Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

7.10.2021/867

Statsrådets förordning om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på stöd som avses i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021), nedan finansieringslagen, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

Med avvikelse från 1 mom. tillämpas bestämmelserna i 2 kap. inte på nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

På projekt som finansieras med medel från Europeisk a unionens regional- och strukturpolitiska program tillämpas utöver denna förordning det som föreskrivs i statsrådets förordning om stödberättigande kostnader finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder (866/2021), nedan förordningen om stödberättigande.

2 kap

Stödets användningsändamål och allmänna bestämmelser om stödet

3 §
Villkor som gäller stödmottagare

Stödmottagaren ska, om den behöriga myndigheten kräver det, visa att den som arbetar med projektet har den utbildning eller det kunnande som behövs för genomförandet av projektet.

Stödmottagaren ska för projektet utse en ansvarsperson som ansvarar för genomförandet av projektet som helhet.

4 §
Stödets maximibelopp

För utvecklingsprojekt är stödbeloppet högst 80 procent av projektets godtagbara totalkostnader, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta.

För investeringsprojekt och investeringar som ingår i utvecklingsprojekt är stödbeloppet högst 70 procent av godtagbara totalkostnader för investeringen.

Bestämmelser om stödets maximibelopp för projekt för materiellt stöd till dem som har det sämst ställt finns i 17 § 2 mom. i finansieringslagen.

5 §
Stöd som beviljas av landskapsförbund

Ett landskapsförbund kan bevilja regionalt utvecklingsstöd enligt 9 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a i finansieringslagen

1) för projekt som gäller utvecklingen av regionens näringsverksamhet,

2) för utvecklingsprojekt som gäller främjande av det näringspolitiska samarbetet mellan kommunerna,

3) för andra utvecklingsprojekt för uppnående av regionens utvecklingsmål,

4) för näringspolitiska samarbetsprojekt mellan Finland och andra länder och för andra samarbetsprojekt som främjar den regionala utvecklingen,

5) för förvaltningen av projekt, program och samarbetsavtal samt för samarbetet mellan aktörer som deltar i regionutvecklingen.

En investering som ingår i ett i 1 mom. avsett projekt som finansieras med regionalt utvecklingsstöd ska vara nödvändig för genomförandet av utvecklingsprojektet och det maximala beloppet av kostnaderna för investeringen kan vara högst hälften av projektets godtagbara totalkostnader.

Ett landskapsförbund kan inte bevilja ett enskilt företag stöd för utveckling av dess egen affärsverksamhet.

6 §
Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

Landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsministeriet kan i enlighet med sin behörighet enligt finansieringslagen bevilja stöd för följande rimliga och för genomförande av projektet behövliga godtagbara kostnader som föranleds av ett utvecklingsprojekt

1) lönekostnader och anknytande kostnader som baserar sig på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal,

2) resekostnader,

3) kostnader för upphandling av köptjänster,

4) andra än i 1–3 punkten avsedda specificerade kostnader som direkt föranleds av genomförandet av utvecklingsprojektet,

5) indirekta kostnader.

7 §
Godtagbara kostnader för investeringsprojekt

Landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna kan i enlighet med sin behörighet enligt finansieringslagen bevilja stöd för följande rimliga och för genomförandet av projektet behövliga godtagbara kostnader som föranleds av ett investeringsprojekt eller en investering som ingår i ett utvecklingsprojekt:

1) kostnader för anskaffning av material och tillbehör som behövs för uppförande, reparation eller utvidgning av en byggnad, en konstruktion eller en struktur samt för anskaffning av anordningar med nära anknytning till byggnader eller strukturer samt ackordkostnader,

2) kostnader för anskaffning av maskiner, anordningar eller immateriella rättigheter,

3) kostnader för planering och byggande av datanät eller motsvarande nätverk och anskaffning av utrustning samt anskaffning av de nyttjanderätter som är nödvändiga för att bygga och använda nätverk.

8 §
Godtagbara kostnader för projekt för materiellt stöd till dem som har det sämst ställt

Bestämmelser om godtagbara kostnader för sådana i 15 § i finansieringslagen avsedda projekt för materiellt stöd till dem som har det sämst ställt och som finansieras av Livsmedelsverket finns i förordningen om stödberättigande.

