium som är behörigt ska tillämpas på Finansinspektionen. På Finansinspektionen ska dock inte tillämpas vad som föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet i det 132 § 3 mom. i den gamla lagen om försäkringskassor som gällde vid ikraftträdande av denna lag.

23 §
Revisors övergång till medlem i förvaltningsrådet

Om en pensionsanstalt som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet har ett förvaltningsråd i enlighet med 12 § 1 mom., tillämpas bestämmelserna om styrelsemedlemskap och verkställande direktörens uppgift i 5 kap. 9 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor på medlemskapet i förvaltningsrådet för revisorn och den huvudansvariga revisor som på en revisionssammanslutnings vägnar utför revisionen.

24 §
Återbetalning av den överskjutande delen av solvenskapitalet samt av övertäckning till delägare i en pensionsstiftelse

I en AB-pensionsstiftelse där solvenskapitalet i B-avdelningen överskrider det maximibelopp för solvenskapital som avses i 7 kap. 7 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, är ett villkor för återbetalning till delägare av den överskjutande delen av solvenskapitalet, utöver vad som föreskrivs i 7 kap. 10 § i den lagen, att A-avdelningens ansvarsskuld är täckt på det sätt som avses i 6 kap. 5 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor.

I en AB-pensionsstiftelse, vars A-avdelnings tillgångar enligt bestämmelserna i 6 kap. i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och de bestämmelser som utfärdats med stöd av det kapitlet, i samband med bokslutet uppskattas varaktigt täcka beloppet av ansvarsskulden, och tillgångarna i sin helhet beräknas överskrida beloppet av pensionsanstaltens ansvarsskuld och övriga skulder, tillämpas på återbetalningen av de tillgångar som motsvarar skillnaden vad som föreskrivs i 5 kap. 15 § i den lagen. Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är i en AB-pensionsstiftelse ett villkor för återbetalning att solvenskapitalet i AB-pensionsstiftelsens B-avdelning överskrider solvenskapitalets maximibelopp enligt 7 kap. 7 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor.

25 §
Återbetalning av övertäckning till delägare i en pensionskassa

I en pensionskassa som har en avdelning som beviljar tilläggsförmåner och vars tillgångar enligt 6 kap. i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och de bestämmelser som utfärdats med stöd av det kapitlet, i samband med bokslutet uppskattas varaktigt täcka beloppet av ansvarsskulden och tillgångarna i sin helhet beräknas överskrida beloppet av pensionsanstaltens ansvarsskuld och övriga skulder, tillämpas på återbetalningen av de tillgångar som motsvarar skillnaden vad som föreskrivs i 5 kap. 15 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor. För att tillgångar ska kunna återbetalas från en avdelning som beviljar tilläggsförmåner förutsätts det dessutom att solvenskapitalet för den avdelning som bedriver lagstadgad verksamhet överskrider maximibeloppet av solvenskapitalet enligt 7 kap. 7 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor.

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021, ShUB 19/2021, RSv 123/2021

Ikraftträdelsestadganden:

20.10.2023/970:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2023.

RP 6/2023, ShUB 3/2023, RSv 8/2023

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.