Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

26.8.2021/803

Statsrådets förordning om understöd för slopande av oljeuppvärmning i småhus

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av statsunderstöd inom ramen för anslagen i statsbudgeten till ägare av egnahemshus och parhus (småhus) för avlägsnande av oljeuppvärmningssystemet i småhus och för ändring av uppvärmningsformen från oljeuppvärmning till andra uppvärmningsformer. Understödet beviljas som ett specialunderstöd enligt 5 § 3 mom. i statsunderstödslagen (688/2001).

Bestämmelser om statsunderstöd finns dessutom i statsunderstödslagen.

2 §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndigheter är närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland beslutar om beviljande av understöd och sköter anknytande uppgifter. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter sköter utbetalning, återkrav och övervakning av understödet och anknytande uppgifter.

3 §
Åtgärder som ska understödas

Understöd kan beviljas för sådana kostnader för åtgärder för ändring av uppvärmningssystemet i småhus genom vilka ett oljeuppvärmningssystem avlägsnas och ersätts med fjärrvärme, jordvärme, luft-vattenvärme eller något annat uppvärmningssystem, med undantag för uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Understöd beviljas dock inte om småhusets oljeuppvärmningssystem ändras så att det fungerar med biobrännolja. Understöd kan också sökas retroaktivt.

Den åtgärd som ska understödas ska omfatta

1) avlägsnande av oljepanna, oljebrännare, oljecistern och oljeledningar i oljeuppvärmningssystemet i ett småhus, och

2) installation av ett ersättande uppvärmningssystem i stället för oljeuppvärmningssystemet.

Den åtgärd som ska understödas behöver dock inte omfatta avlägsnande av en oljecistern, om miljövårdsmyndigheten har beviljat tillstånd att avvika från skyldigheten att avlägsna oljecisternen eller om det inte är möjligt att avlägsna en oljecistern inne i byggnaden utan att riva byggnadens bärande konstruktioner.

4 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas en fysisk person eller ett dödsbo som äger

1) ett småhus,

2) en bostad i fastighetsform i ett småhus,

3) aktier som berättigar till besittning av en bostad i bostadsaktiebolagsform i ett småhus.

5 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Det ersättande uppvärmningssystemet ska uppfylla kraven i en förordning av miljöministeriet som utfärdats med stöd av 117 g § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och de produkter som används i det ersättande uppvärmningssystemet ska överensstämma med de författningar som utfärdats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

En förutsättning för beviljande av understöd är dessutom att småhuset är i bruk året om. Ett småhus anses vara i bruk året om, om det är avsett att användas året om och minst en person enligt befolkningsdatasystemet är stadigvarande bosatt i det.>

Förutsättningar för att understöd ska beviljas är dessutom att

1) den som ansöker om understöd har lämnat in en ansökan till närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland och det till ansökan har fogats en plan för avlägsnande av oljeuppvärmningssystemet och installation av ett ersättande uppvärmningssystem samt en kalkyl över kostnaderna för dessa arbeten, eller vid retroaktiv ansökan om understöd en utredning över de kostnader som uppkommit,

2) till ansökan har fogats fullmakter av samtliga ägare eller något annat avtal om delning av besittningen,

3) om ansökan har lämnats in på sökandens vägnar av ett biträde eller ombud, till ansökan har fogats en fullmakt genom vilken denne har befullmäktigats att lämna in en ansökan på sökandens eller sökandenas vägnar,

4) om den som ansöker om understöd är ett dödsbo, till ansökan har fogats en bouppteckning och fullmakter av samtliga dödsbodelägare,

5) om sökanden är en fysisk person eller ett dödsbo som äger en bostad i ett småhus som förvaltas som ett bostadsaktiebolag, till ansökan har fogats aktieägarförteckningen och bolagsordningen eller någon annan utredning om ansvarsfördelningen samt ett bemyndigande från bostadsaktiebolaget,

6) kostnaderna inte med stöd av lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget,

7) sökanden inte har beviljats något annat offentligt understöd för samma ändamål och inte har fått hushållsavdrag enligt 127 a § i inkomstskattelagen (1535/1992),

8) bostadshuset inte används till sådan ekonomisk verksamhet som avses i kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2016/C 262/01),

9) alla kostnader för ändringsarbetena har uppkommit tidigast den 1 juni 2020, men de har uppkommit eller uppkommer senast fyra månader innan rätten att använda det anslag som anvisats i statsbudgeten för varje år upphör.

6 §
Understödets belopp

Understödet är 4  000 euro vid en övergång från oljeuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump och 2 500 euro vid en övergång till andra uppvärmningssystem, med undantag för ett byggnadsspecifikt uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Ägare av parhus kan vardera beviljas separat understöd, om bostäderna i parhuset har separata oljeuppvärmningssystem som tas ur bruk och ersätts med två separata uppvärmningssystem.

7 §
Utbetalning av understöd

Statsbidragsmyndigheten betalar ut understödet i en post efter det att understödstagaren har sett till att ändringsarbetet genomförts i sin helhet. Utbetalning av understödet söks hos närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Förutsättningar för utbetalning av understödet är att understödstagaren

1) har iakttagit statsunderstödslagen, denna förordning och villkoren i understödsbeslutet,

2) har lämnat in ansökan om utbetalning till närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter i enlighet med villkoren i understödsbeslutet,

3) har utfört ändringsarbetena enligt 3 § inom ett år från understödsbeslutet eller inom den tid som anges i understödsbeslutet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.