Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

26.8.2021/797

Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021):

1 kap

Myndigheterna och deras uppgifter

1 §
Uppgifter för den förvaltande myndigheten för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Den förvaltande myndigheten för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program ska, utöver skötseln av de uppgifter den förvaltande myndigheten har enligt den Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, nedan allmänna förordningen, svara även för

1) inlämnandet av program och en motiverad begäran om ändring av program till Europeiska kommissionen,

2) sådana ändringar i program, efter godkännande av övervakningskommittén, som inte är betydande och inte innebär någon ändring av det totala beloppet av den offentliga finansiering som anvisas för programmet,

3) inrättandet av ett förvaltnings- och kontrollsystem för programmet i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning samt för att systemet fungerar,

4) utarbetandet av en utvärderingsplan för programmet, genomförandet av utvärderingar och framläggandet av utvärderingsrapporter för Europeiska kommissionen,

5) beredandet av en årlig prestationsöversyn av programmet och utarbetandet av en slutlig prestationsrapport för Europeiska kommissionen,

6) verkställandet av informations- och kommunikationsåtgärder enligt 48 i allmänna förordningen samt offentliggörandet av uppgifter om övervakningskommittén på det sätt som avses i artikel 38 i den förordningen,

7) sammanställningen av den riskbedömning som ligger till grund för kontrollen av programmets utgifter.

2 §
Uppgifter för bokföringsfunktionen för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Den myndighet som sköter bokföringsfunktionen för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program ska, utöver skötseln av de uppgifter som den som ansvarar för bokföringsfunktionen har enligt den allmänna förordningen, svara för

1) indragningen av den offentliga finansieringsandelen för program i fall av regelstridiga utgifter,

2) lämnandet av betalningsprognoser och andra ekonomiska uppgifter till Europeiska kommissionen,

3) lämnandet av rapporter om oegentligheter och anmälandet av misstankar om bedrägerier till Europeiska kommissionen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning,

4) att sådana utgifter som redan ingått i ansökan om mellanliggande betalningar för räkenskapsåret inte redovisas i den redovisning som sänds till Europeiska kommissionen, om bedömningen av utgifternas lagenlighet och korrekthet ännu inte är avslutad, och att de stödberättigande utgifterna inkluderas i de ansökningar om mellanliggande betalningar som gäller följande räkenskapsår när frågan om utgifternas laglighet och korrekthet avgjorts.

3 §
Krav som gäller det förmedlande organet för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Det förmedlande organet för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program ska

1) uppfylla de centrala krav som i bilaga XI till den allmänna förordningen ställs på förvaltnings- och kontrollsystemet i fråga de uppgifter som överförts till det,

2) vid skötseln av det förmedlande organets uppgifter följa Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och iaktta de villkor för medelsanvändning som grundar sig på den lagstiftningen och som förenats med beslutet om anvisande av medel,

3) upprätthålla en beskrivning av sitt förvaltnings- och kontrollsystem samt iaktta den,

4) åtskilja beviljandet av stöd, utbetalningen och kontrollerna på plats samt de fortsatta åtgärderna på det sätt som principerna om sund ekonomisk förvaltning förutsätter.

När det förmedlande organet självt är stödmottagare i ett projekt, ska genomförandet av projektet åtskiljas från de uppgifter som avses i 1 mom. 4 punkten.

4 §
Uppgifter för det förmedlande organet för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Till uppgifterna för det förmedlande organet för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program hör att

1) offentliggöra utlysning av stöd, välja projekt och fatta stödbeslut, beslut om utbetalning av stöd, beslut om återkrav och andra beslut om fortsatta åtgärder,

2) sköta informationen och kommunikationen till allmänheten, sökande och stödmottagare inom sitt verksamhetsområde,

3) följa upp projekten och säkerställa att uppgifter om uppföljningen av stödmottagare lagras i realtid i det informationssystem som avses i 50 § i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021), nedan finansieringslagen,

4) utföra förvaltningskontroller och kontroller på plats enligt artikel 74.1 i den allmänna förordningen samt upprätta en riskbedömning i anslutning till dessa,

5) utarbeta en beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemet och en därtill hörande riskbedömning avseende bedrägerier,

6) införa effektiva och proportionella åtgärder och förfaranden för bedrägeribekämpning, med beaktande av de risker som identifierats,

7) utreda iakttagelser från revisioner och i 4 punkten avsedda förvaltningskontroller och kontroller på plats, förebygga, upptäcka och korrigera oegentligheter samt lämna behövliga anmälningar till polismyndigheten och inleda bedrägeribekämpningsinsatser,

8) lämna rapporter om oegentligheter och fastställa räkenskapsåret för bokföringsfunktionen,

9) bistå den förvaltande myndigheten i övervakningskommitténs arbete, beredandet av en årlig presentationsöversyn gällande programmet och utarbetandet av den slutliga prestationsrapporten,

10) rapportera till den förvaltande myndigheten enligt bilaga XI till den allmänna förordningen.