3 kap

Stödförfarande

9 §
Stödansökan

I stödansökan ska ingå åtminstone

1) uppgifter om sökanden och sökandens organisation samt projektets kontaktpersoner,

2) projektets namn, en beskrivning av projektet och tiden för genomförande av projektet,

3) uppgifter om de aktörer som deltar i genomförandet av projektet, de olika aktörernas ansvar för genomförandet och finansieringen av projektet samt om behövliga anslutande avtalsarrangemang,

4) en motivering till varför projektet behövs och en beskrivning av projektmålen,

5) en beskrivning av de åtgärder som planerats i projektet, det eftersträvade resultatet och verkningarna av projektet,

6) projektets kostnadsförslag,

7) projektets finansieringsplan,

8) en beskrivning av utnyttjandet av projektresultaten och informationen om dem,

9) en redogörelse för hur resultaten av andra projekt som är av betydelse för projektet har beaktats vid beredningen av projektet,

10) en redogörelse om annan finansiering som fåtts eller sökts för projektet,

11) en beskrivning av hur kontinuiteten i den verksamhet som ansökan gäller sköts efter att projektet har avslutats, om det inte på grund av verksamhetens natur är onödigt att sörja för kontinuiteten,

12) andra än i 1–11 punkten avsedda behövliga uppgifter i anslutning till ansökan om stöd som den finansierande myndigheten förutsätter.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska andra stödsökande än offentligrättsliga samfund på begäran av den finansierande myndigheten lämna behövliga utredningar om sökandens ekonomiska situation, om inte den finansierande myndigheten får uppgifterna direkt med hjälp av ett tekniskt gränssnitt eller på något annat tillförlitligt elektroniskt sätt.

10 §
Stödbeslut

Utöver det som föreskrivs i 11 § i statsunderstödslagen (688/2001) ska

1) av stödbeslutet framgå det projekt för vilket stödet beviljas och projektets genomförandetid,

2) av stödbeslutet framgå hur de godkända kostnaderna fördelar sig på olika kostnadsslag, om det inte är uppenbart onödigt,

3) stöd som beviljas i form av stöd av mindre betydelse i stödbeslutet anvisas separat till varje stödmottagare och till varje enhet som bedriver ekonomisk verksamhet och som deltar i projektet i egenskap av nyttohavare,

4) av stödbeslutet framgå det förfarande som ska iakttas vid utbetalningen av stödet,

5) i stödbeslutet tas in villkor om det förfarande som ska iakttas vid upphandling till den del projektkostnaderna ersätts på basis av de faktiska och betalda stödberättigande kostnaderna.

I stödbeslutet kan det tas in ett villkor om antalet ansökningar om utbetalning av stöd och ställas en tidsfrist för ansökan om utbetalning av stöd. Bestämmelser om tidsfristen för ansökan om utbetalning av den sista stödposten finns i 28 § i finansieringslagen.

11 §
Ändringsansökan

En ansökan om ändring av ett stödbeslut ska till behövliga delar innehålla de uppgifter som avses i 9 §.

12 §
Ändringsbeslut

I ett ändringsbeslut ska det till behövliga delar tas in de villkor för stödbeslutet som avses i 10 §.

Av ändringsbeslutet ska det framgå till vilka delar projektet ändras i förhållande till det stödbeslut som föregick ändringsbeslutet och från vilken dag de kostnader som föranleds av det ändrade projektet är stödberättigande.

13 §
Vissa skyldigheterna för stödmottagare

Stödmottagaren ska ha separat bokföring över andra finansieringsandelar än de som gäller stödmottagarens självfinansieringsandel och över inkomsterna från projektet. Stödmottagaren ska ha separat bokföring över projektkostnaderna till den del stödet har beviljats på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader.

Om projektets bokföring ingår i stödmottagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) eller 2 kap. i lagen om statsbudgeten (423/1988), ska stödmottagaren ha en separat bokföring i enlighet med god bokföringssed för projektet så att projektets bokföring utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen.

14 §
Förskott

Ett förskott får uppgå till högst 30 procent av det beviljade stödbeloppet. Förskott kan endast betalas ut en gång.

Den behöriga myndigheten ska kvitta det betalda förskottet så att det genom varje beslut om utbetalning av stödet dras av 30 procent från det belopp som ska betalas till dess att förskottet har kvittats i sin helhet. Den återstående delen av förskottet ska dock kvittas senast genom det sista beslutet om utbetalning av stöd.

Från det belopp som ska betalas kan genom ett beslut om utbetalning av stöd dras av en större andel än vad som avses i 2 mom., om detta bestäms i stödbeslutet eller om stödmottagaren begär det i sin ansökan om utbetalning av stöd.

