Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

22.9.2021/833

Finansministeriets förordning om krav för notering av värdepapper på börslistan

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 kap. 9 § 1 mom. i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de närmare kraven för genomförande av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/34/EG om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper som ska uppfyllas för att en börs enligt lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) ska få ta upp värdepapper till handel på börslistan samt om grunderna för undantag från dessa krav.

Bestämmelserna om obligationer och emittenter av obligationer i denna förordning gäller med undantag av 8 § i tillämpliga delar även andra i 2 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten i värdepappersmarknadslagen (746/2012) avsedda värdepapper än obligationer och dess emittenter.

Om inte något annat föreskrivs i denna förordning, hindrar förordningen inte börsen från att i sina stadgar ta in bestämmelser som är strängare än denna förordning eller som kompletterar den. Bestämmelserna i stadgarna ska emellertid då tillämpas generellt på alla emittenter. Dessutom kan dessa krav tillämpas endast på sådana ansökningar om notering av värdepapper på börslistan som har gjorts efter det att stadgarna har fastställts i finansministeriet och offentliggjorts.

Bestämmelserna om aktier eller emittenter av aktier i denna förordning gäller i tillämpliga delar även i 2 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten i värdepappersmarknadslagen avsedda motsvarande andelar i andra företag än aktiebolag.

2 §
Ansökan om notering på börslistan

Aktiebolag och emittenter av obligationer som ansöker om att värdepapper som de emitterat ska noteras på börslistan ska till sin ansökan foga ett finskt handelsregisterutdrag samt den i handelsregistret antecknade bolagsordningen.

Om de handlingar som nämns i 1 mom. inte kan fogas till ansökan, ska till den fogas motsvarande handlingar, sökandens stiftelseurkund eller något annat bevis på sökandens rättsliga natur. Om värdepapperens rättsliga natur inte framgår av handlingarna, ska till ansökan fogas något annat bevis på deras rättsliga natur.

Vad som föreskrivs ovan i 1 och 2 mom. gäller inte stater, delstater, landskapet Åland, övriga landskap samt kommuner och samkommuner eller internationella offentliga organ, med undantag för kravet i 2 mom. på att till ansökan ska fogas ett bevis på värdepapperens rättsliga natur.

3 §
Krav gällande aktier

Det förväntade marknadsvärdet på aktier som tillhör det aktieslag som är föremål för ansökan om notering på börslistan eller, om det inte kan beräknas, det sammanlagda beloppet av eget kapital i det aktiebolag som emitterat aktierna ska uppgå till minst en miljon euro.

Trots bestämmelserna i 1 mom. kan på börslistan noteras aktier av samma slag som de som tidigare noterats på börslistan.

Finansinspektionen kan på ansökan av börsen medge undantag från det krav som avses i 1 mom., om Finansinspektionen bedömer att det också annars finns en tillräcklig marknad för aktierna.

4 §
Bokslut

Ett aktiebolag som har emitterat aktier som är föremål för ansökan om notering på börslistan ska till börsen inlämna reviderade bokslut för de tre närmast föregående avslutade räkenskapsperioderna på finska eller svenska.

Finansinspektionen kan på ansökan av börsen medge undantag från det krav som avses i 1 mom., om det är i bolagets eller investerarnas intresse och om investerarna enligt Finansinspektionens uppfattning har tillgång till den information som behövs för att de ska kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om bolaget och om de aktier som är föremål för ansökan.

5 §
Erbjudande till allmänheten

Om värdepapper har erbjudits allmänheten kan de offererade värdepapperen noteras på börslistan först sedan tecknings- eller anbudsperioden har utgått.

Vad som föreskrivs ovan i 1 mom. gäller inte skuldebrev som utfärdas fortlöpande, när slutdatum för teckning inte är bestämt.

6 §
Krav gällande utländska emittenter

Aktier och skuldebrev som emitterats som värdepapper av ett aktiebolag eller ett annat företag med hemort i en EES-stat ska uppfylla kraven i emittentens hemstat. Detsamma gäller skuldebrev vilka såsom värdepapper emitterats av en EES-stat, dess delstat, landskapet Åland, andra landskap samt kommuner och samkommuner.

Skuldebrev som emitteras endast i Finland ska som värdepapper dock överensstämma med finsk lagstiftning.

Aktier och skuldebrev, vilkas emittent är hemmahörande i ett tredjeland, ska som värdepapper tillgodose investerarnas behov av skydd.

Om värdepapper som avses i 1 och 3 mom. till formen inte uppfyller de krav som ställs på värdepapper i Finland, ska börsen offentliggöra denna omständighet.

7 §
Minimiantalet aktier i allmänhetens besittning

Bland allmänheten i en EES-stat ska ett tillräckligt antal aktier av samma slag som de som är föremål för ansökan om notering på börslistan vara spridda, dock så många att de svarar mot minst en fjärdedel av det aktiekapital som aktieslaget representerar.

Finansinspektionen kan på ansökan av börsen medge undantag från det krav som avses i 1 mom. också i det fall att kravet uppfylls först när aktierna har noterats på börslistan, om Finansinspektionen anser att kravet uppfylls inom tillräckligt kort tid efter det att aktierna har noterats på börslistan. Finansinspektionen kan på ansökan av börsen också medge undantag om Finansinspektionen bedömer att marknaden för aktierna även annars kommer att vara tillräcklig med beaktande av antalet aktier av samma slag och deras spridning bland allmänheten.

När ansökan om notering på börslistan gäller en ytterligare post av aktier av samma slag, kan börsen pröva antalet aktier, som är i allmänhetens besittning, i förhållande till samtliga emitterade aktier av samma slag.

Om aktierna har noterats på börslistan i ett tredjeland och allmänheten i staten i fråga besitter ett tillräckligt antal aktier, kan aktierna noteras på börslistan även i Finland.

8 §
Minimibeloppet för skuldebrev

Det sammanlagda beloppet av skuldebrev som är föremål för ansökan om notering på börslistan ska uppgå till minst 200 000 euro.

Det krav som avses i 1 mom. tillämpas inte när de skuldebrev som är föremål för ansökan om notering på börslistan är en del av en fortlöpande emittering, där emissionens storlek inte är bestämd på förhand.

Finansinspektionen kan på ansökan av börsen medge undantag från det krav som avses i 1 mom. om Finansinspektionen bedömer att marknaden för skuldebreven även annars kommer att vara tillräcklig med beaktande av antalet skuldebrev och deras spridning bland allmänheten.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 september 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.