5 §
Skötsel av uppgifterna som förmedlande organ för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program vid landskapsförbunden

Den förvaltande myndigheten koncentrerar uppgifter som enligt 4 § hör till landskapsförbund så att

1) de uppgifter som hör till landskapsförbunden i Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Egentliga Finland koncentreras till Nylands förbund,

2) de uppgifter som gäller fortsatta åtgärder och som hör till landskapsförbunden i Lappland, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten, Satakunta, Birkaland och Södra Karelen koncentreras till Norra Österbottens förbund.

Den förvaltande myndigheten koncentrerar landskapsförbundens uppgifter enligt 4 § 1 mom. 2 och 9 punkten i fråga om den integrerade planen för hållbar stadsutveckling till Birkalands förbund.

6 §
Skötsel av uppgifterna som förmedlande organ för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program vid närings-, trafik- och miljöcentralerna

Bestämmelser om skötseln av uppgifterna som förmedlande organ vid närings-, trafik- och miljöcentralerna finns i 6, 9, 11 och 14 § och 16 § 1 mom. i statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna (1373/2018) och bestämmelser om skötseln av uppgifterna som förmedlande organ för riksomfattande teman finns i 16 § 2 mom. i den förordningen.

7 §
Sammansättningen av delegationen för förnyelse i regionerna

Ordförande för delegationen för förnyelse i regionerna är en företrädare för arbets- och näringsministeriet. I delegationen finns företrädare för de ministerier som på ett centralt sätt deltar i genomförandet av regionutvecklingen. I delegationen ingår dessutom företrädare för landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna samt regionförvaltningsverken, Finlands Kommunförbund rf, de viktigaste arbetsmarknads- och näringslivsorganisationerna, miljöorganisationerna och organisationerna för främjande av jämställdheten mellan könen samt sametinget. Till delegationen utnämns dessutom medlemmar som företräder stora städer och övriga kommuner. Stadspolitiska samarbetsgruppen, landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen företräds av de berörda ministerierna.

De som utnämns till medlemmar i delegationen ska representera sin organisations verksamhetsområde eller uppgifter på ett heltäckande sätt.

Delegationen kan höra sakkunniga. Vid behandlingen av ärenden som gäller landskapet Åland ska delegationen höra en företrädare för landskapet Åland.

Arbets- och näringsministeriet beslutar om ändringar i fråga om delegationens medlemmar. Delegationen kan tillsätta sektioner för beredning av ärenden.

8 §
Centrala ministerier som deltar i genomförandet av regionutvecklingen

Centrala ministerier som deltar i genomförandet av regionutvecklingen är utöver arbets- och näringsministeriet

1) kommunikationsministeriet,

2) jord- och skogsbruksministeriet,

3) undervisnings- och kulturministeriet,

4) inrikesministeriet,

5) social- och hälsovårdsministeriet,

6) utrikesministeriet,

7) finansministeriet,

8) miljöministeriet.

9 §
Sammansättningen av övervakningskommittén för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program samt kommitténs sekretariat och mandatperiod

Bestämmelser om den partnerskapsprincip som tillämpas på övervakningskommitténs sammansättning finns i artikel 8 i den allmänna förordningen. Till medlemmar i övervakningskommittén utnämns företrädare för åtminstone ministerierna, andra statliga myndigheter som deltar i genomförandet av programmet, landskapsförbunden och deras medlemskommuner, centrala arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer samt organisationer som representerar det civila samhället. Arbets- och näringsministeriet beslutar om ändringar i fråga om övervakningskommitténs medlemmar. Övervakningskommittén kan kalla in behövliga sakkunniga till kommittén.

Övervakningskommittén är verksam tills programperioden avslutas.