15 §
Ansökan om utbetalning av stöd

Ansökan om utbetalning av stöd, med undantag av ansökan om förskott, ska innehålla en redogörelse för hur projektet framskrider och för den övriga genomförda finansiering av projektet som inte ingår i stödmottagarens självfinansieringsandel. I ansökan om utbetalning av den sista stödposten ska ingå en godtagbar redogörelse om genomförandet av projektet, uppnådda resultat och inkomster samt om revision, om detta förutsätts i stödbeslutet för projektet.

Till ansökan om utbetalning av stöd ska fogas specifikationer över de stödberättigande kostnader som föranletts av projektet till den del stödet har beviljats på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader. Av specifikationen ska kostnadernas samband med projektets bokföring framgå.

Om stödet har beviljats som stöd enligt en förenklad kostnadsmodell, ska förutsättningarna för utbetalning av stödet verifieras i ansökan om utbetalning av stöd på det sätt som förutsätts i stödbeslutet.

16 §
Utbetalning av stöd

Stöd betalas med undantag av förskott på basis av de kostnader som godkänts som stödberättigande i beslutet om utbetalning av stöd och som baserar sig på den kostnadsmodell som godkänts i stödbeslutet.

En förutsättning för utbetalning av stöd är att stödmottagaren har lagt fram de behövliga utredningarna och verifierat kostnaderna i ansökan om utbetalning av stöd på det sätt som avses i 15 § och förutsätts i stödbeslutet.

Vid beräkningen av det stödbelopp som ska betalas ska från de godtagbara kostnaderna dras av de inkomster som projektet genererat under genomförandetiden och som fåtts senast fram till inlämnandet av den sista ansökan om utbetalning av stöd, om inte något annat följer av lagstiftningen om stöd av mindre betydelse eller om statligt stöd.

17 §
Styrgrupp

Styrgruppens uppgift är att styra och följa upp att projektplanen iakttas och genomförs, hur genomförandet framskrider samt hur projektfinansieringen och projektkostnaderna realiseras. Styrgruppen ska dessutom behandla de ändringsbehov som gäller genomförandet av projektet, dess innehåll och finansiering innan ansökan om dem lämnas in till den finansierande myndigheten. Om ändringsansökan gäller en brådskande ändring, ska styrgruppen behandla ändringsansökan efter det att den blivit anhängig.

Antalet medlemmar och permanenta sakkunniga i styrgruppen samt deras sakkunskap ska motsvara projektets storlek och karaktär.

4 kap

Särskilda bestämmelser om genomförandet och om stödberättigande kostnader för projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling

18 §
Ansökan om stöd av nationella medel för regionutveckling

Stöd som beviljas av nationella medel för regionutveckling kan ansökas kontinuerligt. Den finansierande myndigheten kan besluta att en tidsfrist ska sättas ut för ansökan om stöd.

Den finansierande myndigheten ska offentliggöra en utlysning av stöd som beviljas av nationella medel för regionutveckling i en ändamålsenlig omfattning så att den på ett jämlikt sätt är tillgänglig för sökandena. I utlysningen ska ansökningstiden för stödet anges eller, om stöd kan sökas kontinuerligt, ska detta framgå av utlysningen. I utlysningen av stöd ska beskrivas urvalsförfarandet och urvalskriterierna för projekten samt de huvudsakliga förutsättningarna och villkoren för beviljande av stöd.

19 §
Stödbeslut för projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling

Den finansierande myndigheten kan bevilja ett projekt stöd som beviljas av nationella medel för regionutveckling för högst tre år i sänder.

20 §
Kostnadsmodeller och förutsättningar för stödberättigande kostnader i projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling

Den finansierande myndigheten fattar beslut om kostnadsmodellerna för projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling. Beslutet fattas för hela den tid projektet genomförs. På de kostnadsmodeller som används tillämpas 2 § 2 mom. i förordningen om stödberättigande.

På stödberättigandet för projektkostnaderna tillämpas 3 § 1 mom. 2–4 punkten och 2–4 mom. i förordningen om stödberättigande.

21 §
Projektets inkomster i projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling

På inkomsterna i fråga om projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling tillämpas 4 § i förordningen om stödberättigande.

