Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

23.9.2021/834

Statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet till utbildning efter den grundläggande utbildningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut

föreskrivs med stöd av 37 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning (531/2017), 19 § 2 mom. i gymnasielagen (714/2018), 9 § 3 mom. i lagen om handledande utbildning för examensutbildning (1215/2020) och 25 e § 3 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), av dem sådant 37 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning lyder i lag 1218/2020 och sådant 25 e § 3 mom. i lagen om fritt bildningsarbete lyder i lag 1219/2020:

1 §
Tillämpningsområdet för gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen

Gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen (gemensam ansökan) tillämpas när studerande antas till

1) i lagen om yrkesutbildning (531/2017) avsedd utbildning för yrkesinriktade grundexamina,

2) i gymnasielagen (714/2018) avsedd gymnasieutbildning enligt lärokursen för unga,

3) i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020) avsedd utbildning som handleder för examensutbildning,

4) i 7 § i lagen om yrkesutbildning avsedd utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv,

5) i 7 a kap. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) avsedd utbildning som riktar sig till läropliktiga.

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet för gemensam ansökan

Gemensam ansökan används inte vid antagning av studerande till

1) sådan utbildning för yrkesinriktade grundexamina som ordnas i form av läroavtalsutbildning,

2) sådan utbildning för yrkesinriktade grundexamina som ordnas på främmande språk,

3) sådan utbildning för yrkesinriktade grundexamina som riktar sig till idrottare,

4) i 23 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildning avsedd arbetskraftsutbildning,

5) i 9 § i lagen om yrkesutbildning avsedd personalutbildning,

6) skolorna Helsingin Saksalainen koulu och International School of Helsinki samt Europeiska skolan i Helsingfors.

En person kan inte söka i gemensam ansökan om han eller hon efter den grundläggande utbildningen har avlagt en yrkesinriktad examen, gymnasieutbildningens lärokurs eller högskoleexamen. Bestämmelser om att söka sig till utbildning genom kontinuerlig ansökan finns i 37 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning, i 19 § 3 mom. i gymnasielagen, i 9 § 4 mom. i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning och i 25 e § 2 mom. i lagen om fritt bildningsarbete.

3 §
Ansökan till utbildning som ordnas på basis av en uppgift att ordna krävande särskilt stöd

I utbildning som avses i 1 § 1 och 3 punkten kan ansökningsmålet vara sådan utbildning som avses i 65 § i lagen om yrkesutbildning och som ordnas på basis av en uppgift att ordna krävande särskilt stöd.

4 §
Ansökningsregister

Den gemensamma ansökan genomförs med hjälp av registret för ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och övrig utbildning efter den grundläggande utbildningen som avses i 17 § 2 mom. i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017).

5 §
Ansökningstider

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om tidtabellerna för gemensam ansökan på framställan av Utbildningsstyrelsen.

6 §
Utbildningsstyrelsens uppgifter

Utbildningsstyrelsen ansvarar på riksnivå för genomförandet av gemensam ansökan samt för mottagande, handläggning och bevarande av ansökningarna. Utbildningsstyrelsen fattar närmare beslut om tidtabellen för förandet av ansökningsregistret.

Utbildningsstyrelsen har dessutom till uppgift att i samarbete med utbildningsanordnarna och huvudmännen för läroanstalterna producera information som främjar att de som blivit utan studieplats söker till utbildning.

7 §
Uppgifter som ska föras in i ansökningsregistret

Utbildningsanordnaren eller läroanstaltens huvudman ska i ansökningsregistret föra in

1) uppgifter om det utbildningsutbud som ingår i den gemensamma ansökan,

2) antagningsgrunderna till den del beslut om dem fattas av utbildningsanordnaren eller huvudmannen för läroanstalten,

3) sådana andra än i 1 och 2 punkten avsedda uppgifter som behövs för antagningen som studerande.

Vid ansökan till sådan yrkesutbildning som ordnas på basis av en uppgift som gäller krävande särskilt stöd enligt 65 § i lagen om yrkesutbildning eller till sådan utbildning som avses i 1 § 3–5 punkten i denna förordning ska utbildningsanordnaren eller huvudmannen för läroanstalten dessutom i ansökningsregistret föra in uppgifter om de sökande som ska väljas i urvalsordning och om dem som har en reservplats samt uppgifter om de sökande vars ansökan har avslagits.

8 § (22.12.2021/1229)
Inlämnande av ansökan och bilagor

Ansökan ska lämnas in till Utbildningsstyrelsen via det elektroniska ansökningssystemet eller i pappersform. Bilagorna till ansökan ska lämnas in till Utbildningsstyrelsen via det elektroniska ansökningssystemet eller till utbildningsanordnaren eller läroanstaltens huvudman i pappersform.

Bilagorna till ansökan ska dock lämnas in i pappersform direkt till utbildningsanordnaren, om den sökande söker sig till en sådan utbildning som ordnas som särskilt krävande stöd som avses i 65 § i lagen om yrkesutbildning.

9 §
Ansökningsönskemål

Ansökan till utbildning som ingår i en gemensam ansökan görs med en enda ansökan där sökanden kan lägga fram högst sju ansökningsönskemål i den prioritetsordning som sökanden önskar. Ansökningsönskemålen och prioritetsordningen kan inte ändras efter ansökningstiden.

10 §
Förslag till antagning

Utbildningsstyrelsen utarbetar för utbildningsanordnaren eller läroanstaltens huvudman med hjälp av ansökningsregistret ett förslag till antagning av studerande samt till sökande på reservplats. Den sökande föreslås bli antagen till det högsta ansökningsönskemål som den sökandes framgång i antagningsförfarandet räcker till.

11 §
Antagning av sökanden till ansökningsmål från reservplats

De sökande väljs från reservplats till utbildning enligt antagningspoängen. Sökanden kan väljas från reservplats till det ansökningsmål som i prioritetsordningen av ansökningsönskemål föregår det ansökningsmål till vilket den sökande föreslås bli antagen. Om sökanden tar emot en studieplats från en reservplats, kan sökanden samtidigt göra anmälan om återtagande av tidigare mottagen studieplats.

12 §
Beslut om antagning som studerande

Utbildningsanordnaren eller läroanstaltens huvudman fattar beslut om antagning av studerande i enlighet med det förslag till antagning som avses i 10 §. Bestämmelser om situationer där en sökande kan meddelas per brev att denne inte har blivit antagen finns i 43 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning, 20 § 3 mom. i gymnasielagen, 10 § 2 mom. i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning och 25 e § 4 mom. i lagen om fritt bildningsarbete.

13 §
Uppgift om sökande som tagit emot en studieplats

Utbildningsanordnaren och läroanstaltens huvudman ska utan dröjsmål i ansökningsregistret föra in uppgifter om de sökande som tagit emot en studieplats vid den gemensamma ansökan.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (294/2014).

Denna förordning tillämpas första gången vid antagning av studerande till utbildning som börjar den 1 augusti 2022 eller därefter. På utbildning som inleds före den tidpunkten tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2021/1229:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Denna förordning tillämpas första gången vid antagning av studerande till utbildning som börjar den 1 augusti 2022 eller därefter. På utbildning som inleds före den tidpunkten tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.