Övervakningskommittén utser sekretariatet och bestämmer uppgifterna för det. De myndigheter som är representerade i övervakningskommittén och som deltar i genomförandet av programmet ska vara jämnt företrädda i sekretariatet. Sekretariatet ska sköta beredningen, föredragningen och verkställigheten av kommitténs ärenden.

10 §
Ledningsgruppen för riksomfattande teman i Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Den ledningsgrupp som tillsatts för riksomfattande teman ska sörja för den strategiska styrningen av riksomfattande teman samt följa, utvärdera och i övrigt stödja genomförandet av temana. Ledningsgruppen kan också för det behöriga förmedlande organet lägga fram förslag om de projekt som ska finansieras. Ledningsgruppen följer upp att den riksomfattande och regionala verksamheten inom Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program kompletterar och stöder varandra inom det riksomfattande temat.

Det ansvariga ministeriet för de riksomfattande temana beslutar om ledningsgruppens sammansättning. I ledningsgruppen ska dock alltid finnas en företrädare för det förmedlande organet.

Ledningsgruppen kan för det förmedlande organet lägga fram förslag till kompletterande urvalsgrunder som ska användas vid utlysningen av projekt inom de riksomfattande temana samt vid behov till utlysningsspecifika prioriteringar. Den förvaltande myndigheten fastställer de urvalsgrunder som godkänts av övervakningskommittén.

11 §
Mandattiden för landskapets samarbetsgrupp och gruppens sammansättning

Medlemmarna i landskapets samarbetsgrupp utnämns för kommunfullmäktiges mandatperiod och i fråga om landskapet Lappland en ledamot i sametinget för sametingets mandatperiod.

Ordföranden för landskapets samarbetsgrupp ska i enlighet med 69 § i kommunallagen (410/2015) vara en förtroendevald som valts av fullmäktige. Landskapets samarbetsgrupp utser inom sig tre vice ordförande. Den som är tillsvidareanställd hos ett landskapsförbund kan väljas till medlem av landskapets samarbetsgruppen.

I landskapets samarbetsgrupp ingår företrädare för

1) regionens kommuner och landskapsförbund samt i landskapet Lappland sametinget,

2) de statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen som är betydelsefulla med tanke på samarbetsgruppens uppgifter,

3) aktörer som är viktiga med avseende på regionutvecklingen, såsom arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer samt organisationer som representerar det civila samhället, såsom miljöorganisationer och organisationer som främjar jämlikhet och icke-diskriminering samt andra aktörer som är centrala med tanke på regionens särdrag.

12 §
Sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp och gruppens uppgifter

Berednings-, föredragnings- och verkställighetsuppgifter i landskapets samarbetsgrupp sköts av ett sekretariat som består av företrädare för de myndigheter som beviljar stöd.

Sekretariatet har till uppgift att i beredningsskedet följa och samordna de projekt som föreslås bli finansierade inom landskapet och som kan finansieras med nationella medel för regionutveckling samt med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, samt att rapportera om dem till samarbetsgruppen.

2 kap

Programplanering och samarbetsförfaranden

13 §
Beredningen av regionutvecklingsbeslutet och beslutets innehåll samt genomförandet och uppföljningen av beslutet

Regionutvecklingsbeslutet bereds av arbets- och näringsministeriet i samarbete med de övriga ministerierna, landskapsförbunden och andra aktörer som är centrala med tanke på regionutvecklingen. Regionutvecklingsbeslutet bereds före utgången av det första året av regeringsperioden.

Regionutvecklingsbeslutet innehåller åtminstone utvecklingsmål och närmare beskrivningar av dem, riktlinjer för förverkligandet av dem inom de olika förvaltningsområdena, en bedömning av de resurser som ska riktas till utvecklingsarbetet samt kvalitativa och kvantitativa uppföljningsuppgifter för att mäta genomförandet av åtgärderna och konsekvenserna för regionutvecklingen.

Arbets- och näringsministeriet utarbetar i samarbete med de övriga ministerierna en genomförandeplan som uppdateras under regeringsperioden för precisering av åtgärderna och i planen beskrivs åtgärderna inom de olika förvaltningsområdena närmare.

Beredningen, genomförandet och uppföljningen av regionutvecklingsbeslutet och dess genomförandeplan styrs av delegationen för förnyelse i regionerna.