22 §
Insatser som fås gratis i projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling

En i 18 § 2 mom. i finansieringslagen avsedd insats som fås gratis kan täcka högst hälften av självfinansieringen för ett projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling eller av en annan finansieringsandel som ersätter självfinansieringen. I stödbeslutet godkänns maximibeloppet för den insats som fås gratis. I stödbeslutet ska tas in villkor för hur den insats som fås gratis ska verifieras.

Den insats som fås gratis ska vara motiverad med tanke på projektets innehåll eller de mål som ställts för projektet.

Värdet av den insats som fås gratis godkänns i stödbeslutet. Som värdet av arbete som utförs utan vederlag beaktas högst den lön som betalas för motsvarande arbete och som värdet av en tjänst eller produkt högst det verkliga värdet. Den som utför arbetet utan vederlag ska ha fyllt 15 år.

23 §
Engångsersättning i projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling

På projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling och som får stöd i form av en engångsersättning tillämpas 14 § i förordningen om stödberättigande.

För projekt som i sin helhet genomförs som offentlig upphandling beviljas stöd dock inte i form av engångsersättning.

Stöd som beviljas som en engångsersättning för ett projekt kan uppgå till högst 100 000 euro.

24 §
Lönekostnader i projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling

I projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling kan lönekostnader och anknytande kostnader som baserar sig på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal ersättas 1) på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader, eller

2) med tillämpning av 5–7 § i förordningen om stödberättigande.

I situationer som avses i 1 mom. 1 punkten tillämpas på lönekostnadernas stödberättigande det som föreskrivs i 5 § 1–3 mom. i förordningen om stödberättigande.

I situationer som avses i 1 mom. 2 punkten tillämpas de procentandelar som fastställts av den förvaltande myndigheten för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program och som avses i 7 § i förordningen om stödberättigande även i projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling.

25 §
Stödberättigande för vissa kostnader i projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling

På kostnaderna i projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling tillämpas det som i förordningen om stödberättigande föreskrivs om

1) procentuella ersättningar i 8–10 §,

2) vissa faktiska kostnader i 17–23 §,

3) kostnader som inte omfattas av stödet i 24 § 1 och 3–7 punkten.

26 §
Ändringar mellan kostnadsslagen som godkänts i stödbeslutet i projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling

På ändringar mellan kostnadsslag i fråga om projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling tillämpas 25 § i förordningen om stödberättigande.

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på de kostnadsslag som ersätts i enlighet med kostnadsmodeller som avses i 23 § och i 8 § i förordningen om stödberättigande.

5 kap

Särskilda bestämmelser om genomförandet av Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

27 §
Ansöknings- och urvalsförfaranden inom ramen för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

I den utlysning av stöd som avses i 38 § i finansieringslagen ska beskrivas de kostnadsmodeller som får användas vid ansökan och vid behov det anpassningsförfarande som tillämpas på kostnadsmodellerna när det gäller nya projekt.

Vid urvalsförfarandet för projekt ska det förmedlande organet

1) se till att de som deltar i bedömningen av ansökningarna har den sakkunskap som behövs och är oberoende,

2) bedöma alla ansökningar på grundval av de allmänna urvalskriterier som godkänts av övervakningskommittén och fastställts av den förvaltande myndigheten som avses i artikel 73 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, nedan den allmänna förordningen,

3) se till att alla ansökningar som uppfyller de allmänna urvalskriterierna poängsätts i enlighet med de särskilda urvalskriterier för specifika mål som godkänts av övervakningskommittén och fastställts av den förvaltande myndigheten,

4) placera ansökningarna i prioritetsordning på basis av poängsättningen,

5) registrera uppgifterna om bedömningen av ansökningarna i det informationssystem som avses i 50 § i finansieringslagen.

28 §
Utbetalning av stöd inom ramen för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Stöd som beviljats av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program ska betalas till stödmottagaren inom den i artikel 74.1 b i den allmänna förordningen angivna tidsfristen på 80 dagar från det att stödmottagarens ansökan om utbetalning har blivit anhängig. Det förmedlande organet får avbryta tidsfristen om stödmottagaren inte har lämnat tillräckliga och ändamålsenliga uppgifter för avgörande av om stödet ska betalas ut.

29 §
Uppföljning av projekt inom Europeiska unionens program för regional- och strukturpolitik

Av stödmottagarens redogörelse enligt 25 § 2 mom. i finansieringslagen ska framgå hur de mål som uppställts för projektet har nåtts, inklusive indikatoruppgifter. Av redogörelsen ska dessutom framgå övriga uppgifter som i stödbeslutet förutsätts av stödmottagaren.

30 §
Särskilda bestämmelser om grupprojekt inom ramen för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Huvudgenomföraren för ett grupprojekt svarar för att stödansökan för varje sökande i grupprojektet görs anhängig. Stödansökningarna blir anhängiga samtidigt.

Av stödbeslutet för varje stödmottagare i ett grupprojekt ska alla stödmottagare i grupprojektet framgå.

Varje stödmottagare i ett grupprojekt kan göra en ändringsansökan endast i fråga om sitt eget stödbeslut. Huvudgenomföraren svarar för att varje stödmottagares ändringsansökan i grupprojektet görs anhängig.

Varje stödmottagare i ett grupprojekt gör en ansökan om utbetalning av stöd för sitt eget projekt. Huvudgenomföraren svarar för att varje stödmottagares ansökan om utbetalning av stöd i grupprojektet görs anhängig.

6 kap

Särskilda bestämmelser om genomförande av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

31 §
Ansökningsförfarande för nationell medfinansiering av Interregprogram

Utöver det som föreskrivs i 9 § ska till en stödansökan om nationell medfinansiering av ett Interregprogram bifogas en projektplan som godkänts av den förvaltande myndigheten och det dokument som avses i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1059 om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder.

Det behöriga landskapsförbundet ska offentliggöra utlysningen av stöd för medfinansiering av Interregprogram i en ändamålsenlig omfattning så att den på ett jämlikt sätt är tillgänglig för sökandena. I utlysningen ska de huvudsakliga förutsättningarna och villkoren för beviljande av nationell medfinansiering beskrivas.

32 §
Avtal mellan flera stödmottagare om nationell medfinansiering av Interregprogram

Ett avtal som avses i 62 § i finansieringslagen ska innehålla uppgifter om avtalsparterna. Dessutom ska i avtalet tas in behövliga villkor genom vilka avtalsparterna säkerställer att den nationella medfinansieringen av Interregprogrammet används i enlighet med stödbeslutet. Avtalet ska undertecknas av alla avtalsparter och lämnas in till det behöriga landskapsförbundet.

Om stödmottagarna måste ändra avtalet, ska det ändrade avtalet omedelbart lämnas till det behöriga landskapsförbundet.

33 §
Stödbeslut om nationell medfinansiering av Interregprogram

Utöver det som föreskrivs i 10 § ska ett stödbeslut om nationell medfinansiering av ett Interregprogram fattas inom två månader från det att stödansökan kommit in.

34 §
Beloppet av nationell medfinansiering av Interregprogram

Nationell medfinansiering av Interregprogram beviljas till högst 70 procent av den övriga medfinansieringen utöver Europeiska unionens finansieringsandel till projektets finländska stödmottagare inom ramen för de anslag som tagits in i statsbudgeten. (24.3.2022/187)

Projekt inom Interregprogram beviljas inte nationell medfinansiering under 4 900 euro per projekt. Projekt inom Interregprogram beviljas inte nationell medfinansiering över 200 000 euro per projekt.

35 §
Ansökan om utbetalning av nationell medfinansiering av Interregprogram

Utöver det som föreskrivs i 15 § 2 mom. ska till ansökan om utbetalning av nationell medfinansiering av Interregprogram bifogas den ansökan om utbetalning av stöd som lämnats in till den förvaltande myndigheten samt rapporterna om förvaltningskontroller i fråga om finländska stödmottagare.

36 §
Utbetalning av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Utöver det som föreskrivs i 16 § är en förutsättning för utbetalning av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna att den förvaltande myndigheten har fattat ett beslut eller gett någon annan utredning om utbetalning av Europeiska unionens finansieringsandel i projektet.

En förutsättning för utbetalning av nationell medfinansiering av Interregprogram är dessutom att stödmottagaren utan ogrundat dröjsmål har lämnat in den förvaltande myndighetens i 1 mom. avsedda beslut eller utredning till det behöriga landskapsförbundet.

37 §
Förskott inom ramen för Interregprogram vid de yttre gränserna

Med avvikelse från det som föreskrivs i 14 § 2 och 3 mom. kvittas ett förskott på nationell medfinansiering som beviljats av den förvaltande myndigheten för ett Interregprogram vid de yttre gränserna på det sätt som förutsätts i stödbeslutet för projektet inom Interregprogrammet vid de yttre gränserna.

7 kap

Ikraftträdande

38 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2021.

Ikraftträdelsestadganden:

24.3.2022/187:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.