14 §
Landskapsprogrammets innehållsstruktur, beredning och tidtabell

Landskapsprogrammet ska för fastställande av målen för regionutvecklingen och genomförande av dem enligt 25 § 1 mom. i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021), nedan genomförandelagen, innehålla åtminstone

1) en bedömning av behoven och möjligheterna att utveckla landskapet och dess delar, i synnerhet skärgårds-, landsbygds- och stadsregionerna samt i landskapet Lappland samernas hembygdsområde, på basis av det gemensamma prognostiseringsarbete som utförs av landskapsförbundet och andra aktörer som deltar i regionutvecklingsarbetet,

2) en bedömning av effekterna av det föregående landskapsprogrammet och andra program som genomförts inom landskapet,

3) målen och prioriteringarna för utvecklingen och sådana centrala planer och samarbetsavtal som utarbetas för genomförandet av dem samt en beskrivning av samordningen av utvecklingsåtgärderna och samarbetet kring genomförandet av dem,

4) kvantitativa och kvalitativa indikatorer som behövs för att följa genomförandet och effekterna av programmet,

5) en plan för finansieringen av programmet inklusive en uppskattning av den statliga finansieringen och finansieringen från Europeiska unionen, kommunerna och andra offentliga samfund,

6) en beskrivning av beredningen av landskapsprogrammet och av de aktörer som deltagit i arbetet.

Landskapsprogrammet godkänns i enlighet med 25 § 2 mom. i genomförandelagen under det år som följer på det år då kommunfullmäktiges mandatperiod började. Landskapsprogrammet kan ses över på basis av regionutvecklingsbeslutet och vid behov även annars.

15 §
Regionutvecklingsdiskussioner

Företrädare för statsrådet i diskussionerna är de ministerier och andra statliga myndigheter som är centrala med tanke på de frågor som behandlas. Från regionen deltar i diskussionerna landskapsförbundet, närings-, trafik- och miljöcentralen samt andra organisationer som är centrala med tanke på regionutvecklingen.

Slutresultatet av diskussionerna är ett dokument som beskriver statsrådets och regionens syn på lägesbilden för regionutvecklingen samt slutsatserna om verksamhetsförutsättningarna och prioriteringarna för regionutvecklingen. Som en del av lägesbilden i dokumentet kan beskrivas landskapets strategi för smart specialisering samt samordningen av den nationella och regionala forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Förverkligandet av de slutsatser som skrivits in i dokumentet följs upp åtminstone i samband med följande regionutvecklingsdiskussioner.

Beredningen, genomförandet och uppföljningen av regionutvecklingsdiskussionerna styrs av delegationen för förnyelse i regionerna.

16 §
Planen och ledningsgruppen för hållbar stadsutveckling

En plan som utarbetas för genomförande av sådana integrerade åtgärder som stöder en hållbar stadsutveckling bildas av samarbetsavtal mellan arbets- och näringsministeriet och städerna.

Medlemmarna i den ledningsgrupp som avses i 30 § 1 mom. i genomförandelagen är företrädare för städerna. Beslut om medlemmarna fattas av den stad eller de städer som är parter i samarbetsavtalet.

Ledningsgruppen lägger fram ett förslag för det förmedlande organet om valet av de projekt som ska finansieras. Bestämmelser om landskapsförbundets prövningsrätt när det gäller finansiering av projekt för hållbar stadsutveckling finns i 10 § i finansieringslagen.

3 kap

Förvaltning av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

17 §
Krav på kontrollanter för Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

En kontrollant för ett Interregprogram och ett Interregprogram vid de yttre gränserna ska

1) uppfylla kraven i artikel 46 i Interregförordningen i fråga om de uppgifter som överförts till den,

2) uppfylla de krav som Interregprogrammet eller Interregprogrammet vid de yttre gränserna ställer på kontrollanten,

3) följa Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen,

4) upprätthålla en beskrivning av sin förvaltningsprocess samt iaktta den,

5) följa arbets- och näringsministeriets anvisningar,

6) följa den förvaltande myndighetens anvisningar och delta i utbildning som den förvaltande myndigheten riktar till kontrollanterna.

Det landskapsförbund som är kontrollant ska åtskilja beviljandet av nationell medfinansiering och de fortsatta åtgärderna från uppgifterna som kontrollant på det sätt som principerna om sund ekonomisk förvaltning förutsätter.

Om det landskapsförbund som är kontrollant självt är stödmottagare i projektet, ska genomförandet av projektet åtskiljas från kontrollantens uppgifter.

18 §
Uppgifter för kontrollanter för Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Kontrollanten för ett Interregprogram och ett Interregprogram vid de yttre gränserna ska

1) utföra förvaltningskontroller och kontroller på plats i enlighet med artikel 74 i den allmänna förordningen samt utarbeta en kontrollrapport på det sätt som Interregprogrammet eller Interregprogrammet vid de yttre gränserna förutsätter,

2) utarbeta en beskrivning av förvaltningsprocessen.

Inom ett Interregprogram eller ett Interregprogram vid de yttre gränserna kan kontrollanten också ges andra nödvändiga uppgifter eller uppgifter som direkt anknyter till genomförandet av förvaltningskontrollen enligt 1 mom. 1 punkten.

19 §
Tidsfrist för förvaltningskontrollen

Kontrollanten ska göra en förvaltningskontroll inom tre månader från det att stödmottagaren har sänt kontrollanten alla handlingar som behövs för kontrollen. Om det inom ett Interregprogram eller ett Interregprogram vid de yttre gränserna har satts ut en kortare tidsfrist än så för utförandet av förvaltningskontrollen, ska den tidsfristen iakttas.

20 §
Kontrollanter för Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Kontrollanter för Interregprogram i Finland är Nylands förbund och Lapplands förbund i fråga om de program där förvaltningskontrollerna inte utförs av den förvaltande myndigheten.

Nylands förbund är kontrollant för programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region, Urbact och Interact.

Lapplands förbund är kontrollant för programmen Interreg Aurora, Interreg Northern Periphery and Arctic och Interreg Europe.

För andra Interregprogram än de som nämns i 2 och 3 mom. är Nylands förbund kontrollant.

Lapplands förbund är kontrollant för Interregprogram vid de yttre gränserna i fråga om de program där förvaltningskontrollerna inte utförs av den förvaltande myndigheten.

21 §
Krav på förvaltningen av den nationella medfinansieringen av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Landskapsförbundet ska vid förvaltningen av den nationella medfinansieringen av Interregprogram och den förvaltande myndigheten ska vid förvaltningen av den nationella medfinansieringen av Interregprogram vid de yttre gränserna

1) följa Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen samt iaktta villkoren för medelsanvändning i beslutet om anvisande av medel,

2) upprätthålla en beskrivning av sin förvaltningsprocess samt iaktta den,

3) åtskilja beviljandet av stöd, utbetalningen och kontrollerna på plats samt de fortsatta åtgärderna på det sätt som principerna om sund ekonomisk förvaltning förutsätter.

Om landskapsförbundet självt är stödmottagare i ett projekt, ska genomförandet av projektet åtskiljas från förvaltningsuppgifterna för den nationella medfinansieringen.

22 §
Uppgifter i anslutning till förvaltningen av den nationella medfinansieringen av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Landskapsförbundet ska vid förvaltningen av den nationella medfinansieringen av Interregprogram och den förvaltande myndighetens uppgifter vid förvaltningen av den nationella medfinansieringen av Interregprogram vid de yttre gränserna

1) sköta ansökningsförfarandet och fatta stödbeslut, beslut om utbetalning av stöd, beslut om återkrav och andra beslut om fortsatta åtgärder,

2) sköta informationen och kommunikationen till sökande och stödmottagare inom programområdet,

3) utarbeta en beskrivning av förvaltningsprocessen och en riskbedömning avseende bedrägerier,

4) införa effektiva och proportionella åtgärder och förfaranden för bedrägeribekämpning, med beaktande av de risker som identifierats,

5) utreda iakttagelser från kontroller och hantera dessa iakttagelser korrekt samt göra behövliga anmälningar till polismyndigheten och inleda bedrägeribekämpningsinsatser,

6) i realtid följa och lagra uppgifter om den nationella medfinansieringen i det informationssystem som avses i 50 § i finansieringslagen.

23 §
Förvaltning av den nationella medfinansieringen av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Förvaltningen av den nationella medfinansieringen av programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region och Urbact koncentreras till Nylands förbund.

Förvaltningen av den nationella medfinansieringen av programmen Interreg Aurora, Interreg Northern Periphery and Arctic och Interreg Europe koncentreras till Lapplands förbund.

Förvaltningen av den nationella medfinansieringen av övriga Interregprogram koncentreras till Nylands förbund.

Den förvaltande myndigheten svarar för förvaltningen av den nationella medfinansieringen av Interregprogram vid de yttre gränserna.

4 kap

Ikraftträdande

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.